Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014 marzec-kwiecień 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014 marzec-kwiecień 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014 marzec-kwiecień 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

2 Program spotkania Materiały przekazane Harmonogram egzaminów i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Redystrybucja arkuszy Termin dodatkowy i poprawkowy Przekazywanie danych elektronicznie Przypomnienie procedur przeprowadzania egzaminu Jak pozyskiwać informacje? Matura 2015 Badanie IBE w klasach drugich

3 Materiały przekazywane w dniu dzisiejszym:  Zestawy na egzamin ustny (zespoły szkół otrzymują 1 pakiet na każdy język), w tym materiały do rozmowy wstępnej.  Naklejki z kodami.  Informacje o redystrybucji.

4 Dokumenty regulujące przeprowadzanie egzaminu maturalnego: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007 r, poz. 562, z późn. zm.) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

5 Dokumenty regulujące przeprowadzanie egzaminu maturalnego: Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 lipca 2013 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2014 r. Uzupełnienie do Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014.

6 od 5 do 30 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Część ustna egzaminu maturalnego

7 Majgodz. 9:00godz. 14:00 5 poniedziałekjęzyk polski - pp wiedza o tańcu - pp wiedza o tańcu - pr 6 wtorekmatematyka - pp język łaciński i kultura antyczna - pp język łaciński i kultura antyczna - pr 7 środa język angielski - pp język angielski - pr język angielski dla kl. dwujęzycznych 8 czwartekjęzyk polski– pr fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia – pr 9 piątekmatematyka - pr wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr 10, 11 sobota, niedziela Część pisemna egzaminu maturalnego

8 Majgodz. 9:00godz. 14:00 12 poniedziałek biologia – pp biologia – pr filozofia – pp filozofia – pr 13 wtorekjęzyk niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 14 środa geografia – pp geografia – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr 15 czwartekjęzyk rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 16 piątek chemia – pp chemia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr 17, 18 sobota, niedziela Część pisemna egzaminu maturalnego

9 Majgodz. 9:00godz. 14:00 19 poniedziałekjęzyk francuski – pp język francuski – pr język francuski dla klas dwujęzycznych 20 wtorek informatyka – pp informatyka – pr historia – pp historia – pr 21 środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański dla klas dwujęzycznych 22 czwartekjęzyk włoski – pp język włoski – pr język włoski dla klas dwujęzycznych Część pisemna egzaminu maturalnego

10 Majgodz. 9:00godz. 14:00 23 piątek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr języki mniejszości narodowych – pr godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** godz. 16:55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych** 24, 25 sobota, niedziela Część pisemna egzaminu maturalnego

11 Dostawy materiałów egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego w godzinach 5:00 – 7:30 w dniach: 5, 6, 7, 12, 19 maja 2014 r. Przesyłka jest adresowana na dyrektora szkoły (zespołu szkół). Osoby delegowane do odbioru powinny mieć ze sobą upoważnienie do odbioru materiałów na każdy dzień osobne. Ponadto powinny mieć ze sobą dowód osobisty. Przy odbiorze przesyłki towarzyszy członek ZE.

12 Procedura przydzielania rezerwowych arkuszy i CD dla szkół Szkoła, która: zamówiła od 1 do 50 sztuk arkuszy wówczas otrzymuje 1 sztukę rezerwy, zamówiła 51 sztuk i więcej to wówczas otrzymuje 2 sztuki rezerwy. Reguła ta dotyczy każdego rodzaju i poziomu arkuszy z osobna za wyjątkiem arkuszy w brajlu.

13 Procedura przydzielania rezerwowych arkuszy i CD dla szkół cd. Dla arkuszy w brajlu nie przewiduje się rezerw. Arkusze czarnodruku traktowane są jak inne typy arkuszy i dla tych arkuszy dołączone są arkusze rezerwowe.

