Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja stanowiska komputerowego Przygotowanie komputerowego stanowiska pracy, u ż ytkowanie oraz zabezpieczenie powinno zosta ć unormowane na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja stanowiska komputerowego Przygotowanie komputerowego stanowiska pracy, u ż ytkowanie oraz zabezpieczenie powinno zosta ć unormowane na podstawie."— Zapis prezentacji:

1

2 Dokumentacja stanowiska komputerowego Przygotowanie komputerowego stanowiska pracy, u ż ytkowanie oraz zabezpieczenie powinno zosta ć unormowane na podstawie odpowiedniej dokumentacji. Takimi dokumentami mog ą by ć : specyfikacja sprz ę tu komputerowego, audyt informatyczny audyt sprz ę tu audyt oprogramowania audyt legalno ś ci regulaminy, plansze, listy hase ł

3 Specyfikacja sprz ę tu komputerowego Wytyczne dotycz ą ce konfiguracji zestawu komputerowego, przygotowywane w formie specyfikacji (zestawienia), w której okre ś la si ę parametry poszczególnych komponentów (mniej lub bardziej szczegó ł owo) np. p ł yta g ł ówna procesor karty rozszerze ń (graficzna, d ź wi ę kowa, sieciowa itp.) pami ęć RAM dysk twardy nap ę dy optyczne akcesoria (mysz, klawiatura, zestawy g ł o ś nikowe itp.) monitor urz ą dzenia peryferyjne (drukarka, skaner itp.) oprogramowanie (OS, pakiet biurowy itp.) gwarancja i serwis pogwarancyjny.

4 Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC Lp Nazwa komponentuDane techniczne 1.P ł yta g ł ównaStandard p ł yty: ATX, magistrala: 800 MHz/1066/1333 MHz Obs ł ugiwana pami ęć : 4x DDR2 800 (obs ł uga dwukana ł owa) Maksymalna ilo ść pami ę ci: 8 GB Z łą cza rozszerze ń : 1x PCI-E (16x), 3x PCI-E(1x), 3x PCI Kontrolery dysków: 1x UDMA, 6x SATAII (300), w tym 1 eSATA port, Karta d ź wi ę kowa: zintegrowana, 8-kana ł owa, HighDefinition Karta sieciowa: zintegrowana, zgodna ze standardem 10/100/1000 Mbps LAN Port wewn ę trzny: minimum 1x IEEE 1394a (przód) Porty zewn ę trzne: minimum 1x IEEE 1394a, 12x USB (2.0) - w tym minimum 2 przód, audio Gwarancja: 36 miesi ę cy

5 LpNazwa komponentuDane techniczne 2.ProcesorIlo ść rdzeni:2 Architektura procesora: 64 bit (wersja BOX), kompatybilny z systemami operacyjnymi rodziny Windows, technologia 45nm Cz ę stotliwo ść pracy: 3166 MHz, Cz ę stotliwo ść FSB: 1333 MHz Mno ż nik: x9.5, Pami ę c cache L2: 6144 kB Wykorzystane technologie: Execute Disable Bit, Intel Visualization Technology, Enhanced Halt State Gwarancja: 36 miesi ę cy 3.Pami ęć RAMRodzaj DDR2, pojemno ść : 2048 MB (2x1024), Standard: PC6400 Cz ę stotliwo ść : 800 MHz, Timingi SPD: CL5 Z łą cze: 240 pin Ilo ść sztuk: 1, Gwarancja: do ż ywotnia producenta Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC

6 LpNazwa komponentuDane techniczne 4.Dysk twardyPojemno ść : 500 GB, Pami ęć cache: 32 MB Pr ę dko ść obrotowa: 7200 obr/min Technologia prostopad ł ego nagrywania Interfejs: Serial ATA II (300) NCQ Rozmiar: 3,5" Gwarancja: 36 miesi ę cy 5.Nap ę d DVDPr ę dko ść zapisu CDR/CDRW/odczytu: 48x32x48 Pr ę dko ść odczytu DVD: x16 Pr ę dko ść zapisu DVD-R: x16 Pr ę dko ść zapisu DVD-RW: x12 Pr ę dko ść zapisu DVD-R Double Layer: x12 Pr ę dko ść zapisu DVD+R: x16 Interfejs: EIDE / ATAPI Pojemno ść bufora: 2MB Technologia LightScribe Mechanizm podania p ł yty: tacka Do łą czone oprogramowanie Nero Burning ROM Kolor: jasny Gwarancja: 24 miesi ą ce Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC

7 LpNazwa komponentuDane techniczne 6.Karta graficznaZ łą cze: PCI-Express 16x, Technologia wykonania 80 nm Taktowanie rdzenia: 570 MHz, Rdze ń : ilo ść jednostek Pixel Shader: 32 Rdze ń : ilo ść jednostek Vertex Shader: 32 Pami ęć : typ: DDR2, Pami ęć : ilo ść (MB): 512, Pami ęć : szyna (bit): 128 Pami ęć : taktowanie (MHz): 800 (1400 DDR), RAMDAC (MHz): 2x400 Maksymalna rozdzielczo ść (piksel): 2560 x 1600 (dla 60 Hz) Technologia DirectX: 10.0, Technologia OpenGL: 2.0, SLI, PureVideo HD, Rodzaj ch ł odzenia: pasywne Wyj ś cie cyfrowe DVI: Tak, 2 szt. Wyj ś cie TV (S-Video): Tak, HDTV Gwarancja: 36 miesi ę cy 7.Karta sieciowaNa p ł ycie, zgodna ze standardem 10/100/1000 Mbps LAN Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC

8 LpNazwa komponentuDane techniczne 8.Karta muzycznaNa p ł ycie, 8-kana ł owa, HighDefinition 9.ObudowaStandard: ATX, zasilacz: 400 W, kolor jasny Miejsc na nap ę dy 5,25": 3, Miejsc na nap ę dy 3,5" zewn ę trzne: 1 Miejsc na nap ę dy 3,5" wewn ę trzne: 6 Z łą cza na przednim panelu obudowy: USB, audio, Firewire Wysoko ść : 460 mm Szeroko ść : 205 mm G łę boko ść : 530 mm Gwarancja: 24 miesi ą ce Kolor: jasny 10.Klawiatura Łą czno ść : przewodowa, interfejs: USB, podpórka pod nadgarstki, 10 klawiszy szybkiego dost ę pu, gwarancja 36 miesi ę cy 11.MyszTyp: przewodowa, laserowa, interfejs: USB, rozdzielczo ść pracy 1000 dpi Ilo ść przycisków: 4, ilo ść rolek: 1 Gwarancja: 36 m-cy Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC

9 LpNazwa komponentuDane techniczne 12.G ł o ś nikiLiczba g ł o ś ników 3 Liczba g ł o ś ników satelitarnych 2 o mocy 6W G ł o ś nik niskotonowy 1 o mocy 17W Przenoszone cz ę stotliwo ś ci 40Hz – 20KHz 13.MonitorMatryca aktywna TFT, pow ł oka antyrefleksyjna i antystatyczna. Przek ą tna: 19", Wielko ść plamki: 0,294 mm Rozdzielczo ść fizyczna: 1280 x 1024, Czas od ś wie ż ania: 6 ms Jaskrawo ść wy ś wietlacza: 300 nitów, Kontrast: 1000:1 K ą ty widzenia: 178 / 178 Od ś wie ż anie poziome: 34 - 83 KHz, Od ś wie ż anie pionowe: 48 - 76 Hz Dwa z łą cza, dual DVI-I (VGA analogowe i cyfrowe) Zewn ę trzne porty we-wy: Jeden port wychodz ą cy, cztery porty przychodz ą ce (kabel w zestawie) Gwarancja: 36 miesi ę cy Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC

10 LpNazwa komponentuDane techniczne 14.DrukarkaTyp: drukarka atramentowa kolorowa z mo ż liwo ś ci ą skanowania, Szybko ść druku w czerni do 32strA4/min, Szybko ść druku w kolorze 31 strA4/min, Rozdzielczo ść optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczo ść wej ś ciowa 1200 dpi Technologia druku: termiczna atramentowa, Maksymalny rozmiar papieru: A4, Typ skanera: stolikowy, Optyczna rozdzielczo ść skanowania do 2400 dpi, Rozdzielczo ść skanowania sprz ę towego do 2400 x 4800 dpi, Pojemno ść zasobników papieru podajnik/odbiornik 100/50 Z łą cza: USB 2.0, Ethernet Pami ęć wbudowana / maksymalna: 64 / 64MB Wymiary: 446 x 387 x 189 mm, Waga: 11,4 kg Kabel przy łą czeniowy USB, Gwarancja: 12 miesi ę cy Przyk ł adowa specyfikacja zestawu komputerowego klasy PC

