Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH Mysłowice, październik 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH Mysłowice, październik 2013r."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH
Mysłowice, październik 2013r.

2 Założenia wstępne Zgodnie z art. 4 ustawy jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach.

3 Założenia wstępne Gmina wykonuje to zadanie wykorzystując własny zasób mieszkaniowy oraz w inny sposób, np. poprzez wynajem lokali mieszkalnych u innych administratorów. Z uwagi na okoliczność, iż lokal mieszkalny jest dla ogółu ludzi dobrem o charakterze niezbędnym i podstawowym należy uznać, iż przedmiotowe zadanie własne Gminy jest również jednym z jej zadań podstawowych.

4 Analiza SWOT Słabe strony:
brak dostatecznych środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową, w tym ich brak na inwestycje mieszkaniowe. zmniejszanie się liczby lokali wchodzących w skład zasobu.

5 Analiza SWOT Mocne strony:
racjonalne dysponowanie lokalami wchodzącymi w skład zasobu poprzez fluktuację form pomocy i zakresu umożliwiającą dostosowywanie działań Gminy do pojawiających się problemów i ich skali (m.in. programy zamian, programy pomocy adresowanej do określonych grup docelowych), podjęcie prób współpracy z innymi administratorami w celu uzyskania wsparcia przy realizacji zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

6 Analiza SWOT Szanse: poprawa dostępności mieszkań na wolnym rynku, w tym przeznaczonych na wynajem , na skutek stabilizacji cen, możliwości zaciągania kredytów hipotecznych oraz wprowadzanych programów rządowych wpływających na dostosowywanie cen inwestycji do cen obowiązujących w tego rodzajach programach, zmiana zapatrywania na charakter lokali mieszkalnych z zasobu jako formę pomocy jedynie na czas oznaczony, a nie jako na docelowe, stałe miejsce zamieszkania.

7 Analiza SWOT Zagrożenia:
wzrost liczby osób objętych wyrokami eksmisyjnymi, w których sąd orzeknie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego oraz związany z tym wzrost liczby i wysokości odszkodowań, które Gmina jest zobowiązana uiszczać w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, obowiązek gminy w zakresie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych.

8 MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZARZĄDZANY PRZEZ MZGK
DIAGNOZA MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZARZĄDZANY PRZEZ MZGK ( stan r.) Liczba budynków mieszkalnych 170 Liczba lokali mieszkalnych 2.306 w tym: w zasobach szkół 9 w zasobach wspólnot mieszkaniowych 648 w zasobach MSM 3 lokale gminne 1.646 Liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Miasta Mysłowice: 437 Liczba lokali socjalnych w obcym zasobie (mieszkania wynajmowane od innych administratorów z przeznaczeniem na lokale socjalne ): 207

9 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE z udziałem gminy Miasta Mysłowice
Rok Wspólnoty Mieszkaniowe Liczba lok. mieszkalnych stan. własność gminy Liczba lokali mieszkalnych wykupionych ilość mieszkań 2012 68 647 1917 2564 2013(10 miesięcy) 648* 2565 * liczba lokali wzrosła o 1 mieszkanie z uwagi na podział mieszkania na dwa odrębne lokale

10 POTRZEBY MIESZKANIOWE
Liczba osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu: Rok lokalu socjalnego lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lokalu zamiennego 2012 494 37 17 2013 529 32 31

11 Na podstawie wydanych wyroków sądowych gmina zobowiązana jest zapewnić lokale socjalne w ilości 380.
W rozbiciu na poszczególnych administratorów zapotrzebowanie na lokale socjalne kształtuje się następująco: MSM 44 MZGK 142 Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa + Katowicki Holding 154 Węglowy GSM przy KWK "Mysłowice" 2 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orzeszkowej nr 2 14 PKP 7 SM HPR 4 1 Inni właściciele : 16 Ilość wyroków:

12 REALIZACJA PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ
Realizacja przydziału mieszkań na czas nieoznaczony Realizacja przydziału lokali socjalnych Ilość osób na liście* Zrealizowane przydziały % Ilość osób na liście W tym na podstawie wyroków sądowych 2012 37 32 86,48 494 60 22 12,15 2013 (9 mies.) 15 46,87 529 31 11 5,86 *lista na bieżąco aktualizowana

