Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA JAWOR.  Gmina Jawor powstała w 1990 roku, gdy w dniu 27 maja 1990r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa o pracownikach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA JAWOR.  Gmina Jawor powstała w 1990 roku, gdy w dniu 27 maja 1990r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa o pracownikach."— Zapis prezentacji:

1 GMINA JAWOR

2  Gmina Jawor powstała w 1990 roku, gdy w dniu 27 maja 1990r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa o pracownikach samorządowych.  Jawor - jedno z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku, posiada 750 - letnią historię i bogate tradycje. Reprezentacyjny rynek - laureat w ogólnopolskim konkursie „ Rynek Turystyczny Miasta", z dostojnym ratuszem. Sala Rajców w ratuszu, ozdobiona witrażami, ilustrującymi panoramę miasta, należy do najpiękniejszych w Polsce. W przylegającym do ratuszu budynku Teatru Miejskiego zachowała się wspaniale zdobiona sala teatralna z profesjonalnie wyposażoną sceną.  Burmistrz Jawora : Artur Urbański  Zastępca Burmistrza : Maria Piwko  Sekretarz Gminy : Ewa Uciurkiewicz  Skarbnik Gminy : Anna Kołodziej

3  Pan Artur Urbański został wybrany na burmistrza Jawora podczas pierwszych bezpośrednich wyborów samorządowych 27 października 2002 roku. Obecnie pełni tą funkcję ósmy rok.  Pan Burmistrz Artur Urbański opowiedział nam krótko o historii naszej gminy. Otrzymaliśmy od niego wiele materiałów, które wykorzystaliśmy do naszej pracy, m.in. wykaz inwestycji wykonanych przez gminę w ciągu ubiegłych 20 lat oraz jej plany na przyszłe lata.

4  Kontenerowa stacja uzdatniania wody  Wysypisko odpadów komunalnych i zakup kompaktora (maszyny do zagęszczania odpadów)  Zagospodarowanie terenów przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej, adaptacja budynków koszarów na mieszkalne.  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, mieszkalnych i innych poprzez zmianę sposobu ogrzewania, łącznie w 22 obiektach.  Zagospodarowanie Podzamcza – Targowisko Miejskie  Utwardzenie dróg na terenach osiedli domków jednorodzinnych przy ul. Berlinga, Zachodniej, Myśliborskiej, Wyspiańskiego, Morcinka i Miłosza  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Worcella 1 z 16 lokalami mieszkalnymi  Kryta pływalnia „Słowianka” przy ul. Rogatki 1  Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na osiedlu „Przyrzecze”

5  Ks. Prałat Walenty Szałęga  Stefan Mielczarek  Józef Ziętek  Reinhard Blaschke  Aleksander von Freyer  Aleksander Pruszkowski  Wiesław Kozikowski  Prof. Andrzej Tomaszewski  Jan Rybotycki  Ks. Prałat Zbigniew Tracz  Tadeusz Caban  Edward Gaździcki  Urszula Spilarewicz  Ks. Kanonik Waldemar Hawrylewicz

6  Katarzyna Mroczkowska  Stanisław Furtak  Jan Białek  Sławomir Miłoń  Władysława Zielińska

7  1990 r. – 27 maja odbyły się pierwsze po wojnie, wolne wybory do samorządu lokalnego. Burmistrzem został Bogusław Węgiel  1991 r. – na mocy ustawy gmina przejęła prowadzenie przedszkola  1992 r. –obchody 750-lecia nadania praw miejskich Jawora oraz rozpoczęto budowę gazociągu przy ul. Starojaworskiej  1993 r. - rozpoczęto remonty elewacji i dachów w centrum miasta oraz nabyto od Agromet-Jawor ZKiMR S.A „Parkową”  1994 r. - oddano do użytku kontenerową stację uzdatniania wody  1995 r. – przystąpiono do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa” oraz odbyła się pierwsza edycja Jaworskich Koncertów Pokoju, a także pierwszy Przegląd Zespołów Kameralnych i Zdrojowych Dolnego Śląska  1996 r. – przejęto przez Gminę prowadzenie szkół podstawowych  1997 r. – POWÓDŹ w Jaworze oraz odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Chleba  1998 r. – wydanie pierwszego „Kuriera Jaworskiego”, którego redaktorem naczelnym został Leszek Światkowski ; zakończono remont sali teatralnej Jaworskiego Ośrodka Kultury  1999 r. - powstanie Powiatu Jaworskiego po 24 latach oraz zawarto umowę o partnerstwie z czeskim miastem Turnov  2000 r. – oddano do użytku krytej pływalni „Słowianka”.

