Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjne w administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjne w administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjne w administracji publicznej
Wykład 2 Technologie informacyjne w administracji publicznej

2 Podstawowe pojęcia Często pojęcie technologii informatycznej jest mylone z pojęciem technologii informacyjnej. Niejednokrotnie obydwa te pojęcia (terminy) są używane zamiennie, uznawane za tożsame. Jednak definicje obydwu pojęć znacznie się różnią: Technologie informacyjne jest to połączenie zastosowań informatyki z technikami komunikacji Technologie informatyczne to natomiast zastosowania informatyki w społeczeństwie

3 Technologie informacyjne
Technologia informacyjna (TI) to zespół środków (czyli urządzeń, takich jak komputery i sieci komputerowe) i narzędzi (w tym oprogramowanie), jak również inne technologie, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Współczesna technologia informacyjna wyrosła na komputerach, a jej decydujące znaczenie dla życia społeczeństw upoważnia do nazwania jej technologią, która definiuje przełom XX i XXI wieku jako erę informacji i jej technologii.

4 Technologie informacyjne
W raporcie  UNESCO z 1994 r. (dotyczącym nauczania informatyki w szkołach średnich) wyjaśniono kilka pojęć: Technologia informacyjna  to połączenie technologii informatycznej z technologiami pokrewnymi, Technologia informacyjna obejmuje swoim zakresem: informację, komputery, informatykę i komunikację.

5 Informacja Pojęcie „informacja” ma wiele znaczeń i definicji. Najprostsze to te, które definiują informację jako każdy czynnik, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Rozumiana jest intuicyjnie, a wszelkie próby definiowania mogą służyć jedynie przedstawieniu poglądu danego użytkownika.

6 Informacja Słowo „informacja” wywodzi się od łacińskiego informare, co znaczy „nadawać formę”. Jednym z nurtów związanych z informacją jest tzw. nurt „semantyczny” (semantic), koncentrujący się na znaczeniu informacji. Zgodnie z nim, informacja dostarcza nowego punktu widzenia w interpretowaniu wydarzeń lub obiektów; sprawia, że to, co wcześniej było niewidoczne, zostało zauważone, rzuca nowe światło na pewne związki, których się nie spodziewaliśmy.

7 Informacja Określone informacje, które składają się na zasoby, są podstawą funkcjonowania każdej organizacji Można przyjąć, że informacja jest rodzajem zasobów, pozwalającym na zwiększenie naszej wiedzy o nas i o otaczającym nas świecie. Informacja spełnia pięć podstawowych funkcji społecznych: odwzorowania rzeczywistości, tworzenia zasobów wiedzy, decyzyjną, sterowania, konsumpcyjną

8 Informacja Informacji towarzyszą dzisiaj procesy i działania.
Zarówno sam obiekt - informacja, nie tylko ta dostępna w sieci komputerowej, w każdej chwili ulega zmianie (poszerzeniu, aktualizacji, dopisaniu powiązań, nowym interpretacjom), jak i korzystanie z niej jest procesem - nie tylko sięgamy po nią, jak po fragment zapisany w książce stojącej na półce, ale - pisząc odpowiednie polecenie dla systemu wyszukiwania informacji w sieci - uruchamiamy proces jej uformowania w odpowiednim zakresie i postaci.

9 Informacja Każda dziedzina życia, nauki, techniki, edukacji itd. wypełnia się obecnie w zawrotnym tempie nowymi informacjami - zauważa to każdy człowiek i próbuje jakoś się z tym zmagać. Zgodnie z popularną obecnie koncepcją człowieka - koncepcją poznawczą - człowiek jest układem przetwarzającym informacje. Ale jego zachowanie nie zależy tylko od bieżących informacji płynących do niego ze wszystkich stron, ale również od tzw. struktur poznawczych, czyli zakodowanej w pamięci wiedzy, zdobytej w toku uczenia się i myślenia.

10 to treść komunikatu przekazywanegoza pomocą danych.
Informacja a dane Często zamiennie stosuje się pojęcia informacje i dane. W informatyce to błąd. Informacje to treść komunikatu przekazywanegoza pomocą danych. Dane jest to wycinek rzeczywistości służący do opisu innego wycinka rzeczywistości. Dane mogą przyjmować różną postać: znaków, mowy, wykresów. Różne dane mogą przedstawiać tę samą informację. Dane są zatem pojęciem węższym od informacji.

