Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 10: Łączność i alarmowanie Autor: Jacek Chrzęstek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 10: Łączność i alarmowanie Autor: Jacek Chrzęstek."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 10: Łączność i alarmowanie Autor: Jacek Chrzęstek

2 SYSTEMY I URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI STOSOWANE DO ALARMOWANIA JEDNOSTEK OSP łączność telefoniczna z jednostkami, w których pełnione są stałe lub czasowe dyżury (wykorzystując telefony stacjonarne i/lub aparaty telekopiowe (faksy) poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną lub linie dzierżawione – tzw. łączność bezpośrednia lub łącza gorące ), łączność telefoniczna z członkami OSP w miejscu ich zamieszkania (prywatne telefony stacjonarne i/lub telefony komórkowe - tam gdzie nie ma stałych dyżurów w siedzibach jednostek OSP lub alarmowanie odbywa się po godzinach pełnienia czasowych dyżurów w strażnicach OSP ),

3 SYSTEMY I URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI STOSOWANE DO ALARMOWANIA JEDNOSTEK OSP łączność radiotelefoniczna (na przyznanym kanale pracy) w czasie prowadzenia przez jednostkę OSP nasłuchu radiowego, systemy uruchamiające syreny alarmowe w siedzibie OSP – lokalnie lub zdalnie (drogą radiową), radiowe systemy przywoławcze, terminale GSM współpracujące z systemami selektywnego wywołania, poczta e-mail.

4 Przykład lokalizacji: syreny ręcznej i włącznika syreny elektrycznej

5 Syrena elektromechaniczna

6 Syreny elektroniczne DSE

7 ZALETY SYREN ELEKTRONICZNYCH przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym (lub komunikatów stałych - wcześniej nagranych), pełnienie funkcji syreny rezerwowej w przypadku braku zasilania 230V, mniejszy pobór prądu (niższe koszty eksploatacji, nie ma potrzeby opłacania abonamentu za większy pobór mocy z łącza 3-fazowego), możliwość uzyskania kierunkowej lub dookólnej charakterystyki dźwiękowej, lepsza odporność na warunki atmosferyczne np. mróz, brak drgań mechanicznych, które mogą uszkodzić strukturę budynku.

8 ZINTEGROWANY SYSTEM ALARMOWANIA I OHRONY LUDNOŚCI DSP – 50

9 PRZEZNACZENIE SYSTEMU DSP-50 Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych OSP i OC, a także do powiadamiania osób funkcyjnych za pomocą odbiorników indywidualnych (pagerów). System DSP-50 może być stosowany: w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu – struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa – stacja obiektowa (syrena), w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej – jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka – stacja powiatowa – stacja gminna – stacja obiektowa (syrena), w obu w/w sieciach - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności.

10 Urządzenia wchodzące w skład systemu DSP-50 Stanowisko dyspozytorskie (Stanowisko Kierowania) w PSK lub PA Stacja bazowa DSP-15S: moduł kodera/dekodera, układ sterowania radiotelefonem, układ do współpracy z komputerem, manipulator do ręcznego sterowania systemem, dodatkowa klawiatura DSP-15KD.

11

12 Urządzenie wykonawcze, sterujące syreną Wyposażenie podstawowe: stacja obiektowa DSP-52: -moduł kodera/dekodera, -zespół sterowania syrenami mechanicznymi i elektronicznymi (główną i awaryjną), -radiotelefon o mocy 5W lub 25W, -zasilacz 230V z układem kontroli ładowania i rozładowania akumulatora, -zasilanie rezerwowe: akumulator bezobsługowy 12V/7Ah wraz z automatycznym układem kontroli ładowania i rozładowania, -oprogramowanie do celów alarmowania pożarowego, alarmowania OC, wywoływania pagerów, czujnik faz DKF-02, antena.

13 Urządzenie wykonawcze, sterujące syreną – c.d. Wyposażenie dodatkowe: czujnik akustyczny DKA-02, układ rozmówny, dodatkowa klawiatura, syrena rezerwowa, terminal DTG-52 lub DTG-53, odbiorniki indywidualne: –odbiorniki indywidualne DSP-88S, –odbiorniki indywidualne serii DSP-90S, moduł POCSAG (dla pagerów serii DSP-90S).

