Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerskie Projekty Szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerskie Projekty Szkół"— Zapis prezentacji:

1 Partnerskie Projekty Szkół

2 Plan prezentacji Projekty Comeniusa – wymiar europejski Platforma eTwinning Seminaria kontaktowe i Wizyty przygotowawcze Wniosek aplikacyjny w akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół Ocena wniosku o dofinansowanie Ważne informacje

3 Projekty Comeniusa – wymiar europejski

4 Projekty Comeniusa – wymiar europejski
Udział partnerów zagranicznych: pozwala w sposób praktyczny doskonalić znajomość języków obcych i ICT; jest okazją do poznania nowych metod pedagogicznych; uwrażliwia uczniów i nauczycieli na inne kultury, religie, tradycje i systemy edukacyjne; może być początkiem lub rozwinięciem współpracy pomiędzy polską szkołą lub regionem a szkołami/regionami w innych krajach; pomaga w zwalczaniu stereotypów i uprzedzeń.

5 Projekty Comeniusa – współpraca międzynarodowa
Sposoby znalezienia partnerów zagranicznych: bazy danych dostępne na stronie w zakładce „Poszukiwanie partnerów” (np. Schools Online, European School Project); prywatne kontakty (można popytać znajomych, rodziców, innych nauczycieli); forum Comeniusa w zakładce „Partnerskie Projekty Szkół” „Ogłoszenia”; korzystanie z PLATFORMY ETWINNING; udział w SEMINARIUM KONTAKTOWYM. .

6 Projekty Comeniusa – współpraca międzynarodowa
Współpraca z partnerami zagranicznymi: udział w WIZYCIE PRZYGOTOWAWCZEJ; wspólne planowanie działań na podstawie analizy potrzeb i przygotowanie wniosku; kontakty telefoniczne, owe; kontakt bezpośredni podczas wizyt i spotkań w trakcie realizacji projektu; wspólne przygotowanie fragmentów raportów merytorycznych dotyczących partnerstwa jako całości.

7 Platforma eTwinning

8 Portal europejski www.etwinning.net
Wiadomości - wywiady - warsztaty - publikacje Inspiracje - gotowe zestawy projektów - moduły - galeria Narzędzia Rejestracja i logowanie Wyszukiwarka szkół

9 Rejestracja w Programie eTwinning

10 Po rejestracji Nauczyciel korzystając z „Desktopa” wyszukuje partnera do współpracy, ustala temat i zakres współpracy; Koordynator wysyła propozycję założenia partnerstwa do wybranej szkoły; Szkoła partnerska akceptuje propozycję współpracy; Polskie Narodowe Biuro i NSS w kraju partnera akceptują partnerstwo;

11 Desktop - Pulpit nauczyciela
Aktualności Pokoje Nauczycielskie Grupy Moduły edukacyjne Zasoby Poszukiwanie partnerskiej szkoły do współpracy: wyszukiwarka i forum Zakładanie projektów Edycja Profilu

12 Po rejestracji – c.d. Na Desktopie pojawia się certyfikat eTwinning – możliwość wydruku; Partnerzy realizują projekt wykorzystując TwinSpace; Nauczyciel może ubiegać się o Krajową Odznakę Jakości dla projektu i po uzyskaniu KOJ zgłaszać projekt do konkursów polskich i europejskich.

13 TwinSpace Przestrzeń współpracy, komunikacji oraz przechowywania materiałów powstałych podczas realizacji projektu. Główne elementy: Home/strona główna Zajęcia Pokój nauczycielski – zapraszanie gości, rodziców Kącik ucznia – wirtualna klasa Chat Przewodniki

14 Dane kontaktowe Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tel:

15 Seminaria kontaktowe i Wizyty przygotowawcze

16 Seminaria kontaktowe organizowane są przez Narodowe Agencje Programu
Seminaria kontaktowe w programie Comenius Seminaria kontaktowe służą: poznaniu potencjalnych partnerów; utworzeniu grupy partnerskiej; uzyskaniu konkretnych informacji dotyczących opracowania projektu; opracowaniu zarysu wspólnego projektu (ustaleniu tematu, celów, harmonogramu zadań, sposobów realizacji, języka etc.). Seminaria kontaktowe organizowane są przez Narodowe Agencje Programu

