Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca uczelni ze szkołami w ramach programów: Spotkanie informacyjne Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca uczelni ze szkołami w ramach programów: Spotkanie informacyjne Warszawa, dnia 11 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca uczelni ze szkołami w ramach programów: Spotkanie informacyjne Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

2 01 \ Cel i adresaci programu 02 \ Warunki udziału w konkursie 03 \ Wnioskodawcy 04\ Przedmiot programu 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków 06 \ Najczęściej zadawane pytania www.nauka.gov.pl „Akademickie Centrum Kreatywności”

3 www.nauka.gov.pl 01 \ Cel i adresaci programu: Celem programu jest wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz popularyzowanie wyników tych badań, jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas prowadzonym kształceniu. Realizacja programu, poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie wdrożenia nowoczesnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli), powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania młodzieży nauką przez rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i ukierunkowania na rozwiązywanie problemów badawczych, a także do podniesienia kompetencji kadry nauczycielskiej.

4 www.nauka.gov.pl Program skierowany jest do:  podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni,  studentów – przyszłych nauczycieli,  „szkół ćwiczeń”.

5 www.nauka.gov.pl 02 \ Warunki udziału w konkursie:  Maksymalny okres realizacji: do 15 listopada 2015 r.,  Wartość całego programu: 2,5 mln zł,  Koszt realizacji projektu: do 250 tys. zł,  Jedna jednostka może złożyć maksymalnie 1 projekt,  Finansowanie otrzyma maksymalnie 10 jednostek, w tym nie więcej niż 2 jednostki w danym obszarze wiedzy. Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

6 www.nauka.gov.pl 03 \ Wnioskodawcy: Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni Zgodnie z art. 2 pkt. 9a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 2 ust. 1 pkt 29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podstawową jednostką organizacyjną jest wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

7 www.nauka.gov.pl 1\ Badania naukowe nad nowatorskimi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia, w tym dotyczącymi rozwijania umiejętności współpracy między nauczycielami różnych obszarów wiedzy, organizacji pracy zespołowej uczniów, umiejętności rozwiązywania napotkanych problemów badawczych oraz kreatywnego myślenia w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).  Dopuszcza się realizację projektów o charakterze interdyscyplinarnym. 04 \ Przedmiot programu:

8 www.nauka.gov.pl 2\ Popularyzacja i wdrażanie wyników badań naukowych, o których mowa w pkt 1, w dotychczas prowadzonym kształceniu studentów (przyszłych nauczycieli) w danych obszarach wiedzy, poprzez organizowanie kursów prezentujących wypracowane osiągnięcia naukowe oraz współpracować w tym zakresie ze „szkołami ćwiczeń”. W ramach realizacji zadania jednostki korzystać będą z dobrych praktyk zagranicznych w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia poprzez zapraszanie praktyków na panele ekspertów, spotkania lub organizację wyjazdów studyjnych metodyków nauczania/tutorów do zagranicznych placówek kształcących studentów (przyszłych nauczycieli).

9 www.nauka.gov.pl 3\ Współpraca z co najmniej trzema „szkołami ćwiczeń”, w których odbędą się praktyki sprawdzające skuteczność nowoczesnych metod dydaktycznych.  Przedmiot proponowanego do realizacji projektu nie musi obejmować każdego poziomu kształcenia. Jednostka ma dowolność w doborze „szkół ćwiczeń”, np. mogą być to 3 przedszkola lub 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum itp.  Jednostka zapewnia praktyki dla studentów (przyszłych nauczycieli) w „szkołach ćwiczeń” w wymiarze co najmniej 30 h/studenta.  Praktyki powinny być realizowane dodatkowo w stosunku do obecnie prowadzonego toku studiów. Realizacja projektu ma charakter nieobowiązkowy i powinna odbywać się poza planowym programem studiów. Dopuszczalna jest realizacja praktyk w formie stażu.

10 www.nauka.gov.pl 05 \ Kryteria i tryb oceny wniosków:  planowane działania jednostki w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz popularyzowanie wyników tych badań, jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas prowadzonym kształceniu,  zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu proponowanych działań. Weryfikacja ww. warunków nastąpi na bazie informacji przedstawionych przez jednostki ubiegające się o finansowanie projektu. Wnioski oceni powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zespół Interdyscyplinarny.

11 www.nauka.gov.pl Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełomie października i listopada br.

12 www.nauka.gov.pl 06 \ Najczęściej zadawane pytania: Czy dostępny jest wzór wniosku o przyznanie środków finansowych? W ramach programu nie zamieszczono generatora wniosków aplikacyjnych. Wszelkie wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o finansowanie projektu zamieszczono w ogłoszeniu o konkursie.

13 www.nauka.gov.pl Jak szczegółowo opisać „szkoły ćwiczeń”? Jednostka samodzielnie wskazuje we wniosku co najmniej trzy „szkoły ćwiczeń”, z którymi nawiąże współpracę w ramach realizacji programu, podając niezbędne informacje o „szkołach ćwiczeń”, m.in.: nazwa szkoły, miejscowość, poziom kształcenia itp.

14 www.nauka.gov.pl Jaka liczba studentów ma zostać objęta praktykami w „szkołach ćwiczeń”? W ramach programu nie wyznaczano warunku szczegółowego dotyczącego zarówno liczby studentów, którzy mają zostać objęci programem, jak i dotyczącego sprawowania opieki merytorycznej w „szkołach ćwiczeń”. Powyższe podyktowane jest zróżnicowaną liczbą studentów (przyszłych nauczycieli) kształcących się w ramach różnych obszarów kształcenia. Wyznaczono natomiast warunek dot. zapewnienia praktyk dla studentów (przyszłych nauczycieli) w „szkołach ćwiczeń” w wymiarze co najmniej 30 h/studenta.

15 www.nauka.gov.pl Czy pod zapisem zawartym w ogłoszeniu o konkursie: „kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli)”, należy rozumieć tylko studentów studiów pedagogicznych lub kolegiów nauczycielskich? Pod pojęciem „kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli)” należy rozumieć studentów kierunków pedagogicznych oraz kierunków studiów, na których jest prowadzona specjalność nauczycielska. W ramach programu dopuszcza się możliwość uczestnictwa w projekcie studentów innej jednostki organizacyjnej uczelni niż wnioskodawca.

16 www.nauka.gov.pl Czy przedstawiony w ogłoszeniu o konkursie katalog kosztów jest zamknięty? Czy możemy zakładać wszystkie wydatki kwalifikowane określone dla działania 1.1 PO IG? W ramach programu wskazano kategorie wydatków zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Katalog wydatków ma charakter zamknięty. W ramach realizacji programu nie przewidziano kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu.


Pobierz ppt "Współpraca uczelni ze szkołami w ramach programów: Spotkanie informacyjne Warszawa, dnia 11 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google