Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Jarosław Polanowski Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Certyfikat PARPA Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wybrane aspekty prawne Przeciwdziałania przemocy w rodzinie Prawny aspekt pracy socjalnej W pomocy społecznej Opole 27 listopada 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Nowi partnerzy w Zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych
Kuratorzy Dz.U. z 2013 poz. 335 • Brzmienie od 26 marca 2013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

3 Szczególne podstawy obowiązku uczestniczenia w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych KURATORZY § W stosunku do osób, wobec których sprawowany jest dozór, ustala się trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa: 1) grupa obniżonego ryzyka (A); 2) grupa podstawowa (B); 3) grupa podwyższonego ryzyka (C) 3. Do grupy podwyższonego ryzyka (C) kwalifikuje się:. 6) skazanych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którzy pozostają z osobą pokrzywdzoną we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby, z wyłączeniem osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania

4 Kuratorzy –obowiązki w obszarze przemocy w rodzinie
§ W przypadku orzeczonego dozoru wobec sprawcy przemocy w rodzinie do obowiązków kuratora zawodowego należy ponadto: 1) nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przemocy w rodzinie, w sytuacji gdy w okresie dozoru pozostają one we wspólnym gospodarstwie domowym ze skazanym; 2) nawiązanie współpracy z Policją, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego zaangażowanymi w pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w danej rodzinie i z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miejsca zamieszkania osób pokrzywdzonych, w celu uzyskania w niezbędnym zakresie informacji o rodzinie dotkniętej przemocą; .

5 Uczestnictwo kuratorów w Zespołach i Grupach procedury NK
3) występowanie w razie potrzeby do sądu z wnioskami, w szczególności o modyfikację lub nałożenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; 4) zapoznanie się z realizowanymi przez miejscowe organy administracji rządowej i samorządowej programami przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w miarę możliwości uczestniczenie w nich; 5) uczestniczenie w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej .

6 Szczególne podstawy obowiązku uczestniczenia w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych POLICJA Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011r „W sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury ” Niebieskie Karty § 4.1. W pracach zespołu interdyscyplinarnego bierze udział koordynator procedury „Niebieskie Karty” lub inny funkcjonariusz wyznaczony przez kierownika komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej Policji § 4.2. W skład grupy roboczej ...wchodzi dzielnicowy rejonu,w którym zamieszkuje osoba,co do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie § W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka,w pracach grupy roboczej powinien uczestniczyć również policjant z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii

7 Szczególne podstawy obowiązku uczestniczenia w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych PROKURATURA Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 1 kwietnia 2014r dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzini Kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury lub inni wyznaczeni prokuratorzy powinni nawiązać współprace z organami administracji rządowej, samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach form przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych nie może naruszać niezależności prokuratora

8 Zakres przedmiotowy funkcjonowania procedury”Niebieskie Karty”
przemoc w rodzinie — należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

9 Definicja terapeutyczna: Przemoc psychiczna Fizyczna Seksualna
Zakres przedmiotowy funkcjonowania procedury”Niebieskie Karty” Inne definicje przemocy Definicja terapeutyczna: Przemoc psychiczna Fizyczna Seksualna Materialna

10 „Znęcanie się”w rozumieniu art 207 KK
Zakres przedmiotowy funkcjonowania procedury”Niebieskie Karty” Inne definicje przemocy „Znęcanie się”w rozumieniu art 207 KK Art § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

11 Zakres przedmiotowy funkcjonowania procedury”Niebieskie Karty” Inne definicje przemocy
Stalking Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

12 Zakres przedmiotowy funkcjonowania procedury”Niebieskie Karty” Inne definicje przemocy-Mobbing
. Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników. Rodzaje przemocy w mobbingu:katalog identyczny z definicja terapeutyczną

13 Nieletni jako sprawca przemocy w rodzinie- algorytm postępowania
1) Wszczęcie procedury NK może nastąpić 2) Kartę”C” i indywidualny plan pomocy należy sporządzić 3) Wobec nieletniości sprawcy nie nożna kontynuować procedury NK ( sporządzenie karty”D” nie może nastąpić 4)Należy po zakończeniu karty „C” niezwłocznie powiadomić Sąd Rodzinny jako Sąd dla Nieletnich:

14 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Art. 4. § 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego. Policji lub innego właściwego organu. § 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. u

15 Zawiadamianie organów ścigania o przemocy w rodzinie
Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie Art Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.(Art § 2 Kpk) 2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.(art 304§ 1 Kpk)

16 Zawiadamianie organów ścigania o przemocy w rodzinie
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta § Wszystkie działania są dokumentowane. 2. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

17 Konsekwencje nie powiadamiania organów ścigania o przemocy w rodzinie
Art § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat5 § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

18 Obowiązek zaopiekowania się dzieckiem realizowany przez powiadomienie Sądu Opiekuńczego
Art § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. § 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

19 Interwencja podejmowana wobec dziecka- narzędzia prawne
Odbieranie dziecka przez pracownika socjalnego: Art. 12a. 1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny ), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką.

20 Odbieranie dziecka przez pracownika socjalnego
Art § 1. Po powzięciu wiadomości o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego, sąd ten niezwłocznie wszczyna postępowanie opiekuńcze .W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w art po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: § 2. Jeżeli umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej nastąpiło w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) sąd niezwłocznie, po wysłuchaniu pracownika socjalnego, który odebrał dziecko z rodziny, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, albo orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny.

