Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemoc w rodzinie Omówienie przepisów kodeksowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemoc w rodzinie Omówienie przepisów kodeksowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu."— Zapis prezentacji:

1 Przemoc w rodzinie Omówienie przepisów kodeksowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

2 1. Orzecznictwo 1. W 2009 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano ogółem: osób osób. Z tego wymierzono: kar grzywny (samoistnych); 21 % kar grzywny (samoistnych); 21 % bezwzględnych; bezwzględnych; z warunkowym zawieszeniem wykonania. 1,5 % z warunkowym zawieszeniem wykonania. 1,5 % kar ograniczenia wolności; 10,7 % kar ograniczenia wolności; 10,7 % bezwzględnych; bezwzględnych; z warunkowym zawieszeniem wykonania. 5,3 % z warunkowym zawieszeniem wykonania. 5,3 % kar pozbawienia wolności; 68,2% kar pozbawienia wolności; 68,2% bezwzględnych; bezwzględnych; z warunkowym zawieszeniem wykonania. 86,9% z warunkowym zawieszeniem wykonania. 86,9%

3 Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych w Sądach Rejonowych w Polsce

4 Skazani w sądach I instancji – za wszystkie przestępstwa w latach

5 Skazani w sądach I instancji – za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w latach 1999 – 2009

6 Orzecznictwo w zakresie art. 207 § 1 kk 1. W 2009 roku w Sądach Rejonowych w Polsce osądzono z art. 207 § 1 kk ogółem: osób osób. Z tego: skazano; skazano; uniewinniono; uniewinniono; warunkowo umorzono postępowanie; warunkowo umorzono postępowanie; umorzono postępowanie; umorzono postępowanie;

7 Stosunek procentowy rodzajów orzeczeń Sądów Rejonowych w zakresie art. 207 § 1 kk

8 2. W 2009 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano z art. 207 § 1 kk ogółem: osób ( 83 %) osób ( 83 %). Z tego wymierzono: kary grzywny (samoistnych); kary grzywny (samoistnych); bezwzględnych; bezwzględnych; z warunkowym zawieszeniem wykonania z warunkowym zawieszeniem wykonania kar ograniczenia wolności; kar ograniczenia wolności; bezwzględnych; bezwzględnych; z warunkowym zawieszeniem wykonania z warunkowym zawieszeniem wykonania kar pozbawienia wolności, w tym: kar pozbawienia wolności, w tym: bezwzględnych; bezwzględnych; z warunkowym zawieszeniem wykonania z warunkowym zawieszeniem wykonania.

9 Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych w Sądach Rejonowych w Polsce z art. 207 § 1 kk

10 Stosunek procentowy wymiaru kary pozbawienia wolności orzekanej w Sądach Rejonowych w Polsce w 2009 roku z art. 207 § 1 kk

11 2. Zmiany ustawowe – nowe środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego a)w postępowaniu cywilnym, niezależnie od postępowania karnego (np. przed wszczęciem postępowania); b)w postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego; c)po zakończeniu postępowania karnego – środki karne lub probacyjne, orzekane w orzeczeniu kończącym, na czas określony.

12 a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym Nakaz opuszczenia mieszkania orzekany na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego); Nakaz opuszczenia mieszkania orzekany na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego); uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje osobie dotkniętej przemocą, wspólnie zamieszkującej ze sprawcą – członkiem rodziny, uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje osobie dotkniętej przemocą, wspólnie zamieszkującej ze sprawcą – członkiem rodziny, przesłanką jest czynienie szczególnie uciążliwym wspólnego zamieszkiwania poprzez zachowanie polegające na stosowaniu przemocy, przesłanką jest czynienie szczególnie uciążliwym wspólnego zamieszkiwania poprzez zachowanie polegające na stosowaniu przemocy, termin do rozpoznania sprawy – 1 miesiąc, termin do rozpoznania sprawy – 1 miesiąc, wykonalność orzeczenia – z chwilą ogłoszenia, wykonalność orzeczenia – z chwilą ogłoszenia, zmiana orzeczenia możliwa w razie zmiany okoliczności (zmiana lub uchylenie). zmiana orzeczenia możliwa w razie zmiany okoliczności (zmiana lub uchylenie).

