Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE ID grupy: 97/26_P_G1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE ID grupy: 97/26_P_G1"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE ID grupy: 97/26_P_G1
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SZCZECINIE ID grupy: 97/26_P_G1 Opiekun: mgr inż. Agnieszka Jaksim Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Semestr III ROK SZKOLNY 2010/2011 Temat projektowy: TP053 PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE FIRMY

3 Prezentację wykonała grupa 97/26_P_G1 w składzie:
Malwina Brodziak Magdalena Fidziukiewicz (wolny słuchacz) Joanna Jaworska Magdalena Jucha Axel Kołacz Kinga Runo Samanta Ścisłowska Marta Wiśniewska Karol Woźny

4 Plan prezentacji WSTĘP Dane statystyczne wg GUS
Definicja działalności gospodarczej Samozatrudnienie Definicja Zalety i wady samozatrudnienia Osoba fizyczna wykonująca działalność Prawne warunki prowadzenia działalności Otoczenie firmy Warunki podejmowania działalności Pomysł na firmę Wybór formy organizacyjno-prawnej Biznesplan Rejestracja firmy Procedura rejestracji firmy Idea „JEDNEGO OKIENKA” 10. Wniosek EDG-1 11. Reportaż z wizyty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie 12. Kalendarz przedsiębiorcy 13. Zasady prowadzenia rachunkowości w firmie 14. Zarządzanie w firmie 15. Jak znaleźć pomysł na firmę 16. Pomysły na firmę, które nie wymagają dużego kapitału 17. Dekalog biznesmena ZAKOŃCZENIE LITERATURA

5 Projektowanie I ZAKŁADANIE firmy

6 wstęp Trudno jest wyznaczyć jeden kierunek działań jako wzór dla przedsiębiorców, obserwując ludzi sukcesu. Wiele osób próbujących sił w prowadzeniu prywatnej działalności nie osiąga oczekiwanego sukcesu rynkowego. Ważne jest, by przy dokonywaniu wyboru brać pod uwagę swoje cechy, umiejętności oraz zainteresowania. Następnie należy przeanalizować warunki zewnętrzne zapewniające swobodę wyboru działania oraz decydujące o lokalizacji firmy. Najbezpieczniej jest rozpocząć od mało ryzykownej i nie wymagającej większych inwestycji działalności usługowej, na przykład punktu gastronomicznego, kiosku, kawiarenki internetowej itp., tak by łatwo można było zmienić profil firmy i by nie ponieść dużych strat w wyniku bankructwa. Dopiero mając doświadczenie, można rozpocząć bardziej ryzykowne przedsięwzięcia wymagające większych nakładów finansowych.

7 Najłatwiejsze jest założenie i prowadzenie małej, jednoosobowej firmy
Najłatwiejsze jest założenie i prowadzenie małej, jednoosobowej firmy. Oprócz uproszczonej procedury zakładania, do zalet takiej firmy należy zależność wyników finansowych wyłącznie od decyzji jej właściciela oraz jego pracy, a także możliwość decydowania o wykorzystaniu zysku. Taka firma ma jednak pewne wady. Za jej zobowiązania i straty odpowiada się własnym majątkiem; musi konkurować z silnymi graczami na rynku, z reguły dysponuje niewielkim kapitałem w porównaniu z różnymi innymi podmiotami działającymi na rynku.

8 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce:
Wg GUS: Dane na koniec roku 2000 2,50 mln 2001 2,60 mln 2002 2,71 mln 2003 2,79 mln 2004 2,76 mln 2005 2,77 mln 2006 2007 2,78 mln 2008 2,84 mln 2009 2,81 mln 2010 2,94 mln W Polsce w 2011r działa prawie 3 mln firm Małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowią aż 96% z nich

9 W polsce W roku 2010 (wg gus) Powstało firm Wyrejestrowano firm

10 Definicja działalności gospodarczej
W prawie polskim możemy znaleźć następujące definicje legalne działalności gospodarczej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: działalność zarobkową (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową; lub: polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub: polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. ustawa o VAT: działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

11 Samozatrudnienie Sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. W Polsce termin samozatrudnienie odnosi się typowo do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

12 zalety i wady samozatrudnienia
Przejście z etatu na samozatrudnienie opłaca się : pracodawca ponosi niższe koszty (przy obecnych obciążeniach podatkowych i parapodatkowych do każdej przekazanej pracownikowi złotówki muszą oni dopłacić dodatkowo ok. 80 groszy), mogąc przy tym zaoferować pracownikowi wyższą kwotę, niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z kolei samozatrudnieni, jako przedsiębiorcy, mają prawo do rozliczania się według podatku ryczałtowego bądź też według liniowej, 19% stawki podatku dochodowego. Osoby fizyczne (a więc - pracownicy etatowi) muszą zaś płacić podatek progresywny wg progów 18% i 32%. Samozatrudnieni ponoszą także mniejsze opłaty na ZUS (w stosunku do osoby zatrudnionej na etat), gdyż minimalna ich podstawa wysokości stanowić może 60% przeciętnego wynagrodzenia, która to kwota zazwyczaj jest niższa, niż faktyczne zarobki jednoosobowej firmy. Minusem dla pracobiorcy jest mniejsza stabilność zatrudnienia oraz konieczność samodzielnego prowadzenia księgowości.

