Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM"— Zapis prezentacji:

1 Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM
Rafał Nowicki (cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )

2 Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik
Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

3 Wprowadzenie Agenda Informatyk – specyficzny pracownik
Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

4 Wprowadzenie Kilka słów o sobie. Skąd pomysł na temat?

5 Informatyk – specyficzny pracownik
Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

6 Informatyk kluczowy czynnik każdego projektu (w kontekście tworzenia oprogramowania)

7 Informatyk – specyficzny rodzaj pracownika

8 Informatyk – specyficzny rodzaj pracownika
Żona powiedziała: Idź do sklepu i kup karton mleka. Jak będą jajka to weź 6. Wróciłem z 6 kartonami mleka. Po jaką cholerę kupiłeś 6 kartonów mleka? BO MIELI JAJKA!

9 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

10 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Praca w zespole Praca indywidualna Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

11 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Komunikatywność Introwertyczność Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

12 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Kreatywność Dobra organizacja Wzorce projektowe Nowe problemy Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

13 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Skupienie na detalach Wizja całości Wzorce projektowe Nowe problemy Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

14 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Szybkość Precyzyjność Wzorce projektowe Nowe problemy Stres Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

15 ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI
Asertywność Ugodowość Wzorce projektowe Nowe problemy Informatyk ŁĄCZY W SOBIE SPRZECZNOŚCI

16 Informatyk jest wielozadaniowy
Różne technologie Analiza – testy Itd..

17 Informatyk wchodzi w skórę innych „try walking in my shoes”
Nowe branże Zrozumienie biznesu „wyczuleniem na potrzeby klienta”

18 Informatyk to ciągłe doskonalenie umiejętności
Różne technologie Analiza - testy

19 Agenda Czym jest osobowość? Wprowadzenie
Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

20 Osobowość – definicja „Osobowość - pojęcie definiowane niejednolicie, najczęściej rozumiane bądź jako: zbiór względnie stałych dla danej jednostki właściwości (cech) psychicznych, warunkujących stałość jej zachowania się i postaw, bądź jako: zespół warunków wewn., wyznaczający organizację zachowania się człowieka, jego psychiczną tożsamość, kierunki i sposoby przystosowania się do otoczenia i jego przekształcania.” Przewidywalność PWN,

21 Osobowość – wyjaśnienie pojęcia
„(…) osobowość jest tym, co pozwala przewidzieć, co dana osoba zrobi w danej sytuacji (…)” Przewidywalność R. Cattell C.S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004

22 Osobowość – wyjaśnienie definicji (według najnowszego ujęcia)
aktywność autonomicznego podmiotu Cechy BIOFIZYCZNE Oddziaływanie ZEWNĘTRZNE Również ocena otoczenia By osiągnąć bardziej lub mniej świadomie zamierzone cele

23 Osobowość – wyjaśnienie definicji (według najnowszego ujęcia)
osobowość sama przez się nie determinuje postępowania człowieka, a jedynie wyznacza, jak człowiek interpretuje i ocenia to, z czym ma do czynienia, i jakie dążenia w nim powstaną w zaistniałych warunkach; Leniwy – to nie oznacza, że zawsze będzie się lenił… a jedynie w większości przypadków