17 Wizyty przygotowawcze w programie
Comenius Wizyty przygotowawcze służą: dopracowaniu założeń, celów i metodologii projektu; określeniu roli i zadań partnerów; opracowaniu budżetu i planu pracy; wspólnemu wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu. Wizyty przygotowawcze organizowane są przez szkołę/instytucję goszczącą

18 Wymagania dotyczące wizyt przygotowawczych/seminariów kontaktowych?
Placówka składająca wniosek: jest uprawiona do korzystania z wizyt przygotowawczych; nie realizuje aktualnie projektu w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa, lub rozpoczęła drugi rok realizacji projektu; do wyjazdu zgłasza jedną osobę z placówki.

19 Projekty Comeniusa – seminaria kontaktowe i wizyty przygotowawcze
Kto może być beneficjentem seminarium kontaktowego/wizyty przygotowawczej? dyrektorzy/nauczyciele ze szkół, które chciałyby zrealizować projekt w ramach Partnerskich Projektach Szkół Comeniusa przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty przygotowujących projekt w ramach Comenius Regio. Czas trwania minimalny czas trwania wizyty/seminarium - 1 dzień maksymalny czas trwania wizyty/seminarium - 5 dni

20 Projekty Comeniusa – seminaria kontaktowe i wizyty przygotowawcze
Wysokość dofinansowania 1. podróż - na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych, 2. koszty utrzymania - na podstawie stawek przewidzianych dla danego kraju, 3. opłata za udział w seminarium (tylko w przypadku seminarium) - w wysokości ustalonej przez organizatora Szczegóły dotyczące dofinansowania są publikowane na stronie ogólnej dotyczącej wizyt przygotowawczych, pod adresem:

21 Projekty Comeniusa – seminaria kontaktowe i wizyty przygotowawcze
Wniosek musi spełniać wymogi formalne: - dotyczyć obecnego roku budżetowego - zawierać podpisy, pieczęcie oraz wypełnione wszystkie obowiązkowe punkty formularza - zawierać budżet wypełniony zgodnie z zasadami - zostać złożony w formie elektronicznej i papierowej - na wizytę przygotowawczą może wyjechać jedna osoba ze szkoły/placówki. Wyjazd dwóch osób jest dopuszczalny jedynie  w przypadku niepełnosprawności Wniosek musi spełniać wymogi merytoryczne: - zawierać wyczerpujące odpowiedzi uzasadniające celowość wyjazdu Decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania budżetu przewidzianego na seminaria kontaktowe i wizyty przygotowawcze w danym roku.

22 Projekty Comeniusa – seminaria kontaktowe i wizyty przygotowawcze
Wnioski są składane na bieżąco, przy zachowaniu terminu 8 tygodni przed planowaną wizytą przygotowawczą lub seminarium kontaktowym. W roku 2009 wnioskowanie o dofinansowanie odbywa się w 2 etapach: 1. metodą on-line, przy użyciu specjalnego formularza zwanego eForm- ; 2. przesyłając wersję drukowaną wniosku, którą generujemy po otrzymaniu potwierdzenia złożenia wniosku drogą on-line (potwierdzenie złożenia wniosku on-line generuje się zawsze po poprawnym wypełnienie i złożeniu wniosku tą metodą).

23

24 Dane kontaktowe Zespół Programu Comenius: Marta Affeltowicz (kwestie merytoryczne związane z wizytami przygotowawczymi): tel Joanna Skrzelińska (kwestie merytoryczne związane z seminariami kontaktowymi): tel: Michał Waszczuk (umowy finansowe): tel

25 Wniosek aplikacyjny w akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół

26 Wniosek składa się z następujących części: w zakładce „do pobrania”
Projekty Comeniusa – wniosek o dofinansowanie Wniosek składa się z następujących części: DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU INSTYTUCJA KOORDYNUJĄCA DANE INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ NR 1 DANE INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ NR 2 OŚWIADCZENIE OPIS PROJEKTU PARTNERSKIEGO PLANOWANE DZIAŁANIA WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA wniosek w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) jest dostępny na stronie: w zakładce „do pobrania” PROGRAM COMENIUS

27 Ten krótki tekst może być Co powstanie w toku realizacji projektu?
wykorzystany np. w publikacjach KE Skąd wiemy, że akurat ten projekt jest nam potrzebny? W jakim otoczeniu pracujemy? Jakie nasze potrzeby / oczekiwania zaspokoi udział w projekcie? Co konkretnie chcemy osiągnąć? Czy są to cele realne do osiągnięcia i związane z tematyką projektu? Jak będziemy pracować nad ich osiągnięciem? Co powstanie w toku realizacji projektu?

