Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane Wprowadzenie

2 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Plan wykładu 1.Zagadnienia 2.Literatura 3.Filozofia platformy.NET 4.Elementy składowe platformy.NET 2

3 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 3 Pytania egzaminacyjne Wprowadzenie

4 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Platforma.NET 1.Co to jest takiego ta cała platforma.NET? 2.Jakie są jej najważniejsze cechy? 3.Jakie elementy składają się na platformę.NET? 4.Co to jest CLR? 5.Co to jest CTS? 6.Co to jest CLS? 7.Co to jest CIL? 8.Co to jest CLI? 4 Zestaw_01

5 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 9.Co to są pakiety? 10.Co to są typy i co do nich zaliczamy? 11.Jaka jest zależność między pakietami, przestrzeniami nazw i typami? 12.W jaki sposób wykonywane są programy na platformie.NET? 5 Platforma.NET Zestaw_01 c. d.

6 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 13.Na czym polega OOP i jakie są jego trzy podstawowe filary? 14.Na czym polega dziedziczenie? 15.Do czego wykorzystujemy słowa kluczowe protected, base, sealed? 16.Na czym polega agregacja? 17.Na czym polega zagnieżdżanie? 18.Na czym polega delegacja? 6 Filary OOP Zestaw_02

7 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 19.Na czym polega polimorfizm? 20.Co to są abstrakcyjne klasy bazowe? 21.Co to jest interfejs polimorficzny? 22.Na czym polega nadpisywanie i zasłanianie składowych? 7 Plimorfizm Zestaw_03

8 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 23.Czym charakteryzuje się klasa System.Object? 24.Na czym polega obsługa wyjątków? 25.Jakie są bloki i słowa kluczowe związane z obsługą wyjątków? 26.Jak realizujemy przechwytywanie wielu wyjątków? 8 Obsługa wyjątków Zestaw_04

9 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 27.Co to jest interfejs? 28.Czym interfejs różni się od interfejsu polimorficznego? 29.W jaki sposób implementujemy interfejsy? 30.Do czego służą słowa kluczowe as i is? 31.Czym się różni jawna i niejawna implementacja interfejsów? 32.Co trzeba zrobić, aby po zawartości naszej klasy można było iterować za pomocą pętli foreach 33.Czym się różnie płytkie i głębokie klonowanie? 34.Co trzeba zrobić, aby kolekcję naszych obiektów można było posortować? 9 Interfejsy Zestaw_05

10 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 35.Co to są typy generyczne? 36.Na czym polega o/wypakowywanie i gdzie jest wykorzystywane? 37.Wymień znane Ci kolekcje generyczne. 38.Co to są indeksery? 39.Na jakiej zasadzie działają metody generyczne? 10 Typy generyczne Zestaw_06

11 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 40.Co to są delegaty? 41.Co to są zdarzenia? 42.Co to są metody anonimowe? 43.Co to są wyrażenia lambda? 44.Na czym polega multicasting? 45.Na czym polega kowariancja i kontrkowariancja? 46.Co to są predykaty? 11 Delegaty Zestaw_07

12 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 47.Na czym polega niejawne typowanie zmiennych? 48.Co to są właściwości automatyczne? 49.Co to są metody rozszerzeniowe? 50.Co to są klasy i metody częściowe? 51.W jaki sposób wykorzystujemy inicjalizator obiektów? 52.Co to są typy anonimowe? 12 Zaawans. konstrukcje w C# Zestaw_08

13 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 53.Co to jest LINQ? 54.Co mają wspólnego z LINQ metody rozszerzeniowe? 55.Na czym polega natychmiastowe i odroczone wykonanie zapytań? 56.Na jakich obiektach może działać LINQ? 57.Jak dostosować kolekcje niegeneryczne do LINQ? 58.Na jakie trzy sposoby możemy definiować zapytania? 13 LINQ Zestaw_09