13 b) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę (oskarżonego) wspólnie zamieszkującego z pokrzywdzonym (środek zapobiegawczy); Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę (oskarżonego) wspólnie zamieszkującego z pokrzywdzonym (środek zapobiegawczy); przesłanka – uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził; przesłanka – uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził; środek ten stosuje prokurator z urzędu lub na wniosek Policji w czasie 48 godzin od zatrzymania (jeżeli takie miało miejsce); środek ten stosuje prokurator z urzędu lub na wniosek Policji w czasie 48 godzin od zatrzymania (jeżeli takie miało miejsce); środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy z możliwością przedłużenia przez sąd na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące (może być ich więcej niż jeden); środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy z możliwością przedłużenia przez sąd na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące (może być ich więcej niż jeden); oskarżonemu, na jego wniosek można wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. oskarżonemu, na jego wniosek można wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe.

14 c) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego po zakończeniu postępowania karnego Zakaz zbliżania się do określonych osób (pokrzywdzonego) (środek karny); Zakaz zbliżania się do określonych osób (pokrzywdzonego) (środek karny); Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (środek karny); Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (środek karny); przesłanka – skazanie za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym wobec osoby najbliższej; przesłanka – skazanie za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym wobec osoby najbliższej; środki karne mogą być połączone z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego organu w określonych odstępach czasu; środki karne mogą być połączone z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego organu w określonych odstępach czasu; środki karne (orzekane także łącznie) stosuje sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki karne (orzekane także łącznie) stosuje sąd w wyroku kończącym sprawę karną; zakaz zbliżania orzeka się w latach od roku do lat 15 (sąd wskazuje odległość od osób chronionych); zakaz zbliżania orzeka się w latach od roku do lat 15 (sąd wskazuje odległość od osób chronionych); nakaz opuszczenia lokalu orzeka się w latach od roku do lat 10; (oba można także na zawsze przy ponownym skazaniu za to samo); nakaz opuszczenia lokalu orzeka się w latach od roku do lat 10; (oba można także na zawsze przy ponownym skazaniu za to samo);

15 c) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego po zakończeniu postępowania karnego - c.d. Zakaz zbliżania się do określonych osób (pokrzywdzonego) (środek probacyjny); Zakaz zbliżania się do określonych osób (pokrzywdzonego) (środek probacyjny); Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (środek probacyjny); Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (środek probacyjny); przesłanka – orzeczenie w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary (zwykle kary pozbawienia wolności), ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania; przesłanka – orzeczenie w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary (zwykle kary pozbawienia wolności), ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania; środki probacyjne (orzekane także łącznie) stosuje sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki probacyjne (orzekane także łącznie) stosuje sąd w wyroku kończącym sprawę karną; środki probacyjne orzeka się w okresie próby w latach od 2 do 5 lat (sąd wskazuje odległość od osób chronionych oraz sposób kontaktu). środki probacyjne orzeka się w okresie próby w latach od 2 do 5 lat (sąd wskazuje odległość od osób chronionych oraz sposób kontaktu).