13 Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej to jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które w rozumieniu tegoż prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych. Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalności w momencie zgłoszenia wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto w niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji lub uprawnień do prowadzenia danej działalności. Ogólne zasady działania przedsiębiorstw osób fizycznych określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

14 Zalety i wady przedsiębiorstwa prywatnego osoby fizycznej
najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga dużych nakładów finansowych właściciel sam podejmuje wszystkie decyzje, co w niektórych przypadkach może okazać się wadą – przy braku doświadczenia lub ze względu na brak kontroli lub konsultacji, np. ze wspólnikiem WADY płynność finansowa zależna od kapitału początkowego przedsiębiorcy cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na właścicielu (kierownik jednostki w rozumieniu prawa podatkowego) przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

15 Prawne warunki prowadzenia firmy jednoosobowej
PRAWNE WARUNKI PROWADZENIA FIRMY JEDNOSOBOWEJ Wykonywanie tylko takich czynności i działań, które nie są prawnie zabronione Spełnianie warunków prawnych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ochrona życia i zdrowia Posiadanie odpowiednich kwalifikacji Przestrzeganie przepisów p.poż., bhp Przestrzeganie przepisów budowlanych Przestrzeganie przepisów sanitarnych Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska

16 Otoczenie, w którym działa firma
OTOCZENIE FIRMY MIKROOTOCZENIE NABYWCY DOSTAWCY KONKURENCI MAKROOTOCZENIE CZYNNIKI EKONOMICZNE I POLITYCZNE (tempo wzrostu, dochody, inflacja, kursy walut) CZYNNIKI SPOŁECZNE I KULTURALNE (trendy, przemiany) CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE (postęp) CZYNNIKI PRAWNE I ETYCZNE (przepisy, normy)

17 Warunki podejmowania działalności gospodarczej:
POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wybór rodzaju działalności (spółka, przedsiębiorstwo osoby fizycznej) Zakres działalności Analiza oczekiwań nabywców Określenie własnych predyspozycji Zapoznanie z przepisami prawa

18 Warunki podejmowania działalności gospodarczej:
2. WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO – PRAWNEJ: Poszczególne formy wymagają różnych ilości kapitału Cechują się różnym ryzykiem Należy zdecydować w jakiej formie rozliczać się z podatku dochodowego (karta podatkowa, ryczałt, na zasadach ogólnych PIT)

19 Warunki podejmowania działalności gospodarczej:
3. BIZNESPLAN Dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie (np.1rok) Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów Niezbędny przy ubieganiu się o kredyt w banku, dotacje z funduszy pomocowych UE.

20 Warunki podejmowania działalności gospodarczej:
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady rejestracji działalności gospodarczej normuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

21 Procedura rejestracji działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS Uzyskanie numeru REGON Uzyskanie numeru NIP Zgłoszenie do ubezpieczenia płatnika składek ZUS/KRUS Wyrobienie pieczątki

22 Procedura rejestracji działalności gospodarczej c.d.
Założenie rachunku bankowego firmy Zgłoszenie do ubezpieczenia pracowników Zgłoszenie do PIP, gdy się zatrudnia pracowników Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdy jest potrzeba

23 Podejmowanie działalności
Krok 1 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla osoby fizycznej) W urzędzie ewidencyjnym – urząd gminy lub miasta Na odpowiednim formularzu Za darmo

24 Podejmowanie działalności
Krok 1A Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dla przedsiębiorcy zamierzającego prowadzić działalność w formie spółki prawa handlowego, posiadającego osobowość prawną) W sądzie rejestrowym lub urzędzie gminy Opłata sądowa zł

25 Podejmowanie działalności
Krok 2 Nadanie numeru identyfikacyjnego firmy REGON (rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) Wniosek RG – 1 Wojewódzki oddział Urzędu Statystycznego

26 Podejmowanie działalności
Krok 3 Zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie nr NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) do Urzędu Skarbowego Pierwszy Urząd Skarbowy ul. M. Drzymały nr Szczecin Drugi Urząd Skarbowy ul. Felczaka Szczecin Trzeci Urząd Skarbowy ul. Lucjana Rydla Szczecin

27 Podejmowanie działalności
Krok 4 Zgłoszenie płatnika składek społecznych (emerytalnych, rentowych…) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zgłasza siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA (papierowy lub elektroniczny) Niezbędne nr NIP, REGON, nr konta bankowego, dane personalne, nr NIP osób zgłaszanych, rodzaj dokumentu tożsamości i nr W przypadku rozliczania składek za nie więcej niż 5 osób dokumenty przekazuje się w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli rozlicza się składki za więcej niż 5 osób, to zgłoszenia ubezpieczonych, zgłoszenia płatnika składek oraz dokumenty rozliczeniowe obowiązkowo przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej powinno się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby sporządzić i przekazać odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe, głównie zgłoszenia, siebie jako płatnika składek i siebie jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności. ZUS wymaga, aby co miesiąc przekazywać odpowiednie dokumenty rozliczeniowe oraz opłacać składki. Dzień rozpoczęcia danej działalności gospodarczej oznacza podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom. Takimi ubezpieczeniami są emerytalne, rentowe, wypadkowe, choć mogą zachodzić okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczeń. Dobrowolnie można podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, choć dobrowolność nie dotyczy zatrudnianych pracowników. Ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze obowiązkowe. Zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kończy procedurę rejestracyjną. W ZUS można otrzymać odpowiednie formularze i wskazówki dotyczące ich wypełniania, a także poradniki i płytę z aktualnym programem informatycznym PŁATNIK.

28 Formularze do zus ZUS ZFA formularz, na którym zgłasza się płatnika składek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku opłacania składek za siebie i/lub innego pierwszego ubezpieczonego (pracownika, osobę współpracującą, zleceniodawcę) ZUS ZIPA zgłoszenie zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika ZUS DRA dokument rozliczeniowy – deklaracja rozliczeniowa składana, gdy działalność jest samodzielna, to jest bez zatrudniania dodatkowych osób ZUS ZUA zgłoszenia do ubezpieczeń w razie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA zgłoszenia do ubezpieczeń w razie podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

29 Zus w szczecinie:

30 Podejmowanie działalności
Krok 5 Wyrobienie pieczątki firmowej Nie wymaga żadnych dokumentów, pozwoleń itp. Koszt ok. 20zł Pieczątka powinna zawierać: pełna nazwa przedsiębiorstwa adres siedziby firmy NIP firmy

31 Podejmowanie działalności
Krok 6 Założenie rachunku bankowego w dowolnym banku komercyjnym Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem tego konta Wymaga okazania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dowodu osobistego, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, NIP, Obowiązek wypełnienia wniosku, karta wzorów podpisów i pieczątek bankowych (używana w kontaktach z bankiem pieczątka firmowa) Założenie konta trwa kilka dni (weryfikacja dokumentów) Opłata za założenie konta

32 Podejmowanie działalności
Krok 7 Zgłoszenie pracowników do PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) Tylko w przypadku zatrudniania w firmie pracowników W ciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia działalności Na piśmie podając miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności Okręgowy Inspektorat Pracy ul. Pszczelna Szczecin