14 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 59.Co to jest ADO.NET? 60.Co to są dostawcy danych? 61.Wymień i opisz obiekty wspólne dla dostawców danych. 62.Opisz znaczenie dwóch warst technologii ADO.NET. 63.Wymień i omów typy związane z warstwą bezpołączeniową. 64.W jaki sposób kontrolowana jest wersja rekordów? 14 ADO.NET Zestaw_10

15 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 65.Jaka jest rola metody AsEnumerable() i Field<>()? 66.Co to są klasy encji? 67.Jaka jest rola typu DataContext? 68.Co otrzymujemy po automatycznym wygenerowaniu DataSet? 69.Co jest rezulattem wykorzystania narzędzia LINQ to SQL? 15 LINQ to ADO.NET Zestaw_11

16 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 70.Co to są metadane? Jakie informacje zawierają? 71.Co to jest refleksja? 72.W jaki sposób można pobrać obiekt klasy Type? 73.Na czym polega dynamiczne ładowanie pakietów? 74.Na czym polega późne wiązanie? 75.Co to są atrybuty? 76.W jaki sposób można utworzyć rozszerzalną apikację? 16 Refleksja Zestaw_12

17 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 77.Na czym polega serializacja? 78.Co to są grafy obiektów? 79.Jakie znasz formaty serializacji? Czym się różnią? 80.Czym różni się API DOM od API LINQ to XML? 81.Na czym polega funkcyjne konstruowanie drzewa XML? 82.Jak wygląda hierarchia zależności klas w LINQ to XML i co z niej wynika? 83.W jaki sposób pozyskujemy wartości węzłów w dokumencie? 17 Serializacja Zestaw_13

18 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 18 Literatura Wprowadzenie

19 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Literatura Pro C# 5.0 and the.NET 4.5 Framework, 6th Editio Andrew Troelsen Apress 2012 Professional ASP.NET MVC 5 Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen, David Matson Wiley Publishing, Inc. 2014 19

20 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 20 Filozofia platformy.NET Wprowadzenie

21 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Programowanie w C/Win32 API Programowanie w surowym API Win32 Ręczne zarządzanie pamięcią Brzydka arytmetyka składników i konstrukcje składniowe, Brak zalet związanych z projektowaniem obiektowym Tysiące funkcji globalnych i typów danych zdefiniowanych w API Win32 21

22 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Programowanie w C++/MFC MFC (Microsoft Fundation Classes) stanowi zbiór klas w języku C++, będących pośrednikiem do surowego API Win32 C++ można, pod wieloma względami, uznać za obiektową górną warstwę języka C Można w nim wykorzystywać filary programowania obiektowego Programiści nadal muszą się zmagać z takimi aspektami języka C, jak ręczne zarządzanie pamięcią, itd. 22

23 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Programowanie w Visual Basic 6.0 VB6 pozwala na budowanie skomplikowanego interfejsu użytkownika, bibliotek kodu i logikę dostępu do danych przy minimalnym nakładzie pracy. Jeszcze bardziej niż MFC ukrywa surowe API WIN32 VB6 nie jest jednak językiem w pełni obiektowym, Brakuje klasycznego dziedziczenia, Nie daje możliwości budowy aplikacji wielowątkowych 23

24 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Programowanie w Java/J2EE Java to obiektowy język programowania, którego składnia sięga korzeniami do języka C++ Niezależność od platformy Duża liczba predefiniowanych pakietów Cel Javy: jeden język programowania spełniający wszystkie wymagania Java pozwala na ograniczony dostęp do API innych języków Obsługa prawdziwej integracji międzyjęzykowej jest niewielka 24

25 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wykorzystywanie COM COM (Component Object Model) - poprzednia rama projektowa aplikacji Microsoft Jeżeli budujemy klasy zgodnie z zasadami COM, uzyskamy blok kodu binarnego wielokrotnego użytku Dostęp do binarnego serwera COM można uzyskać niezależnie od języka i lokalizacji Nie obsługuje klasycznego dziedziczenia Zmaganie się z bardzo podatnymi na błędy wpisami do rejestru i licznymi problemami związanymi z wdrożeniem (zbiorczo zwanymi piekłem DLLi) 25

