Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy JavaServer Pages. Dyrektywy JSP  Elementy dyrektyw używane są do określania tej informacji o stronie, która pozostaje bez zmiany między żądaniami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy JavaServer Pages. Dyrektywy JSP  Elementy dyrektyw używane są do określania tej informacji o stronie, która pozostaje bez zmiany między żądaniami."— Zapis prezentacji:

1 Elementy JavaServer Pages

2 Dyrektywy JSP  Elementy dyrektyw używane są do określania tej informacji o stronie, która pozostaje bez zmiany między żądaniami strony.  Ogólna składnia dyrektywy jest następująca:  Wartości atrybutów muszą być zawarte w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie.  Nazwa dyrektywy i wszystkie nazwy atrybutów są wrażliwe na wielkość liter.

3 Elementy dyrektyw page  Dyrektywa page - definiuje atrybuty niezależne od strony, tj.: język skryptowy, strona błędu i wymagania buforowania include  Dyrektywa include- dołącza pliki statyczne, scalając ich zawartość ze stroną zanim łączny wynik zostanie przekształcony na klasę implementacji strony JSP taglib  Dyrektywa taglib - deklaruje bibliotekę znaczników, zawierającą używane na stronie specjalizowane akcje

4 Atrybuty dyrektywy page (I)  language  language - definiuje język skryptowy używany w częściach strony JSP zawierających kod. Domyślna wartość wynosi java, jest to jedyny język rekomendowany przez specyfikację  extends  extends - nazwa klasy bazowej dla serwletu. Zalecane jest nieużywanie tego atrybutu  import  import – określa listę klas i pakietów, które tworzony serwlet powinien importować. Domyślna, ukryta i zawsze dostępna lista klas to: java.lang.*, javax.servlet.*, javax.servlet.http.* i javax.servlet.jsp.*

5 Atrybuty dyrektywy page (II)  session  session - określa czy strona bierze udział w sesji użytkownika. Domyślna wartość to true  info  info – tekst, którego kontener WWW może użyć jako opisu strony  buffer  buffer - określa model buforowania. Jeżeli wynosi none, nie jest włączone buforowanie i cała zawartość jest zapisywana bezpośrednio do odpowiedniego PrintWriter w ServletResponse. Jeżeli jest podany rozmiar bufora, wtedy wyjście jest buforowane w buforze nie mniejszym niż podany. Domyślna wartość wynosi 8 kb

6 Atrybuty dyrektywy page (III)  errorPage  errorPage – definiuje ścieżkę URL względem strony lub względem kontekstu do strony, do której ma nastąpić przekazanie, jeśli przez kod na stronie zostanie zgłoszony wyjątek  isErrorpage  isErrorpage – wskazuje, że strona została zaprojektowana jako cel errorPage. Jeżeli wartość wynosi true, strona uzyskuje dostęp do zmiennej exception, której wartość jest referencją do Throwable otrzymanej ze strony JSP zawierającej błąd. Jeżeli wynosi false wtedy zmienna exception jest niedostępna. Domyślna wartość to false

7 Atrybuty dyrektywy page (IV)  autoFlush  autoFlush – określa, czy bufor wyjściowy powinien być opróżniany automatycznie (wartość true) kiedy się zapełni, lub czy powinien nastąpić wyjątek (wartość false) wskazujący przepełnienie bufora. Domyślna wartość wynosi true  isTreadSafe  isTreadSafe – jeżeli wynosi true, kontener może obsługiwać równocześnie wiele żądań. Jeżeli wynosi false, kontener obsługuje jedno żądanie klienta w danym czasie. Domyślna wartość wynosi true  contentType  contentType – określa typ zawartości generowanej strony JSP. Domyślnym typem jest text/html; charset=ISO-8859-1

8 Atrybuty dyrektywy include i taglib  file  file – określa ścieżkę URI względem strony lub względem kontekstu dla dołączanego pliku  prefix  prefix – obowiązkowy. Przedrostek używany w nazwach elemntów akcji dla wszystkich akcji z biblioteki  uri  uri – obowiązkowy. Nazwa symboliczna biblioteki znaczników zdefiniowana w pliku web.xml dla aplikacji albo ścieżka URI względem strony lub względem kontekstu do pliku TLD, lub pliku JAR biblioteki

9 Niejawne obiekty JSP obiektami niejawnymi  Używając elementów skryptowych na stronie JSP, zawsze mamy dostęp do kilku obiektów, które udostępnia kontener JSP. Są one nazywane obiektami niejawnymi (ang. Implicit objects).  Obiekty te są egzemplarzami klas zdefiniowanych przez specyfikacje serwletów i JSP.  Deklarując własne zmienne na stronie JSP należy pamiętać, aby nie używać nazw zarezerwowanych dla obiektów niejawnych.

