Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
i w przepisach wykonawczych

2 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Ontologia to nauka o bycie, tym, co jest, o wszystkim co jest. Geodezja, etymologicznie, też z greckiego, dzieli ziemię, mierzy ją. Zawsze z jakimś błędem. Nie ma pomiarów bezbłędnych. Przedmiotem referatu nie jest jednak błąd pomiarowy, a błąd logiczny, źle sytuujący przedmiot rozważań. Takich błędów jest w prawie dużo i one są przedmiotem rozważań. Generalnie mieszczą się one w trzech sferach: 1/ historycznej, związanej z genezą, raczej polityką, 2/ związanej z polskim systemem prawnym, 3/ związanej z europejskim systemem prawnym.

3 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Historycznie, zanim dokonam analizy przedmiotu rozważań trzeba ten przedmiot zdefiniować. Klasyczna ontologia dotyczyła istoty bytu człowieka. Współczesna dotyczy istoty bytu różnych zjawisk. Sięgnijmy jednak do istoty żywej, do człowieka. Istoty jego bytu. Niby sprowadza się do być lub mieć, ale to nieprawda. Istotą każdego stworzenia jest być, czyli funkcja rozmnażania. Po wtóre być w znaczeniu trwać, czyli funkcja jedzenia i bezpie- czeństwa łącznie, właściwa wszystkim istotom żywym. Dopiero na tym etapie pojawia się potrzeba posiadania. Mieć: dużo, dobrze, trwale. Człowieka odróżnia od zwierzęcia posiadanie potrzeb podstawowych i wyższego rzędu: wiedzy, wiary, kultury, sztuki.

4 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Mieć dla istoty żywej, to oznaczenie swego terytorium: bliższego - nora, dziupla, jaskinia, czyli mieszkania; i dalszego – czyli „terenu polowań”, czyli aktywności życiowej, kojarzonego z biblijnym: Kto narusza miedzę sąsiada swego… Rozgraniczenie, jest zatem podstawą posiadania, bycia i życia; oznaczone brzegiem, zapachem, kamieniem czy miarą. To, że ktoś chce posiadanie mieć dokładniej pomierzone, ładniej namalowane, czy edytowane przy pomocy chińskiego komputera i amerykańskiego programu, to kwestia zamożności. Bogatemu wolno więcej. To, że na mój „teren polowań” wpuszczam lisa z sąsiedztwa, który wyżera co smakowitsze kąski, to tylko świadectwo niższego poziomu rozwoju (mojego), słabiej wykształconych potrzeb wyższego rzędu.

5 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Umiejętność organizowania się w struktury państwowe czy ponadpaństwowe, stosowania narzędzi ekonomicznych (kredyty), informatycznych, to lepiej wykształcone potrzeby wyższego rzędu, ułatwiające prowadzenie bezkrwawych, skuteczniejszych polowań. Głośne dziś długi publiczne np. Grecji, to wynik skutecznego polowania ekonomicznego. Ich spłacenie będzie możliwe np. poprzez wyodrębnione w dyrektywie INSPIRE kondominia. Środki unijne, które tak łatwo i bez opamiętania się wydaje, to przede wszystkim nasze pieniądze (pomniejszone o unijną biurokrację), wydawane antycypacyjnie, lepiej polującemu. Geodezji zaś przypada rola rejestratora „terenów polowań i nor”. Kto będzie polował, to pytanie z kategorii potrzeb wyższego rzędu. Z pewnością jednak ontologia geodezji leży u podstaw ontologii człowieka, definiując „tereny polowań”.