21 Osoba najbliższa w rozumieniu Kodeksu Karnego
Art 115 § 11KK Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

22 Zespół dziecka maltretowanego
Zespół objawów wynikających ze stosowania przemocy wobec dziecka, określony w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako T 74. jest objęty procedurą NFZ jako ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO. pod numerem 1386 T74.1 –przemoc fizyczna T przemoc seksualna T przemoc psychiczna T zaniedbywanie Choroba indukowana – dawniej zastępczy zespół Munchausena per proxy( zespół nadopiekuńczości)

23 KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy – nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy
Obdukcja- dokument płatny, wystawiany przez lekarza- specjalistę z zakresu medycyny sądowej, biegłego z listy biegłych sądowych, stwierdzający rodzaj obrażeń ciała, określający czy mogły one powstać w okolicznościach podanych przez pacjenta, oraz czy skutkowały one rozstrojem zdrowia na okres powyżej czy poniżej 7 dni( Przestępstwo publiczno lub prywatno- skargowe) Zaświadczenie lekarskie przewidziane w Ustawie- to samo, za wyjątkiem że: wystawi je każdy lekarz który udzielać będzie pomocy ofierze przemocy, bezpłatnie, nie musi być biegłym, nie określa rodzaju obrażeń( czasu trwania rozstroju zdrowia)

24 Obdukcja i zaświadczenie- przydatność:
KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy Obdukcja i zaświadczenie- przydatność: Z punktu widzenia prawa- zmalała, bowiem: Art. 157 § 4 i 5 KK: „§ 4:Ściganie przestępstwa określonego w par 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności organów ciała lub rozstrój zdrowia trwał nie dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą §  5”Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa,ściganie przestępstwa określonego w par 3 ( nieumyślność) następuje na jej wniosek Z punktu widzenia psychologii nadal pozostaje istotnym „ elementem mocy”: ofiary

25 KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy – nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy
Kontakty z dzieckiem Art. 113§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Art § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

26 KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy – nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy
Art. 58. § 1W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. § 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka

27 OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY wobec dziecka które ukończyło 18 rok życia
KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY wobec dziecka które ukończyło 18 rok życia Art § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

28 Izolacja ofiary od sprawcy
KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy – nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy Izolacja ofiary od sprawcy 1) Problematyka administracyjno-prawna: wymeldowanie 2) Problematyka cywilno- prawna: eksmisje: a) eksmisja po zniesieniu współwłasności( art. 624 Kpc) b) eksmisja dla osoby która rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia normalne korzystanie z lokalu( art..58 KRiOP, art. 13 Ustawy o ochronie praw lokatorów) c) eksmisja dla sprawcy znęcania się nad rodziną( art. 16 i 17 Ustawy o ochronie praw lokatorów d) najnowsza „eksmisja”-art. 11a ust 1 Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

29 -art. 11a ust 1 Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania 2. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

30 KARTA „C” i Indywidualny Plan Pomocy – nowe narzędzia prawne dla osoby doznającej przemocy
Zmiana Ustawy o ochronie praw lokatorów i w Kodeksie postępowania cywilnego -DU nr 224 poz.1342 z dnia obowiązująca od dnia Art..17.1: (Ustawy o ochronie praw lokatorów)Przepisów art. 14 i 16 nie stosuje się gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu,albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Art §5.”1KPC: Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia,komornik usunie dłużnika do noclegowni,schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

31 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D”
Karny środek zapobiegawczy- zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia mieszkania Art. 275a § 1 Kpk. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził § 2: W postępowaniu przygotowawczym środek przewidziany w § 1 stosuje się na wniosek Policji lub z urzędu § 3-5:Środek ten stosuje się na okres 3 miesięcy...sąd właściwy do rozpoznania sprawy przedłuża czas trwania na dalsze okresy,nie dłuższe niż 3 miesiące .Wydając postanowienie (jw.) można, na wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami takimi nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie

32 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D”
Nowe środki karne-zakaz zbliżania się- fakultatywny “Art. 41a. § 1. KK Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

33 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D
Nowe środki karne-zakaz zbliżania się- obligatoryjny-art 75§ 2 KK Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

34 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D”
Nowe środki karne-zakaz zbliżania się- fakultatywny § 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2. § 4. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.”;

35 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D”
Obligatoryjne wykonanie kary w art. 75 po § 1 KK dodaje się § 1a w brzmieniu: “§ 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.”;

36 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D”
ustawa z dnia 7 września 2007 r o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (DU ) art8 ust 3 Sąd penitencjarny może orzec wobec skazanego zakaz zbliżania się do określonej osoby, za zgoda tej osoby, lub nałożyć na skazanego obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach Art.12: W przypadku orzeczenia wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby,o którym mowa w art. 8 ust 3, sąd penitencjarny poucza tę osobę o prawie do wystąpienia z wnioskiem o wyposażenie jej w stacjonarne lub przenośne urządzenie monitorujące,a w przypadku wyposażenia jej w urządzenie- również o sposobie postępowania z takim urządzeniem, w tym o czynnościach kontrolnych związanych z funkcjonowaniem aparatury monitorującej przeprowadzanych przez upoważniony podmiot dozorujący

37 Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie-karta „D”
SPRAWCY- Działania Korekcyjno- edukacyjne Art.. 72 § 1 KK: zawieszając wykonanie kary ( art.. 67 § 3 KK- warunkowo umarzając postępowanie karne) sąd może zobowiązać skazanego do: pkt.6 „poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym dodano: pkt 6a:” uczestnictwa w programach korekcyjno- edukacyjnych


Pobierz ppt "Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google