Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005"— Zapis prezentacji:

1 Dr n. med. Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005
Prawa pacjenta Dr n. med. Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005

2 Konstytucja Art. 68 ust.1 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia
ust.2 Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonych w ustawie

3 Lekarz - pacjent / KEL/ Art Lekarz powinien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem Lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą, prawo do intymności i prywatności Art Relacje między pacjentem a lekarzem powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru lekarza

4 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 30.08.1991 r.
Art. 7 Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności

5 Ustawa o zawodzie lekarza
Art. 30 Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki

6 Pogotowie Ratunkowe Art. 28 / ZOZ/ Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia

7 Brak miejsc w szpitalu Art. 21 Ustawy o ZOZ Pacjent ma prawo do udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia do innego szpitala w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty

8 Przyjęcie do szpitala Art. 21 i 26 / ZOZ/ Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczenie go w zakładzie opieki zdrowotnej

9 Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo
Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń Art. 19 ust.1, art. 20 ust. 1, art.26 /ZOZ/

10 Ustawa o zawodzie lekarza 1996
Art.4 Pacjent ma prawo do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością

11 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
art. 9 ust.1 i art Pacjent ma prawo do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym

12 Brak zgody na badanie i leczenie
Prawo do niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego Art. 32 /ZOZ/ Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej Art. 38 Wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń Art.. 36

13 Zgoda na określony zabieg
Prawo do wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi mu udzielić wyczerpujących informacji Art.34 /UZZ/ Uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta lekarz dokonał zmian w ich zakresie Art.. 35

14 Zgoda na zabieg Art Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta po uzyskaniu jego pisemnej zgody

15 Wypis na życzenie Pacjent ma prawo do wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie art.22 i art. 26 Ustawy o ZOZ

16 Informacja Prawo pacjenta do
dostępu do informacji o prawach pacjenta art.19/ZOZ/ informacji o swoim stanie zdrowia art.19 ust.1 Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji art. 19 Udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana art.18 ust.3 Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczących jego osoby art. 18 ust 2

17 Tajemnica KEL - art. 23 Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej

18 Tajemnica Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu art.40 ust.1/UZZ/ Uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza art. 40 ust.2 Wyrażenia zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta art. 40 ust.2

19 Informacja Art. 31 Ustawa o zawodzie lekarza 1996 r.
1. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu 2. Lekarz może udzielać informacji o której mowa w ust.1, innym osobom tylko za zgodą pacjenta 3. Na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać pacjentowi informacji ,o której mowa w ust.1.

20 Informacja Art.31/UZZ/ d.c.
4.W sytuacjach wyjątkowych, jeśli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje o tym przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji 5.Obowiązek lekarza określony w ust.1 dotyczy także pacjentów, którzy ukończyli 16 lat.

21 Informacja Art.31 d.c 6. Jeśli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji przedstawicielowi ustawowemu, a w razie jego braku lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe - opiekunowi faktycznemu pacjenta 7. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania

22 Zagrożenie życia Art. 20 i 26/ ZOZ/
Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci

23 Inny personel KEL Art. 28 Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Pielęgniarki i położne - Ustawa o zawodzie r. Tajemnica Prawo do uzyskania od pielęgniarki informacji o prawach pacjenta Prawo do uzyskania od piel. informacji o swoim stanie zdrowia w zakresie wiązanym z pielęgnacją Prawo do udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych

24 Prawo do konsylium art.37 / UZZ/
Pacjent ma prawo wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego KEL: art. 18 Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację

25 Eksperyment medyczny Pacjent ma prawo do
1.wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium art. 24, 25, 27 UZZ

26 Kontakty z osobami z zewnątrz
Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego art.19 / ZOZ/ Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami , w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej art. 13 UPsych. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie art.19 /ZOZ/

27 Ustawa psychiatryczna
Pacjent z zaburzeniami psychiatrycznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej bezpłatnych leków i art. sanitarnych oraz pomieszczeń i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psch., będącym publicznym zoz wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu

28 Ustawa psychiatryczna
Prawo do uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego, dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy art. 21 Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psch bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badania takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu lub innych osób bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

29 Ustawa psychiatryczna
Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta art. 22, 23, 24, 29 Poinformowania go i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia go do szpitala psychiatrycznego w sytuacji gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

30 Ustawa psychiatryczna
Niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu bez takiej zgody art.35 Wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody art.35 Pozostania w szpitalu w sytuacji braku kuratora, za swoją później wyrażona zgodą, jeżeli w ocenie lekarza jego dalszy pobyt w szpitalu jest celowy art.35

31 Ustawa psychiatryczna
Złożenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania go ze szpitala psychiatrycznego art.36 wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskaniu odmowy wypisania ze szpitala na wniosek o którym jest mowa w art. 36 Informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju art.44

32 Transplantacje Pacjent ma prawo do wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów art.4 i 4 Ustawy o pob.i przesz. Dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych art 9. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/ biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą art.12 Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczep i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne art. 13

33 Pacjent ma także prawo Jeśli przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej/całodziennym lub całodobowym / do zapewnienia mu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia art.20 Opieki duszpasterskiej art. 19 Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych art.19,ust.1, pkt 4 Umierania w spokoju i godności art. 19,ust.1, pkt 5

34 Karta Praw Pacjenta Ogłoszona została Komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1998 r. Dostępna na stronie internetowej Ministerstwa.


Pobierz ppt "Dr n. med. Włodzimierz Bednorz Wrocław, 2005"

Podobne prezentacje


Reklamy Google