8  2001 r. – oddano do użytku Centrum Sportowe na osiedlu Przyrzecze oraz wpisano Kościół Pokoju na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO  2002 r. – podpisano trójstronną umowę o współpracy między Jaworem, Turnovem i niemieckim miastem Niesky  2003 r. – rozpoczęto remonty mostów i regulacje koryta rzeki Nysy Szalonej oraz modernizacje Parku pokoju  2004 r. – burmistrz Jawora Artur Urbański zainicjował powstanie Ligi UNESCO  2005 r. – przejęto gospodarkę wodno-ściekową; odbycie się obchodów 350. rocznicy budowy Kościoła Pokoju  2006 r. – rozpoczęto pracę modernizacyjno-remontowe na Ośrodku Wypoczynkowym „Jawornik” oraz podpisano umowę o współpracy między Jaworem, a Niepołomicami  2007 r. – otwarto nowoczesne Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa; przeprowadzono generalny remont wałów na rzece Nysa Szalona  2008 r. - wybudowano nowy kompleks boisk sportowych „ORLIK”  2009 r. – poddano kapitalnym remontom Basztę Strzegomską i zabytkowe Mury Obronne oraz rozpoczęto budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej w postaci boisk sportowych, placów zabaw, ścianki wspinaczkowej i skate parku na „Jaworniku”.  2010 r. – powstało jedno z trzech na Dolnym Śląsku MULTICENTRÓW; wymieniono nawierzchnię płyt rynku oraz zrewitalizowano Park Pokoju.

9  Jak wg Pani zmieniła się nasza gmina w ciągu ubiegłych 20 lat? „ Wed ł ug mnie gmina zmieni ł a si ę korzystnie, lecz s ą dz ę, ż e powinno si ę to odbywa ć szybciej.”  Czy w dzisiejszych czasach żyje się lepiej? Dlaczego? „ Na pewno ż yje si ę inaczej – ale czy lepiej, trudno powiedzie ć. Jednym lepiej, innym gorzej. Jest konkurencja na rynku pracy, wi ę c Ci bardziej operatywni i wykszta ł ceni maj ą wi ę ksze szanse na wy ż sze zarobki i lepsze ż ycie, a Ci s ł absi maj ą trudniejsze warunki.”  Czy utworzenie samorządów pomogło lokalnej społeczności? „Uwa ż am, ż e tak. Teraz mieszka ń cy maj ą wp ł yw na to, co dzieje si ę w spo ł eczno ś ci lokalnej i mog ą przyczynia ć si ę do rozwoju swojej gminy.”

10  Pan Szkiłądź uważa, że gmina wiele się nie zmieniła. Jednak dostrzegł pewne zmiany m. in. : powstanie dwóch osiedli Zgody i Zacisza, zostały zagospodarowane koszary oraz powstała kryta pływalnia. Odnowiono zabytki takie jak Baszta Strzegomska czy Mury Obronne, a Kościół Pokoju trafił na listę UNESCO. Zauważalnym smutnym faktem jest spadek liczby ludności.

11  Razem z klasą wybraliśmy się również do ratusza na spotkanie z p. Ewą Uciurkiewicz, która pełni funkcję sekretarza gminy. Pani Ewa opowiedziała nam o zadaniach gminy, o przyznawanych jej środkach, o ludziach, którzy w niej pracują i jakie pełnią funkcję. Cała klasa była bardzo skupiona i zaciekawiona. Z pewnością wszystkie te informacje przydadzą się nam w przyszłości.

12 JAWOR SPRZED 20 LAT

13 CYKLICZNA IMPREZA JAWORSKA ZAMEK PIASTOWSKIRATUSZ WITRAŻ W SALI RAJCÓW TEATR MIEJSKI ECMEN JAWORSKI RYNEK KOŚCIÓŁ POKOJU

14 Autorki projektu:  Martyna Bojczuk  Kamila Szumilin  Marlena Winiarek  Sylwia Wysocka Opiekun grupy:  Lidia Struzik Gimnazjum nr 1 w Jaworze kl. III a

15 Marlena WiniarekKamila Szumilin Martyna Bojczuk Sylwia Wysocka


Pobierz ppt "GMINA JAWOR.  Gmina Jawor powstała w 1990 roku, gdy w dniu 27 maja 1990r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa o pracownikach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google