14 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych

15 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych woj. świętokrz. Osoby delegowane do przekazania arkuszy do punktu ROKE powinny mieć ze sobą upoważnienie dyrektora – Przewodniczącego SZE. np. powiat buski

16 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych woj. łódzkie W dniach 5, 6, 12, 14, 16 maja – odbiór arkuszy tylko z I zmiany w godz. od 13.00-15.00. Arkusze z II zmiany w tych dniach odbierane są w dniu następnym. W pozostałe dni sesji tj. 7, 8, 9, 13, 15, 20 maja – odbiór odbywa się z obu zmian w godz. od 14.00- 18.00. W dniach 19, 21, 22 maja wg indywidualnych uzgodnień ze szkołami Osoby delegowane do przekazania arkuszy do punktu ROKE powinny mieć ze sobą upoważnienie dyrektora – Przewodniczącego SZE.

17 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych woj. łódzkie

18 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Do opisu kopert bezpiecznych prosimy używać symboli arkuszy

19 2014 Geografia MGE-P1_1P-142 wpisać kod szkoły 58

20 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Opis CD z wynikami po egzaminie maturalnym z informatyki Kod szkoły na płycie piszemy wyłącznie mazakiem do płyt CD Nie naklejamy naklejek na CD!!!

21 Redystrybucja arkuszy egzaminacyjnych Egzamin maturalny Przykładowy symbol arkusza Przedmiot egzaminu Symbol sesji Język arkusza Rodzaj arkusza Poziom MHI-P1_7P-142 Nr części

22 Przedmiot egzaminu MHI-P1_7P-142 Przedmiot egzaminuSymbol język polskiPO język angielskiJA język angielski dwujęzycznyAD język francuski standardowyJF język francuski dwujęzycznyFD język hiszpańskiJH język hiszpański dwujęzycznyHD język niemiecki standardowyJN język niemiecki dwujęzycznyND język rosyjskiJR język rosyjski dwujęzycznyRD

23 Przedmiot egzaminu MHI-P1_7P-142 Przedmiot egzaminuSymbol język włoskiJW biologiaBI chemiaCH fizyka i astronomiaFA geografiaGE historiaHI historia muzykiHM historia sztukiHS matematykaMA wiedza o tańcuWT informatykaIN

24 Przedmiot egzaminu MHI-P1_7P-142 Przedmiot egzaminuSymbol język kaszubskiOK język łaciński i kultura antycznaKL filozofiaFI historia dwuj. w języku angielskimHI matematyka dwuj. w języku rosyjskimMA

25 Poziom egzaminu MHI-P1_7P-142 Poziom egzaminuSymbol Poziom podstawowyP Poziom rozszerzonyR Egzaminy dwujęzyczne – poziom rozszerzonyR

26 Część egzaminu MHI-P1_7P-142 Część egzaminuSymbol Część pierwsza1 Część druga2

27 Rodzaj arkusza MHI-P1_7P-142 SymbolRodzaj arkusza 1standardowy 2dla zdającego z autyzmem 3dla słabosłyszącego 4dla słabowidzącego 6dla niewidomego 7dla niesłyszącego

28 Język arkusza MHI-P1_7P-142 Język arkuszaSymbol języka Język polskiP Język angielskiA Język niemieckiN Język francuskiF Język hiszpańskiH Język rosyjskiR

29 Symbol sesji MHI-P1_7P-142 Sesje 2014 rokuSymbol sesji sesja główna (maj)142 sesja dodatkowa (czerwiec)143 sesja poprawkowa (sierpień)144

30 Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych przez ZN Członkowie ZN, odbierając arkusze od zdających: sprawdzają ich kompletność oraz poprawność kodowania (wpisanie w wyznaczonych polach numeru pesel oraz porównują jego zgodność z nadrukiem na naklejce z kodem kreskowym), dokonują stosownych poprawek i uzupełnień, sprawdzają zaznaczenie dysleksji na arkuszu i na liście, odnotowują fakt odbioru arkusza w wyznaczonym polu na listach zdających, po odebraniu wszystkich arkuszy wszyscy członkowie ZN składają podpisy na ostatniej stronie list zdających egzamin w danej sali.

31 Osoba dostarczająca dokumenty zobowiązana jest dostarczyć również kopię specyfikacji dostawy arkuszy otrzymaną od dystrybutora – kuriera wraz z ewentualnym protokołem braków stwierdzonych w przesyłce. Osoba dostarczająca dokumenty zobowiązana jest podać na kopercie z protokołami - numer telefonu, pod którym można się będzie z nią skontaktować w razie stwierdzenia błędów lub braków w pakowaniu arkuszy, a także innych niezgodności i wątpliwości. Instrukcja pakowania materiałów cd.

