Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy egzamin zawodowy a proces kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy egzamin zawodowy a proces kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Nowy egzamin zawodowy a proces kształcenia
marzec 2012 "Doświadczenie - ten dar nieba Masz gdy go ci już nie trzeba." Jan Sztaudynger

2 Ustawa o systemie oświaty
Zmiany w prawie Ustawa o systemie oświaty Rozp. MEN w sprawie klasyfikacji zawodów … Rozp. MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozp. MEN w sprawie ramowych planów nauczania Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania  (rozdział 6) Rozp. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Rozp. MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
przeprowadza się do roku szkolnego 2016/2017 włącznie dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, na dotychczasowych warunkach.

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie to forma oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań egzaminacyjnych to forma oceny poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach

5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie przeprowadzany jest dla absolwentów ZSZ, T, SPol przeprowadzany jest dla uczniów ZSZ, T, SPol absolwentów ZSZ, T, Spol osób, które ukończyły KKZ osób, które posiadają świadectwo ukończenia 8-letniej SP lub gimnazjum i posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe lub 2-letnie kształcenie zawodowe

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie składa się z: etapu pisemnego 2 części 70 zadań WW 120 min etapu praktycznego 180 lub 240 min 1 zadanie praktyczne składa się z: części pisemnej zadania WW 45-90 min części praktycznej min test praktyczny

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie przeprowadzany jest: jeden raz w ciągu roku szkolnego od czerwca do sierpnia (od stycznia do marca) w terminie ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym 4 m-ce przed egzaminem na stronie internetowej CKE przeprowadzany jest: w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 m-cy przed egzaminem na stronie internetowej OKE

8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie przeprowadzany jest: etap pisemny - w szkole etap praktyczny – w upoważnionej szkole/placówce / u pracodawcy przeprowadzany jest: część pisemna – w szkole (on-line w upoważnionej szkole) część praktyczna – w upoważnionej szkole/placówce / u pracodawcy

9 Miejsce egzaminu § Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył. § 126a. 1. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, a absolwent – w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu.

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie za etap pisemny odpowiada Przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego – dyrektor szkoły zespoły nadzorujące za część pisemną odpowiada Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego – dyrektor szkoły zespoły nadzorujące część pisemną w sali

11 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

12 Część praktyczna egzaminu zawodowego
polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia dla danej kwalifikacji określonych w PP

13 Test praktyczny próba pracy: test wykonywany na w pełni wyposażonym stanowisku pracy, w zasadzie bez symulacji; nieautentyczna jest jedynie potrzeba wykonania tej właśnie pracy oraz organizacja próby, nisko symulowana próba pracy: test wykonywany w warunkach zbliżonych do warunków naturalnych, z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia i uzyskaniem wartościowego produktu, wysoko symulowana próba pracy: test wykonywany w całkowicie sztucznych warunkach. Każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które powinno być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.

14 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWOD.
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię fryzjerską, wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie, obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektów fryzur; bieliznę fryzjerską: zabiegową, i ochronną; pracownię technologiczną, wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego;

15 WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWOD.
pracownię projektowania i estetyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, oprogramowanie do projektowania graficznego i doboru fryzur; środki dydaktyczne z zakresu: kreślarstwa, nauki o konstrukcjach, kształtach i kolorach oraz nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; pracownię analizy biologiczno-chemicznej, wyposażoną w modele anatomiczne: ciała, mięśni, włosów, skóry; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, dostępem do Internetu, pakietem programów biurowych, projektor multimedialny, atlas multimedialny chorób skóry głowy i włosów; mikroskopy, sprzęt laboratoryjny; urządzenia pomiarowe, urządzenia laboratoryjne; zestawy szkła laboratoryjnego. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz zakładach lub salonach fryzjerskich.

16 Fragment tabeli kwalifikacji
Kod kwalifi-kacji Nazwa kwalifikacji Symbol Cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację A.18 Prowadzenie sprzedaży 522301 Sprzedawca 522305 Technik handlowiec 522306 Technik księgarstwa A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich 514101 Fryzjer 514105 Technik usług fryzjerskich A.20 Rejestracja i obróbka obrazu 343101 Fotograf 343104 Fototechnik A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej A.22 Prowadzenie działalności handlowej A.23 Wykonywanie projektów fryzur

17 Rezultaty wykonania testu praktycznego
wyrób, usługa, dokumentacja, kombinacje ww. rezultatów, np.: jeden lub więcej wyrobów, wyrób i dokumentacja, usługa i dokumentacja, wyrób, usługa i dokumentacja itp.

18 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów ocenia stan włosów i skóry głowy; dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy; organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego; określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy; dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy; wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik; wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy; udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie określa indywidualne cechy urody klienta; przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem; dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów; dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia; przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury; ustala etapy strzyżenia; wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych; wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta; określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów; określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów; dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów; dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego; wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego; określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów; dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich; wykonuje fryzury okolicznościowe; określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów; wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów. Zmiana koloru włosów określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów; określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów; dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów; dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta; dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów; sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów; wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów; wykonuje korektę koloru.

