Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA INFORMATYCZNA Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA INFORMATYCZNA Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA INFORMATYCZNA Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk

2 Elementy historii èkomputer jako środek (lata 60-70) - nauczanie wspomagane komputerem èkomputer jako przedmiot nauczania (lata 70-80) - wprowadzenie osobnego przedmiotu (głównie budowa komputera i nauka programowania) èkomputer jako środek (lata 80-90) - włączanie komputera do nauczania across curriculum

3 Kilka terminów.... informatyka – nauka zajmująca się projektowaniem, realizacją, ocenianiem, zastosowaniami i konserwacją systemów przetwarzania informacji technologia informacyjna (TI) – zespół środków i narzędzi, jak również innych technologii służących wszechstronnemu posługiwaniu się informacją

4 Terminy po angielsku.... information technology (IT) information and communication technology (ICT) information, communication and friendship technology (ICFT) computer science (computing science)

5 Posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem Tendencje konwergencyjne computer literacy ICT literacydigital literacy telekomunikacja cyfrowy obraz, muzyka, film, telewizja WWW

6 Reforma oświaty w Polsce (1999) etap I Zerówka 7 - 9 6 10 - 12 etap II 13 - 15 16 - 18 Szkoła podstawowa 19 - 18 Szkoła Ponadgimnazjalna: LO, LP, Tech, Zaw Gimnazjum Szkolnictwo wyższe Informatyka Nauczanie zintegrowane Informatyka TI – dla wszystkich Informatyka – do wyboru na poziomie rozszerzonym Edukacja informatyczna

7 2h 4-6h

8 Nowa Podstawa Programowa etap I 7 - 9 6 10 - 12 etap II 13 - 15 16 - 18 Szkoła podstawowa 19 - 18 Szkoła Ponadgimnazjalna Gimnazjum Zajęcia komputerowe (?) Zajęcia komputerowe (95 h) Informatyka (65 h) Informatyka – poziom podstawowy (dla wszystkich) Informatyka – poziom rozszerzony Edukacja informatyczna 2009/2010 2012/2013

9 Przedmiot informatyka w szkole podstawowej i gimnazjum èrola służebna wobec całego procesu kształcenia, èzajęcia,,na zamówienie innych przedmiotów, èspiralny układ treści nauczania, èstopniowanie trudności – poziom zaawansowania zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów. cel: efektywne posługiwanie się technologią informacyjną

10 Informatyka a inne przedmioty charakter integracyjny informatyki przykłady z innych dziedzin lekcje informatyki przykłady z lekcji informatyki lekcje innych przedmiotów Cel: technologia informacyjna jako narzędzie pracy, nie tylko jako środek dydaktyczny

11 Raporty UNESCO zInformatics for Secondary Education – A Curriculum for Schools, 1994 zInformation and Communication Technology in Secondary Education – A Curriculum for Schools, 2000 zInformation and Communication Technology in Education – A Curriculum for Schools and Program of Teacher Development, 2002

12 Zapotrzebowanie na pracowników (źródło: Schule Computer Jahrbuch 93/94)

13 Rozwój TI W społeczeństwie: Automatyzacja Informacja Komunikacja W edukacji: Wdrażanie Stosowanie Integracja Transformacja

14 Obszary wykorzystania TI w szkole zogólna wizja stosowania TI zmetody nauczania zplany i regulacje dotyczące TI zsprzęt i oprogramowanie zrozumienie programów nauczania zrozwój zawodowy nauczycieli zkontakt ze społecznością lokalną zocenianie postępów uczniów

15 Moduły wg UNESCO zICT Literacy – alfabetyzacja, podstawy TIICT Literacy zApplication of ICT in Subject Areas – zastosowania TI w uczeniu się przedmiotówApplication of ICT in Subject Areas zIntegration of ICT across the Curriculum – projekty międzyprzedmiotoweIntegration of ICT across the Curriculum

