Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS."— Zapis prezentacji:

1

2 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS

3 Program Socrates - Erasmus Lifelong Learning Programme Erasmus Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

4 Koordynator LLP Erasmus w Akademii Górniczo-Hutniczej Dr inż. Tadeusz Pająk Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych B-3, II p., pok. 205, tel. 012 617 30-79

5 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 LLP Erasmus jest administrowany w Akademii Górniczo-Hutniczej przez Dział Współpracy z Zagranicą Mgr inż. Marta Foryś C1, Ip. pok.108, tel. 012 617 47 83

6 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Osoby w Dziale Współpracy z Zagranicą zaangażowane w wymianę studentów Erasmusa Mgr inż. Agnieszka Osińska Mgr Karolina Duda Paw. C-1, pokój 109 a, Tel. 617-33-02, Fax. 617-33-03 E mail: dwz.agh.edu.pl

7 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Dział Współpracy z Zagranicą http://www.dwz.agh.edu.pl

8 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Kraje uprawnione do udziału w LLP Erasmus 27 krajów członkowskich UE Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Islandia, Lichtenstein, Norwegia 1 kraj kandydujący do UE Turcja

9 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 W ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na: STUDIAPRAKTYKI

10 STUDIA W RAMACH LLP ERASMUS Karta uczelni Erasmusa Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami z którymi została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę studentów posiadającymi ważną Kartę Uczelni Erasmusa Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

11 Ogółem: 137

12 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

13 KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE?

14 Student odbywający studia w AGH uzyskuje status studenta Erasmusa jeżeli : posiada obywatelstwo polskie, status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w Polsce jest formalnie zarejestrowany na studiach w uczelni macierzystej: licencjackich (inżynierskich)/ magisterskich/ doktoranckich, jest ( w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia nie przebywa (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani nie jest urlopowany zna na odpowiednim poziomie język, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni partnerskiej uzyskał średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów nie mniejszą niż 3,8 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

15 Student nie ponosi w uczelni przyjmującej żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy, korzystanie z biblioteki i laboratoriów Student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych Student zachowuje prawo do otrzymywania pełnej wysokości stypendiów i pożyczek przyznanych w kraju uczelnia macierzysta uznaje okres studiów za granicą za równoważny Przywileje studenta Erasmusa

16 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Wyjazdy tylko do uczelni, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów na rok 2007/08, Okres studiów za granicą musi stanowić integralną część programu studiów w uczelni macierzystej Studia za granicą nie mogą stanowić przerwy w toku studiów tzn., że student nie może być kierowany na urlop Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) Charakterystyka studiów w ramach Programu Erasmus

17 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Charakterystyka studiów w ramach Programu Erasmus cdn. Okres studiów za granicą może trwać od 3 – 12 miesięcy i musi zawierać się w ramach tego samego roku akademickiego od 1 lipca do 30 września roku następnego Okres studiów może ulec przedłużeniu o praktyki w przedsiębiorstwie Maksymalny okres pobytu -12 miesięcy (w ramach jednego roku akademickiego)

18 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Praktyka w przedsiębiorstwie lub innej instytucji pozaakademickiej jest dopuszczalna jeżeli: jest uzupełnieniem okresu studiów (przy spełnieniu wymogu minimalnego ich trwania) Okres studiów może obejmować praktykę jedynie pod warunkiem, że przed praktyką lub po niej okres studiowania wynosi minimum 3 miesiące stanowi integralna część uzgodnionego programu studiów (Learning Agreement) nie jest finansowana w ramach innych programów wspólnotowych

19 Dział Współpracy z Zagranicą – 24.11.2006 Wsparcie finansowe

20 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Wyjazdy studentów – 2007/08 W umowach bilateralnych zdeklarowano wyjazdów - 430 W umowach bilateralnych zdeklarowano miesięcy - 2819

21 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Wyjazdy studentów Student otrzymuje stypendium pokrywające CZĘŚĆ kosztów utrzymania za granicą

22 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Dział Współpracy z Zagranicą nie dysponuje funduszem na dofinansowanie pobytu za granicą studentów biorących udział w Programie Erasmus

23 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Studenci „ bez grantu” Program Erasmus dopuszcza możliwość wyjazdu na studia bez wsparcia finansowego z funduszy unijnych, tzw. „studenci bez grantu”. Student bez grantu jest pełnoprawnym uczestnikiem programu i podlega wszystkim jego zasadom i obowiązkom.

24 BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ, STUDENTEM ERASMUSA MOŻNA BYĆ TYLKO RAZ Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

25 Chcesz być studentem Erasmusa? 1. Zgłoś się do osoby kontaktowej 2. Wypełnij „Ankietę informacyjną ( dla celów rekrutacji)” (podstawowy dokument stanowiący element rekrutacji)

26 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

27 Przygotowania do wyjazdu Sprawy do załatwienia w DWZ 1.Learning Agreement (do pobrania ze strony DWZ)/ List zapraszający z uczelni przyjmującej (jeżeli w LA nie zostały dokładnie określone dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej) 2.Wniosek na wyjazd za granicę/ dostępny w DWZ 3.Umowa student-AGH/ dostępna w DWZ 4. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd na studia za granicą- wydawane przez DWZ

28 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 LEARNING AGREEMENT

29 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 ACADEMIC YEAR........ /......... FIELD OF STUDY :.................................. Name of student :................................................................................... Sending institution : AGH University od Science and Technology Receiving institution :............................................................................................... ERASMUS departmental coordinator :........................................ Period of studies: from....................................... to...................................... (day/month/year) Course unit code (if any)............................................................................................................................................................................................................ Course unit title...........................................................................…….........................................................................……............................................................................…….............................................................................……..........................................................................................................................…............................................... ECTS or number of hours /week..............................….............................................…...............................................…............................................…..................................................…........................ SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning is approved.

