Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzialność karna nieletnich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzialność karna nieletnich"— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedzialność karna nieletnich

2 MAŁOLETNI – każde dziecko do momentu ukończenia 13 roku życia   NIELETNI – osoba, która ukończyła lat 13, ale nie ukończyła lat 17   MŁODOCIANI – osoby od 17 do 21 roku życia  

3 W stosunku do nieletnich (13 – 17 r. ż
W stosunku do nieletnich (13 – 17 r.ż.) przejawiających demoralizację bądź dopuszczających się czynów karalnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

4 DEMORALIZACJA – naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu i innych środków odurzających, uprawianie nierządu, udział w grupach przestępczych, włóczęgostwo oraz dopuszczanie się czynów karalnych.

5 Czyny karalne to: zakłócanie spokoju i porządku publicznego - krzykiem, hałasem, bądź innym wybrykiem, zachowania chuligańskie (art. 51. Kodeksu Wykroczeń), niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków. np. drogowych, tablic informacyjnych itp., napisów ostrzegających o niebezpieczeństwie, ogrodzeń (art. 69., 74. KW), rzucanie przedmiotami w pojazdy np. kamieniami (art.76. KW), prowadzenie pojazdów po użyciu alkoholu bądź innego środka odurzającego (art.87.KW), kradzież, namawianie do kradzieży, współudział (art KW), niszczenie bądź uszkodzenie cudzej rzeczy (art.124. KW), uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego – uszkadzanie, usuwanie instalacji oświetleniowych, telefonów, automatów, ławek, przyrządów alarmowych, rozkładów jazdy PKP, PKS itp. (art KW).

6 Zgodnie z art. 4. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, każdy kto stwierdzi okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego ma obowiązek powiadomienia o tym rodziców, policji, sądu rodzinnego.

7 Wszelkie decyzje o nieletnim dopuszczającym się demoralizacji, czynów przestępczych podejmuje sąd rodzinny.  

8 Wobec nieletniego mogą być zastosowane przez sąd następujące środki wychowawcze albo poprawcze: 1.  udzielenie upomnienia, 2.  zobowiązanie do naprawienia szkody, wykonania określonych prac, poddania się leczeniu, 3.  nadzór kuratora sądowego, 4.  umieszczenie w rodzinie zastępczej, ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym (koszty pobytu pokrywa rodzic, chyba że warunki materialne są beznadziejne, sąd może zwolnić częściowo lub całkowicie rodziców z płatności).

9 W sprawach z nieletnimi sąd kieruje się przede wszystkim ich dobrem, naczelnym celem jest wywołanie zmian w osobowości młodego człowieka, by mógł funkcjonować w przyszłości jako porządny obywatel.  

10 Art. 10 KK „Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego (wg art.. 134, 148, 156, 163, 197, 280 KK ) może odpowiadać na zasadach określonych w KK jeżeli okoliczności sprawy za tym przemawiają, a w szczególności gdy poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne”.

11 Jeżeli czynu zabronionego dopuściła się osoba po ukończeniu 17 lat odpowiada za niego jak osoba dorosła, czyli według KK.

12 W przypadku popełnienia przez nieletniego czynu karalnego policja ma prawo do: 1.zatrzymania nieletniego ( Pokój Zatrzymań – koszt 250 zł od pobytu, niezależnie od czasu - max. 24 godziny), 2.  powiadomienia rodziców o zatrzymaniu,

13 3. w razie, gdy nieletni znajduje się w stanie odurzenia – przeprowadzenia badania ilości alkoholu, jeśli nieletni jest pod wpływem innego środka - analizy krwi (lekarz) – koszt 1180 zł.

14 4.  jeśli konieczne jest zabezpieczenie dowodów, umieszczenia nieletniego do 48 godzin w Policyjnej Izbie Dziecka (Tarnów),   wszczęcia postępowania wobec nieletniego, powiadomienia sądu rodzinnego.

15 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Odpowiedzialność karna nieletnich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google