6 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Kontynuując temat w przyrodniczej konwencji, Dyrektywa INSPIRE precyzyjnie określiła, jaka trawka , jakie krzaczki na „terenach polowań” rosną, ile wody, w jakich strumykach płynie, jakie ścieżki są wydeptane, jakie drapieżniki zamieszkują i gdzie mają szukać swoje ofiary. Polski „Focal point” tej dyrektywy na 3 tys. stron zapisał, jeszcze nie w pełni, to, co ja przedstawiłem na poprzednich slajdach. Dotąd omawiałem ontologię przedmiotu, która spina klamrą całość. Obecnie przechodzę do ontologii błędów w ich trzech, czy pięciu wymienionych w skrócie referatu sferach, czy podejściach: podejście drugie i trzecie ze skrótu wiąże się z polskim systemem prawnym, - czwarte i piąte z europejskim systemem prawnym).

7 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.

8 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
1. Sfera historyczna Sfera historyczna „terenów polowań” została zdefiniowana przez trzech zaborców w okresie 125 lat [na Śląsku 129 (181) ] stanowienia prawa rozgraniczającego „tereny polowań i nor (Wóz Drzymały)”. Te przepisy w prawie polskim są dalej honorowane. (Rozporządzenie Ministrów SWiA oraz RiGŻ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nierucho- mości (Dz.U.Nr 45, poz.453) , podstawa: Art.32 ,ust.6 ustawy pgik (t.j.z 2010 r. Nr 193,poz.1287). Nie udało się ujednolicić przepisów w okresie międzywojennym, Zrobiono to w 1945 r. dekretem z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz.U.R.P.Nr 11,poz.58 z 1945 r.) kiedy to utworzono przy Prezydium Rady Ministrów - Główny Urząd Pomiarów Kraju

9 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Celem Głównego Urzędu Pomiarów Kraju było sporządzenie jednolitej mapy gospodarczej Państwa, stale aktualizowanej, jako podstawy do: a) planowania gospodarczego i administracyjnego, b) prowadzenia ksiąg hipotecznych i katastru gruntowego, c) opracowywania map dla celów specjalnych, Do zakresu działania GUPK przyporządkowano: a) przeprowadzanie, ewidencję i aktualizację pomiarów podstawo- wych, szczegółowych oraz stosowanych, z wyjątkiem pomiarów stoso- wanych, wykonywanych przez inne urzędy lub instytucje państwowe, b) nadzór, koordynowanie i ewidencję pomiarów stosowanych, przeprowadzanych przez inne urzędy i instytucje państwowe oraz pomiarów wykonywanych przez osoby uprawnione. c) pomiary granic państwa, d) prowadzenie katastru gruntowego, e) prace kartograficzne (opracowywanie i reprodukcję map i planów), f) prowadzenie archiwów mierniczych,

10 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Były tam jeszcze zadania trochę dziwne dla współczesnych, jak: g) ewidencja i dysponowanie narzędziami geodezyjnymi, na potrzeby urzędów i instytucji państwowych, h) opracowywanie i wydawanie przepisów pomiarowych i technicznych z zakresu zagadnień objętych dekretem. i) współdziałanie z Ministerstwem Oświaty, w sprawach szkolnictwa mierniczego, j) nadzór nad mierniczymi, k) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w sprawach pomiarów długości, l) współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi w sprawach organizacji miernictwa stosowanego. Krótko, logicznie, kompleksowo i zrozumiale.

11 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Potem prawo zaczynano udziwniać, wkroczył duch komunizmu, kolektywizacji, obowiązkowych dostaw ale pozostała stara kadra, która z drobnymi okaleczeniami doprowadziła do wydania Prawa geodezyjnego i kartograficznego w 1989 r., jeszcze normalnego, choć bez mierniczych przysięgłych, bo to jeszcze nie był ten czas. Brak katastru (łącznie z urzędami katastralnymi) i brak mierniczych przysięgłych, to był jednak błąd tamtego prawa. Reszta uregulowana była poprawnie ale nadszedł czas oszołomów i przypadkowych cudzoziemców węszących biznes. Skutkiem było 35 zmian w prawie geodezyjnym, 3 teksty jednolite oraz bolesna ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 r., która ostatecznie podzieliła geodezję, przy biernej postawie SGP.