32 Koperty z arkuszami muszą być obowiązkowo zaklejone na sali egzaminacyjnej w obecności przedstawiciela zdających. UWAGA: W przypadku zbyt małej ilości kopert bezpiecznych arkusze należy zapakować, stosując w miejsce brakujących, koperty papierowe zaparafowane w miejscach sklejenia przez wszystkich członków ZN. Instrukcja pakowania materiałów cd.

33 Segregowanie arkuszy – w oddzielnych „bezpiecznych” kopertach 1.Arkusze zdających, którym egzamin unieważniono 2.Arkusze zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu (z nagraniem audio) 3.Arkusze zdających skierowanych z innych OKE (nie dotyczy zdających przekierowanych z innych szkół z terenu OKE w Łodzi) 4.Arkusze zdających niewidomych – A6 5.Arkusze zdających niesłyszących – A7 6.Arkusze zdających słabosłyszących – A3 7.Arkusze zdających z autyzmem w tym zesp. Aspergera - A2 8.Arkusze zdających pozostałych (standardowe A1 oraz dla słabowidzących A4) 9.Prace pisane na komputerze (arkusz+wydruk+płyta CD z plikami)

34 Jest w zakładce: Egzaminy \ Egzamin maturalny \ procedury, instrukcje

35 * - wpisać zakres lub poziom; Zakres to w gimnazjum: język polski; historia-wos; matematyka lub przedmioty przyrodnicze, Poziom to poziom podstawowy, rozszerzony lub dwujęzyczny (egzamin maturalny z języków obcych) ** - o ile nie zostały wcześniej przekazane do OKE

36

37 Termin dodatkowy

38 od 2 do 18 czerwca - część ustna wg harmonogramu ust. przez PSZE Czerwiec godz. 9:00godz. 14:00 2poniedziałek język polski – ppjęzyk polski – pr 3wtorek matematyka – ppmatematyka – pr 4środa 5czwartek język angielski – pp język angielski – pr język angielski dla klas dwujęzycznych 6piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr fizyka i astronomia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr 7,8 sobota, niedziela

39 Termin dodatkowy 9poniedziałekbiologia – pp, pr filozofia – pp, pr historia muzyki – pp, pr historia sztuki – pp pr 10wtorekjęzyk niemiecki - pp język niemiecki - pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 11środachemia – pp, pr geografia - pp, pr przedmioty zdawane w j. obcym 12czwartek język rosyjski - pp język rosyjski - pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 13piątekinformatyka pp, pr historia – pp, pr 14 sobota, 15 niedziela

40 Termin dodatkowy Czerwiecgodz. 9:00godz. 14:00 16poniedziałek język francuski - pp język francuski - pr język francuski dla klas dwujęzycznych 17wtorek języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp, pr język łemkowski – pp, pr języki mniejszości narodowych - pr język hiszpański - pp język hiszpański - pr język hiszpański dla kl. dwujęzycznych 18środa język włoski - pp język włoski – pr język włoski dla klas dwujęzycznych

41 Miejsce przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: woj. świętokrzyskie – V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach woj. łódzkie – siedziba OKE w Łodzi

42 Zgłoszenia do egzaminu w terminie dodatkowym zgodnie z § 102 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. z późn. zm. Wniosek (zał.19) - najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin (w terminie głównym). Dyrektor szkoły przekazuje do OKE wniosek wraz z załączonymi dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. Ważne! Prosimy o szczegółową informację dotyczącą dostosowań.

43 Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 27 czerwca 2014 r.

44 Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 12 września 2014 r. Termin poprawkowy Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek) godz. 9.00 Część ustna – 25-29 sierpnia 2014 r.

45 Zgłoszenia do egzaminu w terminie poprawkowym zgodnie z § 103 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. z późn. zm. Oświadczenie zdającego (zał. 18) – do 4 lipca 2014 Dyrektor szkoły przekazuje do OKE w formie elektronicznej informacje o zdających ponownie przystępujących w sesji poprawkowej do 7 lipca 2014.