11 Informacja a dane dane to surowe, nie poddane analizie fakty, liczby i zdarzenia, z których można opracować informacje. Czyste, nie opracowane dane nie mają większego znaczenia praktycznego. Rozwój technologii i idąca w ślad za tym komputeryzacja przedsiębiorstw znacznie ułatwiają i przyspieszają proces zarządzania danymi. Z drugiej strony stanowią pokusę do gromadzenia zbyt wielu zbędnych danych.

12 Informacja a dane Dane w systemie informatycznym to reprezentacja informacji zapisana w pewnym obszarze pamięci komputera. Dane mogą reprezentować pojedynczą informację np. imię lub nazwisko albo zespół powiązanych ze sobą informacji. Same dane jednak bez podania kontekstu ich wykorzystania niewiele znaczą dla użytkownika systemu informatycznego. Dopiero opisanie danych (określenie ich kontekstu) poprzez metadane nadaje znaczenie tym danym.

13 Wiedza Wiedza jest pojęciem znacznie szerszym w stosunku do danych i informacji. Ma ona nadrzędną pozycję w stosunku do danych jak i informacji, choć na nich bazuje. Dane definiuje się jako niepołączone ze sobą fakty. Poprzez informacje rozumiemy te dane, które zostały poddane kategoryzacji i klasyfikacji lub w inny sposób zostały uporządkowane. Natomiast wiedza oznacza uporządkowane i „oczyszczone” informacje. Powstaje ona dopiero po wyciągnięciu wniosków z dostępnych danych i informacji. Posiadanie bogatej wiedzy na dany temat prowadzi zaś do mądrości. Mądrość oznacza więc użycie wiedzy w praktyce.

14 Droga od danych do mądrości

15 Obawy i zagrożenia związane z TI
Można odnieść już dzisiaj wrażenie, że komputery potrafią niemal wszystko. W tej sytuacji, człowiek ze swoją wiedzą i umiejętnościami może być wkrótce niepotrzebny. Mogą więc zrodzić się wątpliwości, jaki sens ma ślęczenie nad książkami, jeśli już teraz praca i większość zajęć jawią się jako "obsługa komputera". Poważnym zagrożeniem może być przyjęcie założenia, że oto pojawiła się technologia, która jest tak potężna, że należy podporządkować jej wszystkie aspekty życia. Ten niebezpieczny stan zaprzedania technologii umysłu i duszy określa się mianem technopolu, Człowiek wiążący się coraz mocniej z komputerem zaczyna wszystko traktować jako dane. Istnieje zjawisko człowieka Turinga - istoty będącej w gruncie rzeczy jedynie procesorem informacji, traktującym swoje otoczenie jako informacje do przetworzenia.

16 Obawy i zagrożenia związane z TI
Żyjemy w erze informacji - każda dziedzina w zawrotnym tempie obrasta w nowe informacje. Na początku tej ery, Adam Schaff, filozof nauki, przewidywał w Raporcie Klubu Rzymskiego powstanie nowej klasy - klasy posiadaczy informacji. Byli i są posiadacze środków produkcji, kapitału i władzy - spodziewano się nadejścia ery posiadaczy informacji. Słychać już było demagogiczne deklaracje: kto ma informacje, ten ma władzę, Rozrost sieci Internet i rozwój jej usług zdezaktualizował te poglądy. Nie można mieć bowiem władzy nad powszechnie panującą informacją, którą cechują przede wszystkim demokratyczne, równe prawa dostępu, np. za pośrednictwem sieci Internet.

17 Rodzaje informacji gromadzonych w administracji
Ze względu na treść można wskazać następujące rodzaje: Informacje o podmiotach Informacje o przedmiotach Informacje o zdarzeniach Informacje o stanach

18 Rodzaje informacji gromadzonych w administracji
Ze względu na źródło pochodzenia informacji wyróżniamy: Informacje dostarczane przez administrację Informacje dostarczane przez uczestników postępowania administracyjnego Informacje pochodzące z innych źródeł

19 Rodzaje informacji gromadzonych w administracji
Ze względu na sposób gromadzenia i przetwarzania informacji, wyróżniamy: Informacje gromadzone i przetwarzane w sposób tradycyjny (ręcznie) Informacje gromadzone i przetwarzane przy wykorzystaniu technik informatycznych