12 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Największe straty poniosła geodezja 26 maja 1990 r.,(2. nowelizacja) przy podziale zadań do rejonów, kiedy to słabiutki departament geodezji w Ministerstwie Budownictwa nie potrafił wybronić zadań związanych z księgami wieczystymi. Rok później 4 października 1991 r. nastąpiła 3 nowelizacja. W zmianie trzeciej uwagę zwraca wprowadzenie do ustawy pr.g.i k. spraw związanych z wyceną wartości nieruchomości. W tamtym czasie była to normalna tendencja upodabniania prawa geodezyjnego do modelu funkcjonującego na zachodzie Europy. Charakterystyczne przy tym było dopuszczenie osób o wykształceniu ekonomicznym lub prawniczym do wykonywania prac objętych gestią prawa geodezyjnego, oczywiście tylko w zakresie szacowania nieruchomości, nie mniej osoby te mogły korzystać z osłony prawnej stworzonej przez pr.g.i k. przy wstępowaniu na cudzą własność.

13 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Czwarta nowelizacja wynika z ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych dotycząc 46 miast określonych w załączniku. Był to początek geodezji w samorządach. To nie był błąd ale niekonsekwentny podział zadań, które miały być podzielone a nie wyszarpane, co mści się po dziś dzień. Piąta nowelizacja nastąpiła ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. kiedy to doprecyzowano kompetencje, głównie centralnego organu admini- stracji do spraw geodezji, zmieniając całkowicie brzmienie art.6 i 7. Zmiana szósta, bardzo znamienna w skutki, nastąpiła już miesiąc później, kiedy to ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. kompetencje nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości odebrano Głównemu Geodecie Kraju (art.43 pkt.1-7) a powierzono z dniem 1 stycznia 1997 r. Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (art.43 pkt.8).

14 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Nowelizacja dziewiąta dokonana została ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przekazując w art.45 ust.1 kompetencje do nadawania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii Głównemu Geodecie Kraju. Ta zmiana oznaczała ostateczne zerwanie więzi geodezji i kartografii z domeną szacowania nieruchomości. Gruntowna nowelizacja ustawy dokonana została zmianą 11. w roku 1998 ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. obowiązującą od 1 stycznia 1999 r. Wtedy to: 1) w art.1 po wyrazach „geodezji i kartografii” dodano wyrazy „krajowego systemu informacji o terenie”, 2) w art.2 pkt.1 po wyrazach „i przetwarzanie dokumentacji geodezyj- nej” dodano wyrazy „zakładanie i aktualizacja informatycznych baz danych”, wiadomo zatem odkąd formalnie szukać i identyfikować skutki przejścia na nowe narzędzie przechowywania i przetwarzania danych geodezyjnych,

15 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zwracam na powyższe uwagę, bo od 1 stycznia 1999 r. prace związane z krajowym systemem informacji o terenie są pracą geodezyjną i wymagają posiadania stosownych kwalifikacji i uprawnień oraz przestrzegania standardów obowiązujących w geodezji, o czym wielu przedsiębiorców, a bywało, że i geodetów województw, nagminnie zapominało. Skreśleniu uległ w art.2 pkt.3 , który brzmiał „ terenowym organem administracji państwowej – rozumie się przez to terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw geodezji i kartografii odpowiedniego stopnia”. Podkreślam tę zmianę, w czasie, kiedy trwają przymiarki do odtworzenia czegoś podobnego.

16 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
- w art.2 pkt.10 po wyrazie „wykazów” dodano „informatycznych baz danych”, co oznacza poszerzenie zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o informatyczne bazy danych, czyli wartość tych baz nie może być mniejsza, od pozostałych elementów zasobu, co w obliczu przeróżnych, w locie dokonywanych konwersji, może wzbudzać uzasadnione obiekcje. Jeśli przepis ustawy zakwalifikował informatyczne bazy danych, jako równorzędne do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficz -nego, to podlegają one tym samym kryteriom kontroli, między innymi przez powtórny, niezależny sposób ich tworzenia, co pozostałe elementy zasobu.