14 Stacja obiektowa DSP-52M

15

16 Obsługa stacji obiektowej

17 Punkt alarmowo – dyspozycyjny OSP

18 Przepisy i zasady prowadzenia korespondencji radiowej w systemach, sieciach kierunkach ł ą czno ś ci radiotelefonicznej UKF Regulacje prawne. Zasady ogólne. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej. Zasady nawiązywania łączności głosem: –wywołanie korespondenta, –wywołanie korespondenta w sieci KSWA, –zgłoszenie się na wywołanie, Zasady wymiany korespondencji radiowej: –przekazanie korespondencji, –pokwitowanie przyjęcia korespondencji, –stosowanie kryptonimów w formie skróconej, –stosowanie zwrotów KONIEC i BEZ ODBIORU.

19 Regulacje prawne Instrukcja Dyrektora KCKRiOL w sprawie organizacji łączności radiowej UKF w jednostkach organizacyjnych PSP, KG PSP, Warszawa 2002.

20 Zasady ogólne minimalny czas nadawania - maksimum treści, prowadzenie korespondencji w formie na Ty, celowość korespondencji: 1. nadawanie i odbiór poleceń i meldunków, 2. wymiana wiadomości służbowych,

21 Zasady ogólne – c.d. w każdym przypadku zabrania się podawania stopni służbowych, nazwisk osób funkcyjnych, nazw i czynności o charakterze specjalnym, sposoby wywołania: 1. głosem, 2. tonem, 3. urządzeniami selektywnego wywołania,

22 Zasady ogólne – c.d. Sposoby odbioru korespondencji: z potwierdzeniem zwrotnym, z pokwitowaniem, bez pokwitowania (lub potwierdza się odbiór innymi środkami łączności).

23 Zasady nawiązywania łączności głosem Wywołanie korespondenta: Wywołanie korespondenta polega na nadaniu: kryptonimu stacji korespondenta 1 raz, zwrotu TU 1 raz, kryptonimu stacji własnej 1 raz, zwrotu ODBIÓR 1 raz. PRZYKŁAD: MF 581-10, TU, WF 388-22, ODBIÓR MF pięćset osiemdziesiąt jeden – dziesięć, TU,WF trzysta osiemdziesiąt osiem – dwadzieścia dwa, odbiór.

24 Zasady nawiązywania łączności głosem – c.d. Zgłoszenie się na wywołanie: Zgłoszenie się na wywołanie polega na nadaniu: zwrotu TU 1 raz, kryptonimu stacji własnej 1 raz, zwrotu ODBIÓR 1 raz. PRZYKŁAD: TU, MF 581-10, ODBIÓR.

25 Zasady wymiany korespondencji radiowej Przekazanie korespondencji: Przekazanie korespondencji polega na nadaniu: kryptonimu stacji korespondenta 1 raz zwrotu TU 1 raz kryptonimu stacji własnej 1 raz treści korespondencji zwrotu ODBIÓR 1 raz PRZYKŁAD: WF 301-10,TU, WF 301-21, JESTEM NA MIEJSCU, UDAJĘ SIĘ NA ROZPOZNANIE, ODBIÓR.

26 Zasady wymiany korespondencji radiowej – c.d. Pokwitowanie przyjęcia korespondencji: Pokwitowanie przyjęcia korespondencji polega na nadaniu: zwrotu TU1 raz kryptonimu stacji własnej1 raz zwrotu ZROZUMIAŁEM1 raz zwrotu ODBIÓR1 raz PRZYKŁAD: TU, WF 301-10, ZROZUMIAŁEM, ODBIÓR.

27 Zasady wymiany korespondencji radiowej – c.d. Przekazanie wiadomości okólnikiem: Przekazanie korespondencji okólnikiem polega na nadaniu: kryptonim okólnikowy1 raz, zwrot TU1 raz, kryptonim stacji własnej1 raz, treść informacji1 raz. PRZYKŁAD: OMEGA, TU, WF 301-11, PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODBIORU Po upływie około jednej minuty osoba obsługująca stację przystępuje do nadania wiadomości okólnikowej. W warunkach łączności pewnej tylko przekazywanie krótkich informacji może odbywać się bez uprzedzenia. PRZYKŁAD: OMEGA, TU, WF 301-11, POZOSTAWIĆ SPRZĘT GAŚNICZY NA STANOWISKACH, UDAĆ SIĘ NA MIEJSCE ZBIÓRKI, ODBIÓR.

