Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Broń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia,broni masowego rażenia w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika)patogennemikroorganizmywąglika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Broń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia,broni masowego rażenia w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika)patogennemikroorganizmywąglika."— Zapis prezentacji:

1

2 Broń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia,broni masowego rażenia w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika)patogennemikroorganizmywąglika lub wirusy (np. wirus ospy prawdziwej).wirusyospy prawdziwej Zwyczajowo zalicza się także do broni biologicznej broń opartą o toksyny pochodzenia biologicznego (np. botulina, rycyna).toksynybotulinarycyna Broń biologiczna może znaleźć zastosowanie podczas ataku na pojedyncze osoby, oddziały wojska, a także ludność cywilną. Celem ataku biologicznego mogą być także jednorodne monokulturymonokultury roślinne lub hodowle zwierząt gospodarskich (terroryzm socjoekonomiczny).terroryzm socjoekonomiczny

3 Ospa prawdziwa, inaczej czarna ospa (łac. Variola vera)łac. wirusowa choroba zakaźna o ostrym przebieguchoroba zakaźna wywoływana przez jedną z dwóch odmian wirusa ospy prawdziwej (Variola minor lub Variola maior)[1]. Okres inkubacji: 7–17 dni,[1] średnio 12–14 dni. Chorobę cechuje bardzo duża śmiertelność: u osób szczepionych – 7-10%,śmiertelność a u nieszczepionych średnio 30% (istnieją postacie choroby o śmiertelności do 98%).

4 Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny czy mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu.mikroorganizmchorobę Wyróżnia się następujące typy patogenów: ożywione (bakterie, wirusy[1], "robaki pasożytnicze")bakteriewirusy[1]robaki pasożytnicze Psychiczne [ potrzebne źródło ]potrzebne źródło Nieożywione [ potrzebne źródło ]:potrzebne źródło chemiczne (substancje żrące, toksyczne),substancje niedobory pokarmowe. fizyczne (światło lasera, promieniowanie jonizujące, silne pole magnetyczne,światło laserapromieniowanie jonizującepole magnetyczne mechaniczne). Potwierdzenia, czy dany czynnik jest patogenem dla określonego taksonu,taksonu dokonuje się usiłując spełnić postulaty Evansa.postulaty Evansa Zazwyczaj pojęcie to odnosi się do czynników biologicznych.

5 Klasyfikacja patogenów Ze względu na znaczenie jako potencjalnego środka broni biologicznej wyróżnia się trzy główne (wg CDC) grupy oznaczone kolejno literami alfabetu:CDC A - patogeny o wysokiej zjadliwości i śmiertelności, łatwe do utrzymania w środowisku, których przydatność, jako "wojskowych" postaci została sprawdzona w przeszłości (np. laseczki i przetrwalniki wąglika).przetrwalniki B - patogeny o stosunkowo niskiej zjadliwości i śmiertelności, średnio trudne do utrzymania w środowisku (np. rycyna).rycyna C - patogeny, których użyteczność jako broń biologiczna obecnie jest niewielka (np. filowirusy, prątek gruźlicy).filowirusyprątek gruźlicy Czasem dodatkowo wymienia się grupę D, na którą składają się patogeny, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wykorzystane jako broń biologiczna (np. wirus grypy - łatwy do rozpoznania przez epidemiczne występowanie,wirus grypyepidemiczne wirus HIV - przez długi okres utajenia).wirus HIV

6 Mikroorganizm -organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem.organizm Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie,bakterie archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby, ale nie jest jasne czy termin ten możnaarcheonypierwotniakigrzyby stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.nicieniewrotkiroztoczaniesporczakiowady Dawniej do tej grupy zaliczano także wirusy,wirusy lecz obecnie są one klasyfikowane poza grupą organizmów żywych.

7 Toksyny (jady) - trucizny organiczne, wytwarzana przez drobnoustroje,truciznydrobnoustroje roślinyrośliny i zwierzętazwierzęta Toksyny wydzielane przez bakterie do środowiska zewnętrznegobakterie noszą nazwę egzotoksyn (wśród nich enterotoksyny wywołujące zatrucia pokarmowe),egzotoksynenterotoksyny natomiast toksyny występujące w błonie zewnętrznej bakteriibakterii Gram-ujemnych to endotoksyny.Gram-ujemnychendotoksyny Wśród toksyn wyróżnia się grupy ze względu na kierunek działania, np.: hemotoksynyhemotoksyny – niszczą krwinki czerwonekrwinki czerwone neurotoksynyneurotoksyny – atakują układ nerwowyukład nerwowy fototoksynyfototoksyny – powodują fotouczulenie (nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne)fotouczulenie hepatotoksynyhepatotoksyny – szkodliwe dla wątroby Przykłady toksyn apitoksynaapitoksyna (jad pszczeli) botulinotoksynabotulinotoksyna (jad kiełbasiany) mykotoksynymykotoksyny wytwarzane przez grzybygrzyby