17 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Wtedy też w art. 4 ust. 3 otrzymał brzmienie: ,,3. Koszty sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W celu realizacji własnych zadań jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy mogą również uczestniczyć w kosztach sporządzania map."; Te logiczne założenia strukturalne podstawowego układu referencyjnego kraju zostały przy biernej postawie GGK zlikwidowane z dniem 1 stycznia br., a w tym samym czasie utworzono na identycznych zasadach wieloszczeblowy Fundusz Wspierania Pożarnictwa.

18 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
W omawianej 11. zmianie prawa gik z 1998 r. umiejętnie zostały sformułowane zadania starosty, co przy dodanym art. 53a w brzmieniu: "Art. 53a. Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie "kataster" rozumie się tę „ewidencję”, wobec brzmienia art.7a ust.1 pkt.4 iż GGK opracowuje zasady przygotowania organizacyjno-technicznego katastru, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wytyczne powszechnej taksacji nieruchomości, dawało nadzieję na normalność.

19 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana 11. stworzyła praktycznie nowe prawo, zakładające nowy porządek prawny w zakresie geodezji i kartografii, przywracający instytucję katastru w światowym rozumieniu tego pojęcia. Ewidencję gruntów i budynków zamierzano wtedy przekształcić w kataster, bo negocjowane były środki pomocowe (PHARE) na jego założenie, środki Banku Światowego na umocnienienie (nie wsparcie) administracji terenami w Polsce i w tamtych czasach założenie katastru według Wytycznych ONZ z 1996 r. było możliwe i realne. Było też przez jakiś czas rozliczane w programach prac rządowych. Sytuacja uległa diametralnej zmianie dopiero w roku 2001 i wtedy zaczęło się psucie prawa. Jako uważny obserwator tamtych wydarzeń wiążę je z ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1363).

20 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana trzynasta dokonana ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. była doprecyzowaniem rewolucji dokonanej w roku 1998, nie kontynuowała już jednak tendencji katastralnych i była zapowiedzią wycofania się z ustaleń podmiotowych w tak zwanej ewidencji gruntów i budynków, co faktycznie nastąpiło w roku Zapis art.53a od zmiany trzynastej stał się zapisem martwym. Zmiany od 1 do 13 zostały ujęte w obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100, poz.1086) Ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospo- darstw rolnych i zwierząt gospodarskich wprowadzona została zmiana piętnasta polegająca na zmianie dwóch artykułów: 21 i 24.

21 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana piętnasta nigdy nie doczekała się należytego uhonorowania w całości. Była honorowana tylko w zakresie nieodpłatnego przekazywania danych ARiMR, natomiast nie zwrócono uwagi na fakt, że jeśli ewidencja gruntów i budynków jest podstawą ewidencji gospodarstw rolnych, to ta ewidencja gospodarstw musi zwracać ewidencji gruntów dane w formacie tejże ewidencji. Chodzi o granice nieruchomości i użytków. Tymczasem ARiMR stworzyła własny system ewidencji zasiewów, nie skorelowany z systemem ewidencji gruntów, a w dodatku używa dla swego systemu identyfikatorów ewidencyjnych. 10 lat później trzeba było za to słono zapłacić. Zatem niezależnie od rozejścia się ewidencji gruntów i budynków z systemem ksiąg wieczystych, w tym samym 2001 r. stworzono przesłanki do rozejścia się ewidencji gruntów z systemem ewidencji gospodarstw rolnych i dopiero teraz się wraca do źródeł.

22 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana 16., też z 2001 r. ogłoszona w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229), wprowadziła art. 40a: „ Art.40a. Przepisy ustawy dotyczące państwowego zasobu geodezyj- nego i kartograficznego nie naruszają przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229)”. Jest to oczywiś- cie kolizyjne, bo np. granice linii brzegowej w wielu przypadkach fizycznie nie mogą się pokrywać z granicami działek ewidencyjnych. Zmiana 17. dokonana ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych dodała art. 7e: „ Art.7e. Służba geodezyjna i kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych”. Wydaje się, iż przedmiotem zainteresowania Centrum Informacji Kry- minalnej są raczej ludzie, mniej nieruchomości, tymczasem właśnie w 2001 r. w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow- nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budyn- ków (Dz.U.Nr 38 poz.454) czynnik podmiotowy zeszedł na plan dalszy.