20 Rodzaje informacji gromadzonych w administracji
Ze względu na rodzaj nośnika, na jakim informacje utrwalono wyróżniamy: Informacje utrwalone w formie pisemnej (papier) Informacje utrwalone w formie elektronicznej (na nośnikach magnetycznych, optycznych, elektronicznych) Informacje utrwalone w innej formie (na innych nośnikach)

21 Rodzaje informacji gromadzonych w administracji
Ze względu na kryterium dostępności, wyróżniamy: Informacje powszechnie dostępne – jawne Informacje, do których dostęp jest ograniczony Ze względu na kryterium czasu, wyróżniamy: Informacje aktualne Materiały archiwalne Prognozy i plany

22 Zasoby informacyjne administracji
Zasoby informacyjne w połączeniu z innymi zasobami ekonomicznymi, czyli kapitałem, zasobami naturalnymi oraz pracą, współdecydują o rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Zasobami informacyjnymi organizacji są wszelkie dane, informacje oraz techniki informacyjne, które mają wymierną wartość i które mogą być użyte do produkcji określonego dobra lub usługi.

23 Zasoby informacyjne administracji
Mianem tym określa się całokształt informacji wykorzystywanych w administracji publicznej. Przedstawiając obieg informacji w administracji można wyróżnić: Stały zasób informacji posiadanych przez administrację o obywatelu, nieruchomościach, infrastrukturze istniejącej na danym terenie Informacje dostarczone przez stronę (świadków) w postępowaniu administracyjnym i wykorzystywane następnie w procesie decyzyjnym Informacje gromadzone przez administracji publicznej w celu wydania rozstrzygnięcia (ekspertyzy, oględziny, opinie)

24 Zasoby informacyjne administracji
Informacje o decyzjach już podjętych przez administrację rozstrzygnięciach innych organów, np. sądów Informacje o aktach normatywnych i polityce administracyjnej Informacje normatywne – posiadane i gromadzone ad hoc (przepisy wyspecjalizowane i rzadko stosowane)

25 Zasoby informacyjne administracji
Zasoby informacyjne pełnią podwójną rolę, mianowicie występują jako: Przedmiot zarządzania (to, czym się zarządza) Narzędzie zarządzania (to, co pomaga zarządzać) Najważniejsze zasoby informacyjne administracji: Akta sprawy Rejestry publiczne (np. ewidencja ludności, REGON, NIP) Dziennik urzędowy Biuletyn Informacji Publicznej Statystyka publiczna Archiwa

26 Informacja – element systemu informacyjnego administracji publicznej
Informacja dla współczesnego społeczeństwa ma szczególne znaczenie w kontekście obywatelskiego prawa do informacji, które oznacza, że każdy obywatel ma prawo do rzetelnej, zweryfikowanej, aktualnej informacji, potrzebnej mu do życia i funkcjonowania w społeczeństwie i państwie. Realizację prawa obywatela do informacji bierze na siebie państwo, które przy udziale innych instytucji publicznych i przy wykorzystaniu środków publicznych utrzymuje i rozwija infrastrukturę informacyjną.

27 Informacja – element systemu informacyjnego administracji publicznej
system informacyjny to wielopoziomowa struktura, pozwalająca użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji, wejścia na pożądane informacje, wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. Tak zdefiniowany system ma następujący zbiór elementów: użytkownicy systemu, zasoby informacyjne, narzędzia techniczne, rozwiązania systemowe stosowane w danej organizacji, metainformacje, relacje pomiędzy poszczególnymi zbiorami

28 Informacja – element systemu informacyjnego administracji publicznej
System informacyjny to zbiór powiązanych procesów informacyjnych, gdzie przez proces informacyjny rozumie się proces technologiczny, który realizuje co najmniej jedną z następujących funkcji: generowanie (produkcja) informacji, gromadzenie (zbieranie) informacji, przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwizacja) informacji, przekazywanie (transmisja) informacji, przetwarzanie (przekształcanie, transformacja) informacji, udostępnianie (upowszechnianie) informacji, interpretacja (translacja na język użytkownika) informacji, wykorzystanie (użytkowanie) informacji.


Pobierz ppt "Technologie informacyjne w administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google