46 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych w dniu 26 sierpnia 2014 r. w godzinach 5.00-7.30 Termin poprawkowy - dystrybucja

47 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. Przybory pomocniczePrzedmiot długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) wszystkie przedmioty linijka matematyka, geografia cyrkielmatematyka odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

48 2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: Materiały i przybory pomocnicze – wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego chemia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – dla każdego zdającego fizyka i astronomia wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka

49 2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: Materiały i przybory pomocnicze – wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób egzamin maturalny dla osób niesłyszących słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego ) egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących

50 3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych: Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego Przedmiot linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia kalkulator prosty* chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupa geografia, historia * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

51 PRZEKAZYWANIE DANYCH

52  Po zakończeniu klasyfikacji należy przesłać dane o uczniach nieklasyfikowanych oraz nieprzystępujących do egzaminu maturalnego poprzez nowy formularz Nieklasyfikowani w Panelu dla Szkół - najpóźniej do 25.04.2014 r.  W przypadku, gdy wszyscy uczniowie są klasyfikowani lub nie przystępują do egzaminu, dyrektor szkoły proszony jest również o zaznaczenie tego faktu w formularzu Nieklasyfikowani.

53  Do 25.04.2014 r. do WBiA - listy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy będą zwolnieni z egzaminu maturalnego. Do zestawienia należy dołączyć kserokopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.  Nie później niż do 22 kwietnia absolwent, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty z przedmiotu innego niż wskazany w deklaracji, może złożyć wniosek o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu (zał. 20). Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE wniosek wraz z dokumentami najpóźniej następnego dnia.

54  Listy na sale - protokoły - do pobrania w Panelu dla szkół od 14.04.2014 r. Prosimy zweryfikować dane.  Protokoły z uwzględnieniem poprawek przesłanych przez szkoły będą wygenerowane w dniu 28.04.2014r. Od momentu publikowania protokołów na sale nie będą już aktualizowane listy weryfikacyjne.

55 Instrukcja obsługi formularza „Nieklasyfikowani”  Formularz znajduje się w Panelu dla szkół i służy do komunikacji z OKE. Po jego wypełnieniu i wysłaniu do OKE nie ma potrzeby przesyłania dokumentacji papierowej z informacją o nieprzystępujących lub przystępujących do danego egzaminu.  Dyrektorzy wszystkich szkół biorących udział w egzaminach proszeni są o wypełnienie formularza, także w takiej sytuacji, gdy do egzaminu przystępują wszyscy zdający.

56 Instrukcja obsługi formularza „Nieklasyfikowani”  W szkołach, w których zdawany jest jednocześnie egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe umieszczone zostały dwa oddzielne formularze, jeden dla każdego egzaminu. Każdy z nich należy wypełnić oddzielnie. Uwaga: wypełnienie jednego formularza nie skutkuje automatycznym wypełnieniem oraz przesłaniem do OKE drugiego formularza.  Pod listą zdających do danego rodzaju egzaminu umieszczony został przycisk Wyślij. Po jego naciśnięciu dane z danego formularza – rodzaju egzaminu zostaną przekazane do OKE.

57  Prosimy o terminowe wypełnianie „nieobecnika” - systematycznie po każdym egzaminie, ostateczny termin – 30 maja 2014 r.  Przesłanie do OKE wyników egzaminów ustnych nie później niż do 30 maja 2014 r.  Listy z wynikami egzaminów ustnych będą dostępne od 06.06.2014 r. – prosimy o weryfikację wprowadzonych danych. Zgłoszenie poprawek do dnia 13.06.2014 r. pod numerem telefonu 42-664 80 70 Przypomnienie

58 Powtórka z procedur Egzaminy ustne

59 Egzaminy ustne przekierowania Prosimy o formularze przekierowań

60 Harmonogram egzaminów ustnych Zdający ma obowiązek zgłosić się punktualnie.  Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w harmonogramie egzaminów ustnych w dniu egzaminu ze względu na niezgłoszenie się zdającego lub zdających na egzamin. Do 3 marca 2014:  Powołanie zespołów przedmiotowych  Opracowanie i ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych  Przekazanie harmonogramu do OKE w formie elektronicznej do 21.03.2014 r.