23 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana 18. z 2003 r. była bardzo opóźnionym wstawieniem do pr.g.i k. zadania numeracji porządkowej, które było do tej pory wykonywane przez służbę geodezyjną, jeszcze w oparciu o przepis z 1934 r. jako istotny element ewidencji gruntów i budynków. Zmiana 22. z 2004 r. stworzyła pierwszą furtkę nieautoryzowanego udostępniania danych ewidencyjnych z konkurencyjnego, w tym momencie, rejestru ewidencji gospodarstw rolnych. Zmiana 21. zamieszczona w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o zmia- nie ustawy o gospodarce nieruchomościami jest intrygującą gdyż z 13 pozycji zmian, w dzienniku ustaw opublikowana jest tylko jedna, a reszta skasowana jako niezgodna z wyrokiem TK . Zmiana 21. była sprymitywizowaniem systemu egib, oddalając go od katastru. Modernizacja ewidencji bez świadomości właściciela nieruchomości, bo do tego sprowadza się wiedza ujawniona na gminnej tablicy ogłoszeń, spowodowała największe szkody w spójności systemu katastralnego i wieczysto-księgowego.

24 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana 22. z 2005 r. wprowadziła na dłuższy czas zamęt w udostępnianiu danych ewidencyjnych ograniczając bezpłatne udostępnianie danych ewidencyjnych gminom tylko do ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych. Z tego okresu datuje się największe rozsynchronizowanie danych ewidencyjnych gromadzonych w gminie i powiecie. Zmiany 23, 25, 26 i 28 (2005,6,7,8), to różne zabiegi wokół obsady funkcji GGK, przypominające 18 piętrowy hotel „Rodos Palace” na wyspie Rodos, gdzie ze względu na zagrożenie sejsmiczne jest zakaz budowy obiektów powyżej 4 kondygnacji. Uchylono więc na jeden dzień przepis, wydano pozwolenie i następnego dnia przepis przywrócono.

25 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmianą 23. od 1 września 2005 r. wprowadzono konkursowy tryb wyłaniania GGK. Po prawie rocznym procedowaniu 27 września 2006 r. powołano na 5-cio letnią kadencję Wiesława Potrapeluka. Już miesiąc później z dniem 27 października 2006 r. zlikwidowano tryb konkursowy i wprowadzono powoływanie GGK z rezerwy kadrowej. Kolejnymi zmianami 26. i 28. tryb ten ufortyfikowano, a z dniem 26 marca 2008 r. Wiesława Potrapeluka odwołano. Już w 2 miesiące później mieliśmy projekt ustawy o i.i.p. wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych. Ustawa w niezmienionej postaci została uchwalona 4 marca 2010 r a kompletnie zmienione rozporządzenia wykonawcze są procedowane obecnie z 7-mio dniowym terminem na zgłaszanie uwag.

26 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Zmiana 24. wynikła ze zmiany Prawa budowlanego i nie doczekała się aż do dziś sensownych przepisów wykonawczych. Naruszony w ten sposób został jeden z lepiej funkcjonujących w Unii Europejskiej systemów koordynacji sieci technicznego uzbrojenia. Zmiana 27. z 2008 r. uhonorowała w pr.g.i k. sprawy ochrony środowiska, zwłaszcza pod kątem ochrony przyrody, ułatwiając udostępnianie danych dla tych celów. Zmiana 30. z 2009 r. o udostępnianiu zasobu, to istotny krok w kierun- ku udostępniania danych ewidencyjnych jako informacji publicznej. Zmiana 31. była niezbędnym krokiem w kierunku zaktualizowania liczącego już 55 lat rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfi- kacji gruntów, skończyło się jednak na upoważnieniu ustawowym. Zmiana 32. z 2009 r. to likwidacja funduszu poniżej centrali.