16 d) Obowiązujące środki izolacji sprawcy przemocy domowej od pokrzywdzonego – podsumowanie nakaz opuszczenia mieszkania orzekany na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego); nakaz opuszczenia mieszkania orzekany na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego); oddanie pod dozór policji z obowiązkiem zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym (środek zapobiegawczy w trakcie postępowania przygotowawczego); oddanie pod dozór policji z obowiązkiem zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym (środek zapobiegawczy w trakcie postępowania przygotowawczego); oddanie pod dozór w miejsce niezastosowalnego tymczasowego aresztu, pod warunkiem opuszczenia lokalu przez sprawcę (ibidem); oddanie pod dozór w miejsce niezastosowalnego tymczasowego aresztu, pod warunkiem opuszczenia lokalu przez sprawcę (ibidem); nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przy braku przesłanek do TA na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalsze 3 miesiące (ibidem); nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przy braku przesłanek do TA na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalsze 3 miesiące (ibidem); środek karny oraz środek probacyjny w postaci zakazu zbliżania się na określoną odległość (środki orzekane w wyroku na czas określony). środek karny oraz środek probacyjny w postaci zakazu zbliżania się na określoną odległość (środki orzekane w wyroku na czas określony).

17 Orzeczone zakazy zbliżania się do pokrzywdzonego i nakazy opuszczenia lokalu w postępowaniu przygotowawczym w latach 2006 – 2009

18 Orzeczone środki probacyjne w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym i nakazu opuszczenia lokalu w latach 2006 – 2009

19 Skazani w sądach I instancji – za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w latach 2006 – 2009

20 3. Pozostałe zmiany kodeksowe Wprowadzenie specjalnej, szybkiej procedury dotyczącej osadzenia sprawcy przemocy w wyniku naruszenia warunków probacyjnych: Wprowadzenie specjalnej, szybkiej procedury dotyczącej osadzenia sprawcy przemocy w wyniku naruszenia warunków probacyjnych: wniosek kuratora sądowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia; wniosek kuratora sądowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia; zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na termin posiedzenia; zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na termin posiedzenia; nowa podstawa do obligatoryjnego zarządzenia albo odwołania w postaci stwierdzenia ponownego używania przemocy wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą; nowa podstawa do obligatoryjnego zarządzenia albo odwołania w postaci stwierdzenia ponownego używania przemocy wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą; postanowienie wydane przez sąd podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. postanowienie wydane przez sąd podlega wykonaniu z chwilą jego wydania.

21 Zmiana trybu ścigania przestępstwa z art. 157 § 2 kk ( kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą z trybu prywatnoskargowego na publicznoskargowy – wnioskowy; Zmiana trybu ścigania przestępstwa z art. 157 § 2 kk ( kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą z trybu prywatnoskargowego na publicznoskargowy – wnioskowy; Ściganie złamania zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego lub niewykonania nakazu opuszczenia lokalu w trybie przestępstwa z art. 244 kk (do 3 lat pozbawienia wolności). Ściganie złamania zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego lub niewykonania nakazu opuszczenia lokalu w trybie przestępstwa z art. 244 kk (do 3 lat pozbawienia wolności).

22 4. Podsumowanie Nowela do ustawy wprowadziła nowe, dotychczas niestosowane narzędzia, służące izolacji sprawcy przemocy od pokrzywdzonego; Nowela do ustawy wprowadziła nowe, dotychczas niestosowane narzędzia, służące izolacji sprawcy przemocy od pokrzywdzonego; Poprawiła także istniejące unormowania w celu skuteczniejszego i częstszego ich stosowania; Poprawiła także istniejące unormowania w celu skuteczniejszego i częstszego ich stosowania; Spodziewany jest wzrost orzeczeń skutkujących skutecznym odizolowaniem sprawców od pokrzywdzonych przemocą domową, bez konieczności opuszczania mieszkania przez samych pokrzywdzonych; Spodziewany jest wzrost orzeczeń skutkujących skutecznym odizolowaniem sprawców od pokrzywdzonych przemocą domową, bez konieczności opuszczania mieszkania przez samych pokrzywdzonych; Unormowania zawarte w samej ustawie, jak i w kodeksach karnych dają szansę na skuteczne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Unormowania zawarte w samej ustawie, jak i w kodeksach karnych dają szansę na skuteczne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

23 Koniec Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Przemoc w rodzinie Omówienie przepisów kodeksowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google