26 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Programowanie w Windows DNA DNA (Distributed interNet Applications Architecture) – oparta na COM architektura do tworzenia aplikacji sieciowych Architektura jeszcze bardziej złożona niż COM Wymaga używania licznych technologii i języków, które, ze składniowego punktu widzenia, mogą się od siebie bardzo różnić Każdy język i/lub technologia ma własny system typów, który może kompletnie się różnić od pozostałych 26

27 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Rozwiązanie.NET.NET Framework to kompletnie nowy model budowania systemów w rodzinie systemów operacyjnych Windows, Mac Os X i dystrybucjach Uniksa/Linuksa Platforma ta nie ma już nic wspólnego z architekturą COM Jedyną możliwością interakcji między typami.NET i COM jest użycie warstwy współpracy 27

28 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Najważniejsze funkcje.NET (1/3) Pełna współpraca z istniejącym kodem. Istniejące binarki COM można mieszać z nowszymi binarkami.NET; binarki w języku C (w tym bazowe API systemu operacyjnego) można wywoływać z kodu.NET za pomocą Pinvoke (Platform Invocation Service) Kompletna integracja języka..NET obsługuje międzyjęzykowe dziedziczenie, międzyjęzykową obsługę wyjątków i międzyjęzykowe debugowanie kodu 28

29 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Najważniejsze funkcje.NET (2/3) Wspólny silnik uruchomieniowy, współużytkowany przez wszystkie języki przeznaczone dla.NET. Jednym z aspektów tego silnika jest dobrze zdefiniowany zbiór typów, „rozumianych” przez każdy język działający na platformie.NET. Pełna biblioteka klas bazowych. Stanowi ochronę przed złożonością wywołań API i oferuje spójny model obiektowy, używany przez wszystkie języki działające na platformie.NET. 29

30 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Najważniejsze funkcje.NET (3/3) Koniec problemów z wewnętrzną strukturą COM. Uproszczony model wdrażania. W.NET nie trzeba rejestrować jednostki binarnej w rejestrze systemowym. Co więcej,.NET pozwala na istnienie w harmonii na jednym komputerze wielu wersji tej samej biblioteki. 30

31 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 31 Elementy składowe platformę.NET Wprowadzenie

32 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Bloki tworzące platformę.NET Wspólne środowisko uruchomieniowe Wspólny system typów Specyfikacja wspólnego języka Biblioteka klas bazowych 32

33 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) Wspólne środowisko uruchomieniowe (ang. Common Language Runtime, CLR) ma przede wszystkim znajdować i ładować typy.NET i zarządzać nimi w imieniu programisty. Zajmuje się ono również wieloma szczegółami niskiego poziomu: –zarządzanie pamięcią –tworzenie domen aplikacji –wątkami –granicami kontekstów obiektów –kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. 33

34 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wspólny system typów (CTS) Wspólny system typów (ang. Common Type System, CTS) w pełni opisuje wszystkie możliwe typy danych i konstrukcje programistyczne obsługiwane przez środowisko.NET Określa, w jaki sposób typy te mogą się ze sobą komunikować (na jakich zasadach) Szczegółowo omawia, jak typy są reprezentowane w formacie metadanych 34

35 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Specyfikacja wspólnego języka (CLS) Specyfikacja wspólnego języka (ang. Common Language Specification, CLS) definiuje podzbiór wspólnych typów i konstrukcji programistycznych, co do których zgodne są wszystkie języki programowania.NET Budując typy, które udostępniają wyłącznie funkcje zgodne z CLS, możemy mieć pewność, że wszystkie języki działające na platformie.NET będą mogły je wykorzystywać 35

