Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""— Zapis prezentacji:

181 JAVA – JSP JAVA BEANS Java EE training:

182 Java Beans Muszą posiadać konstruktor domyślny
Dostęp do prywatnych pól składowych jest realizowany przez funkcje: getNAZWAPOLA setNAZWAPOLA (oznacza to zdefiniowanie właściwości-property w klasie) Pola typu logicznego są wykorzystują funkcję isNAZWAPOLA Muszą być umieszczane w pakietach

183 Przykład (NetBeans) public class MyBeam implements Serializable {
public static final String PROP_SAMPLE_PROPERTY = "sampleProperty"; private String sampleProperty; private PropertyChangeSupport propertySupport; public MyBeam() { propertySupport = new PropertyChangeSupport(this); } public String getSampleProperty() { return sampleProperty; public void setSampleProperty(String value) { String oldValue = sampleProperty; sampleProperty = value; propertySupport.firePropertyChange(PROP_SAMPLE_PROPERTY, oldValue, sampleProperty); public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) { propertySupport.addPropertyChangeListener(listener); public void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) { propertySupport.removePropertyChangeListener(listener);

184 Schemat użycia Użytkownik zatwierdza dane na formularzu (stronie JSP)
<FORM ACTION="SomePage.jsp"> Strona JSP Tworzy obiektJavaBean <jsp:useBean id="myBean" class="…"/> Następuje ustawienie właściwości obiektu wykorzystując dane przesłane w żądaniu <jsp:setProperty name="myBean„ property="customerID" value="…"/> • Wartości wynikowe pobierane są też przez właściwości < jsp:getProperty name="myBean" property="bankAccountBalance"/>

185 jsp:useBean Format Wynik Uwagi
<jsp:useBean id="name" class="package.Class" /> Wynik Tworzy obiekt lub pobiera referencję do istniejącego obiektu bez bezpośredniego pisania kodu Uwagi Wywołanie: <jsp:useBean id="book1" class="coreservlets.Book" /> Może być interpretowane jako wywołanie skrypletu: <% coreservlets.Book book1 = new coreservlets.Book(); %> Zalety użycia JavaBeans: • Łatwiej ustawiać wartości w obiektach parametrami żądania • Łatwiej wykorzystywać obiekty na różnych stronach

186 jsp:setProperty Format
<jsp:setProperty name="name" property="property" value="value" /> Wynik Ustawienie właściwości obiektu przez wywołanie metody setXXX Uwagi <jsp:setProperty name="book1" property="title" value="Tytuł 1" /> Może być interpretowane jako wywołanie skrypletu <% book1.setTitle(" Tytuł 1 "); %> Przykład: <jsp:setProperty name="MyBean1" property="sampleProperty" value="10" /> Kod wynikowy: org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.introspecthelper( _jspx_page_context.findAttribute("MyBean1"), "sampleProperty", "10", ..... );

187 jsp:getProperty Format
<jsp:getProperty name="name" property="property" /> Wynik Uzyskanie dostępu do właściwości obiektu przez niejawne wywołanie funkcji getName Uwagi <jsp:getProperty name="book1" property="title" /> Może być interpretowane jako: <%= book1.getTitle() %> Przykład: <jsp:getProperty name="MyBean1" property="sampleProperty" /> Kod wynikowy: org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.toString( ( ((MyElements.MyBeam)_jspx_page_context.findAttribute("MyBean1")).getSampleProperty() )

188 Konwersje i przypisania
Przypisanie wartości typu string <jsp:useBean id="entry" class="coreservlets.SaleEntry" /> <%-- setItemID oczekuje na obiekt typu string --%> <jsp:setProperty name="entry" property="itemID" value='<%= request.getParameter("itemID") %>' /> Przypisanie wartości typu int <% int numItemsOrdered = 1; try { numItemsOrdered = Integer.parseInt(request.getParameter("numItems")); } catch(NumberFormatException nfe) {} %> <%-- setNumItems potrzebuje wartości typu int --%> <jsp:setProperty name="entry" property="numItems" value="<%= numItemsOrdered %>" />

189 Przypisanie poszczególnych właściwości parametrami żądania
<jsp:useBean id="entry" class="coreservlets.SaleEntry" /> <jsp:setProperty name="entry" property="itemID" param="itemID" /> <jsp:setProperty name="entry" property="numItems" param="numItems" /> <jsp:setProperty name="entry" property="discountCode" param="discountCode" />

190 Zbiorowe ustawienie właściwości obiektu Java Bean parametrami żądania
<jsp:useBean id="entry" class="coreservlets.SaleEntry" /> <jsp:setProperty name="entry" property="*" /> Uwagi: Mechanizm ten umożliwa tworzenie tzw obietów „form beans”, których właściwości są wypełniane z formularzy stworzonych na stronach www Można podzielić proces wypełniania obiektu pomiedzy wiele formularzy (każdy służy do wypełnienia fragmentu zestawu właściwości)