19 A.23. Projektowanie fryzur
Wykonywanie projektów fryzur dokonuje analizy wyglądu klienta; prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem; udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury; projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze; dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy; szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia; stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur; projektuje różne rodzaje fryzur; dobiera dodatki fryzjerskie. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania; wykonuje rysunki instruktażowe fryzur; przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów; dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych; projektuje fryzury damskie i męskie; prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych; sporządza portfolio projektów fryzur; planuje działania marketingowe.

20 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
PKZ(A.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich Uczeń: (…) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich; rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich; rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich; A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów (…) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego; określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy; dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;

21 Organizacja części praktycznej egzaminu
Za organizację i przebieg odpowiada KOE (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego). KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNcz.pr.) i wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład ZNcz.pr. wchodzą: w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę. W skład ZNcz.pr. nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

22 Egzaminator na egzaminie
Egzaminatora wyznacza KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora OKE. Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.

23 Egzaminator na egzaminie
Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających w danej sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w danej sali przystępuje do egzaminu mniej niż 6 zdających, to obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator.

24 Egzaminator obserwuje i ocenia:
jakość rezultatu końcowego pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym, jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego, przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

25 Uczestnicy egzaminu KOE

26 Ustalenie wyniku Wynik części pisemnej egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa, na podstawie odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu lub na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi. Wynik części praktycznej egzaminu zawodowego zdającego ustala komisja okręgowa po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. Rozp. MEN – rozdz.6

27 Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania; z części praktycznej co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

28 Certyfikaty, dyplomy, świadectwa
świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego poziomu wykształcenia (nie będzie na nim umieszczana nazwa zawodu) świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dyplom oraz suplement do dyplomu

29 Dyplom w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym w zsz
w technikum/sz. pol. Wykształcenie zasadnicze zawodowe Wykształcenie średnie Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

30 Planowanie kształcenia z uwzględnieniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje

31 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego wynikająca z PP
Technik usług fryzjerskich Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 300 godz. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 800 godz. A.23. Projektowanie fryzur 250 godz. Razem 1350 godz. BHP JOZ PDG KPS OMZ PKZ(A.k) PKZ(A.n)

32 Uwarunkowania wynikające z RPN
Minimalna liczba godzin kształcenia praktycznego i teoretycznego Typ szkoły Minimalna liczba godzi kształcenia teoretycznego kształcenia praktycznego zsz 630 970 technikum 735 szkoła policealna (2 letnia) 800 Egzaminy odbywają się w trakcie nauki po zakończeniu kształcenia w zakresie kwalifikacji, przy czym ostatni egzamin w technikum w czwartej klasie do końca lutego

33 Program nauczania dla zawodu
Stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach (…) w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: wspólnych dla wszystkich zawodów wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie § 5. 1 1)

34 Program nauczania musi:
uwzględniać całą podstawę programową kształcenia w zawodzie, uwzględniać wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego , być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. § 5. 1 3) 4)

35 Przykładowy plan nauczania (technikum)
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych semestrach I II III IV Godziny pozostałe na kształcenie zaw. 12 13 17 16 1 JOZ 2 Zarządzanie gospodarstwem rolnym 3 Przepisy ruchu drogowego 4 Obsługa i prowadzenie ciągnika 5 Produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwie rolnym 6 Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykonywanie zabiegów agro- i zootechnicznych 7 Organizacja chowu i hodowli koni 8 Ekonomika zarządzania gospodarstwem rolnym 9 Organizacja chowu i hodowli koni w praktyce -wykonywanie zabiegów agro- i zootechnicznych 10 Szkolenie i użytkowanie koni 11 Rekreacja i turystyka konna Szkolenie i użytkowanie koni w praktyce Praktyka zawodowa 2 2 4 3 2 4 3 5 4 3 5 6

36 Dobra praktyka PKZ związany z K1 Kwalifikacja 1 PKZ związany z K2
Egzamin PKZ związany z K1 Przedmiot teoretyczny 1 Przedmiot praktyczny 2 Kwalifikacja 1 Przedmiot teoretyczny 3 Przedmiot teoretyczny 4 Przedmiot praktyczny 5 Egzamin PKZ związany z K2 Kwalifikacja 2 Przedmiot teoretyczny 6 Przedmiot praktyczny 7 Przedmiot praktyczny 8

37 Niepraktyczne rozwiązania
Przedmiot 1 PKZ-ety Przedmiot 2 K1, K2 Kiedy egzamin??? Przedmiot 3 K1, K2

38 Wszystko powinno się robić prosto, jak tylko to jest możliwe
…przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych. Tom Lambert Wszystko powinno się robić prosto, jak tylko to jest możliwe – ale nie prościej Albert Einstein

39

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowy egzamin zawodowy a proces kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google