28 Co zyskujemy na tym, że projekt ma wymiar europejski?
Kto i jak skorzysta na realizacji projektu? W jaki sposób wpłynie ona na społeczność szkolną? – konkrety!

29 Jak podzielone zostaną zadania i odpowiedzialność w projekcie
Jak podzielone zostaną zadania i odpowiedzialność w projekcie? Jak będzie rola koordynatora i poszczególnych szkół partnerskich? ? Skype? Telekonferencje? Jak zapewniona zostanie dobra komunikacja w projekcie? W jaki sposób uczestnicy projektu będą uczestniczyć w objętych nim działaniach? Czy ten rodzaj zaangażowania pasuje do tematyki projektu? Ważną cechą projektów szkolnych jest ich integracja z programem nauczania – jak to osiągnąć?

30 Przykładowa strona internetowa projektu Comeniusa www.comenpol.eu
Ankiety? Sesje ewaluacyjne? W jaki sposób zaplanowano monitoring postępów w projekcie? Ważne, żeby zapewnić trwałość projektowi także po jego zakończeniu – temu m.in. służy upowszechnianie rezultatów (kontakt z mediami, strona internetowa, spotkania z rodzicami) Przykładowa strona internetowa projektu Comeniusa

31 Jakie działania projektowe odbędą się podczas mobilności
Jakie działania projektowe odbędą się podczas mobilności? Jakie przyniosą rezultaty?

32 Każda szkoła wpisuje wybraną przez siebie liczbę mobilności
Wniosek podpisuje przedstawiciel prawny Organu Prowadzącego lub – gdy udzielono mu pełnomocnictwa - Dyrektor Każda szkoła wpisuje wybraną przez siebie liczbę mobilności

33

34 Ocena wniosku o dofinansowanie

35 Projekty Comeniusa – ocena wniosku o dofinansowanie
Ocena formalna wniosku - dokonywana przez pracowników NA Wniosek powinien spełnić następujące kryteria: Wniosek został przesłany terminowo i na właściwym formularzu Koordynator przesłał wniosek do swojej NA Wniosek nie został wypełniony ręcznie Wniosek został wypełniony w całości Wniosek został wypełniony w jednym z języków oficjalnych UE, będącym językiem komunikacji projektu Instytucja wnioskująca jest uprawniona do uczestniczenia w programie Zawnioskowano o budżet projektu Wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną do zawierania umów w imieniu beneficjenta Instytucja aplikująca zrealizowała wcześniejsze zobowiązania w stosunku do NA PROGRAM COMENIUS

36 Projekty Comeniusa – ocena wniosku o dofinansowanie
Dla projektów wielostronnych: Partnerstwo jest złożone z co najmniej 3 instytucji z krajów, w których realizowany jest program LLP Co najmniej jedna z tych instytucji mieści się w kraju członkowskim UE Dla projektów dwustronnych: Co najmniej jedna z wnioskujących instytucji mieści się w kraju członkowskim UE Główny język nauczania w obu instytucjach nie jest ten sam W ramach wymiany klas pobyt trwa co najmniej 10 dni W wymianie klas bierze udział co najmniej 10 uczniów Uczniowie biorący udział w wymianie mają co najmniej 12 lat PROGRAM COMENIUS

37 Projekty Comeniusa – ocena wniosku o dofinansowanie
Ocena merytoryczna wniosku - dokonywana przez 2 ekspertów zewnętrznych, a w razie potrzeby trzecia ocena przez pracownika NA cele projektu  oraz metody ich osiągnięcia są jasno określone i realne; tematyka projektu jest zgodna z celami programu Comenius; podział ról i zadań partnerów jest równomierny, angażujący wszystkie szkoły uczestniczące w planowane działania, ukazuje wspólną pracę nad projektem; określono jasno i konkretnie działania mające na celu zapewnienie skutecznej komunikacji i współpracy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami (np. spotkania, warsztaty, regularna korespondencja i inne formy wymiany informacji) PROGRAM COMENIUS

