Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (§ 56 w zw. z § rozporządzenia) Użytki gruntowe Wrocław Wojciech Kumiega Dolnoślaski Urząd Wojewódzki

2 Zadanie starosty § 44. Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: …………………………………………………………… 2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,

3 Bieżąca aktualizacja § Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyj-nych 2. Do aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 stosuje się odpowiednio.

4 § 35. Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia (aktualizacji) ewidencji są:
  1) materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,   (odnośnie akt. uzytków): archiwalne wpisy w oegib, mapy : ewidencyjna, klasyfikacji gruntów, pierworys stanu posiadania itp.. 2) wyniki pomiarów fotogrametrycznych,   ortofotomapa 3) wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych,   szkice pomiaru do mapy zasadniczej, dokumentacja z pomiaru powykonawczego itp.

5 Źródła danych do aktualizacji użytków gruntowych
4) dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, akta księgi wieczystej, akta osiedleńcze, itp.. 5) dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne,  wszystko co zainteresowani dostarczą (do wniosku lub na wezwanie)

6 Źródła danych do aktualizacji użytków gruntowych
6) dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,   dokumenty o zmianie sposobu użytkowania budynku, rodzaj budynku (KŚT)i tp. 7) wyniki oględzin. przeprowadzone w trybie Kpa lub weryfikacja

7 2) zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Okresowa weryfikacja (§ 54 ust.1) danych ewidencyjnych przyjmuje zakres: 1) zgodności danych ewidencyjnych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji, 2) zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

8 § rozporządzenia . Właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu operatu ewidencyjnego może zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krótszych odstępach czasowych (< 10 lat).

9 Art. 7. ustawy Pgik 1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym: a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),

10 Użytek gruntowy- definicja
Użytek gruntowy- ciągły obszar gruntu, wyodrębniony ze względu na jednolity sposób użytkowania lub zagospodarowania na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, oznaczony odpowiednim symbolem według zasad podanych w § 67 i 68 rozporządzenia

11 Grunty rolne zabudowane Załącznik nr 6 do rozporządzenia
Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2007 r. II SA/Gl 276/2007 Zaliczenie w ewidencji gruntów i budynków użytku rolnego do terenów mieszkaniowych jest prawidłowe w sytuacji, gdy jest on usytuowany wewnątrz osiedla domów jednorodzinnych, nie stanowiąc przy tym zorganizowanej całości gospodarczej, a więc - nie wchodząc w skład gospodarstwa rolnego.

13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 października 2007 r. II SA/Gl 276/2007 W świetle tych ustaleń obie działki nie stanowią zorganizowanej całości gospodarczej, a tym samym nie spełniają przesłanek określonych w art. 55[3] kc zawierającym definicję gospodarstwa rolnego. Zgodnie z tym przepisem za gospodarstwo rolne uważa się bowiem grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

14 Tereny mieszkaniowe (Załącznik nr 6 do rozporzadzenia)
Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe.

15 § G5 O zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych decydują: 1) informacje zawarte w operacie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 2) faktyczny sposób wykorzystywania gruntu, ustalony w oparciu o kryteria wymienione w załączniku nr 6 do rozporządzenia, 3) ustalenia zawarte w obowiązujących aktach prawnych dotyczące użytków ekologicznych.

16 § G5 § W granicach poszczególnych działek budowlanych kontur „B” powinien być obszarem zwartym, o granicach w miarę możliwości regularnych, zawierającym w sobie grunty zajęte pod:

17 § 15 ust. 9 G5 1) budynki, których dominująca funkcją jest funkcja mieszkaniowa, oraz budynki gospodarcze i techniczne związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, 2) komunikację wewnętrzną i podwórza, 3) zieleń przydomową (drzewa, krzewy, trawniki), 4) urządzenia techniczne związane z funkcją mieszkaniową (studnie, zbiorniki, przewody naziemne, skrzynki energetyczne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, trzepaki, ławeczkiitp.), 5) śmietniki, składowiska odpadów, 6) place zabaw i wypoczynku, 7) obiekty małej architektury, 8) urządzenia sportowe, 9) miejsca postojowe pojazdów mechanicznych, 10) ogródki przydomowe, oczka wodne, ogródki skalne, 11) inne grunty bezpośrednio związane z funkcją mieszkaniową.

