Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2005 Opracowanie: Jadwiga Pieczywek Kierownik Pracowni Matur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2005 Opracowanie: Jadwiga Pieczywek Kierownik Pracowni Matur."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2005 Opracowanie: Jadwiga Pieczywek Kierownik Pracowni Matur

2 MATURA 2005  2005 – licea ogólnokształcące i licea profilowane  2006 – technika, uzupełniające licea ogólnokształcące  2007 – technika uzupełniające

3 PODSTAWY PRAWNE  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

4 TERMINY

5 MIEJSCE Szkoła, którą ukończył zdający W szczególnych przypadkach: miejsce wskazane przez dyrektora OKE

6 INFORMACJE OGÓLNE Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym. Opisy wymagań egzaminacyjnych, formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla poszczególnych przedmiotów oraz kryteria oceniania, a także przykładowe zestawy egzaminacyjne zawierają informatory przedmiotowe.

7 INFORMACJE OGÓLNE c.d. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dokonuje zdający: 1) w części ustnej - w deklaracji, 2) w części pisemnej - w czasie egzaminu.

8 INFORMACJE OGÓLNE c.d. Informację o pomocach, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyrektor Komisji Centralnej zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.

9 INFORMACJE OGÓLNE c.d. Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatów językowych. Na prośbę zdającego, sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są mu udostępniane do wglądu, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

10 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ PISEMNA oceniana przez zespół egzaminatorów zewnętrznych CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe

11 CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe:  język polski (1 poziom)  język obcy nowożytny (P lub R)  język mniejszości narodowej (1 poziom) (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) Przedmioty dodatkowe  język obcy nowożytny (R)  język grupy etnicznej (1 poziom) Przedmioty dodatkowe  język obcy nowożytny (R)  język grupy etnicznej (1 poziom)

12 CZĘŚĆ USTNA – j.polski, j.mniejszości narodowej lub grupy etnicznej Trwa około 25 minut i składa się z dwóch części: 1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów (około15 minut), przy czym projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut, 2) rozmowy zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem. W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się wypowiedzi zdającemu. Szkoła zapewnia sprzęt niezbędny do wykorzystania materiałów pomocniczych dostarczonych przez zdającego do prezentacji tematu.

13 CZĘŚĆ USTNA – j.obcy nowożytny (P) Trwa około 10 minut. Zdający losuje zestaw zadań i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części: 1) część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról, 2) część druga polega na opisaniu otrzymanej ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminującego, związane z tą ilustracją.

14 CZĘŚĆ USTNA – j.obcy nowożytny (R) Trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części: 1) część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego zawartego w zestawie zadań, 2) część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie zadań i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników (P,R).

15 CZĘŚĆ USTNA – j.obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (jeden poziom) Trwa około 20 minut i polega na rozmowie zdającego z egzaminującym na tematy związane z przeczytanym tekstem. Zdający losuje tekst i na zapoznanie się z jego treścią ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.

16 CZĘŚĆ USTNA – Wyniki Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.

17 CZĘŚĆ PISEMNA – przedmioty obowiązkowe (P lub R) język polski język obcy nowożytny jeden przedmiot wybrany spośród następujących : Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu język mniejszości narodowej ( dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości)

18 CZĘŚĆ PISEMNA – R Zdawanie egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym wymaga rozwiązania zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dla poziomu podstawowego oraz zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dla poziomu rozszerzonego.

