Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K ONIECPOLU FUNKCJONUJE OD 2007 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K ONIECPOLU FUNKCJONUJE OD 2007 ROKU."— Zapis prezentacji:

1

2 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K ONIECPOLU FUNKCJONUJE OD 2007 ROKU

3 DYSPONUJEMY POWIERZCHNIĄ 6000 M ²

4 P RZY SZKOLE UTWORZONO KORT TENISOWY I BIEŻNIĘ LEKKOATLETYCZNĄ A TAKŻE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, SIATKÓWKĘ I KOSZYKÓWKĘ. Częstochowa Kielce S ZKOŁA ZLOKALIZOWANA JEST PRZY TRASIE C ZĘSTOCHOWA – K IELCE

5 D YREKTOREM SZKOŁY JEST PANI MGR M AŁGORZATA M IGALSKA G RONO P EDAGOGICZNE LICZY 42 NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. O BECNIE DO NASZEJ SZKOŁY UCZĘSZCZA 340 UCZNIÓW

6 W BUDYNKU MIEŚCI SIĘ 20 SAL LEKCYJNYCH, M. IN.: PRACOWNIA CHEMICZNASALA KONFERENCYJNA DWIE SALE GIMNASTYCZNE

7 DWIE NOWOCZESNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE

8 DWIE MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKÓW OBCYCH

9 BIBLIOTEKA I CZYTELNIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNYM WYPOSAŻONYM W 8 KOMPUTERÓW

10 DNIA 23 MARCA 2011 ROKU SZKOLE ZOSTAŁ NADANY SZTANDAR, UFUNDOWANY PRZEZ R ADĘ R ODZICÓW ZSP

11 S ZKOŁA ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z N ADLEŚNICTWEM K ONIECPOL – O GÓLNOPOLSKA A KCJA S PRZĄTANIA ŚWIATA

12 W PROGRAMIE IMPREZ SZKOLNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ M. IN.: UROCZYSTE AKADEMIE POŚWIĘCONE WAŻNYM ROCZNICOM I WYDARZENIOM, ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, PROJEKTY PROMUJĄCE REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

13 W SZKOLE ORGANIZOWANE SĄ ROZGRYWKI W RÓŻNYCH KONKURENCJACH I DYSCYPLINACH SPORTOWYCH

14 SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z PARTNERAMI Z ZAGRANICY W RAMACH PROJEKTU LEONARDO DA VINCI WSPIERAMY PRZYJACIÓŁ Z UKRAINY

15 O FERTA EDUKACYJNA Z ESPOŁU S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K ONIECPOLU ROK SZKOLNY 2014/2015

16 W naszej ofercie na rok szkolny 2014/2015 mamy dla Ciebie : 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące o rozszerzonym zakresie przedmiotów: - język polski, język obcy, historia i wiedza o społeczeństwie - język polski, język obcy, historia - matematyka, język obcy, geografia 4 - letnie Technikum oferujące kształcenie w zawodach: -Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych -Technik Logistyk -Technik Handlowiec 3 - letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową oferującą kształcenie w zawodach: -Mechanik Pojazdów Samochodowych -Mechanik Monter Maszyn i Urządzeń -Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie - Kucharz - Cukiernik 1 - roczną Szkołę Policealną oferującą kształcenie w zawodach: - Technik Administracji - Opiekunka Środowiskowa

17 3 - LETNIE L ICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCE O ROZSZERZONYM ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW : K LASA I B - JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY, HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY, HISTORIA O FERTA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

18 3 - LETNIE L ICEUM O GÓLNOKSZTAŁCĄCE O ROZSZERZONYM ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW : K LASA I C - MATEMATYKA, JĘZYK OBCY, GEOGRAFIA

19 4 - LETNIE T ECHNIKUM OFERUJĄCE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE : T ECHNIK Ż YWIENIA I U SŁUG G ASTRONOMICZNYCH O FERTA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie i otwiera drogę na rynek pracy lub do dalszej nauki.

20 4 - LETNIE T ECHNIKUM OFERUJĄCE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE : T ECHNIK H ANDLOWIEC T ECHNIK H ANDLOWIEC Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie i otwiera drogę na rynek pracy lub do dalszej nauki.

21 4 - LETNIE T ECHNIKUM OFERUJĄCE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE : T ECHNIK L OGISTYK Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie i otwiera drogę na rynek pracy lub do dalszej nauki.

22 O FERTA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 3 - LETNIA Z ASADNICZA S ZKOŁA Z AWODOWA OFERUJĄCA KSZTAŁCENIE W ZAWODACH : - K UCHARZ - C UKIERNIK

23 3 - LETNIA Z ASADNICZA S ZKOŁA Z AWODOWA OFERUJĄCA KSZTAŁCENIE W ZAWODACH : -M ECHANIK P OJAZDÓW S AMOCHODOWYCH -M ECHANIK M ONTER M ASZYN I U RZĄDZEŃ -M ONTER Z ABUDOWY I R OBÓT W YKOŃCZENIOWYCH W B UDOWNICTWIE Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie i otwiera drogę na rynek pracy lub do dalszej nauki.

24 O FERTA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 - ROCZNA S ZKOŁA P OLICEALNA OFERUJĄCA KSZTAŁCENIE W ZAWODACH : - T ECHNIK A DMINISTRACJI - O PIEKUNKA Ś RODOWISKOWA

25 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K ONIECPOLU S ERDECZNIE Z APRASZA R EKRUTACJA ELEKTRONICZNA WWW. SLASKIE. EDU. COM. PL /K ANDYDAT D o ł ą c z d o n a s. J e s t e ś m y t a k b l i s k o. Sprawdź na: www.zszkol.pl


Pobierz ppt "Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH W K ONIECPOLU FUNKCJONUJE OD 2007 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google