Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rozliczanie i dokumentowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rozliczanie i dokumentowanie."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rozliczanie i dokumentowanie przedsięwzięć realizowanych tzw. siłami własnymi w ramach PO IiŚ UNIA EUROPEJSKA grudzień 2009 Prowadzący: Monika Kubik, Edward Kolbusz Departament Weryfikacji Rozliczeń

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA I. WSTĘP Należy zwrócić uwagę, że każdorazowo decyzja dotycząca realizacji prac w ramach projektu siłami własnymi bądź zlecenia realizacji prac wykonawcy zewnętrznemu powinna być poprzedzona analizą dotyczącą najbardziej efektywnego rozwiązania, z punktu widzenia realizacji projektu jak również powinna być rozważona pod kątem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Przedstawione w niniejszym szkoleniu zalecenia służą określeniu warunków, na jakich beneficjent jest uprawniony do rozliczania jako kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć tzw. siłami własnymi. Zastosowanie się do omawianych tu wymogów powinno być traktowane jako działanie zapewniające efektywność poniesionych wydatków (osiągnięcia możliwie najlepszego efektu przy najniższych kosztach).

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Co należy rozumieć pod pojęciem realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi? Pod pojęciem realizacji przedsięwzięcia "siłami własnymi" należy rozumieć samodzielną realizację przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot projektu: w całości – poprzez zaangażowanie robocizny własnej, pracy własnego sprzętu (odpisy amortyzacji) oraz zakup materiałów/urządzeń, w części tzw. realizacja mieszana polegająca na możliwości zaangażowania, obok robocizny własnej lub własnego sprzętu (odpisy amortyzacji) oraz zakupu materiałów/urządzeń, także robocizny zewnętrznej lub usług zamawianych na zewnątrz (np. najem sprzętu). II. Postanowienia ogólne Realizacja przedsięwzięcia siłami własnymi może dotyczyć całego projektu bądź poszczególnych jego etapów.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Od realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi należy odróżnić samodzielne zarządzanie projektem oraz przygotowanie projektu przez beneficjenta. Odmienne warunki kwalifikowania wydatków związanych z realizacją tych działań, określone zostały szczegółowo w Wytycznych i omawiane tu zasady nie mają do nich zastosowania. Uwaga:

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zaleca się wyodrębnienie w harmonogramie realizacji projektu zadań wykonywanych siłami własnymi jako odrębnej pozycji. Na przykład:

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Warunkiem uznania za kwalifikowane wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia siłami własnymi jest ich zgodność z wymogami określonymi w Wytycznych. A w szczególności: Jedynie wydatek faktycznie poniesiony może być uznany za kwalifikowalny. Faktycznie poniesiony czyli wydatek faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym (jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego lub kasy beneficjenta) Jedynym wyjątkiem od zasady przedstawionej powyżej są koszty związane z wkładem niepieniężnym lub amortyzacją w zakresie, w jakim zgodnie z Wytycznymi mogą być uznane za kwalifikowalne.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA System rozliczania - ewidencja księgowa – wymagania ogólne W przypadku, gdy Beneficjent wykonuje całość lub część przedsięwzięcia "siłami własnymi" wydatki związane z tymi pracami muszą być przypisane poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania projektu oparty na dokumentach księgowych lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej. Zgodnie z art. 60 lit. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006, beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie zobowiązującymi przepisami.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wydatki na wynagrodzenia pracowników – wymagania ogólne W przypadku, gdy beneficjent samodzielnie wykonuje całość lub część prac związanych z realizacją przedmiotu projektu, wydatki na wynagrodzenie własnych pracowników beneficjenta, zatrudnionych bądź oddelegowanych do realizacji tych zadań nie stanowią wydatków związanych z zarządzaniem projektem. Mimo to, postanowienia Wytycznych dotyczące wynagrodzeń pracowników beneficjenta realizujących działania związane z zarządzaniem projektem stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że do rozliczania kosztów robocizny stosuje się karty czasu pracy bez możliwości wykorzystania w tym celu proporcji wynikającej z opisów stanowisk. Co to oznacza?