33 Podejmowanie działalności
Krok 8 Odbiór siedziby przez SANEPID (Państwowa Inspekcja Sanitarna) Zakład kosmetyczny, fryzjerski, sklep spożywczy, solarium, lokal gastronomiczny itp. Wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym , plan pomieszczenia z danymi: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody Na podstawie oględzin lokalu, wydawane postanowienie (14 dni) Opłata

34 Podejmowanie działalności
Krok 9 Oznaczenie siedziby lokalu Oznaczenie na zewnątrz Zawiera: nazwę przedsiębiorstwa zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności

35 „jedno okienko” W związku z uproszczeniem przepisów dla przedsiębiorców obowiązuje zasada tzw. „jednego okienka”

36 „jedno okienko” W organie ewidencyjnym (UM, UG) wypełnia się zintegrowany wniosek EDG – 1, który integruje w sobie następujące elementy: wniosek o nadanie nr REGON (GUS) zgłoszenie identyfikacyjne NIP (US) zgłoszenie płatnika składek społecznych (ZUS) Bezpłatny 2 strony

37 Wniosek edg - 1 Podpisany wniosek w siedzibie organu ewidencyjnego
Wpis przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej Wręczenie z urzędu zaświadczenia o wpisie (1 dzień) 3 dni na przesłanie danych z wniosku do odpowiednich urzędów przez urząd gminy lub miasta

38

39 WNIOSEK EDG - 1

40 Reportaż z wizyty grupy 97/26_P_G1 w urzędzie miejskim miasta szczecin
W dniu 8 kwietnia 2011r. UGP udała się do Urzędu Miejskiego na spotkanie z kierownikiem wydziału działalności gospodarczej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Pani kierownik omówiła zasady rejestracji firmy, poprowadziła warsztaty na temat prawidłowego wypełniania wniosku EDG-1, przedstawiła możliwości zawieszania działalności gospodarczej i wyrejestrowania jej. Spotkanie było bardzo interesujące, bo w praktyce dowiedzieliśmy się jak rejestrować firmę, Pani kierownik odpowiedziała na nasze liczne pytania, wskazała pułapki i kruczki prawne. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy pracownikom UM za spotkanie.

41 Kalendarz przedsiębiorcy
Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorcę wymaga od niego między innymi sprawnej organizacji pracy, przemyślanych i zaplanowanych działań. Bardzo istotne jest też przestrzeganie uregulowanych prawem terminów rozliczeń podatkowych, wnoszenia składek na ubezpieczenia, składania deklaracji i zeznań o wysokości osiągniętego dochodu. Ponieważ w Polsce stosunkowo często zmieniają się przepisy, należy zawsze sprawdzać wszystkie terminy obowiązujących firmę płatności oraz zachodzące w systemie prawnym zmiany

42 Kalendarz przedsiębiorcy indywidualnego
ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy: - do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze - do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, lecz opłacający składki wyłącznie za siebie - do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy, w tym przedsiebiorcy zatrudniający pracowników Urząd Skarbowy - do 20 dnia kolejnego miesiąca lub pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału - zaliczkę na podatek dochodowy - do 25 dnia kolejnego miesiąca - rozliczenie podatku VAT i złożenie deklaracji VAT-7 Wyjątki - w styczniu nie płaci się zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego też w grudniu opłaca się: - podwójną zaliczkę za listopad, jeśli rozlicza się z podatku dochodowego co miesiąc - zaliczkę za czwarty kwartał w wysokości tej z trzeciego kwartału, jeśli rozlicza się podatek dochodowy co kwartał

43 Zasady prowadzenia rachunkowości:
Ewidencja każdego przychodu i kosztu przedsiębiorstwa. Chronologiczny zapis przychodów i kosztów. Prawidłowy zapis księgowy. Zgodność wszystkich dowodów księgowych z zapisem w księgach rachunkowych. Poza podstawową działalnością, jaką jest prowadzenie księgi rachunkowej, księgowość w każdej firmie zajmuje się rejestracją całej działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Prowadzona jest ewidencja środków trwałych, książka przebiegu pojazdu, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, ewidencja delegacji służbowych, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych, a w wypadku zatrudniania pracowników, ich karty wynagrodzeń.

44

45 Faktura Vat Faktura VAT to podstawowy dokument sprzedaży, wystawiany przez płatnika podatku od towarów i usług. WAŻNE: 1. Fakturę wystawia tylko osoba upoważniona. 2. Fakturę wystawia się wszystkim odbiorcom. 3. Faktura nie może zawierać poprawek. 4. Tylko poprawnie wystawiona faktura jest podstawą do odliczenia podatku.

46

47 KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ W niektórych firmach, nawet tych o światowej renomie, stosowana bywa „kreatywna księgowość”. Dzięki pomijaniu części wydatków i kredytów, a także niewłaściwym, błędnym czy wręcz sfałszowanym zapisom, pozycja finansowa firmy na rynku jest znacznie silniejsza niż w rzeczywistości. Odkrycie takiego fałszerstwa prowadzi jednak w większości wypadków do ukarania firmy, a nawet do jej upadku.

48 Zarządzanie, planowanie, organizowanie, kontrolowanie w firmie
Podstawową umiejętnością konieczną przy prowadzeniu przedsiębiorstwa jest umiejętność zarządzania. Pozwala ona na podejmowanie decyzji, które przesądzają o losie firmy, prowadząc ją do sukcesu lub też do upadku. Zarządzanie potrzebne jest przy planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu w każdym przedsiębiorstwie. Planowanie to ustalanie celów do realizacji i sposobów ich osiągania przez przedsiębiorstwo. Organizowanie to takie kierowanie pracą w firmie, które pozwala na osiąganie wytyczonych celów. Kierowanie to właściwy dobór pracowników do realizacji zadań oraz odpowiedni sposób motywowania ich do pracy. Kontrolowanie to sprawdzanie efektów wykonywanej pracy i realizacji wcześniej wyznaczonych celów. Każdy menedżer, poza oczywistą znajomością profilu produkcji i praw wolnego rynku, powinien mieć wiele innych umiejętności administracyjnych, interpersonalnych, koncepcyjnych i technicznych.