27 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
I wreszcie z 2010 r. zmiany 33., czyli ustawa o i.i.p., zmiana 34. o bazie GESUT prowadzonej przez GGK w wyniku ustawy o sieciach telekomunikacyjnych i zmiana 35. o informacji niejawnej. Szczególnym nagromadzeniem niekonsekwencji mogących być traktowanych jako błędy w ontologicznym rozumieniu prawa jest zmiana 33., która rodząc błędy w konstrukcji prawa geodezyjnego jest jednak najbardziej nowoczesnym spoiwem - ze sferą drugą - Polskiego systemu prawnego i ze sferą trzecią - Europejskiego systemu prawnego. Błędy w zmianie 33. są trzy: niefrasobliwe, nie powiązane z resztą wrzutki: baz danych ze standaryzowanymi opracowaniami kartograficznymi, ZSIN-u i systemu adresowego.

28 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
2. Sfera polskiego systemu prawnego Prawo funkcjonuje jako system, a nie jako pojedyncze ustawy. Prawo geodezyjne, jako jedno z najstarszych dało podstawę przestrzenną wielu innym ustawom, które bezpośrednio lub pośrednio się na prawo gik lub wynikający z niego system referencyjny powołują. Według stanu na dzień 28 sierpnia 2011 r. takich ustaw (nie zmian do ustaw) jest ponad 200, a rozporządzeń wykonawczych blisko 500, czyli razem 700 aktów normatywnych, niestety, mimo funkcjonowania RCL, niespójnych. Niespójność ta została ujawniona przez opinie ministrów do rozporządzeń wykonawczych do prawa gik i zostały one naszkicowane w komentarzu z 29 sierpnia br. Szczegóły trzeba przestudiować samemu, gdyż są to detale liczone w setkach, ja podam wskazówki jak się po tak bogatej materii poruszać.

29 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Przewodnikiem po dżungli przepisów są działy administracji rządowej, które w założeniu wyczerpują wszystko, co się w państwie dzieje. Nie jest to zupełnie oczywiste, ale w dużym stopniu prawdopodobne, więc w dziale pierwszym „administracja publiczna; (w tym geodezja)” mieszczą się: 1. Konstytucja RP 2. Administracja rządowa 2a Działy administracji rządowej, 2b Informacja publiczna 2c Instrukcja kancelaryjna 3. Podział terytorialny, 3a Granica państwowa 3b Podział terytorialny 3c Nazwy fizjograficzne

30 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
4. Administracja publiczna (Samorządy) 4a Samorządy i ich mienie 4b Dochody i wynagradzanie 4c Rewizja aktów prawnych 4d Postępowanie egzekucyjne 4e Bariery administracyjne 4f Wojewoda 5. Urzędnicy, 5a Zatrudnienie 5b Odpowiedzialność, 5c Pożytek publiczny, wolontariat, 5d Pomoc publiczna 6. Zarządzanie kryzysowe, 6a Straże pożarne 6b Klęski żywiołowe 6c Zarządzanie kryzysowe

31 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
7. Rada Ministrów, legislacja 7a Koordynacyjne funkcje Rady Ministrów 7b Legislacja 7c Pełnomocnik ZSIN 8. Statystyka publiczna 8a Rejestry GUS 8b Spis powszechny 9. Geodezja i kartografia, infrastruktura informacji przestrzennej 10. Normalizacja 10.1 Normalizacja 10.2 Język polski 10.3 Ocena zgodności 10.4 Uzgodnienie terminologii informatycznej 11. Zamówienia publiczne

32 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
W dziale 1a: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; 12. Prawo budowlane 13. Samorząd zawodowy 14. Ochrona przeciwpożarowa budynków 15. Zagospodarowanie przestrzenne 16. Mieszkalnictwo, spółdzielczość, lokale 16a Prawo spółdzielcze 16b Własność lokali 16c Ochrona lokatorów 17. Gospodarka nieruchomościami 17a Gospodarka gruntami 17b Gospodarka nieruchomościami