8 Jad kiełbasiany– bakteryjna egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnieegzotoksyna beztlenowe laseczki Clostridium botulinum oraz nielicznych innych przedstawicielibeztlenowelaseczkiClostridium botulinum tego rodzaju. Chemicznie jest to mieszanina kilku różnych białek.białek Rozróżnia się kilka rodzajów tej toksyny, oznaczanych kolejnymi literamitoksyny alfabetu od A do G, z czego największe znaczenie dla człowieka mają typy: A, B i E, a w weterynarii C i D. Do wytwarzania tej toksyny dochodzi głównie w glebie, osadzie dna morskiego i niewłaściwie wytwarzanych i przechowywanych konserwachkonserwach mięsnych, rybnych i jarzynowych. Spożycie zakażonej żywności prowadzi do zatruć jadem kiełbasianymzatruć jadem kiełbasianym. Toksyna ta jest jedną z najsilniejszych znanych neurotoksynneurotoksyn. Dawka śmiertelna dla człowieka oceniana jest na ok.:Dawka śmiertelna 1,3–2 ng /kg, dożylniedożylnie 10–13 ng /kg, inhalacjainhalacja 1 μg /kg, doustnie[1][1] Botulina wrażliwa jest na wysoką temperaturę i zasolenie podłoża. Zbudowana jest z dwóch łańcuchów polipeptydowych: lekkiego,polipeptydowych o masie cząsteczkowej ok. 50 kDa oraz ciężkiego, o masie cząsteczkowej ok.masie cząsteczkowejkDa 100 kDa, połączonych mostkiem dwusiarczkowym.mostkiem dwusiarczkowym

9 Rycyna – jedna z najbardziej trujących substancji pochodzenia roślinnego,trującychsubstancji otrzymywana z rącznika (Ricinus communis, rodzina Euphorbiaceae).rącznikaEuphorbiaceae Wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe stężenie (od 1 do 5%) jest w nasionach. Jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się z olejami,nasionachlektynolejami co umożliwia produkcję nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego,oleju rycynowego (który nie zawiera rycyny). Jako pierwszy niezwykłe właściwości biologiczne rycyny zauważył w 1888 Hermann Stillmark; była to pierwsza z wykrytych lektyn (aglutynin),1888Hermann Stillmarkaglutynin tj. białek łączących się nieenzymatycznie z receptorami cukrowymi nanieenzymatycznie błonach komórkowych. Rycyna powoduje gwałtowne wymioty i biegunkę,biegunkę silne przekrwienie narządów układu pokarmowego i nerek,układu pokarmowegonerek spowodowane aglutynacją (zlepianiem) krwinek i wytrącaniem fibryny do krwi.aglutynacjąkrwinekfibrynykrwi Dawka śmiertelnaDawka śmiertelna (LD 50) dla człowieka wynosi w postaci aerozolu ok. 3 μg na 1 kg masy ciała, a parenteralnie nawet ok. 0,1 μg/kg,aerozoluparenteralnie zatem toksyczność tej trucizny jest bardzo wysoka, porównywalna z sarinem.sarinem Jednocześnie zauważono, że wrażliwość różnych gatunków zwierząt na rycynę jest bardzo zróżnicowana, nawet ponad stukrotna w przeliczeniu na masę ciała.

10 Cechy broni B Broń B charakteryzuje się: stosunkowo niewielkimi kosztami produkcji Duża część drobnoustrojów potencjalnie użytecznych w broni biologicznej wywołuje choroby wśród zwierząt (laseczka wąglika, pałeczka dżumy i in.).laseczka wąglikapałeczka dżumy dużą skutecznością Drobnoustroje i toksyny są w szczególny sposób preparowane (np. przez modyfikacje genetyczne), aby zwiększyć zdolności do przetrwaniamodyfikacje genetyczne w środowisku, wirulencję, śmiertelność, lekooporność.wirulencjęśmiertelnośćlekooporność słabą wykrywalnością w początkowym etapie Jako potencjalny ładunek biologiczny mogą zostać wykorzystane patogeny, które wywołują niezwykle rzadkie choroby (np. wirus ospy prawdziwej, której ostatni przypadek pojawił się w 1978).1978 Dodatkową trudnością jest brak "zapowiedzi" zachorowań wśród ludzi opartych na raportach epidemiologicznych dotyczących zwierząt (w przypadku antropozoonoz).antropozoonoz Broń B może być rozprzestrzeniania nietypowymi środkami (np. "listy wąglikowe")."listy wąglikowe" zazwyczaj krótkim okresem inkubacjiokresem inkubacji

11 -bomby lotnicze i pociski artyleryjskiebomby lotniczepociski artyleryjskie -zrzucane z samolotów pakiety (np. pudełka), przesyłane pocztą listy -rozpylania aerozolu z powietrzaaerozolu - kontaminacja wody, żywności i każda inna działalność dywersyjnakontaminacjadywersyjna

