Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązywanie k.k.s. w czasie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązywanie k.k.s. w czasie"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązywanie k.k.s. w czasie
Zgodnie z art. 1 § 1 k.k.s. odpowiedzialności karnej skarbowej podlega ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

2 Definicja czasu popełnienia czynu zabronionego:
W myśl art. 2 § 1 k.k.s. czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, tj. działanie lub zaniechanie działania, do którego był zobowiązany.

3 Ustalenie czasu popełnienia czynu zabronionego pozwala ustalić:
czy obowiązywała ustawa karna w czasie jego popełnienia (zgodnie z art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu karalnego, jeśli według prawa krajowego lub międzynarodowego nie stanowił on czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia) którą ustawę karną należy zastosować wobec sprawcy w razie zmiany ustawodawstwa (jest to zagadnienie kolizji ustaw w czasie) zdolność sprawcy do poniesienia odpowiedzialności karnej (wymóg określonego wieku i poczytalności)

4 Początek i koniec obowiązywania ustawy:
Początek obowiązywania ustawy: na mocy ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (jest to tzw. vacatio legis)

5 Początek obowiązywania ustawy – c.d.
W przypadku Kodeksu karnego skarbowego jego datę wejścia w życie na 17 października 1999 r. określił art. 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931).

6 Początek obowiązywania ustawy – c.d.
wyjątkowo akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, - jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym

7 • Koniec obowiązywania ustawy:
- regułą jest zasada, iż ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą (derogacja) ustawa sama podaje termin, do którego będzie obowiązywać (w prawie karnym wyjątek)

8 Kolizja ustaw w czasie:
Według art. 2 § 2 k.k.s., jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna (nowa) niż w czasie popełnienia czynu zabronionego, stosuje się ustawę nową, jednakże należy zastosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

9 Kolizja ustaw w czasie – c.d.
Decydują reguły prawa międzyczasowego (tzw. reguły intertemporalne): - lex retro agit - lex retro non agit Rozwiązanie przyjęte w k.k.s. oznacza uwzględnienie w pewnym zakresie obu zasad intertemporalnych. Ich wykorzystanie ma bowiem realizować podstawowe założenie, że kolizja ustaw w czasie nie może pogarszać sytuacji prawnej sprawcy

10 Kolizja ustaw w czasie – c.d.
Zgodnie z art. 2 § 3 k.k.s. niedopuszczalne jest stosowanie w części ustawy nowej i w części ustawy obowiązującej poprzednio. Kodeks nie zezwala więc na stosowanie w orzeczeniu dotyczącym danego czynu zabronionego dwóch ustaw. Sąd musi wybrać jedną najwzględniejszą ustawę.

11 Zastosowanie zasady lex retro agit:
Według tej zasady ustawę nową, czyli ustawę czasu orzekania, stosuje się do czynów popełnionych przed datą jej wejścia w życie w następujących przypadkach: 1) jeżeli nowa ustawa nic nie zmienia w sytuacji prawnej sprawcy, 2) jeżeli nowa ustawa jest względniejsza dla sprawcy, 3) jeżeli w nowej ustawie nastąpiła depenalizacja czynu.

12 Pojęcie ustawy względniejszej:
Za względniejszą ustawę należy uznać tę, której zastosowanie w konkretnej sprawie jest dla sprawcy korzystniejsze. W celu ustalenia tej kwestii należy brać pod uwagę skutki każdej z odnośnych ustaw w całości, tzn. należy ocenić każdą z tych ustaw pod kątem widzenia ogółu następstw prawnokarnych.

13 Szczególne regulacje dotyczące ustawy względniejszej w k.k.s.:
Są to przepisy zawarte w art. 2 § 4-6 k.k.s.: jeżeli według nowej ustawy czyn zabroniony objęty orzeczeniem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie

14 Szczególne regulacje dotyczące ustawy względniejszej w k.k.s. – c.d.
2) w razie eliminacji w nowej ustawie zagrożenia czynu karą pozbawienia wolności należy zamienić orzeczoną karę pozbawienia wolności jedynie na karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary pozbawienia wolności za równoważny dwóm stawkom dziennym kary grzywny

15 Szczególne regulacje dotyczące ustawy względniejszej w k.k.s. – c.d.
3) jeżeli według nowej ustawy czyn objęty orzeczeniem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa, a ukaranie uważa się za niebyłe

16 Przepisy prawa międzynarodowego:
• Zgodnie z art. 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie można wymierzyć kary surowszej niż ta, którą można było wymierzyć w czasie popełnienia przestępstwa • Zgodnie z art. 15 ust. 1 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, jeżeli po popełnieniu przestępstwa zostanie ustanowiona przez ustawę kara łagodniejsza za takie przestępstwo, sprawca będzie mógł być ukarany tą karą • Konwencjom tym należy przyznać prymat zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP

17 Depenalizacja czynu: Depenalizacja czynu oznacza, że czyn dotąd zagrożony karą przez ustawę według nowej ustawy przestał być czynem zabronionym Rozróżnia się depenalizację: - całkowitą, jeżeli czyn przestał być zarówno przestępstwem, jak i wykroczeniem - częściową, jeśli czyn będący dotąd przestępstwem w nowej ustawie został przesunięty do kategorii wykroczeń

18 Depenalizacja czynu – c.d.
Nie można jednak uznać, że nastąpiła depenalizacja czynu zabronionego w sytuacji, gdy okresowo nastąpiło zwolnienie bądź zawieszenie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej (cło, podatek) w czasie orzekania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 16 lutego 1994 r., I KZP 42/93, OSNKW 1994, nr 3-4, poz. 25)

19 Zastosowanie zasady lex retro non agit:
Według tej zasady należy zastosować ustawę obowiązującą poprzednio, czyli ustawę czasu popełnienia lub ustawę pośrednią, gdy: jest ona względniejsza dla sprawcy, czyn nie był zagrożony karą w tej ustawie

20 Zastosowanie zasady lex retro non agit – c.d.
Ustawa pośrednia to ustawa obowiązująca między ustawą czasu popełnienia a ustawą czasu orzekania Przez ustawę obowiązującą poprzednio należy rozumieć nie tylko ustawę karną skarbową, ale także obowiązujące wówczas ustawy finansowe, normujące naruszony obowiązek

21 Wyjątek od zasady lex retro agit:
Wyjątek od tej zasady - nakazujący stosować ustawę czasu popełnienia czynu, mimo iż jest ona surowsza dla sprawcy - dotyczy zastosowania ustawy epizodycznej (czasowej), która na jakiś czas zaostrzyła odpowiedzialność karną, a sprawca popełnił czyn w czasie jej obowiązywania.

22 Wyjątek od zasady lex retro non agit:
Wyjątek od tej zasady - nakazujący stosować ustawę czasu orzekania, mimo iż jest ona surowsza dla sprawcy - dotyczy najpoważniejszych przestępstw, które nie były zagrożone karą w czasie ich popełnienia lub nie były ścigane przez ówczesny wymiar sprawiedliwości, ale dzisiaj oceniane są jako czyny karygodne, o najwyższej społecznej szkodliwości.


Pobierz ppt "Obowiązywanie k.k.s. w czasie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google