33 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
18. Rzeczoznawstwo majątkowe. 19. Scalanie, podziały, ziemia dla cudzoziemców 19a Ziemia dla cudzoziemców 19b Scalanie i podział 19c Podziały 20. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa 21. Infrastruktura komunalna Potem następuje dział 02 Budżet, 03 Finanse publiczne itd. Aż do działu 28, każdy podzielony na grupy i podgrupy tematyczne, razem 113 jednostek segregacyjnych z 700 aktami normatywnymi powiązanymi z geodezją. Temu podziałowi odpowiadają 34 tematy dyrektywy INSPIRE.

34 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Z każdą z wymienionych 113 grup i podgrup tematycznych geodezja jest powiązana, ją obsługuje, rejestruje jej obiekty. Dla każdej z tych grup zarejestrowana powierzchnia ziemi i ulokowane na niej obiekty są „terenem polowań” ale dla określonego pola powierzchni ziemi tylko jeden podmiot jest właścicielem. Jest, był lub będzie. A granica raz ustalona w myśl prawa opartego na Kodeksie Napoleona jest niezmienna. To prawo obejmuje jednak tylko dwa wieki. A co z wcześniejszym? Historyczną nakładką praw jest np. Jerozolima. Z powyższych względów zawód geodety jest tak trudny, bo każdemu reprezentantowi tych 113 grup tematycznych wydaje się, że zna się na geodezji, tak jak każdemu wydaje się, że zna się na medycynie. Aby było jeszcze trudniej doszła integracja europejska.

35 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
3. Sfera europejskiego systemu prawnego Weszliśmy w nią z dniem 1 maja 2004 r. i polskie prawo nie może być z nią sprzeczne. Najczęstszym podziałem prawa europejskiego jest rozróżnienie na prawo pierwotne i wtórne (pochodne). Prawo pierwotne to prawo stworzone bezpośrednio przez państwa członkowskie i zawiera ono: - prawo traktatowe (które tworzą umowy międzynarodowe, np. Traktat budżetowy, Układ z Schengen, Traktat z Lizbony, (w sumie 13), umowy akcesyjne - ogólne zasady prawa: pewności prawa (w tym ochrona praw nabytych), ochrony praw podstawowych, zasada subsydiarności i proporcjonalności), a także ekspektatywy (natury) prawnej i zakaz retrospekcji czyli prawa zwyczajowego (wynikającego z praktyki, rzadko stosowanego, głównie w sprawach proceduralnych).

36 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Nas interesuje prawo wtórne stanowione przez Instytucje Wspólnoty. Pomiędzy prawem pierwotnym i wtórnym usytuowane są normy zawarte w umowach międzynarodowych, których stroną jest Wspólnota. Zgodnie z art.288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9 maja 2008 r. (Dz.Urz.UE C 115/2008,s.47) do katalogu aktów wtórnego prawa UE zalicza się: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Każde z obowiązkiem: uzasadnienia aktu prawnego, określenia jego podstawy prawnej i publikacji. Rozporządzenie (odpowiadające naszej ustawie) jest aktem abstrakcyjnym o ogólnym zasięgu, wiążącym w całości i bezpośrednio, stosowanym we wszystkich państwach członkowskich – jest instrumentem unifikacji prawa.

37 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu; rezultatu wykonania postanowień zawartych w dyrektywie, pozostawiając swobodę wyboru formy i środków; musi być zaimplementowana w określonym terminie. Dyrektywa jest instrumentem harmonizacji prawa. Dyrektywy – podobnie jak inne akty prawa wspólnotowego – są bezpośrednio obowiązujące, co oznacza, że państwo jest zobowiązane do wydania odpowiednich przepisów jak wdrożyć postanowienia dyrektywy, a nie, czy je wdrożyć lub które wdrożyć?, a bezpośrednia skuteczność ukształtowała się w orzecznictwie ETS w taki sposób, by osiągnąć wszystkie cele wyznaczone przez dyrektywę. Nasza implementacja w 30 przypadkach jest różna od tekstu oryginalnego, stąd ogromne kłopoty w tworzeniu rozporządzeń wykonawczych.