19 CZĘŚĆ PISEMNA przedmioty dodatkowe - max.3 - (R) Przedmioty jeśli absolwent nie wybrał jako obowiązkowe Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Informatyka Język grecki i kultura antyczna Język grupy etnicznej Język łaciński i kultura antyczna Język obcy nowożytny ( inny niż obowiązkowy )

20 CZĘŚĆ PISEMNA – j.polski, j. mniejszości narodowych poziom Czas (min.) arkuszepolega na: P 170AIrozwiązaniu testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego i umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym R 170 + 130 AI+AIIsprawdzeniu umiejętności pisania tekstu własnego związanego z zawartym w arkuszu egzaminacyjnym tekstem literackim nieujętym w podstawie programowej danego przedmiotu

21 CZĘŚĆ PISEMNA – język obcy nowożytny Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, z czego 20 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania prostych tekstów użytkowych. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 300 minut i składa się z trzech części: 1) część pierwsza trwa 120 minut, (j.w.), 2) część druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno - gramatycznych, 3) część trzecia trwa 110 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.

22 Języki obce nowożytne Język obcy nowożytny j. angielski j. francuski j. hiszpański j. niemieckij. portugalski j.rosyjski j.słowacki j. szwedzki j.włoski

23 Języki obce Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej jak i części pisemnej, jest zdawany z tego samego języka. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego nie może być zdawany z tego samego języka. Egzamin maturalny z języka grupy etnicznej jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.

24 CZĘŚĆ PISEMNA – język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (jeden poziom) Egzamin trwa 240 minut i składa się z dwóch części: 1) część pierwsza trwa 90 minut, z czego 30 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów, 2) część druga trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej na podstawie przeczytanego tekstu. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.

25 CZĘŚĆ PISEMNA – historia, wos, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu poziomCzas (min.) arkuszepolega na: P 120AIrozwiązaniu testu, obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych R 120 + 150 AI+AIIAII: sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także sprawności formułowania wypowiedzi pisemnej

26 CZĘŚĆ PISEMNA – biologia, chemia, fizyka poziomCzas (min.) arkuszepolega na: P 120AIrozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce; zadania egzaminacyjne obejmują cały zakres wymagań egzaminacyjnych R 120 + 120 AI+AIIAII: rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących cały zakres wymagań egzaminacyjnych

27 CZĘŚĆ PISEMNA – geografia poziomCzas (min.) arkuszepolega na: P 120AIrozwiązaniu zadań na podstawie barwnej, szczegółowej mapy i innych pomocniczych materiałów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, obejmujących cały zakres wymagań egzaminacyjnych R 120 + 120 AI+AIIAII: rozwiązaniu zadań z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych

28 CZĘŚĆ PISEMNA - matematyka poziomCzas (min.) arkuszepolega na: PODSTAWOWY 120AI rozwiązaniu zestawu zadań egzaminacyjnych zawierającego zadania sprawdzające rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadania o charakterze problemowym ROZSZERZONY 120 + 150 AI+AII AII: rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych

29 CZĘŚĆ PISEMNA w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, jako językiem wykładowym, oraz absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub - z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski - odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej albo w danym języku obcym, będącym drugim językiem nauczania. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje w deklaracji.

30 CZĘŚĆ PISEMNA w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych - P Egzamin na poziomie podstawowym składa się z dwóch części: 1) część pierwsza jest zdawana w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, 2) część druga jest zdawana w drugim języku nauczania, trwa 80 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z zakresu treści realizowanych w danym przedmiocie w drugim języku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

31 CZĘŚĆ PISEMNA w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych - R Egzamin na poziomie rozszerzonym składa się z trzech części: 1) część pierwsza i druga jest zdawana w języku polskim zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, 2) część trzecia jest zdawana w drugim języku nauczania, trwa 80 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z zakresu treści realizowanych w danym przedmiocie w drugim języku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami (PP- cz.2.).

32 CZĘŚĆ PISEMNA – przedmioty dodatkowe – j.grecki i kultura antyczna, j.łaciński i kultura antyczna, język grupy etnicznej (R) Czas (min.)polega na: Część I 90 napisaniu w języku polskim krótkiej wypowiedzi na określony temat, z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym Część II 150 rozwiązaniu testu leksykalno - gramatycznego i testu na zrozumienie tekstu oraz na przetłumaczeniu tekstu oryginalnego na język polski W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać odpowiednio ze słownika grecko - polskiego lub łacińsko - polskiego oraz atlasu historycznego albo słownika językowego właściwego dla zdawanego języka grupy etnicznej.