49 JAK ZNALEŹĆ POMYSŁ NA BIZNES?
Pomysły na biznes są wokół nas. Najważniejsze to poznać sposoby na ich odkrycie. Pomysły możesz znaleźć dokładnie analizując rynek oraz potrzeby i problemy konsumentów. Jeśli planujesz założenie własnej firmy, ale nie wiesz jak znaleźć pomysł na biznes i jakie produkty lub usługi chcesz sprzedawać, sprawdź 7 porad:

50 Rady dla poszukujących pomysłu na firmę
Oceń własne umiejętności Bądź przygotowanym do skorzystania z możliwości biznesowych Wymyśl nowy produkt lub usługę Zwiększ wartość istniejącego produktu Zbadaj inne rynki Popraw istniejący produkt lub usługi Znajdź okazje i luki rynkowe

51 Ocena własnych umiejętności
Czy masz jakiś talent lub doświadczenie, które możesz wykorzystać do otworzenia własnej działalności gospodarczej? Jeśli chcesz znaleźć pomysł na własny biznes musisz odpowiedzieć sobie na następujące pytania: W czym mam doświadczenie? Co ja umiem dobrze robić? Czy ludzie będą skłonni płacić mi za moje usługi lub produkty? Bądź przygotowanym do skorzystania z możliwości biznesowych Szansa na biznes pojawia się często nie oczekiwanie. Bądź na nią gotowy. Może to być pomysł usłyszany w telewizji, lub po prostu pomysł na który wpadłeś przez przypadek idą przez ulicę swojego miasta. Będąc na bieżąco z wydarzeniami biznesowymi będziesz w stanie identyfikować trendy w biznesie zauważać nowe pomysły, które mają szansę na powodzenie. Wymyśl nowy produkt lub usługę 20 lat temu nie było zapotrzebowania na takie usługi i produkty jak: oprogramowanie antywirusowe czy usługi dostawy internetu. Aby znaleźć pomysł na własny biznes, ważne jest aby znaleźć i określić potrzeby klientów, które nie są realizowane. Potrzeba bezpieczeństwa spowodowała powstanie nowych produktów i usług np. systemy alarmowe, usługi ochroniarskie, monitoring. Zapytaj znajomych Co można poprawić w dotychczas używanych produktach i usługach? Jakie ich potrzeby są niezrealizowane? Jakich usług im brakuje? Możesz również wykorzystać niszę rynkową i przeanalizować problemy z nią związane np. brak umiejętności gotowania posiłków sprawił, że młode osoby jedzą na mieście lub uczą się gotować na specjalnych szkoleniach.

52 Zwiększ wartość istniejącego produktu
Zwiększenie wartości dodanej produktu lub usługi może być sposobem na znalezienie ciekawego i innowacyjnego pomysłu na biznes. Możesz również dodać usługę do sprzedawanego produktu np. darmowy serwis, przedłużona gwarancja, doradztwo, instalacja, transport. Jako przykład można podać możliwość sprzedaży warzyw i owoców przez rolników wraz z dowozem do klienta za drobną opłatą. Zbadaj inne rynki Być może masz ciekawy pomysł, ale realizacja w dotychczasowej lokalizacji może być nieopłacalne. Z powodu niskiego popytu lub nawet jego braku. Być może w innej części kraju lub nawet kontynentu jest duże zapotrzebowanie na jakiś produkt. Zapotrzebowanie na dzikie jagody w USA zostały „wyzerowane” poprzez produkcję i promocję borówki amerykańskiej. Natomiast w Japonii istnieje bardzo duży popyt na dzikie jagody. Dzięki wnikliwej analizie pozostałych czasem odległych rynków stwarza niesamowite możliwości biznesowe. Dlatego warto analizować obce rynki i kultury w celu odkrycia potencjalnych możliwości i okazji. Poprawa istniejącego produktu lub usługi. Na rynku jest mało produktów, które są idealne. Wiele z dostępnych dóbr można poprawić. Np. pierwszy telewizor czarno-biały został udoskonalony i powstał telewizor kolorowy, następnie poprawiono go i powstał telewizor z płaskim ekranem, kolejnym udoskonaleniem było wprowadzenie płaskich telewizorów plazmowych i LCD. Pomysły na doskonalenie dotychczasowych pomysłów na biznes możesz generować za pomocą burzy mózgów lub mapy myśli. Okazje i luki rynkowe Czasem na rynku pojawia się okazja do zarobienia. Z powodu nagłego zdarzenia drastycznie zwiększa się zapotrzebowanie na różne dobra. Kilka lat temu podczas epidemii ptasiej grypy na zachodzie był bardzo duży popyt na maseczki na twarz. Wiele osób, które wykorzystały okazję zarobiły masę pieniędzy. Jako świeży i polski przykład można podać ostatnio zwiększony popyt na cukier, który wywindował jego cenę do ponad 5 zł za kg, (aktualnie cena cukru w jednym z dyskontów wynosi ok. 3,80). Patrząc na obecne firmy i produkty możesz spróbować ocenić czy i gdzie jest luka na rynku, gdzie są nie zrealizowane potrzeby i nie rozwiązane problemy.

53 POMYSŁY NA BIZNES KTÓRY NIE WYMAGA DUŻEGO KAPITAŁU
MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW UCZNIOWSKIEJ GRUPY PROJEKTOWEJ 97/26_P_G1 NA ZAJĘCIACH PROJEKTOWYCH „AS KOMPETENCJI”

54 POMYSŁY NA BIZNES KTÓRY NIE WYMAGA DUŻEGO KAPITAŁU
UGP, korzystając z zasobów internetowych, proponuje kilka rozwiązań i pomysów na biznes, który nie wymaga dużego kapitału, więc osiągalny jest np. dla absolwenta szkoły średniej. Firmy zaproponowane przez nas: Pakowanie prezentów Utrzymanie terenów zielonych Ekologiczne ozdoby na święta Biżuteria ręcznie robiona Produkcja kartek okolicznościowych Prace porządkowe w domu klienta Mycie samochodów u klienta Kinder bal master Zakupy na zamówienie Pilnowanie domu podczas nieobecności właścicieli Opieka nad grobami