30 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

31 LICZBA UZNANYCH PUNKTÓW ECTS ECTS to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. W systemie ECTS: pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom semestr - 30 punktom trymestr - 20 punktom

32 TERMINY Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 do 15 czerwiec – listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd do 25 maja – dotyczy umów ogólnouczelnianych do 30 września - wyjeżdżający w semestrze zimowym do 15 grudnia - wyjeżdżający w semestrze letnim Rekrutacja Podpisywanie Umów

33 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Przed wyjazdem na studia należy: zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ubezpieczyć się od NNW zapoznać się z ewentualnymi wymogami uczelni goszczącej Ubezpieczenia zdrowotne

34 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Warunkiem otrzymania Karty EKUZ jest przedłożenie w NFZ m.in. zaświadczenia o zakwalifikowaniu na wyjazd na studia za granicą wydawanego przez DWZ Ubezpieczenia zdrowotne

35 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Dodatkowe informacje dostępne są: - na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl/ue -w Punktach Informacyjnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Ul. Batorego 24, 31-135 Kraków Wydział Spraw Ubezpieczonych tel. (12) 94-88, (12) 298-83-86, faks (12) 298-83-18 email: nfz@bci.krakow.pl

36 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Pobyt na stypendium powinien przebiegać zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz „Learning Agreement” W przypadku jakichkolwiek zmian, student zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia DWZ POBYT NA STYPENDIUM

37 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Student, który przedłuża pobyt za granicą powinien: wypełnić nowy Learning Agreement (obejmujący daty na jakie opiewa przedłużenie) podpisać Aneksu do umowy wypełnić nowy „Wniosek na wyjazd za granicę”(obejmujący daty na jakie opiewa przedłużenie) PRZEDŁUZENIE POBYTU NA STYPENDIUM

38 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Formalności po powrocie ze stypendium (1) Zaświadczenia (dokładne daty) z uczelni partnerskiej o odbyciu studiów i ewentualnie praktyki wykazu odbytych egzaminów/lub uzyskanych zaliczeń wraz z ocenami (tzw. Transcript of records) W terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia pobytu student zobowiązany jest zgłosić się do DWZ w celu dostarczenia:

39 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Formalności po powrocie ze stypendium (2) UWAGA! Studenci V roku przebywający za granicą w ramach Programu Socrates/Erasmus (semestr dyplomowy) nie posiadający wykazu ocen powinni dostarczyć opinię o zrealizowaniu programu studiów wpisanego do Learning Agreement.

40 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Formalności po powrocie ze stypendium (3) podpisania dokumentu stanowiącego rozliczenie z otrzymanego stypendium (grantu)- przygotowanego przez DWZ wypełnienia Ankiety (on-line na stronie NA) dla potrzeb Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dostarczenia dokumentu ewentualnych zmian w „Learning Agreement”czyli ”Changes to Original Proposed Study Programme”

41 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 MONITORING

42 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Université d’Orleans Francja Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona Hiszpania

43 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 PRAKTYKI W RAMACH LLP/ERASMUS Planowana liczba wyjazdów na praktyki: 70 Czas trwania: min. 3 miesiące Trójstronne umowy: Student- Firma- AGH Można być tylko raz na praktykach + raz na studiach Grant: wyższy niż grant na studia w ramach Erasmusa Łączenie wyjazdu na studia z praktyką (osobne umowy + nie mogą się pokrywać w czasie)

44 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Austria WGGIOŚ prof. H.Kucha Finlandia WZ dr Alina Kozarkiewicz -Chlebowska Francja WPiE Prof. T. Grzybek Francja WEAiIE dr M.Żabińska-Rakoczy Grecja WEAiIE dr M.Żabińska-Rakoczy Hiszpania WIMiC dr E.Godlewska Niemcy WO mgr A. Łukaszczyk Niemcy WZ dr Alina Kozarkiewicz -Chlebowska Niemcy WWNIG prof. D. Bielewicz Niemcy WIMiC dr E.Godlewska Szwecja WMN dr Karwan Baczewska Wielka Brytania WEAiIE dr M.Żabińska-Rakoczy Wielka Brytania WIMiC dr E.Godlewska Włochy WEAiIE dr M.Żabińska-Rakoczy Włochy WMN dr Karwan Baczewska WYKAZ PRAKTYK W RAMACH LLP/ERASMUS

45 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 NASI STYPENDYŚCI

46 Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 Hiszpania, Madryt Francja, Paryż

47 SUKCESÓW POWODZENIA !!!! ŻYCZYMY Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007

48 Źródła informacji o LLP-Erasmus AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA- Dział Współpracy z Zagranicą http://www.dwz.agh.edu.pl FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Program LLP/Erasmus http://www.frse.org.pl ERASMUS STUDENT NETWORK http://www.esn.org/


Pobierz ppt "Dział Współpracy z Zagranicą – 15.05.2007 LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google