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Oznacza to w szczególności, że: Beneficjenci deklarujący wydatki poniesione na wynagrodzenia jako kwalifikowalne, powinni posiadać regulaminy wynagradzania. Wydatki poniesione na wynagrodzenie własnych pracowników beneficjenta zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia siłami własnymi mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w proporcji, w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z realizacją przedsięwzięcia wynikającej z karty czasu pracy, powinny być zgodne z regulaminami wynagradzania obowiązującymi w danej instytucji. Wydatek poniesiony na tzw. trzynastą pensję nie może być uznany za kwalifikowalny.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Jedynym dopuszczalnym sposobem rozliczania kosztów pracy własnych pracowników beneficjenta przy realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi jest rozliczanie za pomocą kart czasu pracy. W takim przypadku opis stanowiska (lub zakres obowiązków) nie musi zawierać informacji na temat proporcji, w jakiej pracownik poświęca swój czas na działania związane z realizacją przedsięwzięcia w odniesieniu do pozostałych zadań. Natomiast również w tym przypadku zakres zadań pracownika powinien być określony w opisie stanowiska lub zakresie obowiązków. Rozliczanie kosztów pracy własnych pracowników – wymagania ogólne

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dokumenty do wniosku o płatność – wymagania ogólne Beneficjent, składając wniosek o płatność uwzględniający wydatki na wynagrodzenia, powinien załączyć oświadczenie, iż wydatki na wynagrodzenia uwzględnione we wniosku o płatność dotyczą wyłącznie pracy związanej z przygotowaniem lub realizacją projektu w ramach PO IiŚ. Dokumenty podczas kontroli na miejscu – wymagania ogólne Podczas kontroli projektu na miejscu beneficjent powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, iż dana osoba wykonywała, w określonym zakresie, prace związane z realizacją przedsięwzięcia siłami własnymi. Beneficjent podczas kontroli powinien, na wniosek podmiotu kontrolującego, uzasadnić (również w oparciu o dostępne dokumenty, czy też opracowania) wysokość wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo mianowania np. w odniesieniu do warunków rynkowych.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Roboty budowlane – wymagania ogólne Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Należy zwrócić szczególną uwagę, na zgodność z przepisami w następujących obszarach: Rozpoczęcie robót budowlanych powinno nastąpić na podstawie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia robót z zastrzeżeniem robót, które nie wymagają takiej decyzji lub zgłoszenia. Rozpoczęcie robót budowlanych

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z zastrzeżeniem przypadków, dla których uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane. Realizacja robót budowlanych Podczas realizacji robót budowlanych należy: - wypełniać wymagania wskazane w decyzji o pozwoleniu na budowę, - realizować zakres przedsięwzięcia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o pozwolenie na budowę, w tym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, - prowadzić poprawną dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, - posiadać prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla realizowanego przedsięwzięcia, Oddanie obiektu do użytkowania