55 Pakowanie prezentów Jeśli jesteś uzdolniony artystycznie, zawsze lubiłeś pakować prezenty w sposób artystyczny i wyszukany zrealizuj pomysł na biznes oferujący oryginalne pakowanie prezentów. Prezentów w ciągu roku kupujemy wiele na różne uroczystości i chcielibyśmy, by były one ładnie i z pomysłem zapakowane. Miło się robi, gdy osoba obdarowana z ciekawością otwiera zapakowany prezent. Nie każdy z nas posiada talent do pakowania, ale jeśli go już mamy możemy uczynić z niego nasz pomysł na biznes. Takie punkty pakowania prezentów istnieją w szczególności w centrach handlowych. Usługi tego typu cieszą się dużą popularnością, dlatego też otwarcie takiej działalności będzie dobrym wkomponowaniem naszego pomysłu na biznes w ten segment rynku. Zaczynamy od tego, że rejestrujemy naszą firmę w miejskim lub gminnym urzędzie oraz zgłaszamy się do Urzędu Skarbowego. Usługi rejestrujemy jako działalność jednoosobową, którą z czasem możemy przeistoczyć w sieć, w której będziemy zatrudniać pracowników. Jeśli posiadamy duże zdolności w pakowaniu prezentów, a jeszcze chcielibyśmy je rozwinąć, to możemy wtedy wziąć udział w specjalnych szkoleniach i kursach, gdzie poznamy przeróżne techniki pakowania. Taki specjalistyczny kurs połączony z nauką bukieciarstwa zamknie się w granicach 2 tysięcy złotych. Często zdarza się, że punkt pakowania prezentów jest poszerzeniem działalności kwiaciarni bądź sklepu papierniczego. Ważną rzeczą jest najem lokalu w dobrym miejscu, gdzie jest dużo galerii handlowych, gdzie można dokonać zakupu prezentów. Dość ciekawym rozwiązaniem na świadczenie tego typu usług jest pakowanie prezentów na telefon. Zbieramy zlecenia, podjeżdżamy do klienta, od którego otrzymujemy prezent i pakujemy go w naszej firmie, po czym odstawiamy w miejsce wskazane przez klienta. Dzięki usłudze na telefon będziemy mieć więcej klientów. Nasze niezbędne wyposażenie stoiska to przede wszystkim lada, regał, obszerny stół, materiały papiernicze i te służące do pakowania. Do tych kosztów musimy zaliczyć comiesięczne wydatki na czynsz, media oraz składki do ZUSu. Materiały do pakowanie muszą być uzupełniane tak często, jak będą zużywane. Najpoważniejszym kosztem tego biznesu będzie uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. Jeśli już zapewnimy dla naszego punktu wyposażenie zadbajmy o reklamę naszej działalności, która najlepiej sprawdza się w postaci marketingu szeptanego. Zadowoleni klienci będą polecać nasze usługi swym znajomym, dzięki czemu rozpowszechni się nasz nieduży biznes. Najlepszą formą reklamy będzie podpisanie współpracy ze sklepem sprzedającym przedmioty przeznaczone na prezent, ponieważ wtedy zyskamy na regularnej obsłudze klientów tegoż sklepu. Pakowanie prezentów na sposób artystyczny to szansa, że nasz pomysł na biznes rozpowszechni się, a wtedy będziemy mogli poszerzyć i zwiększyć swą działalność.

56 Utrzymanie terenów zielonych
Utrzymywanie terenów zielonych, zakładanie ogrodów to pomysł na biznes, który warto rozważyć, biorąc pod uwagę szybkość powstawania jednorodzinnych domów, otoczonych przez nieduże ogrody. Dbanie o estetykę tychże ogrodów może być dla nas intratnym pomysłem na biznes. Możecie zadać pytanie czy z tego pomysłu zrodzi się wystarczający dochód, by można mówić o sukcesie w tej branży. Pomyślmy najpierw jakie nieruchomości możemy objąć naszą działalnością. Z pewnością mogą to być budynki jednorodzinne, komercyjne, a nawet parki zlokalizowane w mieście lub miejska zieleń. Estetyka otaczającej nas zieleni jest ze wszech miar pożądana, w tym więc upatrujmy popytu na nasz biznes. Każdy z nas potrafi wykonywać proste czynności jak podlewanie, koszenie trawnika, jednak gdy będziemy ogarniać swymi usługami zaawansowane zadania i duże obszary, musimy pomyśleć o zaangażowaniu pomocników, chociażby do prac zespołowych lub asystowania przy pracach wysokościowych z użyciem drabiny. Przed rozkręceniem opisywanego pomysłu na biznes korzystne będzie zdobycie rozszerzonej wiedzy ogrodniczej, która ułatwi nam pracę. Niezbędnymi narzędziami w utrzymaniu terenów zielonych będą: kosiarka, podkaszarka, samochód, skład, piwnica na narzędzia, akcesoria jak drabina, piła spalinowa, drobny sprzęt elektryczny, pojemniki służące do gromadzenia odpadów. Ten zestaw narzędzi będzie wymagał od nas pewnego wkładu finansowego, ale bez ich zakupu nie mamy co myśleć o tym biznesie. Do naszych usług możemy zaliczyć wszelką pielęgnację trawników oraz żywopłotów jak na przykład plewienie, nawadnianie, sprzątanie liści, usuwanie drzew i krzewów powstałych po wycince, ochrona przed insektami i szkodnikami, sadzenie roślin jak również forma doradztwa przy pielęgnacji. Z biegiem czasu możemy pomyśleć nad rozszerzeniem naszych usług i włączyć choćby realizację projektów, pamiętając iż potrzebni są już wtedy specjaliści z tej dziedziny nauki. Utrzymanie zieleni jako branża dość świeża to także wysoka jej rentowność, co stawia nasz pomysł na biznes dość wysoko jeśli chodzi o zarobki, gdyż działalność, którą będziemy wykonywać w małej formie nie będzie szczególnie trudna. Dużą przewagą będzie dla nas ciągła migracja społeczeństwa, głównie młodych małżeństw na przedmieścia i realizacja zabudowy jednorodzinnej. Utrzymywanie terenów zielonych, zakładanie ogrodów to może być twoja szansa na biznes.