16 INFORMATYKA według UNESCO zInformatyka – jako ICT SpecialisationICT Specialisation zTrzy jednostki: yPrzygotowanie do specjalizacji: wstęp do programowania, zstępujące projektowanie oprogramowania yOgólna specjalizacja: podstawy programowania, zaawansowane elementy programowania ySpecjalizacja zawodowa: BIS, PCS, PM

17 Alfabetyzacja w zakresie TIK zA1 Podstawowe pojęcia TIKA1 zA2 Używanie komputera i manipulowanie plikamiA2 zA3 Redagowanie tekstówA3 zA4 Praca z arkuszem kalkulacyjnymA4 zA5 Praca z bazą danychA5 zA6 Tworzenie dokumentów i prezentacjiA6 zA7 Infromacja i komunikacjaA7 zA8 Zagadnienia społeczne i etyczneA8 zA9 Zawody związane z TIKA9

18 Zastosowania TIK w innych dziedzinach zICT in LanguagesLanguages zICT in Natural SciencesNatural Sciences zICT in MathematicsMathematics zICT in Social SciencesSocial Sciences zICT in ArtArt zB1 PomiarB1 zB2 Modelowanie i symulacjaB2 zB3 Roboty i sterowanie urządzeniamiB3 zB4 StatystykaB4 zB5 Tworzenie grafikiB5 zB6 MuzykaB6 zE1 Projektowanie arkuszy kalkulacyjnychE1 zE2 Projektowanie baz danychE2

19 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Program nauczania Rozkład materiału (plan wynikowy)

20 W Polsce lata 70 – zajęcia fakultatywne bez dostępu do komputerów rok 1985 – program nauczania EI w szkołach średnich èrok 1990 – program nauczania EI dla klas VIII szkół podstawowych èrok 1994/95 – trzy nowe programy nauczania EI w szkołach średnich èrok 1999/2000 reforma systemu edukacji

21 Cele ogólne nauczania elementów informatyki èUczenie rozwiązywania problemów za pomocą komputera èZdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem èPrzygotowanie do korzystania z pojęć, środków i metod informatyki w poznawaniu innych dziedzin nauki èPrzygotowanie do kształcenia ustawicznego èKształtowanie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niesie powszechna komputeryzacja

22 Zakres tematyczny elementów informatyki èArchitektura komputera i system operacyjny èAlgorytmika (zapisywanie, przykłady, własności algorytmów, konstrukcje algorytmiczne) èJęzyki programowania (rodzaje języków, system programowania, strukturalizacja) èZastosowania komputerów (edytory tekstu i grafiki, arkusze kalkulacyjne, systemy baz danych, sieć komputerowa – komunikacja i wyszukiwanie) èRozwiązywanie problemów za pomocą komputera èPrawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki

23 Zadanie ogólne szkoły (Podstawa z 1999 r.) Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

24 Zajęcia komputerowe SP klasy I – III (Podstawa 2008) Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I: zposługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury zwie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia zstosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

25 Zajęcia komputerowe SP klasy I – III (Podstawa 2008) Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III: zumie obsługiwać komputer: yposługuje się myszą i klawiaturą ypoprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego zposługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania korzysta z opcji w programach zwyszukuje i korzysta z informacji: yprzegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), ydostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, yodtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

26 Zajęcia komputerowe SP klasy I – III (Podstawa 2008) Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III: ztworzy teksty i rysunki: ywpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania ywykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur zzna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: ywie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, yma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, ystosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

27 Podstawa programowa informatyki szkoła podstawowa (klasy IV–VI) (obowiązująca do 2012) Cele edukacyjne Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Zadania szkoły Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier)

28 Treści 1.Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 2.Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. 3.Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 4.Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. 5.Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. Podstawa programowa informatyki szkoła podstawowa (klasy IV–VI) (obowiązująca do 2012)

29 Osiągnięcia Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin. Podstawa programowa informatyki szkoła podstawowa (klasy IV–VI) (obowiązująca do 2012)

30 Zajęcia komputerowe, SP klasy 4 – 6, Podstawa 2008 zWymagania ogólne: 1.Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. 2.Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 3.Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. 4.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 5.Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