12 Wystąpienie ataku bronią biologiczną można podejrzewać w wypadku: - pojawienia się dymu, mgły, kurzu po przelocie samolotu - wybuchów "cichych" bombbomb -występowania wielu zgonów i zachorowań o podobnych objawach, a nieznanej etiologiietiologii - masowego pomoru zwierząt gospodarskich (np. bydła)bydła - ciężkiego przebiegu chorób - słabej odpowiedzi lub braku odpowiedzi na rutynowe leczenieleczenie - wystąpienia chorób niezwykle rzadkich lub całkowicie eradykowanycheradykowanych -wystąpienia chorób o nietypowych cechach lub w szczepionej populacjiszczepionejpopulacji (co wskazuje na modyfikacje genetyczne)

13 Broń B może mieć duże znaczenie jako środek dezorganizacji służb publicznych (nawet w krajach znacznie oddalonych od miejsca ataku) i wywoływania paniki wśród ludności. Biologiczny terroryzm socjoekonomiczny opiera się nie tylko na zabijaniu roślin i zwierząt hodowlanych, ale także na osłabieniu gospodarki przez wywołanie strachu przed określoną grupą produktów żywnościowych, na której produkcji skupia się dane państwo. W tym celu potencjalnie mogą być wykorzystane prionypanikiterroryzm socjoekonomicznypriony

14 Historia Broń biologiczna była używana już w starożytności. Znane są przykłady powszechnego zatruwania strzał toksynami także pochodzenia biologicznego oraz podrzucania jadowitych węży na wrogie statki (praktyka Hannibala), a w Chinach podrzucania pszczół nieprzyjaciołom. W rozumieniu ścisłym definicji broni B, pomijającej jady, typowym przykładem z tego okresu będzie polityka Aleksandra Macedońskiego, który porzucał w czasie wycofywania się z pól bitewnych zwłoki koni i żołnierzy zmarłych na choroby zakaźne.starożytnościstrzałwężyHannibala Chinachpszczół Aleksandra Macedońskiegochoroby zakaźne W okresie wieków średnich najbardziej znany jest przykład użycia broni biologicznej przez Tatarów w czasie oblężenia twierdzy Kaffa (dzisiejsza Teodozja) w 1346 (katapultowane były na teren twierdzy ciała zmarłych na dżumę). Zastanawiająca pozostaje droga szerzenia się tej choroby wśród mieszkańców, ponieważ dżuma, jak wiemy obecnie, roznosi się drogą kropelkową i przez wektor - pchłę (pchły zazwyczaj opuszczają żywiciela zaraz po śmierci). W 1495 Hiszpanie skazili wino w Neapolu krwią trędowatych.wieków średnichTatarówtwierdzy Teodozja1346 dżumęwektorpchłę1495winoNeapolutrędowatych Okres największego rozwoju broni biologicznej przypada na okres II wojny światowej (największe mocarstwa broni biologicznej: Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR) i okres powojenny (przede wszystkim ZSRR, w którym próbowano np. wykorzystać wirus Ebola).II wojny światowejJaponiaStany ZjednoczoneWielka BrytaniaZSRR wirus Ebola W 1991, po wojnie w Zatoce Perskiej, oficjalnie poinformowano o zasobach broni B państwa irackiego.1991wojnie w Zatoce Perskiej państwa irackiego

15 Wykrywanie broni biologicznej LRBSDS (Long Range Biological Standoff Detection System) - pozwala na wykrycie chmury areozolu w promieniu 30 km JBSDS (The Joint Biological Standoff Detection System) - unowocześniona, w pełni automatyczna wersja LRBSDS, rozróżnia areozole biologiczne od niebiologicznych, oraz pozwala na monitorowanie ruchu chmury IBADS (The Interim Biological Agent Detection System) - umożliwia wstępną identyfikację patogenów na podstawie testów immunochromatograficznych JPS (The Joint Portal Shields) - wysoce zautomatyzowany system detekcji, również wykorzystujący testy immunochromatograficzne, całość sterowana przez centralny komputer JBPDS (The Joint Biological Point Detection System) - wykrywa obecność cząstek biologicznych w ciągu 60 sekund, i pozwala na identyfikację dziesięciu patogenów w przeciągu 20 minut FLAPS (Fluorescence Aerodynamic Particle Sizer) - prócz szybkiej detekcji wysyła informację do centrów dowodzenia

16 Konwencje o zakazie używania broni biologicznej Podstawowym dokumentem jest, ratyfikowany przez 125 państw- stron świata, Protokół Genewski z 1925 dotyczący stosowania broni chemicznej i biologicznej (w tamtych czasach zwanej bronią bakteriologiczną) wraz z uaktualnieniami. Konwencja ta dopuszczała pierwotnie jednak produkcję, prowadzenie badań i składowanie tego typu broni - aktualnie jest to zabronione.Protokół Genewski1925 Obecnie - od zmiany z 1999 dołączonej do Konwencji jako załącznik - jako patogeny, które mogą być wykorzystane, jako broń B wymienia się patogeny ludzi, zwierząt i roślin.1999

17


Pobierz ppt "Broń biologiczna, broń B - rodzaj broni masowego rażenia,broni masowego rażenia w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy (np. laseczki wąglika)patogennemikroorganizmywąglika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google