Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje SIP, GIS, SIT, SDI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje SIP, GIS, SIT, SDI"— Zapis prezentacji:

1 Definicje SIP, GIS, SIT, SDI
Podstawowe pojęcia

2 System informacyjny – całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją

3 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
SPATIAL INFORMATION SYSTEM System pozyskiwania, gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transferowania i udostępniania danych przestrzennych, w szerokim rozumieniu obejmuje on metody, środki techniczne, w tym sprzęt i oprogramowanie, bazę danych przestrzennych, organizację, zasoby finansowe oraz ludzi zainteresowanych jego funkcjonowaniem, SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS), system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej systemy informacji geograficznej stosowany jest również jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Gaździcki - LEKSYKON GEOMATYCZNY

4 DANE PRZESTRZENNE SPATIAL DATA , dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. DANE GEOGRAFICZNE GEOGRAPHICAL DATA, dane, dotyczące obiektów geograficznych Dane przestrzenne/geograficzne dotyczą: 1) właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego położenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych, 2) związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi, 3) wyróżnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, służących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości, 4). charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia.

5 geometryczno - topologiczne
DANE PRZESTRZENNE SPATIAL DATA , dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. DANE GEOGRAFICZNE GEOGRAPHICAL DATA, dane, dotyczące obiektów geograficznych Dane przestrzenne/geograficzne dotyczą: 1) właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego położenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych, 2) związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi, 3) wyróżnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, służących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości, 4). charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia. geometryczno - topologiczne opisowe

6 OBIEKT GEOGRAFICZNY/ PRZESTRZENNY
GEOGRAPHICAL OBJECT, wyodrębniony element (zjawisko) świata rzeczywistego, który jest powiązany z powierzchnią Ziemi i stanowi przedmiot (obiekt) postrzegania i poznawania określony w przestrzeni i czasie; może mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. OBIEKT GEOGRAFICZNY/ PRZESTRZENNY GEOGRAPHICAL OBJECT, FEATURE, SPATIAL OBJECT, abstrakcja obiektu geograficznego jako zjawiska świata rzeczywistego, stanowi figurę geometryczną utworzoną przez wyodrębniony zbiór punktów w rozpatrywanej przestrzeni dwuwymiarowej lub trójwymiarowej i opisany danymi przestrzennymi. W przestrzeni dwuwymiarowej obiekt geograficzny może być figurą 0-, 1- lub 2-wymiarową, w przestrzeni trójwymiarowej - figurą 0-, 1-, 2- lub 3-wymiarową. Gaździcki - LEKSYKON GEOMATYCZNY

7 SYSTEM INFORMACJI O TERENIE
LAND INFORMATION SYSTEM (LIS), system informacji przestrzennej dotyczący danych o terenie. system informacji o terenie jest środkiem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym oraz pomocą w planowaniu i rozwoju; składa się on z bazy danych o terenie utworzonej dla określonego obszaru oraz metod i technik systematycznego pozyskiwania, aktualizowania i udostępniania danych, a jego podstawą jest jednolity sposób identyfikacji przestrzennej, służący również do łączenia danych systemu z danymi innych systemów. DANE O TERENIE LAND DATA, dane geoprzestrzenne o wysokim stopniu szczegółowości i dokładności, np. dane katastralne, dane o infrastrukturze podziemnej Gaździcki - LEKSYKON GEOMATYCZNY

8 SIT a SIG/SIP GIS /SIP

9 I T S ewidencja gruntów i budynków ewidencja uzbrojenia terenu
powiatowy x ewidencja gruntów i budynków ewidencja uzbrojenia terenu obiekty topograficzne osnowy geodezyjne metadane

10 S I T GIS GIS zarządzanie kryzysowe zarządzanie zasobami komunalnymi
planowanie przestrzenne rejestr decyzji handel, edukacja, zdrowie GIS oferty inwestycyjne, rynek nieruchomości

11 SDI Infrastruktura danych przestrzennych (SDI – Spatial Data Infrastructure) jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, politycznych, technicznych, przedsięwzięć instytucjonalnych oraz zasobów ludzkich które: zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju danego obszaru, umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. SDI = GIS + Internet + Standardy + Interoperacyjność + Porozumienia

12 Rodzaje GIS podział ze względu na przeznaczenie GIS obywatelski
geoportale publiczne geoportale komercyjne GIS menedżerski i administracyjny analityczny (wspomaganie zarządzania regionem, powiatem, gminą), operacyjny (zadania przestrzenne opisane przez przepisy prawne i techniczne).