24 Osobowość – pozyskiwanie danych
LOTS Self raport data Life data Life - Zestaw danych związanych z rejestracją zdarzeń istotnych dla jednostki. W skład tych danych wchodzą takie informacje jak opis zachowania w trudnych sytuacjach rodzinnych, sposób korzystania z zasobów finansowych, dominujące strefy zainteresowań internetowych, czy sposób obchodzenia się z samochodem. Dzięki tego typu pomiarom można na przykład szukać zależności pomiędzy usposobieniem w dzieciństwie do zachowań w życiu dorosłym. Obserwer - Źródłem danych w tych badaniach są osoby z otoczenia badanej jednostki. Ważne jest by w trakcie pozyskiwania danych określić stopień relacji obserwatora do jednostki. Współcześnie zasadniczo rozróżnia się dwa sposoby stosowane w praktyce do pozyskiwania danych. Pierwsza to szkolenia kadry specjalistycznej, której zadaniem jest wychwytywanie określonych zachowań w czasie obserwacji otoczenia. Druga to wywiad z najbliższymi badanego podmiotu. Test - Dane pozyskuje się poprzez analizę wypełnionych testów wykonanych przez badaną jednostkę. Pozyskiwanie danych w ten sposób obecnie jest uważany za jeden z najbardziej wiarygodnych źródeł pozyskiwania informacji. Kluczowym dla tej metody jest określenie i dostosowanie odpowiedniej strategii przy dobieraniu testów. Podział testów dzieli się na trzy grupy: strategię racjonalną, strategię empiryczną, strategię czynnikową. Za najbardziej wartościową uznaje się strategię czynnikową. Polega ona na grupowaniu reakcji behawioralnych i wnioskowaniu o danych cechach osobowości na podstawie stopnia współzależności pewnego typu reakcji. Self - Rozszerzeniem tej grupy są takie elementy jak autobiografie, czy metody narracyjne. Observer data Tests data

25 Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości
Początki sięgają czasów starożytnych: Badania nad analizą świadomości i doświadczeń wewnętrznych. Asocjacjonizm – (początki Arystoteles) Brytyjska szkoła myślenia. Pomaga zrozumieć zjawiska „Bodziec – Reakcja” (wykorzystane później badaniach Pawłowa). Głownie zajmuje się tematyką uczenia się i zapamiętywania. Asocjacjonizm - Najważniejszą tezą psychologii asocjacjonistycznej jest to, że wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się poprzez asocjację (kojarzenie) z wrażeń, podobnie jak cząsteczki z atomów (dlatego psychologię asocjacjonistyczną zwano też atomistyczną). W asocjacjonizmie powstawanie asocjacji jest głównym mechanizmem życia psychicznego

26 Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości (c.d.)
Psychologia strukturalna (strukturalizm) [koniec XIX]: Niemieckie ośrodki (Wundt, Tichener) skupiające się na opisie jednostek strukturalnych i analizie wyrażeń, składające się na życie psychiczne badanych. Psychologia funkcjonalna (funkcjonalizm) [koniec XIX]: Nurt zapoczątkowany w USA nawiązujący do idei ewolucji Darwina. Próby odpowiedzi na pytania: „Co ludzie robią?”, „Jak to robią?”, „Dlaczego to robią?” Strukturalna - Nazwa używana jeszcze przed pojawie­niem się —> psychologii postaci, stosowa­na wówczas na określenie różnych poglą­dów, które przede wszystkim przeciwsta­wiały się funkcjonalizmowi (-> psychologia funkcjonalna), nie przywiązując wię­kszej wagi do analizy świadomości, lecz koncentrując się na problemach odnoszą­cych się do struktury psychiki, a w szcze­gólności — do struktury uzdolnień. Z cza­sem strukturalizm w psychologii przestał przeciwstawiać się funkcjonalizmowi i za­czął uwzględniać funkcjonalność struktur oraz ich dynamiczność, przybierając w koń­cu postać tzw. konstruktywizmu (J. Piaget) Funkcjonalizm: By zrozumieć człowieka, nie wystarczy uchwycić procesy intelektualne czy analizować jego działanie. Na pełen obraz składają się jeszcze elementy emocjonalne i motywacyjne.

27 Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości (c.d.)
Psychoanaliza [koniec XIX]: Jeden z bardziej popularnych nurtów (Freuda). Badania skupiały się na zrozumieniu wagi emocji i motywacji w kształtowaniu życia psychicznego i zachowań. Psychologia postaci (Gestalt) [XX]: Kierunek psychologii o charakterze holistycznym, traktujący psychikę jako niepodzielną całość (życie psychiczne i poznanie). Gestalt - fundamentalnym założeniem p.p. jest traktowanie życia psychicznego, a zwłaszcza poznania, jako nierozerwalnej całości, której wszystkie elementy składowe są współzależne i wzajemnie uwarunkowane; za podstawowe pojęcie zostaje uznana „postać” (niem. Gestalt),

28 Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości (c.d.)
Behawioryzm [XX]: Nurt skupiony na czynnikach determinujących aktywność motoryczną. Narodzony w USA. Psychologia personalistyczna i organicystyczna [XX]: Stawia ona w centrum rzeczywistości, człowieka jako osobę, którego natura zawiera w sobie element materialny i duchowy (nie równoznaczny ze sferą psychiczną). Behawioryzm - jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji, dlatego, jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce.