18 Przykłady wprowadzanych zmian związanych z użytkami gruntowymi
Załącznik do zgłoszenia zmiany Komentarz Załącznik do wykazu zmian danych ewidencyjnych, która to zmiana została wprowadzona do bazy ewidencji gruntów i budynków.

19 Przykłady wprowadzanych zmian związanych z użytkami gruntowymi
. . Załącznik do wykazu zmian danych ewiden-cyjnych, która to zmiana została wprowadzona do bazy ewidencji gruntów i budynków.

20 Przykłady wprowadzanych zmian związanych z użytkami gruntowymi
Fragment mapy ewidencyjnej Kontur użytku „tereny mieszkaniowe” na działce nr 645/23 wprowadzony niezgodnie z obowiązują-cymi standardami. W przylegającej działce budowlanej na całym obszarze wprowadzono użytek „B”

21 Fragment mapy ewidencyjnej

22 Fragment mapy ewidencyjnej

23 Fragment mapy ewidencyjnej

24 II SA/Bk 782/10 - Wyrok WSA w Białymstoku
Zabudowa przedmiotowej działki, znajdującej się w strefie zabudowy jednorodzinnej, budynkiem mieszkalnym oznaczała, że nastąpiło także faktyczne wyłączenie tego gruntu z produkcji rolniczej w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przez co przedmiotowa działka przestała mieć charakter gruntów rolnych.

25 II SA/Bk 782/10 - Wyrok WSA w Białymstoku
działka budownictwa jednorodzinnego nr [...] nabyta pod budownictwo mieszkaniowe jest działką samodzielną i nie może wchodzić w skład prowadzonego przez Skarżących gospodarstwa rolnego. Podobne stanowisko zajął WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 640/09,

26 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
Do zasobu geodezyjnego przyjmuje się wadliwe opracowania geodezyjne np. z pomiaru powykonawczego budynku. Opracowania takie nie są poddawane weryfikacji pod kątem możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany, a nawet uważa się że zmiany wynikające z tej wadliwej dokumentacji przyjętej do zasobu powinny być wprowadzone obligatoryjnie do oegib.

27 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
Kierowane pisma przez wójtów gmin o dokonanie zmiany użytku gruntowego na działkach siedliskowych ( na tereny mieszkaniowe) odłączonych przed laty od gospodarstw rolnych przekazanych na SP, przyjmuje się jako wnioski i wprowadza zmiany użytku. Prowadzący operat ewidencyjny często powołują się przy tym na plan zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowanie zapisów w egib do wyjaśnień zawartych w piśmie trzech ministrów z 2003 r.

28 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
Przeprowadzane postępowania wyjaśniające w sprawie zmian w zakresie użytków gruntowych są pobieżne i nie ujmują badania większości okoliczności wymienionych w § 35 rozporządzenia oraz wytyczne G5 (§ 15 ust.9 wyżej przytoczony) np.: archiwalnych wpisów w egib, oględzin, sposób użytkowania budynku, akty notarialne, pozwolenie na budowę itp.

29 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
Nie kwestionuje się praktyk stosowanych przez wykonawców prac geodezyjnych dostosowania przebiegu konturu użytku gruntowego do powierzchni ( 5ar) zwolnionej z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Dokumentacja taka jest przyjmowana a zmiany z niej wynikające są wprowa-dzane do bazy oegib.

30 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
Stwierdzono przypadki wprowadzania konturu użytku gruntowego na podstawie załącznika do decyzji zezwalającej na wyłączenie . (Decyzja zezwalająca na wyłączenie wraz z załącznikiem graficznym nie jest podstawą do wprowadzenia zmian w egib).

31 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
Wprowadza się zmiany użytków gruntowych na działkach budowlanych zabudowanych domem mieszkalnym, na podstawie wniosku właściciela oraz załączonego jednego z niżej wymienionych dokumentów: Decyzja o naliczeniu podatku rolnego, Umowa dzierżawy gruntów rolnych (często w innym obrębie a nawet gminie), Oświadczenie z którego wynika, iż część działki zabudowanej domem mieszkalnym nie została wyłączona z produkcji rolnej bowiem znajdują się na niej nasadzenia roślin ozdobnych i drzew owocowych .

32 Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej aktualizacji.
„Przywracane” są grunty rolne na działkach zabudowanych domem mieszkalnym (użytek B), na podstawie wniosku właściciela z załączoną dokumentacją opracowaną przez geodetę uprawnionego bądź klasyfikatora gruntów.

33 . DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google