31 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; 2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku; 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową; 5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

32 Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń: 1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer; 2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach; 4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

33 Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń: 1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami; 2) bierze udział w dyskusjach na forum; 3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych z członkami grupy współ pracującej nad projektem; 4) stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

34 Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń: 1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych; 2) przy użyciu edytora tekstu tworzy wielostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu; 3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi; Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

35 Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń: 4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe; 6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł; 7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł; 8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML. Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

36 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń: 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej; 3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów; 5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

37 Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń: 1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów; 2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; 3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map; 4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów. Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

38 Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno- komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń: 1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny; 2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera; 3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. Informatyka – gimnazjum Podstawa 2008

39 Cele edukacyjne Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Zadania szkoły Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i codziennego życia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych. Podstawa programowa technologii informacyjnej (LO, LP, Technikum) (obowiązuje do 2012)

40 Treści 1.Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł. 2.Rozwiązywanie zadań z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod informatyki. 3.Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań. 4.Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł, oraz komunikowanie się poprzez sieć. 5.Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci. 6.Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki. Podstawa programowa technologii informacyjnej (LO, LP, Technikum) (obowiązuje do 2012)

41 Osiągnięcia Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych. Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej. Podstawa programowa technologii informacyjnej (LO, LP, Technikum) (obowiązuje do 2012)

42 Podstawa programowa informatyki liceum ogólnokształcące (obowiązuje do 2012) Cele edukacyjne Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego. Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz innych celów poznawczych. Zadania szkoły Stworzenie warunków do poznania wybranych zagadnień, pojęć i metod informatyki, jako dyscypliny naukowej oraz jej najważniejszych zastosowań. Kształcenie samodzielności intelektualnej, odpowiedzialności za własny rozwój, gotowości do podejmowania i rozwiązywania złożonych zadań z uwzględnieniem środków i metod informatyki. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przez realizację projektów grupowych.

43 Treści 1.Algorytmika i programowanie (metodyczna analiza i modelowanie umiarkowanie złożonych problemów i procesów z różnych dziedzin, przegląd algorytmów klasycznych, wybrane techniki projektowania algorytmów i struktur danych: programowanie strukturalne, zstępujące, abstrakcja danych, metoda kolejnych uściśleń, elementy analizy algorytmów, indywidualna i zespołowa realizacja projektów programistycznych w wybranym języku wysokiego poziomu.) Podstawa programowa informatyki liceum ogólnokształcące (obowiązuje do 2012)

44 Treści 2.Bazy danych (podstawowe formy organizacji informacji w bazach danych, budowa relacyjnych baz danych, wyszukiwanie informacji w relacyjnych bazach danych z użyciem języka zapytań, projektowanie prostych relacyjnych baz danych) 3.Multimedia. Sieci komputerowe (sprawne i świadome korzystanie z multimediów i tworzenie własnych materiałów multimedialnych, przetwarzanie informacji w różnej postaci, w tym wizualnej i dźwiękowej, budowa i działanie sieci komputerowych, tworzenie i publikowanie własnych materiałów w sieci) 4.Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań. Podstawa programowa informatyki liceum ogólnokształcące (obowiązuje do 2012)

45 Osiągnięcia Formułowanie sytuacji problemowej, jej modelowanie i rozwiązywanie z użyciem metod informatycznych. Ocenianie poprawności i efektywności rozwiązań i ich testowanie. Tworzenie dokumentów rozwiązań. Wyszukiwanie informacji w bazach danych i projektowanie prostych baz danych. Tworzenie opracowań multimedialnych. Sprawne korzystanie z usług sieci komputerowych w pracy z informacjami swoimi i obcymi. Planowanie pracy i nadzór nad przebiegiem wykonywania projektów realizowanych zespołowo z wykorzystaniem programów komputerowych. Podstawa programowa informatyki liceum ogólnokształcące (obowiązuje do 2012)


Pobierz ppt "EDUKACJA INFORMATYCZNA Materiały na zajęcia z dydaktyki informatyki Ewa Kołczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google