10 Zmienne reprezentujące niejawne obiekty JSP (I)  request  request – egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.http.HttpServletRequest. Dostarcza on metod, które pozwalają na dostęp do informacji o bieżącym żądaniu, tj.: parametry żądania, atrybuty, nagłówki i ciasteczka  response  response – egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.http.HttpServletResponse. Reprezentuje bieżący komunikat odpowiedzi. Zawiera metody służące do ustawiania nagłówków i kodu stanu oraz do dodawania ciasteczek. Dostarcza także metod związanych ze śledzeniem sesji.

11  session  session – egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.http.HttpSession. Pozwala na dostęp do danych sesji klienta, zarządzanych przez serwer.  application  application – egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.ServletContext. Używany jest do przechowywania referencji do innych obiektów, które mogą być potrzebne więcej niż jednemu użytkownikowi, tj.: połączenia z bazami danych, wspólne dla wszystkich użytkowników. Zmienne reprezentujące niejawne obiekty JSP (II)

12  out  out – egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.jsp.JspWriter. Pozwala na dodawanie tekstu do treści komunikatu odpowiedzi za pomocą metod print() i println().  exception  exception – egzemplarz klasy o nazwie java.lang.Throwable. Dostępny jest tylko na stronach błędów i zawiera informacje o błędach czasu wykonania. Zmienne reprezentujące niejawne obiekty JSP (III)

13  config  config - egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.ServletConfig. Używany przez serwer WWW do przekazywania podczas inicjalizacji informacji do serwletu lub strony JSP. Rzadko wykorzystywany.  page  page – egzemplarz klasy o nazwie java.lang.Object. Reprezentuje bieżącą stronę JSP. Używany jest bardzo rzadko.  pageContext  pageContext - egzemplarz klasy o nazwie javax.servlet.jsp.PageContext. Umożliwia dostęp do wszystkich zasięgów JSP i kilku atrybutów strony. Rzadko wykorzystywany. Zmienne reprezentujące niejawne obiekty JSP (IV)

14 Elementy akcji JSP (I)  Elementy akcji JSP reprezentują działania dynamiczne, które mają miejsce w fazie wykonywania. Używane są w celu dostępu do komponentu JavaBeans na stronie JSP.  JSP definiuje kilka standardowych akcji i określa możliwość zaprojektowania własnych, specjalizowanych akcji.  Zarówno przy standardowych, jak i specjalizowanych akcjach, używana jest następująca notacja: treść akcji

15 Elementy akcji JSP (II) biblioteki znaczników  Elementy akcji grupowane są w biblioteki znaczników (ang. tag libraries).  Nazwa akcji składa się z dwóch części: przedrostka biblioteki i nazwy akcji wewnątrz tej biblioteki, oddzielonych za pomocą dwukropka.  Nazwy atrybutów są wrażliwe na wielkość znaków, a wartości muszą być ujęte w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy.  Gdy treść akcji nie jest określana, element akcji przyjmuje postać:

16 Standardowe elementy akcji JSP (I)   - udostępnia na stronie komponent JavaBeans   - pobiera wartość właściwości komponentu JavaBeans i dodaje je do odpowiedzi   - ustawia wartość właściwości JavaBeans   - dołącza odpowiedź z serwletu lub strony JSP podczas fazy przetwarzania odpowiedzi

17 Standardowe elementy akcji JSP (II)   - przekierowuje przetwarzanie żądania do serwletu lub strony JSP   - dodaje wartość parametru do żądania przekazywanego do innego serwletu lub strony JSP używając lub   - generuje HTML, który zawiera odpowiednie elementy zależne od przeglądarki klienta (OBJECT lub EMBED), niezbędne do wykonania apletu z oprogramowaniem Java Plugin

18 Komponenty JavaBeans (I) bean  Komponent JavaBeans, lub w skrócie bean (ziarno) to klasa Javy, która podlega pewnym konwencjom kodowania. bean  Ogólnie bean jest klasą z konstruktorem, który nie pobiera argumentów. Umożliwia to narzędziom, tj. kontener JSP, tworzenie egzemplarza klasy bean przy poznaniu tylko nazwy tej klasy. właściwości  Dane komponentu bean są reprezentowane przez jego właściwości (ang. properties).

19 Komponenty JavaBeans (II) metodami akcesora getset  Nazwy metod do odczytu i zapisu wartości właściwości, nazywane zbiorowo metodami akcesora (ang. accessor methods) komponentu bean, muszą składać się odpowiednio ze słów kluczowych get i set oraz nazwy właściwości. pobierania ustawiania  Metody akcesora do odczytu wartości właściwości znane są jako metody pobierania (ang. getter), a metody do zapisu jako metody ustawiania (ang. setter).


Pobierz ppt "Elementy JavaServer Pages. Dyrektywy JSP  Elementy dyrektyw używane są do określania tej informacji o stronie, która pozostaje bez zmiany między żądaniami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google