Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁATNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH DOROTA PŁACHTA KIEROWNIK REFERATU PŁATNOŚCI DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁATNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH DOROTA PŁACHTA KIEROWNIK REFERATU PŁATNOŚCI DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego."— Zapis prezentacji:

1 PŁATNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH DOROTA PŁACHTA KIEROWNIK REFERATU PŁATNOŚCI DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34

2 PŁATNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH Refundacje poniesionych wydatków Zaliczki na poczet przyszłych wydatków

3 NOWE ZASADY ZALICZKOWANIA (zgodnie z Przewodnikiem Beneficjenta RPO WP 2007-2013 z dnia 9 lutego 2012) Zaliczka udzielana jest na poczet wydatków kwalifikowalnych Zaliczka udzielana jest na wydatki inwestycyjne Łączna kwota zaliczek nie może przekroczyć 90% dofinansowania z EFRR w projekcie Zaliczka może być udzielana jedynie na zapłatę za faktury za roboty budowlano-montażowe oraz za faktury na zakup sprzętu i wyposażenia Zaliczka musi być rozliczona w ciągu 3 miesięcy od daty jej wypłacenia

4 WNIOSKOWANIE O ZALICZKĘ Wniosek o zaliczkę musi wpłynąć do IZ RPO WP 30 dni przed planowanym terminem uruchomienia zaliczki Zaliczka przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy Kolejna zaliczka może być udzielona dopiero po rozliczeniu wcześniej udzielonych zaliczek

5 ROZLICZANIE ZALICZEK Rozliczenie zaliczki następuje poprzez: Złożenie wniosku o płatność z wypełnioną częścią finansową (część B) – wniosek poza środkami zaliczki, może też obejmować wydatki, które będą zrefundowane Zwrot środków na rachunek bankowy

6 NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Wnioski o płatność należy składać raz na trzy miesiące Jedynie wnioski o płatność z kwotą powyżej 400.000 złotych dofinansowania do wypłaty mogą być składane częściej niż raz na trzy miesiące, jednakże nie częściej niż raz na miesiąc

7 ROZLICZANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Najczęściej popełniane błędy

8 Realizacja projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Realizacja projektu niezgodnie z zakresem rzeczowym zaakceptowanym przez IZ RPO WP (zakup innych sprzętów niż określony wcześniej załączniku nr 13.2) Realizacja projektu w innym miejscu niż zaakceptowany przez IZ RP WP (instalacja kolektorów słonecznych na innych posesjach niż wskazane we wniosku o dofinansowanie)

9 NIESPÓJNOŚCI W DOKUMENTACJI BĘDĄCEJ PODSTAWĄ ROZLICZENIA WYDATKÓW Błędy w umowach z wykonawcami (np. przerzucenie na wykonawcę obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę) Nieterminowe zakończenie umów z wykonawcami, bez naliczenia kar umownych lub aneksowania umowy

10 NIESPÓJNOŚCI W DOKUMENTACJI BĘDĄCEJ PODSTAWĄ ROZLICZENIA WYDATKÓW Przekładane faktury nie odzwierciedlają zapisów z protokołów odbioru pod względem zakresu wykonanych prac i wartości Błędy rachunkowe w protokołach odbioru Protokoły odbioru podpisywane przez osoby bez upoważnień

11 BŁĘDNIE ROZLICZANE WYNAGRODZENIA Wynagrodzenia rozliczane niezgodnie z Załącznikiem nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 – wynagrodzenia nierozliczane proporcjonalnie do czasu pracy poświeconego na projekt, rozliczane jedynie dodatki, brak kompletnej dokumentacji potwierdzającej wysokość wydatków, błędy rachunkowe

12 UWAGA: w przypadków błędnego rozliczania wniosków o płatność, notorycznych błędów i korekt IZ RPO WP nie będzie uznawała wydatków na osoby zarządzające projektem jako wydatki kwalifikowalne – zwłaszcza w projektach partnerskich

13 BRAKI W DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA WYTYCZNYCH I INSTRUKCJI Brak numeracji na dokumentach Niekompletna dokumentacja Stan prawny PZP w opisie faktury niezgodny z faktycznie zastosowanym Opisy dokumentacji niezgodne z instrukcjami IZ RPO WP (np.. Nazwa kategorii niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie)

14 Od dnia 20 stycznia 2012 korespondencja z Beneficjentem odnośnie korygowania wniosków i załączników prowadzone będzie wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną

15 ZWROTY ŚRODKÓW I ODSETEK Z tytułu rozliczenia zaliczki albo z tytułu wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami

16 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa: (…) Odsetki od: 1)przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich 2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych do realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki są przekazywane przez Beneficjenta na rachunek instytucji, z którą zawarł umowę CZYLI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WP

17 Decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013, zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr DKR-VII-8261(0)-14-PK/12 z dnia 8 lutego 2012 r ZARÓWNO NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA JAK I ODSETKI POWINNY BYĆ PRZEKAZYWANE NA RACHUNEK IZ RPO WP NR RACHUNKU BANKOWEGO 17 1500 1171 1211 7005 1956 0000

18 W tytule przelewu należy bezwzględnie umieścić: 1.nr projektu, 2.czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki (jeżeli odsetki to jakie – karne, bankowe itp., ewentualnie czy jest to przychód z projektu, kara umowna), 3.klasyfikacja budżetowa lub źródło finansowania (EFRR lub budżet państwa), 4.rok, którego dotyczą zwracane środki, 5.tytuł zwrotu (np. zwrot części zaliczki; odsetki bankowe od zaliczki itp.), a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych – numer decyzji. Dodatkowo prosimy o przesłanie kserokopii przelewów dotyczących zwrotów (należności głównej i odsetek) do Instytucji Zarządzającej wyłącznie faxem na nr 58/32-68-134.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PŁATNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH DOROTA PŁACHTA KIEROWNIK REFERATU PŁATNOŚCI DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google