57 EKOLOGICZNE OZDOBY NA ŚWIĘTA
Ekologiczne ozdoby świąteczne to pomysł na biznes, który w okresie Bożego Narodzenia z pewnością przyniesie nam zarobek. Drewniane lub słomiane figurki mogą nadać naszym świątecznym choinkom naturalny i sielski klimat, a nasz dom zyska ciepły i rodzinny charakter. Takie ozdoby nie są trudne do wykonania, gdyż możemy użyć w ich tworzeniu wszelakiego rodzaju materiałów, które mamy wokół siebie, jak słoma, drewniane patyczki, kolorowe sznurki, plastelinę, modelinę i papier. Do wykonywania tych ozdób możemy zaangażować nasze dzieci, które w ten sposób uczą się w jak prosty sposób można wraz z rodzicami stworzyć ozdobę, która zawieszona na choince będzie przypominać o ich wkładzie w świąteczny nastrój. Ten pomysł na biznes może stać się nie tylko pomysłem na świąteczny zarobek, ale równie dobrze może być całorocznym sposobem na zarobkowanie. Aby pomysł ten przyniósł nam realny zysk, musimy pamiętać by naturalne ozdoby świąteczne wyróżniały się spośród innych oryginalnością i dopracowaniem każdego detalu. Tylko wtedy będą przyciągały wzrok i zachęcały do zakupu. Co zrobić by nasze naturalne ozdoby świąteczne znalazły uznanie wśród przyszłych klientów. Jako producenci tychże ozdób powinniśmy zadbać, przede wszystkim, o ich wyjątkową oprawę podczas sprzedaży, postarajmy się by były one umieszczone wśród ozdób, które są w charakterze podobne do naszych, jak regionalne, związane z folklorem elementy kultury. Opisywany powyżej pomysł na biznes jest idealnym miejscem do realizacji dla osób, które lubią tworzyć artystyczne kompozycje i mają zdolności manualne. Produkcja ekologicznych ozdób świątecznych może być dla osób o usposobieniu artystycznym szansą do zareklamowania swoich pomysłów przy wykorzystaniu naturalnych elementów. Każdy z nas z pewnością zachwyci się choinką, która będzie uderzać nie tylko swym zapachem, ale też cieszyć oko naturalnymi, prostymi, a przy tym ekologicznymi ozdobami świątecznymi.

58 BIŻUTERIA RĘCZNIE ROBIONA
Biżuteria ręcznie robiona to doskonały pomysł na biznes dla osób, które poprzez biżuterię oddają swą artystyczną duszę. W pomyśle tym łączymy nie tylko unikalność produktów przez nas wykonanych, ale także zawieramy w nich naszą oryginalną osobowość. Zdarza się i to całkiem nierzadko, iż artyści, którzy zajmują się ręcznym wyrobem biżuterii produkują tylko pojedyncze egzemplarze. Dobrą promocją naszych wyrobów może być utworzona strona internetowa, na której będziemy prezentować dzieła naszych rąk, z czasem może to być także sklep internetowy. Ten pomysł na biznes z pewnością zadowoli rzesze kobiet, które często szukają oryginalnej i unikalnej biżuterii, a dzięki ogromnemu wyborowi, znajdą też coś dla siebie i swoich koleżanek. Kobiety, które chcą zaznaczyć swą indywidualność z pewnością sięgną po nasze wyroby. Innowacyjna, artystyczna biżuteria czerpiąca z gamy różnorodnych produktów to szansa, iż nasz pomysł na biznes okaże się strzałem w dziesiątkę i wkrótce czerpać będziemy z niego korzyści materialne. Abyśmy osiągnęli sukces, powinniśmy pamiętać by zachwycać klientów nie tylko kształtem, fakturą przedmiotów, ale też czerpać z obowiązujących trendów i mody. Dla naszych klientów istotna będzie także cena oferowanych wyrobów, tak, by przyciągała ona coraz więcej chętnych na ich zakup. Przy rozpatrywaniu tegoż pomysłu na biznes, weźmy pod uwagę ilość półfabrykatów, które będą nam niezbędne w produkcji, zastanówmy się także, w jaki sektor rodzaj biżuterii ręcznie robionej chcemy zainwestować nasze środki. Może być to biżuteria drewniana, naturalna lub też jej droższa odmiana, zawierające elementy bardziej luksusowe jak kryształy Svarovskiego czy też perły. Otwierając ten rodzaj działalności zwróćmy też uwagę jak duży popyt jest na rynku lokalnym i ogólnym na biżuterię artystyczną i jaki jej rodzaj cieszy się największym zainteresowaniem, tak, by wiedzieć w jaką gałąź zainwestować nasze środki i najbardziej ją rozwinąć.

59 PRODUKCJA KARTEK OKOLICZNOŚCIOWYCH
Osoby mające zdolności artystyczne, które dały poznać się większej grupie jako zdolne, kreatywne, z burzą pomysłów mają szanse ukierunkować swe zalety na określony biznes i zacząć zarabiać. Takim pomysłem na udany biznes może być produkcja kartek okolicznościowych, które rokrocznie wysyłamy naszym rodzinom, znajomym w postaci życzeń świątecznych, imieninowych, ogólnie biorąc – okazjonalnych. Jeśli posiadasz głowę pełną pomysłów, a przy tym masz smykałkę i biegłe posługujesz się graficznymi programami komputerowymi, już dziś możesz pomyśleć o takim biznesie. Osoby, którym przyjemność sprawia tworzenie kartek przy użyciu naturalnych elementów, bazują na elementach wykorzystywanych w życiu codziennym, jak sznurek, wata, galanteria papierowa, elementy drewniane i wszelkie inne, które sprawdzą się przy konkretnych pomysłach na kartkę, już dziś mogą myśleć o zaprezentowaniu szerszej publiczności swych manualnych zdolności i kreatywności. Wszystko, co jest oryginalne, nietypowe, zawierające dobry pomysł i rozwiązanie, w przypadku kartek okolicznościowych, z pewnością znajdzie swoich nabywców. W takim pomyśle na biznes liczy się nie tylko umiejętność pokazania światu swego wnętrza poprzez produkcję nietypowej kartki, ale przede wszystkim odwaga łączenia ze sobą artyzmu oraz żartobliwego podejścia do tradycyjnych kartek. Taki pomysł na biznes jest idealny dla osób, które lubią dzielić się swoją wrażliwością artystyczną z innymi, ale także dopuszczają do siebie fakt, iż praca ta będzie wymagać poświęcenia dużej ilości czasu w okresie około świątecznym, kiedy produkcja kartek rusza pełną parą. Osoby myślące o takim biznesie powinny posiadać sprawny komputer z dobrym programem graficznym, podstawowe materiały papiernicze i sprawdzoną drukarnię i kanały dystrybucyjne lub rozwozić gotowe już kartki własnym samochodem do dystrybutorów.