13 ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE OD GMINY MIASTA MYSŁOWICE W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA PRZEZ GMINĘ LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE DO NIEGO UPRAWNIONEJ PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU Nazwa zadania 2011r. 2012r. 2013r. (za IX miesięcy) Odszkodowania z tyt. nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych Zapłata odsetek od wyroków z tyt. nie zabezp. przez gminę lokali socjalnych 61.405 55.693 49.292 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 95.119 56.110 44.985

14 Liczba wypłat na podstawie wydanych decyzji w szt.
Przyznane dodatki mieszkaniowe w latach 2011 – 2013r. kształtowały się następująco : Lata Liczba wypłat na podstawie wydanych decyzji w szt. Wydatkowane środki 2011 15.642 ,00 2012 15.365 ,64 2013* 13.327 ,72 * stan na Przewidywane wykon r. 16.027 ,00

15 2013 r. przewidywane wykonanie
CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU I FUNDUSZU REMONTOWEGO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH : Nazwa zadania 2012 r. 2013 r. za 10 miesięcy 2013 r. przewidywane wykonanie Częściowe pokrycie kosztów zarządu i funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych Porównując przewidywane wykonanie w 2013 r. do wykonania w 2012 r. nastąpi wzrost wydatków o 0,9 %.

16 ZAPEWNIANIE POMOCY MIESZKANIOWEJ MIESZKAŃCOM MYSŁOWIC W RAMACH ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA
PRIORYTET- racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice

17 Dla realizacji priorytetu przewiduje się następujące działania:
1. Powiększanie zasobu Miasta Mysłowice; 2. Utrzymywanie zasobu na dobrym poziomie technicznym; 3. Zaspokajanie przez Miasto niezbędnych potrzeb mieszkaniowych; 4. Urynkowienie wysokości stawek czynszowych w zasobie i stosowania systemu obniżek czynszowych w zależności od osiąganych dochodów, tak aby wysokość czynszu nie wykraczała poza możliwości finansowe danego gospodarstwa domowego;

18 Dla realizacji priorytetu przewiduje się następujące działania:
5. Zaprzestanie zmniejszania zasobu; 6. Reprezentowanie Miasta Mysłowice we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem; 7. Ograniczanie zarządzania zasobem stanowiącym własność osób fizycznych; 8. Przygotowywanie przez gminę pustostanów do zasiedlenia ( remonty).

19 Zaspokajanie przez Miasto Mysłowice niezbędnych potrzeb mieszkaniowych
1. Obligatoryjna pomoc mieszkaniowa Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zadanie własne gminy polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej ma być realizowane m. in. poprzez zapewnianie lokali socjalnych na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie.

20 Podejmowane w tym zakresie działania polegać będą na:
aktywnym uczestnictwie w procesach eksmisyjnych w zakresie badania zasadności przyznawania lokali socjalnych osobom eksmitowanym, w tym poprzez gromadzenie stosownego materiału dowodowego; zawieraniu z wierzycielami wyroków eksmisyjnych porozumień w zakresie zrzekania się odsetek od roszczeń odszkodowawczych; zawieraniu z wierzycielami wyroków eksmisyjnych porozumień w zakresie remontów lokali w zamian za wyliczone odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego i przeznaczenie tego lokalu na wykonanie eksmisji z zasobu danego wierzyciela; dostarczaniu pomieszczeń tymczasowych osobom, względem których orzeczono eksmisje z zasobu, celem odzyskiwania lokali o pełnym standardzie i o większej powierzchni niż należne pomieszczenie tymczasowe;

21 Podejmowane w tym zakresie działania polegać będą na:
wskazywaniu lokali socjalnych do remontu na koszt najemcy – w sytuacji złożenia takiego wniosku przez osobę uprawnioną; odzyskiwaniu w postępowaniach regresowych od osób eksmitowanych kwot wypłaconych przez Miasto właścicielom lokali, które winny opłacać te osoby i przeznaczać uzyskane środki na remonty pustostanów; wykorzystywaniu dużych lokali mieszkalnych na realizację kilku wyroków eksmisyjnych; wskazywaniu lokali socjalnych o gorszym standardzie niż aktualnie zajmowane osobom, względem których orzeczono eksmisje z zasobu.