38 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Organy państwowe mają obowiązek stosowania dyrektyw, nawet jeżeli nie zostały prawidłowo zaimplementowane, pod warunkiem wszelako, iż są one wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, a termin ich wdrożenia już upłynął. Szczególnie dotyczy to dyrektyw w dziedzinie ochrony środowiska (Czapliński) . Wg. orzeczenia ETS 152/84 ws Marshall „Jeżeli tylko przedmiot dyrektywy jest określony bezwarunkowo i wystarczająco precyzyjnie, nawet w przypadku niepodjęcia w terminie środków wykonawczych można powoływać się na jej postanowienia przeciwko przepisom prawa wewnętrznego, niezgodnym z nią lub w takim zakresie, w jakim nadaje ona jednostkom nowe uprawnienia. (Saganek)

39 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Rozporządzenia zawsze obowiązują bezpośrednio i co do zasady są bezpośrednio skuteczne. Obowiązują w prawie krajowym zawsze w takiej postaci, w jakiej zostały opublikowane w „Dzienniku Urzędowym”. Oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą zmienić w rozporządzeniu ani jednego znaku przestankowego. Nie mogą też wydać ustawodawstwa wprowadzającego w życie rozporządzenie czy też zmieniającego jego charakter ze wspólnotowego na krajowy Nie jest również dopuszczalne wydawanie przez państwa wytycznych dotyczących wykładni rozporządzeń; zadanie to pozostawiono sądom krajowym. Rozporządzenia są jedynym środkiem unifikacji prawa we Wspólnocie (Czapliński).

40 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Takich rozporządzeń w geodezji obowiązuje już 4(5): 1/ Rozp. Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie metadanych wraz ze sprostowaniem z r. 2/ Rozp. Nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie usług sieciowych wraz z rozporządzeniem Nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającym 3/ Rozp. Nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich 4/ Rozp. Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz 5/ Rozp. Nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające ww. rozporządzenie.

41 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
Rozporządzenie 1089/2010 reguluje m.in. Sprawy: Układów odniesienia Nazw geograficznych Adresów i jednostek administracyjnych Działki katastralnej, oraz układów komunikacyjnych: dróg, kolei, lotnictwa a także hydrografii i miejsc szczególnej ochrony środowiska, wszystko oparte na normach EN ISO i ISO w oparciu o postanowienie art.20 dyrektywy INSPIRE. Weszliśmy bezpośrednio w gestię prawa europejskiego bez potrzeby transpozycji.

42 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
24 następne tematy zostały opublikowane do konsultacji w dniu 27 czerwca br. i zaprezentowane podczas konferencji w Edynburgu. Geodezja weszła w zupełnie inną konstelację, w której królować będą obiekty z niezliczoną ilością atrybutów ale pozostaną „tereny polowań”, ich granice i identyfikatory. Próba innej regulacji tych spraw, np. naszymi rozporządzeniami w mojej ocenie jest wielkim błędem ontologicznym. Jak doskonale zaprezentował to w Białowieży kol. Mączewski, nas wiąże oryginalna dyrektywa INSPIRE. Ja dodam, że wiąże też podział zadań na instytucje wiodące, w wyniku którego GGK stał się absolutną potęgą w Polsce.

43 Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r.
4. Rozporządzenia wykonawcze, normy i procedury Ta sfera była przedmiotem wielu referatów. Ja skomentowałem ją w ubiegłym tygodniu w komentarzu nr 125 z 29 sierpnia br. na stronie Ten proces się toczy. Osobiście jestem zdania, że powinien być przekierowany na wdrażanie prawa europejskiego. Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ontologia błędów w prawie geodezyjnym Edward Mecha, Wisła 7.IX.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google