11 LpNazwa komponentuDane techniczne 8.System operacyjnyMicrosoft Windows Vista/7 (np. Home)PL, OEM, 64-bit 9.OprogramowanieMicrosoft Office 2007/2010 (np. Home) PL, Nero Burning ROM, Microsoft Security Essentials PL, 64-bit 10.Gwarancja36 miesi ę cy, mo ż liwo ść rozbudowy sprz ę tu przez pracownika upowa ż nionego przez zamawiaj ą cego (z wykszta ł ceniem informatycznym), bez utraty praw do gwarancji na pozosta ł e elementy jednostki. 11.Serwis pogwarancyjny Naprawa w miejscu instalacji urz ą dzenia, w przeci ą gu maks. 3 dni robocze od zg ł oszenia usterki, w sytuacji powa ż nego uszkodzenia naprawa w terminie uzgodnionym przez obie strony.

12 Audyt informatyczny W celu oceny bezpiecze ń stwa systemów informatycznych mo ż na si ę pos ł u ż y ć audytem informatycznym (IT audit). Pozwala on na zoptymalizowanie zakupów sprz ę tu komputerowego oraz systemów operacyjnych oraz u ł atwia ewentualn ą reakcj ę w sytuacjach kryzysowych. Audyt sprz ę tu Audyt sprz ę tu komputerowego to najcz ęś ciej remanent, podczas którego zostaj ą szczegó ł owo opisane poszczególne komponenty zestawów komputerowych. Inwentaryzacja umo ż liwia zgromadzenie dok ł adnych danych dotycz ą cych stanu posiadanego sprz ę tu i jego konfiguracji. Raport z audytu pozwala przygotowa ć strategie przysz ł ych zakupów lub modernizacji sprz ę tu.

13 Audyt oprogramowania Polega najcz ęś ciej na przeskanowaniu zestawów komputerowych i wykonaniu listy wszystkich zainstalowanych plików. Zestawienie takie jest porównywane z wzorcem oprogramowania po żą danego, dzi ę ki czemu powstaje lista niepotrzebnych i potencjalnie niebezpiecznych aplikacji. Ponadto raport z takiego audytu mo ż e zawiera ć : list ę najpopularniejszych aplikacji czas pracy poszczególnych programów podzia ł aplikacji wykorzystywanych do pracy i zabawy rodzaj przechowywanych danych procentowy podzia ł powierzchni dyskowej ze wzgl ę du na typ przechowywanych danych

14 Audyt legalno ś ci Polega na porównaniu zainstalowanych aplikacji z faktyczn ą liczb ą posiadanych licencji. Na podstawie audytu powstaje szczegó ł owy raport, ujmuj ą cy aplikacje na które firma nie ma licencji lub na które ma ich zbyt wiele. Regulaminy, plansze, listy hase ł Zasady u ż ytkowania komputerowego stanowiska pracy oraz urz ą dze ń peryferyjnych, powinny zosta ć sprecyzowane w odpowiednim regulaminie. W pobli ż u stanowiska pracy powinna wisie ć plansza zawieraj ą ca, instrukcj ę BHP, obs ł ugi komputera i drukarki.

15 W kwestiach bezpiecze ń stwa pomocna na stanowisku pracy mo ż e by ć lista hase ł niezalecanych: ci ą g znaków nast ę puj ą cych po sobie – qwerty, 123456, zaqwsx itp. has ł a tzw. uwierzytelniaj ą ce – password, master, dragon, popularne imiona, dyscypliny sportu itp.


Pobierz ppt "Dokumentacja stanowiska komputerowego Przygotowanie komputerowego stanowiska pracy, u ż ytkowanie oraz zabezpieczenie powinno zosta ć unormowane na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google