28 Stosowanie kryptonimów w formie skróconej Po nawiązaniu łączności w pewnych okolicznościach dopuszcza się stosowanie kryptonimów w formie skróconej, np.: pomija się indeksy literowe przy komunikacji pomiędzy korespondentami sieci radiowych w danym regionie w ramach jednego pionu służbowego, PRZYKŁAD: WF 250-10, TU, WF 306-16, ODBIÓR TU, WF 250-10, ODBIÓR 250-10, TU, 306-16, JESTEM NA MIEJSCU AKCJI, UDAJĘ SIĘ NA ROZPOZNANIE, ODBIÓR TU, 250-10, ZROZUMIAŁEM, ODBIÓR.

29 Stosowanie kryptonimów w formie skróconej – c.d. pomija się indeksy literowe i pierwsze trzy cyfry kryptonimu po nawiązaniu łączności w relacjach z innymi korespondentami macierzystych sieci, jeżeli używane są kryptonimy z jednego przedziału Z1Z2Z3-00÷99, PRZYKŁAD: WF 250-10, TU, WF 250-16, ODBIÓR TU, WF 250-10, ODBIÓR 10, TU, 16, JESTEM NA MIEJSCU AKCJI, UDAJĘ SIĘ NA ROZPOZNANIE, ODBIÓR TU, 10, ZROZUMIAŁEM, ODBIÓR.

30 Stosowanie kryptonimów w formie skróconej – c.d. Uwaga: na żądanie każdego korespondenta należy bezwzględnie podać swój kryptonim w formie pełnej. w jednostkach ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych dopuszcza się zastępowanie pierwszych trzech cyfr kryptonimu nazwą miejscowości stacjonowania jednostki np.: OTWOCK 22 lub WOŁOMIN 43 itp. Wyjątki te mogą być stosowane tylko podczas pracy we własnych sieciach i kierunkach radiotelefonicznych.

31 Zasady wymiany korespondencji radiowej Zwrot KONIEC lub BEZ ODBIORU można stosować tylko jako informację całkowitego zakończenia łączności w sieci radiotelefonicznej. Oznacza on praktycznie wyłączenie urządzenia radiotelefonicznego (lub przejście na nasłuch na innym kanale) i może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia stacji głównej lub na polecenie zakończenia łączności.

32 Schemat meldunku z akcji meldunek z wyjazdu do akcji, meldunek z dojazdu do miejsca zdarzenia, meldunek po przybyciu na miejsce zdarzenia, meldunek z rozpoznania wodnego, meldunek o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stanowiska wodnego.

33 Opis znaczenia znaku Znaki gestowe Znaki dźwiękoweZnaki świettlne Prawa ręka podniesiona w góre (Uwaga, Zrozumiano, Gotowe) Jeden długi sygnałDługie białe światło Podniesioną w górę prawą rękę szybko opuścić przed siebie do poziomu. Znak powtórzyć 2 – 3 razy. (Woda naprzód) Długi, krótki, długi Długie, krótkie, długie białym światłem lub wykonać znak gestowy światłem zielonym. Podniesioną w górę prawą ręką wykonać parokrotnie poprzeczne ruchy przeczące. (Woda stój lub Stój) Krótki, długi, krótki. Krótki, długi, krótki, lub znak gestowy czerwonym światłem. Zgiętą w łokciu i podniesioną w bok w górę prawą ręką wykonać parokrotnie ruch pionowy. (Prędzej, Zwiększ obroty, Zwiększ ciśnienie) Wykonać znak gestowy białym światłem. Zgiętą w łokciu i podniesioną w bok w górę prawą ręką wykonać parokrotnie ruch przeczący. (Wolniej, Zmniejsz obroty, Zmniejsz ciśnienie) Wykonać znak gestowy białym światłem. Dłońmi obu podniesionych w górę rąk wykonywać szybkie regularne ruchy poprzeczne (Niebezpieczeństwo, Roty wróć, Wycofać się, Na pomoc) Szereg krótkich sygnałów. Szereg krótkich błysków światłem białym lub zielonym Znaki sygnalizacyjne