29 Psychologia osobowości… … mimo trafności poznanych już praw i zależności uznaje, że każda jednostka naznaczona jest są indywidualnością. niemniej Psychologia osobowości… … poprzez prawidłowo postawioną ocenę, pozwala domniemywać łatwość adaptacji i działania z sukcesem w rolach zawodowych i w postawionych zadaniach.

30 Praworęczny potrafi wykonać wiele czynności lewą ręką… … jednak zdecydowanie woli robić je prawą.
(tak samo jest z osobowością)

31 Znaczenie osobowości w biznesie
Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

32 Wykonywany zawód to lustro osobowości

33 Wykonywany zawód to lustro osobowości… Naprawdę?
Ilu znasz… … introwertycznych sprzedawców domokrążców? … ekstrawertycznych sędziów sądu najwyższego?

34 Osobowość może pomagać w pracy…
… ale może też przeszkadzać!

35 Osobowość – znaczenie w biznesie
„Jeśli człowiek nie radzi sobie z […] problemami, w jego funkcjonowaniu zawodowym pojawia się wiele konfliktów, a także wypalenie zawodowe, którego intensywność jest tym większa, im więcej popełnia błędów.” Przewidywalność J. Wilsz J. Wilsz, Teoria Pracy, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Warszawa 2009

36 Osobowość – znaczenie w biznesie
„(…)kandydaci muszą poddać się szczegółowym badaniom, dzięki którym można określić ich zdolność uczenia się oraz umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowej sytuacji. (…) Większość z nich poddawana jest testom osobowości umożliwiającym określenie takich cech, jak sumienność, skłonność do wpadania w gniew, umiejętność radzenia sobie ze stresem, gotowość podporządkowania sią poleceniom, zainteresowania zawodowe oraz podstawy wobec współpracowników, klientów i otoczenia.” E. Hoffman, Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Dyrektorzy i menedżerowie uważają testy za niezwykle cenne narzędzie, służące zwłaszcza wydobywaniu na wierzch subtelności, nie możliwych do uzyskania w inny sposób E. Hoffman E. Hoffman, Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

37 Wykonywany zawód dobrany do typu osobowości… … jest szczególnie ważny w kontekście ilości czasu spędzanego w pracy.

38 Metody badania osobowości
Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

39 Inwentarz Cech Osobowości Myers Briggs (MBTI)
Opracowany przez Mayers i Briggs (matka – córka). Jedno z najpopularniejszych narzędzi stosowanych w biznesie. Bazuje na teorii Junga – psychologia analityczna 1921r. (podręcznik „Typy psychologiczne”). Szacowana liczba przeprowadzonych testów rocznie to 2,5 miliona. Rozwijany do 1998. Wiele wersji – najpopularniejsza to wersja M z 93 typami osobowości. Bazuje na teorii, że każdy ma wrodzone predyspozycje do preferencji osobowościowych.

40 Inwentarz Cech Osobowości Myers Briggs (MBTI)
pary alternatywnych preferencji Ekstrawertyczny Zmysłowy Myślący Osądzający Introwertyczny Intuicyjny Odczuwający Spostrzegający

41 Badanie osobowości metodą DISC
Rozwijana od kilkudziesięciu lat. Powielanie pewnych postaw w sposób przewidywalny. Klasyfikuje postawy i zachowania, jak również sposób radzenia sobie z emocjami, podejmowanie decyzji, sposób komunikowania się, kształtowanie relacji z ludźmi. Definiuje osobowość poprzez zestawienie dwóch par preferencji badanego: Orientacja na zdania lub ludzi oraz Otwartość lub powściągliwość do ludzi. Badanie kwestionariuszowe (tradycyjnie) określające natężenie preferencji. Alternatywa w postaci analogi do ptaków: Papuga, Orzeł, Gołąb, Sowa. Odmianę tą bardzo ciekawie opisują autorzy M. Rosenberg i D. Silvert

