Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia; Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta wpisuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia; Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta wpisuje."— Zapis prezentacji:

1

2 Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia; Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta wpisuje się na listę oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie; Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy wpisania na listę oczekujących. Należy wystąpić do pacjenta o uzupełnienie danych przez lekarza kierującego; Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, w dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy (XML i SZOI); 1

3 Świadczeniodawca wpisuje pacjenta na listę oczekujących (stan pilny lub stan stabilny), informuje pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; Pacjenci z kategorią medyczną „pilny” umieszczani są na liście oczekujących przed pacjentami z kategorią medyczną „stabilny”; Świadczeniodawca AOS bierze pod uwagę kategorię medyczną, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego; Lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną (przypadek pilny lub stabilny), wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo samodzielnie kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. 2

4 Odmowa dokonania zapisu w kolejkę oczekujących w dniu zgłoszenia się pacjenta w placówce (świadczeniodawca ma obowiązek wskazania kolejnego wolnego terminu na liście oczekujących); Odmowa rejestracji celem udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się pacjenta, np. argumentowana wysokością kontraktu, bez propozycji wpisu w kolejkę oczekujących; Wyznaczanie dni „przyjmowania zapisów” i tym samym zmuszanie pacjentów do pojawienia się w jednym terminie w celu wpisania ich na listę osób oczekujących; 3

5 Wykonania świadczenia; Powiadomienia przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji; Zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju; Przeniesienia osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę; Zgonu osoby; Otrzymania potwierdzonej przez Fundusz informacji, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy. Gdy rzeczywista przyczyna skreślenia z listy nie odpowiada żadnemu z opisanych powodów wymienionych powyżej, należy wybrać ze słownika „inna przyczyna” i dokonać własnego opisu tej przyczyny. 4

6 Identyfikator listy; Numer kolejny na liście oczekujących; Data i godzina wpisu na listę oczekujących; Imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu na listę oczekujących; Dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia: Identyfikator osoby (PESEL, a gdy brak – numer dokumentu tożsamości), Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Informacje kontaktowe. Rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia; Dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia; Planowany termin udzielenia świadczenia; Kategoria medyczna; Przyczyna ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia wraz z uzasadnieniem; Data ewentualnej zmiany terminu udzielenia świadczenia; Dane dotyczące skreślenia osoby z listy oczekujących: Data skreślenia, Przyczyna skreślenia. Data okresowej oceny listy oczekujących. 5

7 1.Zmiany terminu z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy Datę i przyczynę modyfikacji należy odnotować na liście oczekujących, przesunąć terminy udzielenia świadczenia oraz powiadomić o tym pacjentów oczekujących w kolejce, w każdy dostępny sposób. 2.Zmiana terminu z przyczyn leżących po stronie pacjenta Jeżeli pacjent odwoła poradę lub przyjęcie do szpitala, bądź świadczenie nie może być udzielone z przyczyn medycznych, należy dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia oraz podać przyczynę tej zmiany. 6

8 Zwolnione terminy realizacji świadczeń należy przeznaczyć na przyspieszenie realizacji świadczeń dla kolejno zapisanych na liście pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zmianę terminu, po zawiadomieniu ich o takiej możliwości. 7

9 Pacjenci pozostający pod opieką medyczną danej placówki (kontynuujący leczenie) oraz wymagający udzielenia świadczenia w stanach nagłych nie są umieszczani na listach oczekujących. 8

10 Poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach korzystają: Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”; Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”; Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci ; Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz poszkodowani weterani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; 9

11 10 Korzystanie poza kolejnością w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że: -świadczeniodawca udziela świadczeń w dniu zgłoszenia i poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących; -w przypadku gdy powyższe nie jest możliwe, wówczas świadczenie jest udzielane w pierwszym możliwym terminie (poza listą oczekujących); -świadczenie w zakresie AOS nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

12 Niedokonywanie comiesięcznej oceny kolejki Wykazywanie na liście oczekujących pacjentów innych niż „pierwszorazowi” oraz tych, którym termin udzielenia świadczenia minął; Ustalanie z pacjentem „na życzenie” terminów świadczeń i wpisywanie pacjenta w terminie innym niż najbliższy dostępny (wolny); Prowadzenie kolejek „do lekarza” zamiast „do poradni”; Obecność pacjentów na kilku listach oczekujących u różnych świadczeniodawców; Błędy informatyczne tj.: zapisywanie pacjentów do kolejki oczekujących niezgodnie z rozpoznaniem tj. do niewłaściwej poradni lub na niewłaściwą procedurę bądź świadczenie wysokospecjalistyczne; nieprzekazywanie do Funduszu danych pacjentów wpisanych i skreślonych z listy oczekujących; nieterminowe przekazywanie danych do Oddziału NFZ o liście oczekujących; ignorowanie komunikatów zwrotnych z NFZ, sygnalizujących o błędach w sprawozdawczości; 11

13 1. Prowadzenie list zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym, ocena list na koniec każdego miesiąca kalendarzowego – XML i SZOI Centralne) 2. Terminowe (tj. nie później niż do 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc sprawozdawczy) dostarczanie poprawnych, rzetelnych i kompletnych sprawozdań do Oddziału Funduszu: - komunikatem XML do wszystkich komórek, wyszczególnione – PESELOWANE, na wyszczególnione procedury, w dwóch kategoriach medycznych (pilne i stabilne), - innych sprawozdań, o które zwraca się NFZ np. na prośbę MZ wg stanu danych na 15 dnia każdego miesiąca, 3. Sprawdzenie poprawności komunikatów XML poprzez zapoznanie się z przekazywanym przez NFZ raportem zwrotnym (np. „błąd importu”- nie można uznać, że raport jest dostarczony terminowo) oraz dokonywanie sprawdzenia ich wiarygodności i zgodności ze stanem faktycznym. 4. Bieżące wprowadzanie danych w aplikacji SZOI Centralne (kolejki na świadczenia wysokospecjalistyczne) 5. Reagowanie na błędy i braki. Poprawianie raportów wstecznych XML, w sytuacji gdy zachodzi konieczność poprawy dowolnego raportu. 6. Monitorowanie stron internetowych, na których NFZ publikuje komunikaty przypominające, oraz SZOI gdzie publikowane są komunikaty dedykowane dla świadczeniodawców zalegających z raportami kolejkowymi. 12

14 7. Błędy wcześniej powstałe niż 6-mcy wstecz, należy poprawić składając wniosek do NFZ o odblokowanie raportów kolejkowych (np. e-mail lub telefonicznie). Należy pamiętać o konieczności ponownego przesłania wszystkich poprawionych raportów. 8. W przypadku gdy nie jest możliwe dostarczenie danych w ustalonym terminie, należy pisemnie oraz e-mailem na adres: kolejki@nfz-kielce.pl poinformować o przyczynie, wskazując jednocześnie termin, w którym dane zostaną dostarczone.@nfz-kielce.pl 9. Zapewnienie zastępstwa osób zajmujących się zwykle w/w sprawozdawczością, w celu wywiązania się z terminowego i poprawnego dostarczenia sprawozdań. Od początku 2015 r. – sprawozdawczość w zakresie kolejek osób oczekujących będzie odbywała się cotygodniowo (wg projektu zmian do obowiązujących przepisów). 13

15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2013.1447) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 250 poz.1884), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008r. Nr 81 poz.484), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r. Nr 200 poz.1661). Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl Strona internetowej Centrali NFZ: www.nfz.gov.pl 14

16


Pobierz ppt "Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia; Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjenta wpisuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google