34 Obsługa radiotelefonów przeno ś nych Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń radiotelefonicznych Podczas normalnej eksploatacji radiotelefon emituje energię, która generalnie nie powoduje żadnej szkody dla organizmu osoby obsługującej urządzenie. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących zasad: radiotelefon podczas nadawania należy trzymać w pozycji pionowej, radiotelefon funkcjonuje najlepiej gdy mikrofon znajduje się ok. 5 cm od ust, nie należy podczas nadawania trzymać anteny radiotelefonu bardzo blisko odkrytych części ciała, zwłaszcza twarzy lub oczu,

35 Obsługa radiotelefonów przeno ś nych Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń radiotelefonicznych – c.d. nie należy naciskać klawisza PTT (przycisku nadawania), jeśli się w danej chwili nie nadaje (podczas nadawania antena emituje największe promieniowanie), nie należy używać radiotelefonu w środowiskach wybuchowych jeśli nie jest on przeznaczony do takiej pracy (np.: musi być w wykonaniu iskrobezpiecznym), nie należy używać zestawów nagłownych i innych akcesorii przy maksymalnie zgłośnionym radiotelefonie,

36 Obsługa radiotelefonów przeno ś nych Bezpieczeństwo użytkowania urz ą dze ń radiotelefonicznych – c.d. w celu uniknięcia fizycznego uszkodzenia nie należy trzymać radiotelefonu za antenę, należy zabezpieczyć styki akumulatora przed zetknięciem się z materiałami przewodzącymi, należy zamykać gniazdo akcesorii jeśli nie jest w danej chwili używane.

37 Obsługa radiotelefonów przeno ś nych Przygotowanie radiotelefonu do pracy Sposób instalacji anteny Montaż i demontaż akumulatora. Sposób założenia i wyjęcia zaczepu do paska

38 Obsługa radiotelefonów przeno ś nych – c.d. (elementy funkcjonalne i ich przeznaczenie) 1. Włączenie-wyłączenie regulacja siły głosu. 2. Przycisk nadawania ( PTT). 3. Przełącznik kanałów skanera. 4. Przycisk kontrolny. 5. Przycisk funkcyjny. 6. Wskaźnik trójkolorowy LED. 7. Gniazdo anteny. 8. Gniazdo akcesorii.

39 Obsługa radiotelefonów przeno ś nych – c.d. Włączanie i wył ą czanie radiotelefonu Wybranie odpowiedniego kanału Nadawanie Rozmowa odbiór

40 Podstawowe czynności konserwacyjne Raz w tygodniu należy oczyścić radiotelefon, jego akcesoria i urządzenie ładujące za pomocą czystej, suchej, nie pozostawiającej kłaczków szmatki. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, detergentów, alkoholu, aerozoli ani produktów ropopochodnych. Raz w tygodniu należy oczyścić kontakty w zasilaczu akumulatorowym i urządzeniu ładującym używając czystego, suchego, bawełnianego wacika. Nie zanurzać radiotelefonu ani jego akcesoriów w płynach. Należy chronić radiotelefon przed upadkiem na twarde podłoże. Należy kłaść go ostrożnie. Wszelkie naprawy i modyfikacje mogą być dokonywane tylko w autoryzowanych warsztatach przez przeszkolony personel

41 Obsługa radiotelefonów przewo ź nych Bezpieczeństwo obsługi W czasie normalnej eksploatacji radiotelefonu poziom promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nadajnik nie powinien powodować bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkownika. Jednakże dla zapewnienie osobistego bezpieczeństwa należy przestrzegać następujących prostych zaleceń: nie należy nadawać gdy antena znajduje się bardzo blisko lub dotyka odkrytych części ciała, w szczególności twarzy i oczu, nie naciskać przycisku PTT gdy aktualnie nie ma potrzeby nadawania, nie pozwalać dzieciom na zabawę z jakimikolwiek urządzeniami zawierającymi nadajniki radiowe,

42 Obsługa radiotelefonów przewo ź nych Bezpieczeństwo obsługi – c.d. nie obsługiwać radiotelefonu w czasie jazdy i jednocześnie kierować pojazdem, nie nadawać gdy osoby znajdujące się na zewnątrz samochodu są w zbyt małej odległości od zainstalowanej na zewnątrz pojazdu anteny, nie wolno używać radiotelefonów w pobliżu palnych cieczy i ładunków wybuchowych.