33 CZĘŚĆ PISEMNA – przedmioty dodatkowe – informatyka Czas (min.)polega na: Część I 90 rozwiązaniu zadań bez korzystania z komputera Część II 150 rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.

34 CZĘŚĆ PISEMNA – Wyniki 1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego wyrażane są w skali procentowej. 2. Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe na poziomie podstawowym otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu. 3. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego w tej części. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

35 POZYTYWNY WYNIK MATURY Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli zdał egzamin w części ustnej i w części pisemnej.

36 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Przez 5 lat od daty I egzaminu w sesjach zimowych i letnich Zdający nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu (przedmiotów), w części ustnej lub pisemnej, albo przerwał egzamin Zdający nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu (przedmiotów), w części ustnej lub pisemnej, albo przerwał egzamin Zdający jest niezadowolony z wyniku egzaminu Zdający jest niezadowolony z wyniku egzaminu Może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej egzaminu z tych przedmiotów Może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej egzaminu z tych przedmiotów Może wybrać nowy Przedmiot obowiązkowy Może wybrać nowy Przedmiot obowiązkowy Może zdać przedmioty dodatkowe Może zdać przedmioty dodatkowe

37 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie.

38 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

39 Lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2005 roku L.p NAZWA OLIMPIADYZWOLNIENIE Z PRZEDMIOTU 1. Chemicznachemia 2. Biologicznabiologia 3. Historycznahistoria 4. Literatury i Języka Polskiegojęzyk polski 5. Geograficzna i Nautologicznageografia 6. Języka Niemieckiegojęzyk niemiecki 7. Języka Francuskiegojęzyk francuski 8. Języka Angielskiegojęzyk angielski 9. Języka Rosyjskiegojęzyk rosyjski 10. Języka Łacińskiegojęzyk łaciński i kultura antyczna

40 Lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2005 roku c.d. L.p NAZWA OLIMPIADYZWOLNIENIE Z PRZEDMIOTU 11. Języka Białoruskiegojęzyk białoruski 12. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie 13. Wiedzy o Prawach Człowiekawiedza o społeczeństwie 14. Fizycznafizyka 15. Matematycznamatematyka 16. Informatycznainformatyka 17. Artystyczna — sekcja plastykihistoria sztuki — sekcja muzykihistoria muzyki

41 Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej określone warunki.

42 Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Opinia powinna być wydana przez poradnię nie wcześniej niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego i nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

43 Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwenta polega na zastosowaniu odpowiedniego rodzaju alfabetu lub wielkości czcionki użytej do druku arkusza egzaminacyjnego lub stworzeniu warunków zdawania egzaminu maturalnego odpowiednich ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub chorobę zdającego.

44 Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Nie przygotowuje się odrębnych zestawów egzaminacyjnych, z wyjątkiem absolwentów niesłyszących, zdających egzamin maturalny z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języków obcych nowożytnych.

45 Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów, i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.

46 Absolwenci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów, odpowiada przewodnicz ą cy szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

47 Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

48 DEKLARACJA ZDAJĄCEGO dotyczy wyboru: 1) przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe, 2) poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, 3) tematu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej w części ustnej egzaminu maturalnego, wybranego z list tematów, 4) środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; 5) języka, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów - w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, grupy etnicznej oraz absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

49 DEKLARACJA ZDAJĄCEGO Pisemna deklaracja zdającego ZdającyPSZE Dyrektor OKE do 30.09do 30.10 do 30.06 do 30.07 Sesja zimowa Sesja letnia

50 ZMIANY W DEKLARACJI Zdający może dokonać zmian w deklaracji, jeżeli nie narusza to harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku gdy zmiany w deklaracji, nie naruszają harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego i nie powodują zmiany liczby arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w danej szkole, zdający może dokonać zmian w deklaracji, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. O dokonanych przez zdającego zmianach w deklaracji, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

51 PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w szkole, powołuje zastępcę Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, uczestniczy (również zastępca i n-l przewidziany do zastępstwa PSZE) w szkoleniu OKE w zakresie organizacji egzaminu,

52 PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, nie później niż na 4 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, zleca nauczycielom, przygotowanie list tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu. PSZE przechowuje i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające arkusze egzaminacyjne i inne materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego.