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Przenośne środki trwałe – wymagania ogólne Koszty związane z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych nie zainstalowanych na stałe w projekcie (czyli również sprzętu beneficjenta wykorzystywanego przy realizacji prac siłami własnymi) mogą być kwalifikowalne – jeżeli są bezpośrednio niezbędne dla realizacji projektu – w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu. Oznacza to, iż wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Warunkiem uznania za kwalifikowalne kosztów związanych z wykorzystaniem środków trwałych tylko w okresie realizacji projektu jest ich bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie (wraz z uzasadnieniem) oraz w umowie o dofinansowanie projektu.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Odpisy amortyzacyjne – wymagania ogólne Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowalny, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania, zakup środka trwałego nie był finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej (nie dotyczy sytuacji, w której dotacja została przyznana na pokrycie wkładu własnego w ramach wkładu publicznego), w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent kupuje środek trwały na potrzeby projektu, ale nie chce bądź nie może zrefundować kosztów zakupu), kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu, wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku, gdy dany środek trwały wykorzystywany jest także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wydatki inne – wymagania ogólne Wydatki związane z zastosowaniem innych technik finansowania, które nie powodują natychmiastowego przeniesienia na podmiot użytkujący prawa własności do danego dobra (np. najem, dzierżawa) kwalifikują się do współfinansowania w ramach PO IiŚ, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: wydatki związane z zastosowaniem ww. technik finansowania zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie, beneficjent wykaże, iż zastosowanie ww. technik finansowania jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego wyposażenia, ww. wydatki zostaną wyszczególnione w umowie o dofinansowanie projektu. Uwaga: Nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem nieruchomości oraz wydatków dotyczących leasingu – tu zastosowanie mają szczegółowe postanowienia Wytycznych.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zakup materiałów – wymagania ogólne Wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych dla realizacji projektu i nie stanowiących środków trwałych (z wyłączeniem wydatków operacyjnych) mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami ogólnymi (w tym m.in. określonymi w Rozdziale 5 Wytycznych). Oznacza to w szczególności, że dostawy materiału zakupionego bezpośrednio przez beneficjenta i przekazanego wykonawcy do realizacji kwalifikują się do dofinansowania na podstawie opłaconych przez beneficjenta faktur wystawianych przez ich zbywcę oraz kosztorysu powykonawczego, na podstawie którego zostanie zweryfikowana ilość zakupionych materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Najem, dzierżawa sprzętu – wymagania ogólne W przypadku najmu lub dzierżawy sprzętu wykorzystywanego przy realizacji projektu stosuje się odpowiednio postanowienia Podrozdziału 6.2 Wytycznych (Sprzęt i wyposażenie). Za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na najem lub dzierżawę ww. sprzętu, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami ogólnymi (Rozdział 5) Wytycznych oraz czas pracy sprzętu będzie uzasadniony i potwierdzony w kosztorysie powykonawczym.

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zalecenia dotyczące rozliczania i dokumentowania wykonawstwa własnego robót realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA III. Wymagania szczegółowe Aby zapewnić, że wydatki ponoszone w związku z realizacją przedsięwzięć siłami własnymi zachowują wymóg efektywności, Beneficjent powinien przedstawić kosztorys powykonawczy poniesionych kosztów, sporządzony zgodnie z poniższymi zaleceniami.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Kosztorys powykonawczy powinien zawierać obmiar wykonanych robót z podaniem pozycji katalogowej (KNR, KSNR, KNNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji - kalkulację własną). W przypadku kalkulacji własnej można posiłkować się zakładowymi katalogami norm pracy służących do obliczenia poniesionych nakładów. Kosztorys powykonawczy powinien być opracowany w jednym z dostępnych na rynku programów komputerowych przeznaczonych do sporządzania kosztorysów. Podstawą sporządzenia kosztorysu powinna być: Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót oraz rzeczywisty obmiar robót. Kosztorys powykonawczy – jak sporządzić?

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zarówno obmiar, jak i kosztorys, powinny być zatwierdzone przez: inspektora nadzoru (gdy obowiązek taki został nałożony przez przepisy prawa) lub osobę odpowiedzialną za realizację projektu (gdy nie ma obowiązku zapewniania inspektora nadzoru) posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie realizacji projektu, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione jako dokumenty związane z rozliczeniem. Kosztorys powykonawczy – informacje c.d. Kosztorys powinien być tak opracowany, aby wyliczone w nim zostały wyłącznie koszty bezpośrednie oraz żeby można było na jego podstawie sporządzić (wygenerować w programie komputerowym) zestawienia robocizny (R), materiałów (M) i sprzętu (S).

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Potwierdzenie efektywności wydatków kosztorysem powykonawczym W celu potwierdzenia, iż wydatek był efektywny (czyli został poniesiony z zachowaniem osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach), beneficjent jest zobowiązany do wykazania, że wartość nakładów rzeczowych (R, M, S) poniesionych przez beneficjenta nie jest wyższa, niż wartość wynikająca z katalogów (KNR, KSNR, KNNR).

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wymagania stawiane kosztorysom powykonawczym opracowanym w celu uzasadnienia przedstawionej do rozliczania kwoty kosztów kwalifikowanych 1. Nakłady rzeczowe Jeżeli poniesione przez beneficjenta nakłady rzeczowe (R, M, S) będą wyższe niż wynikające z katalogów (KNR, KSNR, KNNR), beneficjent do obliczeń przyjmuje normy katalogowe. Natomiast, jeżeli poniesione przez beneficjenta nakłady rzeczowe będą niższe, wtedy należy przyjąć je do obliczenia kwalifikowalnej części poniesionych wydatków. Beneficjent nie może przyjąć wyższych nakładów, nawet jeśli faktycznie nakłady były wyższe niż wynikające z odpowiednich katalogów.