61 Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU egzaminator danego przedmiotu CZŁONEK ZESPOŁU nauczyciel danego przedmiotu żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi (kończącymi szkołę w 2014) zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki co najmniej jedna z osób zatrudniona jest w innej szkole lub placówce tyflopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, nauczyciel wspomagający nie wchodzi w skład PZE

62 Egzamin ustny z j. polskiego  Uczeń/absolwent przekaże/przekazał PSZE do 7 kwietnia 2014 r. bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu.  Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu (wszyscy przystępujący do egzaminu na warunkach obowiązujących w sesji 2014 r.)  Wraz z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

63 Egzamin ustny z j. polskiego  Odtworzenie filmu, muzyki lub nagranej wypowiedzi w czasie przeznaczonym na prezentację może trwać do 5 minut.  Nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu prezentacji. Zdający może skorzystać z planu, o ile okaże go do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (jedna strona formatu A-4). WAŻNE! Szkoła przekazuje zdającemu informację o oprogramowaniu zainstalowanym na udostępnianych urządzeniach (np. w jakim formacie należy przygotować pliki muzyczne)

64 Egzamin ustny z języka obcego Dzień przed egzaminem członkowie PZE zapoznają się z zestawami egzaminacyjnymi i kryteriami oceniania. Egzamin trwa ok. 15 minut - ściśle określony czas na wykonanie poszczególnych zadań. Niezbędny zegar z sekundnikiem lub stoper. Ocena egzaminu - po każdym przeprowadzonym egzaminie (po wyjściu zdającego). Zestaw pytań do rozmowy wstępnej nie jest częścią zestawu egzaminacyjnego. Nie ma możliwości powrotu do zadań zakończonych lub opuszczonych.

65 Egzamin ustny z języka obcego wg nowych zasad: protokół - zał. 6a karta oceny – zał. 6d nowe kryteria wg starych zasad: protokół – zał. 6b, 6c karta oceny – zał. 6e, 6f

66 Egzamin ustny z j. obcego bez określania poziomu dla osób niewidomych  Materiał ilustracyjny zastąpiony opisem – instrukcje i zadania odczytuje egzaminator.  Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej. Egzaminujący odczytuje polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania – może je odczytywać wielokrotnie.

67 Materiał ilustracyjny zastąpiony dźwiękiem. W sali musi znajdować się sprawny odtwarzacz płyt CD - obsługą zajmuje się członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Na obu poziomach egzaminu zdający odsłuchuje materiał dźwiękowy i odpowiada na pytania związane z tym materiałem, zamieszczone w zestawie egzaminującego. W czasie przeznaczonym na przygotowanie, zdający sam określa liczbę odtworzeń materiału dźwiękowego. Egzamin ustny z j. obcego na starych zasadach dla osób niewidomych

68 OCENA EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Zasady oceniania, instrukcje przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego, informacje na temat formy bibliografii

69 Egzaminy pisemne Powtórka z procedur

70 Zespoły nadzorujące  Przewodniczący + co najmniej 2 członków (+1 członek na każdych kolejnych 20 zdających, jeżeli jest powyżej 30 zdających w sali)  co najmniej jedna z osób – zatrudniona w innej szkole NIE MOŻNA POWOŁAĆ  nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin  wychowawców (w przypadku zdających kończących szkołę w 2014) tyflopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, nauczyciel wspomagający wchodzi w skład zespołu nadzorującego

71 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, otrzymują naklejki kodowe, sprawdzają ich poprawność, zajmują miejsca na sali, wysłuchują instrukcji udzielanych przez ZN - czynności organizacyjne. Po rozdaniu arkuszy zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

72 Egzamin pisemny - obowiązki zdającego Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza. Sprawdzić kompletność arkusza. Sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Zakodować arkusz i kartę odpowiedzi. Oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję. Przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych.