43 Obsługa radiotelefonów przewoźnych – c.d. (elementy funkcjonalne i ich przeznaczenie) 1.Włączanie/wyłącznie i regulacja siły głosu. 2.Przyciski do przewijania kanałów w górę i w dół. 3.Przycisk nasłuchu (monitorowanie). 4.Skanowanie włączone/ wyłączone. 5.Chwilowe wykreślanie kanałów z listy skaningowej. 6.Dioda LED – monitorowanie. 7.Dioda LED – skanowanie. 8.Dioda LED – nadawanie/ zajętość kanału. 9.Gniazdo mikrofonu. 10.Głośnik. 11.Wyświetlacz. 12.Mikrofon z przyciskiem PTT. 12678 934 10 12 5 11

44 Radiotelefon przewoźny Obrócić pokrętło regulatora siły głosu ON/OFF VOLUME w prawo poza zatrzask. Połowa obrotu odpowiada 50% siły głosu. Włączanie urządzenia

45 Radiotelefon przewoźny Wybierz odpowiedni kanał naciskając przycisk CHANNEL UP lub CHANNEL DOWN. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału. Wybór kanału pracy

46 Podstawowe czynności konserwacyjne Przegląd bieżący Ma na celu stwierdzenie aktualnego stanu technicznego radiotelefonu. Powinien być wykonywany przez użytkownika raz w tygodniu. Polega on na wykonaniu następujących czynności: oczyszczeniu z brudu i kurzu zewnętrznych powierzchni radiotelefonu, oczyszczeniu anteny, części anteny posmarować specjaln ą pastą (np. Silpastą E), sprawdzeniu stanu kabli połączeniowych i złącz.

47 Podstawowe czynno ś ci konserwacyjne – c.d. Przegl ą d roczny Ma na celu sprawdzenie czy radiotelefon zachowuje wymagane warunki do dalszej eksploatacji. Przegląd powinien być wykonywany raz na rok oraz każdorazowo po dokonaniu naprawy w upoważnionym do przeglądu warsztacie/adresy autoryzowanych zakładów usługowych załączone są do karty gwarancyjnej/. Należy skontrolować następujące podstawowe parametry: czułość odbiornika, moc wyjściową odbiornika i nadajnika, współczynnik fali stojącej w instalacji antenowej, maksymalną dewiację nadajnika, częstotliwość pracy odbiornika i nadajnika.

48 Akcesoria i zestawy dodatkowe

49 Zasady prowadzenia dokumentacji urządzeń łączności Dokumentację techniczną stanowią: dokumentacja instalacji radiotelefonów stacjonarnych (lub przewoźnych przystosowanych do pracy w pomieszczeniach jako stacjonarne), dokumentacja konserwacji urządzeń, anten oraz uziemień ochronnych i roboczych.

50 GM - 300 -------------------------- /nazwa urządzenia OSP LASKI - -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- / nazwa jednostki /

51 OSP Szczaki

52 Karta ewidencyjna radiotelefonu rodzaj urządzeniaGM-300 numer fabryczny71293576 obsada kanałowa B004, B009, B018, B022, B025, B044, B048, B052 nazwa użytkownikaOSP Gąbki miejsce instalacjiGBA 2,5/16

53 Wykorzystano: Zespół autorów: Podręcznik do szkolenia szeregowców OSP. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1978. Zespół autorów: Technologia działań ratowniczo-gaśniczych. SGSP, Warszawa 1995. Praca zbiorowa: Podręcznik do szkolenia dowódców sekcji OSP. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1974. Gierski E.: Efektywność dowodzenia. Firex, Warszawa 1997. Praczyk Z.: Łączność i alarmowanie w strażach pożarnych. SChP, Poznań 1973.

54 Wargocki L.: Łączność w strażach pożarnych – pytania i odpowiedzi. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979. Pismo Związku OSP Strażak nr 1 styczeń 2005, nr 3 marzec 2005, nr 3 marzec 2006. Instrukcja Dyrektora KCKRiOL w sprawie organizacji łączności radiowej UKF w jednostkach organizacyjnych PSP. KG PSP, Warszawa 2002. Instrukcje obsługi radiotelefonów przenośnych i przewoźnych firm Motorola i Radmor. Materiały informacyjne firmy PLATAN. Wykorzystano:

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 10: Łączność i alarmowanie Autor: Jacek Chrzęstek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google