38 Projekty Comeniusa – ocena wniosku o dofinansowanie
spodziewane  korzyści z uczestnictwa w projekcie oraz wpływ projektu na uczniów, nauczycieli i uczestniczące instytucje, są dobrze określone, skonkretyzowane i jasno opisane; w opisie projektu jasno określona jest metoda przeprowadzenia oceny/ewaluacji tego, czy cele projektu są osiągane oraz czy będzie miało miejsce przewidywane oddziaływanie projektu – planuje się analizę postępów i rezultatów działań, satysfakcji uczestników, stopnia osiągnięcia zamierzonych celów oraz ocenę wpływu; we wniosku wyjaśniono, w jaki sposób uczniowie/nauczyciele zostaną zaangażowani w planowanie, wdrażanie i ewaluację działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu;  PROGRAM COMENIUS

39 Projekty Comeniusa – ocena wniosku o dofinansowanie
jeśli projekt jest zorientowany na uczniów, we wniosku jasno przedstawiono rolę jaką odegrają podczas planowania, wdrażania i ewaluacji działań; jeśli projekt skupia się na zagadnieniach pedagogicznych lub administracyjnych, we wniosku jasno określono sposób, w jaki odpowiedni personel będzie włączony w planowanie, wdrażanie i ewaluację działań; włączenie projektu  w  proces nauczania/uczenia się  i/lub inne działania realizowane przez uczestniczące w nim instytucje poprzez ukazanie jego miejsca w szkolnym zestawie programów nauczania, poszerzeniu programów poszczególnych przedmiotów, itp.; równomiernie rozłożony plan pracy na okres 2 lat trwania projektu. Planowane działania i mobilności są zgodne z założeniami projektu oraz mają pełnić ważną rolę w projekcie i być uzasadnione także z punktu widzenia przewidywanych rezultatów; PROGRAM COMENIUS

40 Projekty Comeniusa – ocena wniosku o dofinansowanie
zaplanowane działania upowszechniające projekt  i jego rezultaty są ukierunkowane, czytelnie opisane i zapewniają optymalne wykorzystanie “produktów końcowych” przez wszystkich uczestniczących w nim partnerów; pokazane będą możliwości wdrażania rezultatów zarówno na terenie szkoły, jak i w środowisku lokalnym, np. poprzez współpracę   z mediami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji; inne instytucje będą mogły również skorzystać z upowszechnienia projektu i jego rezultatów, jeśli to możliwe, rezultaty będą skierowane do szerszego grona odbiorców;  zgodność rezultatów z założonymi celami projektu, które będą rzeczywistymi efektami współpracy. Przynajmniej jeden produkt końcowy ma być wypracowany przez wszystkich partnerów. Może to być np. publikacja (kalendarz, scenopis wystawionej sztuki, płyta CD z nagranym przedstawieniem teatralnym) wydana w języku komunikacji projektu i językach narodowych. PROGRAM COMENIUS

41 Ważne informacje

42 Partnerskie Projekty Szkół – www.comenius.org.pl
PROGRAM COMENIUS

43 Partnerskie Projekty Szkół – priorytety administracyjne
Tylko jedna polska szkoła może uczestniczyć w jednym Partnerskim Projekcie Szkół; Tylko jeden wniosek złożony przez daną placówkę jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie; Szkoła/placówka nie może uczestniczyć w więcej niż jednym Partnerskim Projekcie Szkół jednocześnie, co oznacza, że uprawnione do udziału są szkoły kończące realizację (w drugim roku trwania projektu) lub nie realizujące projektu. PROGRAM COMENIUS

44 Partnerskie Projekty Szkół –
szkoły uprawnione

45 Partnerskie Projekty Szkół –
kwoty dofinansowania w 2012 r.

46 Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa – cykl życia projektu
Złożenie wniosku Ocena projektu Przygotowanie umowy Realizacja projektu Pierwsza płatność Podpisanie umowy Sprawozdawczość Monitoring Złożenie raportu Końcowa (raport postępu) i kontrola końcowego płatność

47

48 Dziękuję za uwagę! julia.plachecka@frse.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Partnerskie Projekty Szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google