22 2. Fakultatywna pomoc mieszkaniowa. 3. Regulacje tytułów prawnych:
Zasady regulacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych będą kształtowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Miasto będzie kontynuować działania w celu odzyskania jak największej liczby lokali mieszkalnych stanowiącej jej własność, w szczególności poprzez kontrolę tytułów prawnych oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do odzyskania lokali w drodze postępowań sądowych. 4. Zamiany mieszkań. 5. Zaprzestanie zmniejszania zasobu mieszkaniowego. 6. Urynkowienie wysokości stawek czynszowych w zasobie i stosowanie systemu obniżek czynszowych w zależności od osiąganych dochodów. 7. Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych z jej udziałem. 8. Ograniczanie zarządzania zasobem stanowiącym własność osób fizycznych

23 POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ
WYZNACZONE CELE utrzymanie osób i rodzin w środowisku ich zamieszkania, zapobieganie eksmisji i bezdomności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, umocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych; zmniejszenie patologii społecznej; zmniejszenie zapotrzebowania na lokale socjalne w gminie; zwiększenie zainteresowania zamianą mieszkań; utrwalenie nawyku obowiązkowego regulowania opłat za zajmowanie lokalu mieszkalnego; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

24 Gmina podejmuje działania w celu wspierania członków wspólnoty samorządowej w utrzymaniu lokalu mieszkalnego, w szczególności poprzez: dodatki mieszkaniowe, od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy; zasiłki w ramach pomocy społecznej, program oddłużeniowy – skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuację życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Program to swoistego rodzaju “ koło ratunkowe” dla osób, które są naprawdę w trudnej sytuacji ale przede wszystkich chcą coś zmienić i chcą podjąć współpracę; odpracowywanie zadłużenia czynszowego – osoby, których nie stać na opłacenie zaległości mogą je odpracować;

25 przywracanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;
zawieszenie postępowania u komornika w przypadku spłaty zadłużenia czynszowego w ratach; zamiana lokalu mieszkalnego na mniejszy lub o niższym standardzie; wprowadzono Bank Zamian Mieszkań; udzielanie nieodpłatnie porad prawnych członkom wspólnoty samorządowej w kwestiach lokalowych przez Zespół Lokali Mieszkalnych i Użytkowych oraz przez jednostki miejskie – MOPS I MZGK. podejmowanie działań sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy;

26 w mieszkaniach chronionych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Gmina zapewnia pomoc osobom bezdomnym, matkom z dziećmi, osobom dotkniętym przemocą, eksmitowanym bez prawa do lokalu socjalnego w formie schronienia w noclegowni, w mieszkaniach chronionych, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

27 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ UJĘTYCH W STRATEGII:
budżet miasta; dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy lokali socjalnych, środki unijne na remonty pustostanów z włączeniem w prace wykończeniowe przyszłego najemcę; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska;

28 Monitoring, ocena, aktualizacja
WDRAŻANIE STRATEGII Monitoring, ocena, aktualizacja Monitoring stopnia realizacji wyznaczonych celów następuje według kryterium skuteczności I efektywności. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian, będzie dokonywana analiza I ewentualna zmiana formy lub zakresu podejmowanych działań. Na podstawie danych uzyskanych w procesie monitoringu realizacji Strategii, będzie dokonywana analiza, po przeprowadzeniu której zostanie podjęta decyzja w przedmiocie aktualizacji jej postanowień. W przypadku zmian ustawodawczych, Gmina zweryfikuje rozwiązania przewidziane w niniejszej Strategii w celu ich dostosowania do wprowadzonych zmian oraz usprawnienia w granicach dopuszczonych przez znowelizowane przepisy.

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH Mysłowice, październik 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google