42 Badanie osobowości metodą DISC
Typ DOMINUJĄCY (Dominat) Typ INSPIRUJĄCY (Inspiring) Odmianę tą bardzo ciekawie opisują autorzy M. Rosenberg i D. Silvert Typ ROZWAŻNY/DROBIAZGOWY (Catious) Typ UCZYNNY/WSPIERAJĄCY (Supportive)

43 Pięcioczynnikowy Model Osobowości
Powstała w oparciu o wyszukiwanie związków pomiędzy poszczególnymi cechami osobowości z wykorzystaniem analizy czynnikowej. Początki to lata 90’ XX wieku. Dane pozyskuje się metodą kwestionariuszową. Wcześniej pojawiały spory co do liczby czynników (inne to 3 lub 7). Badanie tz. Korelacyjne (można różnymi metodami dość do tych samych rezultatów). Przeciwnicy twierdzą, że nie da się wychwycić subtelności w zachowaniu człowieka (mimo to coraz bardziej popularna).

44 Pięcioczynnikowy Model Osobowości DOWODY SŁUSZNOŚCI
Podobieństwa międzykulturowe Samoocena i ocenianie przez innych ludzi Motywy emocje, kontakty interpersonalne Genetyka i teoria ewolucji. Podobieństwa międzykulturowe – Określone w metodzie czynniki osobowości w różnych kulturach (językach) wykazują wielkie podobieństwo. Dowodzi to, że niezależnie od kultury poszczególne społeczności wykazywały potrzebę nazywania podobnych zachowań. Nazwy te wynikały z obserwacji ludzi, którzy później ich stosowali. Poszczególne nazwy zaś są spójne we wszystkich kulturach co do tego czego można się spodziewać po jednostkach określanych tymi nazwami. Samoocena i ocenianie przez innych ludzi – Oceny dokonywane na badanych, które mają na celu zbadanie wartości poszczególnych wymiarów jednostki, pokrywają się z ocenami dokonywanymi przez inne osoby (czy to z bezpośrednich relacji lub też przez osoby obce). Motywy emocje, kontakty interpersonalne – wykazano istnienie związków pomiędzy natężeniem pewnych cech a określonymi motywacjami. Na przykład osoba towarzyska, kieruje się chęcią przebywania wśród ludzi. Genetyka i teoria ewolucji – szereg badaczy zajmujący się korelacyjnymi metodami badania osobowości, udowodniło, że cechy osobowości są dziedziczone.

45 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (1z5)
NEUROTYZM dobre przystosowanie vs. niestabilność emocjonalna. Pozwala wykryć osoby o zaburzeniach psychicznych, irracjonalnych poglądach, wyolbrzymionych pragnieniach i dążeniach, szkodliwych dla siebie reakcjach na sytuacje życiowe. Sala samobujców

46 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (1z5)
NEUROTYZM Lękliwy, Nerwowy, Emocjonalny, Niepewny, Hipochondryczny, Niezorganizowany. Spokojny, Rozluźniony, Nieemocjonalny, Silny, pewny siebie. Sala samobujców

47 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (2z5)
EKSTRAWERSJA jakość i intensywność interakcji międzyludzkich; poziom aktywności; potrzeba stymulacji; zdolność cieszenia się. Sala samobujców

48 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (2z5)
EKSTRAWERSJA Towarzyski, Aktywny, Rozmowny, Zorientowany na ludzi, Optymistyczny, Lubiący zabawę, Uczciwy. Powściągliwy, Chłodny, Stojący na uboczu, Zorientowany na sprawy, Wycofujący się, Cichy.

49 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (3z5)
OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA szukanie nowych doświadczeń dla nich samych; tolerancja nieznanego i badanie go.