60 Drobne prace porządkowe
Pomysł bardzo prosty i nie wymagający dużych nakładów finansowych, a przynoszący dochód nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Aż dziw bierze, że tak prosty pomysł na pierwszy biznes jest tak mało popularny. Dzięki niemu można zarobić pieniądze na rozwinięcie szerszej działalności. No, ale od początku. Drobne prace porządkowe, to mycie okien, trzepanie dywanów, odśnieżanie, sprzątanie ogrodu itp. W zasadzie liczba drobnych prac jest nieograniczona. Można bowiem dodać do tego czyszczenie fug między płytkami, mycie podłóg, mycie drzwi w mieszkaniu, malowanie ogrodzenia na posesji, skopanie działki i tak dalej i dalej. Jak rozpocząć? Oczywiście od rozreklamowania swoich usług. Wydrukuj ulotki i roznieś je po jak największej liczbie osiedli w swoim mieście. Najlepiej zrób to w okresie, gdy ludzie wykonują prace porządkowe czyli na wiosnę, przed świętami, na jesieni. Prace jakie będziesz wykonywał zależne będą oczywiście od pory roku. Zakładamy, że dzienny zarobek brutto powinien wynieść dziennie od 100 zł w górę. Zakładając bowiem, że umycie okien w jednym średniej wielkości mieszkaniu to zarobek rzędu zł, wytrzepanie jednego dywanu to zarobek około 20 zł, odśnieżanie w zależności od powierzchni od 10 do 30 zł, nie licząc innych usług to minimalne miesięczne zarobki powinny się wahać w granicach zł. Inwestycje Na początek wystarczy zainwestować w odpowiednie środki czystości, porządną łopatę do ośnieżania, grabie, łopatę itp.

61 Mycie samochodów u klienta
Pomysł bardzo prosty i nie wymagający dużych nakładów finansowych, a przynoszący dochód od 100 do 500 złotych dziennie. Jak rozpocząć? W zasadzie mycie samochodów poza myjniami jest zabronione, ale na prywatnych posesjach nikt nie zwraca na to uwagi. Ten pomysł na biznes nie wymaga wielkich nakładów, ale jest to raczej działalność dodatkowa niż podstawowa. Zarobki miesięczne powinny wynosić około 2000 zł. Trzeba jednak przyjąć, że z czasem będziesz zdobywać coraz więcej klientów i wtedy może się okazać, że mycie samochodów u klienta to bardzo dochodowy biznes. Załóżmy bowiem, że masz w miesiącu 300 klientów czyli około 15 samochodów dziennie, a koszt umycia i odkurzenia to zł wówczas w ciągu miesiąca możesz zarobić brutto zł. Ten pomysł na biznes wymaga jednak czasu aby się rozkręcił. Musisz znaleźć stałych klientów poprzez agresywną reklamę, ale za to inwestycje nie są zbyt duże. Inwestycje. Dobrej jakości odkurzacz czyszcząco-piorący do tapicerek samochodów to koszt około zł. Urządzenie wysokociśnieniowe do zmoczenia i spłukania samochodu od 250 do 1000 zł. Takie w granicach 500 zł jest w zupełności wystarczające. Do tego środki czystości, ale to są już minimalne koszty.

62 Kinder bal master Ten pomysł na biznes ma dość tajemniczą nazwę, ale jest bardzo prosty do zrealizowania. Co prawda nie jest to pomysł na całe biznesowe życie, ale można sobie nieźle dorobić. Jak rozpocząć? O co chodzi? Otóż coraz częściej rodzice organizują urodzinowe przyjęcia w swoich domach. Jednocześnie są przerażeni, bo nie wiedzą jak zapanują nad zgrają maluchów. Twoim zadaniem będzie zorganizowanie zabaw, przypilnowanie dzieci i zrobienie wszystkiego, aby maluchy nie miały czasu na nudę i psoty. W zasadzie tego rodzaju biznes można prowadzić przede wszystkim w weekendy. Ile można zarobić? Za godzinę zabawy z dziećmi na imprezie urodzinowej rodzice muszą zapłacić zł. Przyjmując, że masz w weekend 5 zamówień (piątek jedno, w sobotę i niedzielę po dwa) każde po trzy godziny, to Twoje zarobki powinny wynosić zł tygodniowo. Do tej działalności powinieneś dołączyć ofertę prowadzenia imprez w przedszkolach i szkołach podstawowych. Inwestycje. Najważniejszą inwestycją jest nauczenie się dobrego kontaktu z dziećmi i poznanie zasad zabaw, które zostaną zaakceptowane przez maluchy. Poza tym trzeba mieć odpowiedni strój. Nie musi to być strój klauna. Wystarczy, abyś był ubrany kolorowo, trochę zawadiacko. Do tego powinieneś kupić sobie bezprzewodowy mikrofon i kolumnę głośnikową, bo jak zapewne się domyślasz dzieci czasami trudno jest przekrzyczeć. Wszystko to powinno się zamknąć w kwocie najwyżej zł.