13 x

14 x

15

16 GIS S I T inne ewidencja gruntów ... ewidencja sieci ...
dane z ewidencji gruntów ewidencja gruntów ... dane nt. sieci komunalnych d a n e s t a t y s t y c z n e ewidencja sieci ... zagrożenie powodziowe obiekty topograficzne ... bank osnów ...

17 http://www.zumi.pl/ - (komercyjny) lokalizator przestrzenny
geoportal PIG Tatrzański Park Narodowy - ośrodek powiatowy Powiat Warszawski Zachodni Urząd Miasta Bytom Urząd Miasta Wrocław Urząd Miasta Łódź

18 Cykl innowacyjny w GIS Hardware 2-5 lat (przeszacowane)
Software 5-19 lat (przeszacowane) Siła robocza lat (ignorowane) Dane> 20lat (niedoszacowane, najważniejsze) Relacje kosztów Hardware –Software –Dane= 10 –10-80

19 SIP / SIT to korzyści !!! ale najpierw trzeba zainwestować ...

20 Korzyści z SIT

21 MODEL DANYCH 1) abstrakcja świata realnego, która uwzględnia wybrane jego elementy i jest opisana danymi, 2) opis danych oraz ich powiązań odzwierciedlający strukturę informacyjną w danej organizacji lub dziedzinie, 3) wzorzec struktury danych w bazie danych.

22 Etapy opracowania systemu GIS
Modelowanie pojęciowe - ustalenie modelu pojęciowego danych (model ER związków-uncji, UML) Modelowanie logiczne – struktura danych Modelowanie fizyczne – zbiory danych Ładowanie bazy danych Wizualizacja Zasady dostępu do danych 1 2+3+4 5,6

23 modelowanie pojęciowe
wyróżnianie własności przestrzennych i opisowych w celu dokonania sformalizowanego opisu obiektów (określa w jakim stopniu upraszczamy rzeczywistość) ; dużą rolę odgrywa cel jakiemu ma służyć projekt GIS; polega na: zdefiniowaniu klas obiektów (opisaniu jak je wyróżniamy) zdefiniowaniu ich atrybutów w poszczególnych klasach np. opis co to jest obiekt drzewo i obiekt las, jakie będą miały atrybuty w bazie abstrakcja – wyodrębnianie cech istotnych, stałych przedmiotu (zjawiska) i rozpatrywanie ich w oderwaniu od cech nieistotnych, przygodnych (SJP, PWN, 2002) UML (ang. Unified Modeling Language) jest graficznym językiem pozwalającym na opisywanie systemów (nie tylko informatycznych), za pomocą diagramów i słów. UML jest standardem (Unified - zunifikowany, jednolity).

24 modelowanie logiczne sposób zapisu atrybutów przestrzennych i opisowych, jaki model reprezentacji danych w bazie (wektorowy/rastrowy)? czy są zapisywane relacje przestrzenne (topologiczne) pomiędzy obiektami (model wektorowy prosty/złożony/topologiczny)? czy reprezentacja graficzna w bazie jest tożsama z formą wizualizacji? czy będą słowniki dla atrybutów? jakie będą więzy integralności, ustalenie zasad prezentacji, lista metadanych. Najprostszy model logiczny – analogia do map tematycznych - kolekcja numerycznych map tematycznych (podział na warstwy)

25 modelowanie fizyczne przejście od danych do informacji - jaki będzie system plików ( w praktyce jest to wybór określonego narzędzia GIS) Dwa rozwiązania: Bazy płaskie – system plików, najczęściej pliki graficzne CAD i pliki bazy danych – połączenie poprzez indeksy (odnośniki) Relacyjne bazy danych

26 Cecha zaawansowanego GIS – równoległe prowadzenie dwóch baz danych przestrzennych
referencyjnej kartograficznej DLM – digital landscape model DCM – digital cartographic model DLM - baza zawierająca rzeczywiste położenie obiektów – tzw. dane referencyjne przeznaczenie: do dalszego przetwarzania w tym jako dane do analiz przestrzennych (GIS) DCM - baza zawierająca obiekty poddane procesowi redakcji kartograficznej przeznaczenie: do produkcji kartograficznej map o określonej skali


Pobierz ppt "Definicje SIP, GIS, SIT, SDI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google