50 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (3z5)
OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA Ciekawy, O szerokich zainteresowaniach, Twórczy, Oryginalny, Z wyobraźnią, Nietradycyjny. Konwencjonalny, Przyziemny, O wąskich zainteresowaniach, Brak zainteresowań artystycznych, Nieanalityczny. Sala samobujców

51 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (4z5)
UGODOWOŚĆ jakość i intensywność interakcji międzyludzkich; poziom aktywności; potrzeba stymulacji; zdolność cieszenia się.

52 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (4z5)
UGODOWOŚĆ Uczuciowy, Przyjazny, Ufny, Pomocny, Wybaczający, Łatwowierny, Bezpośredni. Cyniczny, Intrygant, Brutalny, Podejrzliwy, Niechętny do współpracy, Mściwy, Bezlitosny, Łatwo wpadający w złość.

53 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (5z5)
SUMIENNOŚĆ stopień zorganizowania jednostki, upór i motywacja w dążeniu do celu. Osoby wymagające, wiarygodne, na których można polegać, są przeciwstawione ludziom beztroskim, o słabej woli i niedbałym.

54 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (5z5)
SUMIENNOŚĆ Zorganizowany, Wiarygodny, Pracowity, Zdyscyplinowany, Punktualny, Schludny, Ambitny. Niemający celu, Niewiarygodny, Leniwy, Beztroski, Niedbały, Swobodny, O słabej woli, Hedonista. HEDONISTA - Człowiek kierujący się w swoim życiu wyłącznie zasadą poszukiwania przyjemności, dążący do użycia, kierujący się zasadą "carpe diem" - chwytaj dzień, korzystaj z każdego dnia, nie marnuj mijających chwil, korzystaj z każdej okazji

55 Pięcioczynnikowy Model Osobowości DOPEŁNIENIE WYMIARÓW
DOMINUJĄCY PRZYJACIELSKI WROGI Obrazowo wyjaśnia to przykład: Osoba z wysokim współczynnikiem dominacji i wrogości, będzie się zachowywać arogancko w stosunku do ludzi traktując ich instrumentalnie. Natomiast osoba nastawiona przyjacielsko z tendencją do dominacji będzie wykazywała wysoką wylewność w okazywaniu swych uczuć, na przykład poprzez nadmierne przytulanie się. PODPORZĄDKOWANY

56 Kompetencje vs. Osobowość
Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

57 Potrzebuję pracownika o określonych…
cechach OSOBOWOŚCI KOMPETENCJACH

58 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU
Studium przypadku zostało oparte o nowatorskie narzędzie, skonstruowane na potrzeby niniejszej pracy przez autora. Celem tegoż narzędzia, jest przekształcanie przydatności kompetencji dla wybranej roli zawodowej, na poszczególne wartości w wymiarach osobowości Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości.

59 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - algorytm
1. Dobór i opis kompetencji ważnych z punktu widzenia badanej roli. 2. Określenie Skali wpływu dla każdego Wymiaru osobowości (dla każdej kompetencji). 3. Ankieta dla ekspertów – Przydatność kompetencji w danej roli.

60 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - algorytm
4. Odczyt Modyfikatorów (dla wymiarów badanej roli). 5. Wyznaczanie Profilu dobrze dobranego kandydata. 6. Interpretacja wyników.

61 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - kompetencje
1. Dobór i opis kompetencji ważnych z punktu widzenia badanej roli. Bazą stała się monografia, opracowania: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, T. Włodarek Samoorganizacja w Zarządzaniu Projektami Metodą Scrum.

62 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - kompetencje
Umiejętność pracy w zespole, Zdolność dokonywania zmian w sposobie pracy, Wyczuwanie potrzeb klienta, Łatwość podejmowania decyzji, Podporządkowanie się poleceniom przełożonych, Chęć nauki i samorozwoju, Samodzielność w pracy, Zdolność obserwacji otoczenia, Twórcze/Kreatywne rozwiązywanie problemów, Umiejętność dzielenia się wiedzą, Zdolność do pracy w wielu kontekstach, Korzystanie z wiedzy fachowej, Koncentracja w działaniu, Zdolność do kontrolowania współpracowników, Terminowość prac, Logiczne i abstrakcyjne myślenie, Umiejętność pracy ze standardami, Komunikatywność. ROZDAĆ KARTKI Z LISTĄ KOMPETENCJI