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA 2. Stawka roboczogodziny Stawka roboczogodziny przyjmowana do sporządzenia kosztorysu powykonawczego (R) powinna być równa średniej stawce roboczogodziny dla danego rodzaju robót i regionu, przyjętej na podstawie dostępnych biuletynów informacyjnych opracowanych dla celów statystycznych. Publikacja, o której mowa powinna być przechowywana w siedzibie beneficjenta i udostępniona na żądanie właściwej instytucji np. na potrzeby kontroli projektu. Do sporządzenia zestawień kosztów osobowych zastosowanie ma rzeczywista stawka roboczogodziny pracowników zaangażowanych w realizację projektu, ilość roboczogodzin poświęconych na realizację projektu powinna wynikać z karty czasu pracy pracownika, stosownie do ich bezpośredniego zaangażowania. Łączna suma ilości i wartości roboczogodzin wszystkich pracowników nie może być większa niż łączna suma ilości i wartości roboczogodzin wynikająca z kosztorysu powykonawczego.

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA 3. Koszt pracy sprzętu własnego Koszt pracy sprzętu własnego powinien być wskazany w wysokości odpisów amortyzacyjnych w okresie, w którym był wykorzystywany dla realizacji projektu oraz w proporcji wykorzystania tego środka trwałego w celu realizacji projektu. Przy czym zakupienie sprzętu z udziałem środków dotacji krajowej, z wyłączeniem dotacji na pokrycie wkładu własnego (w ramach wkładu publicznego), a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności nie jest dopuszczalne. Uwaga: Zalecenia dotyczące rozliczania pracy sprzętu własnego są w fazie uzgodnień z MRR.

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA 4. Czas pracy sprzętu własnego Czas pracy sprzętu obcego powinien być kalkulowany według tej samej metodyki, jak dla nakładów rzeczowych czyli: Jeżeli rzeczywisty czas pracy sprzętu (wynikający z karty czasu pracy) będzie wyższy niż wynikający z katalogów (KNR, KSNR, KNNR), beneficjent do obliczeń przyjmuje normy katalogowe. Natomiast, jeżeli rzeczywisty czas pracy sprzętu będzie niższy niż w katalogach, wtedy do obliczeń Beneficjent przyjmuje rzeczywisty czas pracy sprzętu. Beneficjent nie może przyjąć większej ilości czasu pracy, nawet jeśli faktycznie czas pracy sprzętu był wyższy niż wynikający z odpowiednich katalogów.

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA 5. Koszty ogólne Jeśli beneficjent zamierza przedłożyć w ramach wniosku o płatność również uzasadnione koszty ogólne, jest zobowiązany do sporządzenia odrębnej kalkulacji tych kosztów. Przez koszty ogólne należy rozumieć koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi.

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Jakie koszty zaliczamy do kosztów ogólnych? wynagrodzenia bezosobowe, które obciążają daną budowę, koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, koszty podróży służbowych personelu budowy, itp

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Koszty ogólne mogą być uznane za kwalifikowane do wsparcia w ramach PO IiŚ, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronna metodologią. Koszty ogólne – kiedy kwalifikowane?

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Inspektor nadzoru W przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają beneficjent jest zobowiązany do zatrudnienia osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w rozumieniu Prawa budowlanego (lub firmy – inżyniera projektu/kontraktu, która zatrudniać będzie inspektorów nadzoru odpowiednich specjalności). Osoba ta musi posiadać właściwe uprawnienia budowlane (w odpowiedniej specjalności budowlanej) i czynne prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzn. musi być zarejestrowana w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa oraz posiadać opłacone składki).

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Osoba odpowiedzialna za rozliczenie rzeczowe projektu Gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru, beneficjent zobowiązany jest wyznaczyć/zatrudnić osobę odpowiedzialną za realizację projektu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie realizacji projektu. Osoba taka odpowiedzialna będzie za rozliczenie rzeczowe projektu.