53 PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY EGZAMINACYJNE Przeprowadzają i oceniają część ustną egzaminu. Członkiem przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu. Przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów) N-l danego przedmiotu z innej szkoły (co najmniej jeden)

54 PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY EGZAMINACYJNE W przypadku zdających, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się co najmniej jeden nauczyciel danego przedmiotu powinien być odpowiednio surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem lub tłumaczem języka migowego.

55 ZESPOŁY NADZORUJĄCE Nadzorują przebieg egzaminu w części pisemnej (minimum 3 osoby) (nie mogą w skład wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy klas) Przewodniczący Nauczyciel N-l z innej szkoły wskazanej przez Dyrektora OKE

56 OBSERWATORZY, EKSPERCI 1. W czasie trwania egzaminu maturalnego mogą być obecni delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej. 2. Obserwatorami egzaminu maturalnego mogą być delegowani pracownicy komisji okręgowych, delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej. 3. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu, egzaminu maturalnego w danej szkole.

57 TERMINY DO SESJI MATURALNEJ W MAJU 2005 18.04.2005 ROZPOCZNĄ SIĘ EGZAMINY USTNE 18.04.2005 ROZPOCZNĄ SIĘ EGZAMINY USTNE 5.05.2005 ROZPOCZNĄ SIĘ EGZAMINY PISEMNE 5.05.2005 ROZPOCZNĄ SIĘ EGZAMINY PISEMNE

58 TERMINY DO SESJI MATURALNEJ W MAJU 2005 do 10.04.2004 Przygotowanie list tematów z j.polskiego, mniejszości narod., grupy etnicznej do 30.10.2004 Zgłasza uczniów do egzaminu w formie okr. przez OKE; zgłasza deklaracje wyboru... do 18.12.2004 Powołuje zastępcę PSZE i szkolny zespół egzaminacyjny do 5.01.2005 Powołuje zespoły przedmiotowe do 5.03.2005 Ustala harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu Podaje ostateczne zmiany w deklaracjach uczniów do 5.04.2005 Powołuje zespoły nadzorujące PSZE

59 TERMINY DO SESJI MATURALNEJ W MAJU 2005 do 16.04.2005 Przekazuje zestawy egzaminacyjne do części ustnej z języków obcych do 10.06.2004 Ewentualnie zwraca się o przedstawienie przygotowanych list tematów z j.polskiego, mniejszości narodowych, grupy etnicznej do 1.04.2005 Wskazuje szkoły lub placówki, z których PSZE może powołać jednego z członków zespołu nadzorującego do 29.06.2005 Przekazuje świadectwa dojrzałości Niezwłocznie po ustaleniu wyników części pisemnej przekazuje wyniki do szkół w celu ich ogłoszenia Dyrektor OKE

60 TERMINY DO SESJI MATURALNEJ W MAJU 2005 maj 2004 Podaje na stronie internetowej szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów z zaburzeniami... oraz chorych.. czerwiec 2004 Określa środowisko komputerowe, programy użytkowe i programy do egz. informatyki marzec 2005 Zamieszcza na stronie CKE informację o pomocach, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu grudzień 2004 Ogłasza harmonogram egzaminu w części pisemnej Dyrektor CKE

61 Gdzie szukać informacji? www.cke.edu.pl www.oke.lomza.com


Pobierz ppt "MATURA 2005 Opracowanie: Jadwiga Pieczywek Kierownik Pracowni Matur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google