63 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – skala wpływu
2. Określenie Skali wpływu dla każdego Wymiaru osobowości (dla każdej kompetencji). Przykład dla kompetencji: Umiejętność dzielenia się wiedzą

64 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - ankieta
3. Ankieta dla ekspertów – Przydatność kompetencji w danej roli. Dodatkowe pytania: Doświadczenie Wiedza W posługiwaniu się metodą SCRUM

65 PODSUMOWANIE ANKIETY W ankiecie wzięły udział 63 osoby.
Średnia (własna) ocena wiedzy o SCRUM to: 4. Średnia (własna) ocena doświadczenia w SCRUM to: 2,95.

66 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – modyfikatory
4. Odczyt Modyfikatorów (dla wymiarów badanej roli).

67 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil
5. Wyznaczanie Profilu dobrze dobranego kandydata.

68 Profile dobrze dobranych kandydatów
Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji w rolach SCRUM Podsumowanie

69 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil
6. Interpretacja wyników. Wysoki poziom Modyfikatora wymiaru, dla czynnika Neurotyzm jest wynikiem, który sugeruje iż cechy osobowości takie jak na przykład niezorganizowany lub nerwowy są bardzo niepożądane Wartości dla wszystkich zbliżone. Widać bardzo silny wychył w stronę cech przeciwnych do neurotycznych: spokój, silny, pewny siebie, nieemocjonalny.

70 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil
6. Interpretacja wyników. Właściciel produktu, Scrum Master wartości porównywalne: aktywny, rozmowny, otwarty na ludzi. Członek zespołu stosunkowo blisko do ambiwertyka: zorientowany na sprawy, powściągliwy.

71 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil
6. Interpretacja wyników. Wszystkie wartości wysokie (Scrum Master najwyższa): ciekawy, twórczy, z wyobraźnią; NIE: przyziemny, NIE: o wąskich zainteresowanych, NIE: konwencjonalny.

72 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil
6. Interpretacja wyników. Wszystkie wartości wysokie (Scrum Master najwyższa): ugodę, uczciwość, bycie pomocnym i bezpośrednim; NIE: niechętny do współpracy czy łatwo popadać w złość.

73 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil
6. Interpretacja wyników. Najwyższe wartości ze wszystkich wymiarów: wiarygodny, pracowity, zdyscyplinowany ale również schludny i ambitny; NIE: leniwy, nie mający celu, niedbały.

74 Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)
Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

75 ?

76 ?

77 ?

78 Podsumowanie Agenda Wprowadzenie Informatyk – specyficzny pracownik
Czym jest osobowość? Znaczenie osobowości w biznesie Metody badania osobowości Kompetencje vs. Osobowość Profile dobrze dobranych kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM) Podsumowanie

79 Bibliografia Ćwiklicki, M., Jabłoński, M. i Włodarek, T. (2010). Samoorganizacja w Zarządzaniu Projektami Metodą Scrum. Kraków: Mifiles.pl Eysenck, H. J. (1960). Opis i pomiar osobowości. Psychologia Wychowawcza C.S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004 L. Pervin, Psychologia osobowości. Gdańsk (2002) GWP J. Wilsz, Teoria Pracy, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Warszawa 2009 E. Hoffman, Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Warszawa: Difin Hall, G. L. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN

80 Źródła obrazków https://danashby04.files.wordpress.com/2015/02/self-learning.jpg https://www.fit2future.pl/czymjestdisc

81 Podsumowanie Osobowość Kompletacje vs. Osobowość
Każdy z nas jest inny, jednak można znaleźć wspólny mianownik. Różne sposoby badania osobowości. Coraz większe znaczenie w biznesie. Kompletacje vs. Osobowość Pomysł na tworzenie Profilu Dobrze Dobranych Kandydatów Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)

82 Podsumowanie Otwarta dyskusja, temat: „Własne doświadczenia”

83 Dziękuję za uwagę. Rafał Nowicki gqs.the.dzik@gmail.com
(cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )


Pobierz ppt "Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google