Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Justyna Jedynak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Justyna Jedynak."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Justyna Jedynak

2 2 Plan prezentacji I.Cechy dobrej teorii II. Postęp w ekonomii III.Struktura współczesnej myśli ekonomicznej IV. Podsumowanie

3 3 Część I CECHY DOBREJ TEORII

4 4 1.Związek teorii z rzeczywistością Michael Bruno – ostateczny cel makroekonomii to zrozumienie funkcjonowania świata oraz jego ulepszenie. William Nordhus - „sama obserwacja empiryczna nie zawsze jest przekonująca”.

5 5 2. Testowanie hipotez Dysproporcja między badaniami teoretycznymi i empirycznymi. Należy tak formułować hipotezy, aby można je było poddać jednoznacznemu testowi empirycznemu.

6 6 Przyczyny problemów testowania hipotez John Foster – dostępne metody empiryczne są w większym stopniu podporządkowane technikom statystycznym niż teorii ekonomii. Robert Townsend – testowanie w ekonomii jest trudniejsze niż w naukach przyrodniczych brak jednoznacznych kryteriów odrzucenia modelu. Alan Blinder – testowanie teorii na podstawie nieodpowiednich danych, tzw. „substytutów empirycznych”.

7 7 3. Prostota teorii Tendencja odchodzenia od dużych modeli w duchu syntezy neoklasycznej. Victoria Chick – włączenie dużej ilości cech do teorii może spowodować jej załamanie. Milton Friedman – „żadna bardzo skomplikowana i trudna teoria nie okaże się udana, ponieważ większość zjawisk pozostaje pod wpływem bardzo niewielu głównych sił”.

8 8 4. Realizm założeń Cecha bardziej ceniona przez keynesistów niż przez przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej. James Tobin – przy testowaniu hipotez trzeba brać pod uwagę wszystkie dostępne dane. „cały materiał empiryczny – pochodzący zarówno z oglądu potocznego, jak i systematycznych badań – jest istotny.”

9 9 5. Pluralizm i eklektyzm badań Kurt Rotschild – ekonomia to nauka o wielu paradygmatach pluralizm metodologiczny. Victoria Chick, Edmund Phelps – brak uniwersalnej teorii dla każdego miejsca, okresu i systemu gospodarczego. Robert Solow – makroekonomia powinna być zbiorem modeli, z których każdy przedstawia dominujący w danym okresie mechanizm.

10 10 6. Związek teorii z polityka gospodarczą James Tobin – ekonomia czerpie wzorce z praktycznych problemów polityki gospodarczej. Michael Bruno – polityka nie tylko wyjaśnia fakty, ale także jest ostatecznym testem teorii. John Foster – makroekonomia oderwana od polityki gospodarczej jest sztucznym tworem.

11 11 Część II POSTĘP W EKONOMII

12 12 Poglądy na charakter zmian w ekonomii Współczesne stanowiska metodologiczne: Koncepcja rewolucji naukowych T. Kuhna Koncepcja naukowych programów badawczych I. Lakatosa

13 13 Teorie ekonomiczne rozwijają się w sposób cykliczny. Dwa rodzaje cykli Interakcje między cyklami tworzą „ kulmulatywną ciągłość i wewnętrzną dynamikę” ekonomii. Ekonomia narzuca swemu rozwojowi wewnętrzną logikę REWOLUCJE I KONTRREWOLUCJE. Elementy koncepcji Kuhna i Lakatosa W działalności gospodarczej W zachowaniu się teorii James Tobin

14 14 Harry Johnson Warunki wystąpienia przewrotu w ekonomii: Atak na podstawowy element dominującej ortodoksji Nowe podejście musi zawierać składniki poprzedniego. Bardziej atrakcyjna od poprzedniej metodologia Nowe pole dla badań ekonomicznych. Związek z koncepcją Lakatosa

15 15 Franco Modigliani Teoria Keynesa oznaczała pojawienie się w ekonomii nowego paradygmatu (Kuhn). Alan Blinder Atak na keynesizm ze strony nowej ekonomii klasycznej nie spełnia kryteriów rewolucji w rozumieniu Kuhna.

16 16 Część III STRUKTURA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI EKONOMICZNEJ

17 17 Schemat klasyfikacyjny szkół: ( Sheila Dow) 1)Głównego nurtu 2)Neoaustriacka 3)Postkeynesistowska 4)Marksistowska Kryterium wyodrębnienia metodologia, czyli: -faktycznie stosowane procedury badawcze -światopogląd.

18 18 „Żywe szkoły myślenia”: (Edmund Phelps) 1)„Prawdziwi” keynesiści 2)Monetaryzm 3)Nowa ekonomia klasyczna 4)Nowa ekonomia keynesistowska 5)Makroekonomia strony podażowej 6)Neoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego 7)Szkoła strukturalistyczna Kryterium wyodrębnienia stosunek do: -stopnia elastyczności płac i cen -sposobu modelowania oczekiwań przez podmioty gospodarcze

19 19 Klasyfikacja szkół Douglasa Maira i Anne Miller: 1)Austriacka 2)Neoklasyczna 3)Chicagowska GŁÓWNY NURT 4)Ortodoksyjna keynesistowska 5)Postkeynesistowska 6)Instytucjonalna/ewolucyjna 7)Marksistowska i radykalna Komplementarność szkół

20 20 Szkoły według Snowdona, Vane i Wynarczyka: 1)Ortodoksyjny keynesizm 2)Monetaryzm 3)Nowa ekonomia klasyczna 4)Teoria realnego cyklu koniunkturalnego 5)Nowa ekonomia keynesistowska 6)Szkoła austriacka 7)Postkeynesistowska Schemat reprezentatywny dla lat dziewięćdziesiątych.

21 21 Analiza Billa Gerrarda 1)Ortodoksyjny keynesizm 2)Monetaryzm 3)Nowa ekonomia klasyczna 4)Teoria realnego cyklu koniunkturalnego Nowe szkoły 5)Nowa ekonomia keynesistowska 6)Szkoła austriacka 7)Postkeynesistowska Szkoły ortodoksyjne Szkoły radykalne

22 22 Wnioski Billa Gerrarda Makroekonomia podlegający ewolucji spór między klasykami i keynesistami. „postęp w makroekonomii wymaga zarówno konkurencji, jak i współpracy”. Makroekonomia głównego nurtu „zagregowany wynik opartych na optymalizacji wyborów dokonywanych przez racjonalne podmioty, które dążą do alokacji rzadkich zasobów między konkurencyjne cele na rynkach regulowanych przez mechanizm cen”.

23 23 Podsumowanie

24 24 Cechy dobrej teorii Związek z rzeczywistością Testowanie hipotez Prostota Realizm założeń Pluralizm i eklektyzm badań Związek z polityka gospodarczą

25 25 Brak dominującej metodologii, Ekonomiści częściej nawiązują do podejścia Kuhna, Koncepcja Lakatosa jest modyfikowana w celu zwiększenia jej przydatności, Brak powszechnie akceptowalnej klasyfikacji szkół.

26 26 Dziękuję!


Pobierz ppt "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Justyna Jedynak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google