191 Współdzielnie obiektów Java Beans miedzy stronami „jsp”
Atrybut scope służ do określenia dodatkowego miejsca przechowywania zmiennej typu JavaBeam Zmienna tak jest dodatkowo dostępna jako lokalna dla metody _ jspService Still also bound to local variable in _ <jsp:useBean id="…" class="…" scope="…" /> Wartości: application page request session • Umożliwiono w ten sposób współdzielenie danych miedzy stronami jsp • Obiekt tworzony jest warunkowo (jeśli nie istniał)

192 • page <jsp:useBean … scope="page"/> lub <jsp:useBean…> Wartość domyślna. Obiekt jest umieszczany w PageContex na czas trwania żądania. Pozwala metodom w bieżącym servlecie korzytać z obiektu • application <jsp:useBean … scope="application"/> Obiekt jest składowany w obiekcie ServletContext, do którego dostęp można uzyskać wywołując metodę: getServletContext()). ServletContext jest współdzielony przez wszystkie servlety w ramach aplikacji webowej lub pomiedzy wszystkimi servletami na serwerze www jeśli żadna aplikacja webowa nie jest zdefiniowana na serwerze www • session <jsp:useBean … scope="session"/> Obiekt jest przechowywany w obiekcie HttpSession związanym z bieżącym żądaniem z kąd może być dostępny dla zwykłego kodu servletu. Obiekt ten jest dostępny przez funkcje getAttribute i setAttribute • request <jsp:useBean … scope="request"/> Obiekt jest umieszczany w obiekcie ServletRequest na czas trwania bieżącego żądania, gdzie jest dostępny za pomocą funkcji getAttribute

193 Jsp:useBean scope="... " <jsp:useBean id="MyBean1" scope= "page" class="MyElements.MyBeam" /> synchronized (_jspx_page_context) { MyBean1 = (MyElements.MyBeam) _jspx_page_context.getAttribute("MyBean1", PageContext.PAGE_SCOPE); if (MyBean1 == null){ MyBean1 = new MyElements.MyBeam(); _jspx_page_context.setAttribute("MyBean1", MyBean1, PageContext.PAGE_SCOPE); } <jsp:useBean id="MyBean1" scope="session" class="MyElements.MyBeam" /> synchronized (session) { MyBean1 = (MyElements.MyBeam) _jspx_page_context.getAttribute("MyBean1", PageContext.SESSION_SCOPE); if (MyBean1 == null){ MyBean1 = new MyElements.MyBeam(); _jspx_page_context.setAttribute("MyBean1", MyBean1, PageContext.SESSION_SCOPE); }

194 Współdzelenie obiektów Java Beans przykład
• page1.jsp <jsp:useBean id="MyBean1" class="…" scope="application"/> <jsp:setProperty name=" MyBean1 " property="sampleProperty" value="Hello"/> <jsp:getProperty name="foo" property="message"> • page2.jsp <jsp:useBean id=" MyBean1 " class="…" scope="application"/> <jsp:getProperty name=" MyBean1 " property="sampleProperty">

195 Operacje warunkowe z wykorzysaniem JavaBeans
• Obiekt Java bean jest tworzony tylko w tedy jeśli nie istnieje już instancja obiektu o takiej nazwie w zdefiniowanym zakresie. To znaczy, że element.: jsp:useBean utworzy nowy obiekt tylko w tedy gdy on jeszcze nie istnieje. W przeciwnym przypadku ustawiana jest po prostu referencja na istniejący obiekt.Tę włąściwość można wykorzystać do zaimplementowania operacji warunkowych. Stosujęąc pełny zapis XML znacznik: <jsp:useBean ... /> Przedstawiamy w postaci: <jsp:useBean ...>Wyrazenie</jsp:useBean> gdzie wyrażenie może zawierać instrukcje jsp:setProperty. Takim przypadku "Wyrażenie” jest wywoływane tylko jeśli tworzony jest nowy obiekt

196 Wykorzystanie JavaBeans Podsumowanie
jsp:useBean Utworzenie nowego lub utworzenie referencji do istniejącego obiektu JavaBean <jsp:useBean id="beanName" class="package.Class" /> jsp:setProperty Element służy do modyfikacji właściwości (property) obiektu JavaBean (wywołuje metodę setXXX) <jsp:setProperty name="beanName" property="propertyName” value="propertyValue" /> jsp:getProperty Element służy do odczytu właściwości obiektu JavaBean <jsp:getProperty name="beanName" property="propertyName" />


Pobierz ppt ""

Podobne prezentacje


Reklamy Google