36 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Biblioteka klas bazowych Biblioteka klas bazowych jest dostępna dla wszystkich języków programowania.NET Hermetyzuje funkcje pierwotne, takie jak wątki, plikowe operacje wejścia/wyjścia, renderowanie grafiki, komunikację z różnymi zewnętrznymi urządzeniami Zapewnia obsługę wielu usług wymaganych przez większość aplikacji: –Dostęp do bazy danych –Manipulowanie dokumentami XML –Kwestie bezpieczeństwa –Tworzenie interfejsów graficznych 36

37 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna CLR, CTS, CLS i biblioteka klas bazowych 37 Specyfikacja wspólnego języka (CLS) Wspólny system typów (CTS) Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) Biblioteki klas bazowych Dostęp do baz danych Tworzenie wątków API pulpitowych interfejsów graficznych Operacje wejścia/wyjścia plików Bezpieczeństwo Internetowe API API zdalnego dostępu (i inne)

38 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Język C# Nowy język programowania stworzony specjalnie z myślą o platformie.NET Wiele konstrukcji składniowych jest modelowanych –na podstawie VB6: Obsługa formalnych właściwości typu (w przeciwieństwie do tradycyjnych metod odczytywania i ustaiania) Deklarowanie metod przyjmujących zmienną liczbę argumentów –na podstawie C++: Przeciążanie operatorów Tworzenie struktur i typów wyliczeniowych Funkcje wywołań zwrotnych (za pomocą delegatów). 38

39 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Dodatkowe języki programowania.NET Platforma.NET została po raz pierwszy przedstawiona w trakcie PDC 2000 (Microsoft Professional Developers Conference) Od tamtej pory wielu producentów stworzyło wersje swoich kompilatorów obsługujące tą platformę. Pięć jeżyków obecnych w Microsoft.NET Framework 3.5 SDK to C#, Visual Basic.NET, J#, C++/CLI i JScript.NET Kolejno dodawane języki to Smalltalk, COBOL, Pascal i wiele innych http://www.dotnetlanguages.net 39

40 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Wspólny język pośredni (CIL) 40 Kod źródłowy C# Kod źródłowy Perl.NET Kod źródłowy COBOL.NET Kod źródłowy C++/CLI Kompilator C# Kompilator Perl.NET Kompilator COBOL.NET Kompilator C++/CLI Język pośredni i metadane (.dll lub.exe)

41 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Pakiety (Assemblies) Po utworzeniu za pomocą kompilatora.NET pliku.dll lub.exe, wynikowy moduł otrzymuje postać pakietu. Zawiera on: –Kod CIL (ang. Common Intermediate Language); pod względem założeń jest on podobny do kodu bajtowego Javy –Metadane precyzyjnie opisujące cechy charakterystyczne każdego typu –Manifest – metadane opisujące sam pakiet, w tym informacje o wersji, lokalizacji, listę zewnętrznych pakietów niezbędnych do prawidłowego działania pakietu 41

42 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Typy Klasa; może się składać z dowolnej liczby składowych (takich jak właściwości, metody i zdarzenia) oraz punktów danych (pól) Interfejsy; nazwany zbiór deklaracji abstrakcyjnych składowych, które mogą być implementowane przez klasę lub strukturę Struktura; klasa wagi lekkiej z semantyką opartą na wartościach Wyliczenie; pozwala na grupowanie par nazwa/wartość Delegat; odpowiednik wskaźników funkcji w C 42

43 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Silnik uruchomieniowy.NET 43 Kod źródłowy.NET Kompilator.NET Pakiet.dll lub.exe (CIL, metadane, manifest) Biblioteka klas bazowych (mscorlib.dll Itd.) Moduł ładujący klasę Kompilator JIT Instrukcje dla konkretnej platformy Wykonanie Silnik uruchomieniowy.NET (mscoree.dll)

44 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 44 Dziękuję za uwagę Wprowadzenie


Pobierz ppt "Waldemar Bartyna 1 Programowanie zaawansowane Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google