63 Zakupy na zamówienie Ten pomysł na biznes przeznaczony jest dla osób młodych, które chcą samodzielnie zarabiać. Jak rozpocząć? Otóż trzeba odnaleźć osoby starsze, które są samotne, trudno im opuszczać mieszkanie, ale jednocześnie funkcjonują samodzielnie. Po znalezieniu takich ludzi trzeba im zaproponować robienie zakupów za niewielką opłatę. Biznes ten staje się opłacalny przy setce klientów. Załóżmy, że masz taką liczbę chętnych i że robisz dla nich zakupy dwa razy w tygodniu. Wówczas od każdej osoby inkasujesz symboliczną opłatę w wysokości 5-7 zł i miesięcznie zarabiasz zł. Inwestycje. Musisz mieć samochód, bo bez niego nie będziesz miał możliwości jeździć do hipermarketów i rozwozić dokonane sprawunki

64 Pilnowanie domu podczas nieobecności właścicieli
Drobny biznes dla młodych osób, które chcą samodzielnie zarabiać. Jak rozpocząć? Rozpoczęcie działalności powinno się rozpocząć od zainwestowania w ogłoszenia prasowe i ulotki reklamowe. Twoim zadaniem będzie pilnowanie domu, gdy właściciele wyjadą, zapalenie światła wieczorem, nakarmienie psa, kota lub innych zwierząt, podlanie kwiatów. Wszystko to zajmie Ci co najwyżej jedną godzinę dziennie. Ile możesz zarobić? Koszt takiej usługi to 100 zł za tydzień. Wszystko więc zależy od Twojej pomysłowości w zdobywaniu klientów. Oczywiście ten pomysł na biznes jest możliwy tylko w miesiącach zimowego i letniego wypoczynku. Inwestycje. W działalność taką trzeba zainwestować co najwyżej zł na ogłoszenia prasowe i wydrukowanie ulotek reklamowych.

65 OPIEKA NAD GROBAMI Opieka nad grobami może dla niektórych wydawać się pomysłem skądinąd dziwnym i niezrozumiałym, ale jeśli spojrzymy na tą sprawę z perspektywy osób żyjących na emigracji, a których praca i dzieląca ich odległość nie pozwala na opiekę nad grobami ich bliskich, możemy mieć pewność, że znajdziemy zainteresowanie naszymi usługami. Ta usługa nie tylko czerpie zleceniodawców spoza Polski, ale także tych z kraju, a w szczególności osoby starsze, których podeszły wiek i zaawansowane choroby nie pozwalają na doglądanie grobów najbliższych. Ten pomysł na biznes nie generuje wielkich wydatków, gdyż głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu jest mocny marketing i reklama, które sprawią iż zyskamy klientów i odpowiednio wypromujemy naszą działalność. My Polacy w szczególny sposób troszczymy się o groby rodzinne, stawiając sobie za obowiązek dbania o nie nie tylko przed zbliżającymi się świętami, ich zadbany wygląd to dowód naszej pamięci o bliskich zmarłych. Pędzący tryb życia i przepracowanie powoduje, że często brakuje nam czasu, by zajrzeć na cmentarz, uporządkować groby i pochylić się w modlitwie. Przed podjęciem kroków promujących nasz biznes powinniśmy zadbać o dobrą stronę internetową, która w swojej nazwie będzie sugerowała typ działalności. Uprzednie zorientowanie się po sieci internetowej oraz miejscu, gdzie będziemy zakładali firmę czy nie istnieją już takie formy opieki nad grobami, pozwoli wygenerować usługi, które będziemy świadczyć. Cennik, który zaoferujemy powinien różnicować formę opieki jednorazowej i stałej, która będzie wykonywana kilka razy do roku. Dobrym rozwiązaniem, które uwiarygodni nasze usługi jest zachowanie na fotografii uporządkowanego grobu i przesłanie zdjęcia do klienta w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Opieka nad grobami to może pomysł, który nie budzi w nas gigantycznego zachwytu, jeśli chodzi o możliwe zarobki, ale z pewnością pokazuje, że nawet pomysł na biznes wydający się z początku dość absurdalny może przynieść małe zarobki.

66 DEKLAOG BIZNESMENA Nie produkuj niczego, co zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzkiemu. Nie oszukuj nikogo. Żadnym swym działaniem nie przyczyniaj się do niszczenia środowiska naturalnego. Wspieraj materialnie badania naukowe, które służą naprawie tego, co zostało zniszczone wskutek działalności gospodarczej. Staraj się uzyskiwać coraz wyższe dochody poprzez wynalazki, lepszą organizację pracy, ciekawą reklamę, skuteczny marketing i analizy rynku zbytu, wyszukiwanie tańszych dostawców oraz zmiany technologiczne, a nie poprzez praktyki monopolistyczne, kłamliwą reklamę czy zawyżone marże. Szanuj swego podwładnego. Nie wyzyskuj nikogo, nie okradaj poprzez sztuczne zaniżanie zarobków, skracanie zarobków, obcinanie premii, itp. Pamiętaj, że godziwa zapłata za solidnie wykonywaną pracę należy się każdemu. Stwórz swoim podwładnym dobre warunki do pracy, nie zagrażające zdrowiu i życiu. Bądź szczodry – niech twoja przedsiębiorczość i talenty nie służą tylko tobie. Staraj się zrozumieć, że posiadanie nawet największej ilości pieniędzy nie oznacza, że jesteś lepszy od innych, nie możesz innych poniżać i myśleć, że stałeś się najmądrzejszym i najpotężniejszym z ludzi. Każde przedsiębiorstwo, działając na rynku, musi brać pod uwagę otoczenie, w którym działa.

67 zakończenie Co dalej? Czy masz już pomysł na własną firmę? A może masz kilka? Weź czystką kartkę papieru i spisz wszystkie pomysły jakie Ci przychodzą do głowy. Pamiętaj, żeby mieć otwarty umysł i każdy pomysł na biznes ocenić skrupulatnie. Jeśli posiadasz na liście kilkanaście pomysłów na biznes, wybierz na początku te, którymi najbardziej do Ciebie pasują. Dla każdego z nich napisz biznes plan. Pokaże Ci to jak bardzo pomysł może być rentowny i czy opłaca się inwestować w ten biznes. Pamiętaj: marzenia myślenie planowanie realizowanie

68 LITERATURA: www.gus.gov.pl www.um.szczecin.pl www.wup.gov.pl
Inne źródła Internetu „Podstawy przedsiębiorczości” M. Biernacka, J. Korba, wyd. OPERON

69 KONIEC DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ UGP 97/26_P_G1

70


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE ID grupy: 97/26_P_G1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google