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego beneficjent sporządza następujące zestawienia, wg udziału tzw. "sił własnych": zestawienie robocizny, wg zał. nr 1, zestawienie materiałów, wg zał. nr 2, zestawienie sprzętu, wg zał. nr 3. Kosztorys powykonawczy - wymagania Kosztorys powykonawczy powinien być sporządzony w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub osobę odpowiedzialną obmiar wykonanych robót, katalogi nakładów rzeczowych, cen materiałów zużytych do realizacji projektu, średniej stawki roboczogodziny dla danego rodzaju robót i regionu.

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Załącznik nr 1 – Zestawienie tzw. robocizny

35 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Załącznik nr 2 – zestawienie materiałów

36 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Załącznik nr 3 – Zestawienie sprzętu

37 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Kosztorys powykonawczy – wymagania c.d. Kosztorys powykonawczy oraz zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu muszą być zweryfikowane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub wyznaczoną osobę odpowiedzialną. Zatwierdzony obmiar robót i kosztorys powykonawczy pozostają w siedzibie Beneficjenta, do IW wraz z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent przesyła tylko zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Zestawienia te są dokumentami potwierdzającymi zachowanie zasady efektywności.

38 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Pozostałe dokumenty do wniosku o płatność 1.Faktury lub inne dokumenty księgowe potwierdzające uzasadnione koszty, 2.Dowody zapłaty za faktury dotyczące usług sprzętu oraz ewentualnych innych usług zewnętrznych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 3.Dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych odzwierciedlające wysokość poniesionych kosztów związanych z amortyzacją sprzętu beneficjenta wykorzystywanego do realizacji przedsięwzięcia, 4.Dowody wypłat na rzecz pracowników zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia w ramach wykonawstwa "siłami własnymi", 5.Protokoły przyjęcia środka trwałego (OT).

39 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dowody zapłaty Dowody zapłaty (wyciągi bankowe lub/i polecenia wypłaty) muszą być opisane w sposób, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację wykonanych operacji finansowych. W przypadku dużej ilości operacji finansowych, wysokiego stopnia ich różnorodności lub braku jednoznacznej identyfikacji w odniesieniu do zakresu projektu, beneficjent ma obowiązek załączyć stosowne oświadczenie wyjaśniające.

40 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA W przypadku weryfikacji i akceptacji protokołu odbioru robót przez inspektora nadzoru, podpis powinien być dodatkowo opatrzony pieczęcią z danymi dotyczącymi identyfikacji uprawnień budowlanych. Dokumenty, których beneficjent nie przekazuje do IW, a których opracowanie jest wymagane, są przechowywane w siedzibie beneficjenta w celu ewentualnego udostępnienie, w przypadku żądania przez jednostki uprawnione do kontroli projektów. Inne wymagania

41 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PRAKTYKA CZYNI MISTRZA Do zajęć praktycznych mają Państwo materiały dodatkowe: 1.Kosztorys powykonawczy szczegółowy 2.Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu – wygenerowane z programu kosztorysowego 3.Zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu – wg wzorów, sporządzone na podstawie kosztorysów, faktur i innych dokumentów.

42 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Weryfikacja zestawienia robocizny – zał. nr 1 Zestawienie robocizny wygenerowane z programu kosztorysowego

43 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zestawienie robocizny sporządzone przez Beneficjenta i załączone do wniosku o płatność.

44 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Weryfikacja zestawienia materiałów – zał. nr 2 Zestawienie materiałów wygenerowane z programu kosztorysowego

45 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zestawienie materiałów sporządzone przez beneficjenta i załączone do wniosku o płatność.

46 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Weryfikacja najmu sprzętu – załącznik nr 3 Zestawienie sprzętu wygenerowane z kosztorysu

47 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zestawienie najmu sprzętu sporządzone przez beneficjenta i załączone do wniosku o płatność.

48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Pozostały zakres weryfikacji W obecnej chwili w trakcie uzgodnień jest zakres weryfikacji kosztów pracy sprzętu własnego oraz kosztów ogólnych. Uwaga końcowa: Na chwilę obecną, ciągle trwają prace nad projektem zaleceń, które zostały omówione na dzisiejszym szkoleniu. MRR planuje opublikować te zalecenia na początku przyszłego roku.

49 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rozliczanie i dokumentowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google