73 Egzamin pisemny Ukazały się na stronie CKE arkusze A2 zdających z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

74

75 Do 12 września 2014 r. – dyrektorzy szkół proszeni są o rozliczenie się ze wszystkich materiałów egzaminacyjnych przekazanych przez OKE na egzamin ustny.

76 Pozyskiwanie informacji

77 Źródła informacji: strony www OKE, CKE, kanały RSS

78

79

80

81

82 Źródła informacji: strony www OKE, CKE, kanały RSS OKE

83 Źródła informacji: strony www OKE, CKR, kanały RSS OKE

84 Źródła informacji: storna www OKE, CKR, kanały RSS OKE

85 Źródła informacji: strona www OKE, CKR, kanały RSS OKE

86 Źródła informacji: strony www OKE, CKE, kanały RSS

87

88 Informacja o materiałach na temat przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianach i egzaminach

89

90

91 Matura 2015

92 Zdawanie egzaminu maturalnego na starych zasadach Szkoła Lata szkolne...2012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018 ULO LO LP TU mł. T TU dorosł. wymagania egzaminacyjne: zdawanie absolwentów, kontynuacja zdawania, podwyższanie nowa podstawa: +1 przedm. dod. PR, zdawanie absolwentów, kontynuacja zdawania, podwyższanie wyniku Wyjaśnienie MEN pismem DJE.WEK.5031.17.2014 z dn. 11.03.2014 r.

93 Matura 2015 Nowa podstawa programowa, zawierająca wymagania edukacyjne i egzaminacyjne. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (D. U. z 2012 poz. 977) Informatory przedmiotowe o egzaminie maturalnym od 2015 r.

94 Matura 2015 Przykładowe arkusze.

95 Badanie w klasach drugich liceów ogólnokształcących

96 Instytut Badań Edukacyjnych w dniu 10 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 przeprowadzi badanie „Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego” w wytypowanych szkołach. Do celów szczegółowych badania należą: zdiagnozowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności pisania rozprawki na temat oparty na sformułowanym w poleceniu problemie, załączonym do polecenia tekście literackim (epickim lub dramatycznym) i innych tekstach kultury zdiagnozowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność pisania interpretacji utworu poetyckiego zdiagnozowanie, w jakim stopniu uczniowie opanowali: umiejętność czytania tekstu popularnonaukowego / publicystycznego / politycznego – na poziomie znaczeń, komunikacji i struktury tekstu; umiejętność wykonywania działań na tekście popularnonaukowym / publicystycznym / politycznym (transformacje, streszczanie, problematyzowanie, nicowanie); umiejętności świadczące o świadomości językowej – w zakresie słownictwa, fleksji, składni, funkcji tekstu, cech gatunkowych i stylistycznych)

97 sprawdzenie, jaki wpływ na poziom osiągnięć uczniów ma to, czy uczestniczą oni w lekcjach języka polskiego w podstawowym albo rozszerzonym wymiarze godzin sprawdzenie, jaką zgodność osiągają egzaminatorzy w ocenianiu rozprawki problemowej oraz interpretacji, stosując nowe kryteria punktowania (skale szacunkowe) zdiagnozowanie, jak trafnie przy użyciu nowych kryteriów egzaminatorzy oceniają najważniejsze aspekty: rozprawki problemowej: stanowisko wobec problemu i uzasadnienie stanowiska interpretacji utworu poetyckiego: koncepcja interpretacyjna i uzasadnienie koncepcji.

98 IBE dostarczy do szkół biorących udział w badaniu wszystkie niezbędne materiały badawcze, w tym zeszyty testowe dla uczniów. Badanie obejmie uczniów II klas z 50 liceów wylosowanych z całej Polski. Łącznie badanie obejmie ok. 4 100 uczniów. Badanie Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego przybliży uczniom nową formułę egzaminu i pozwoli na ocenę stopnia realizacji podstawy programowej na poziomie podstawowym. Ocena ta zostanie przedstawiona w raporcie. Ponadto IBE opracuje oraz udostępni nauczycielom w Bazie Narzędzi Dydaktycznych narzędzia metodyczne pomocne w przygotowaniu uczniów do egzaminu. Dodatkowo w drugiej połowie września 2014 r. eksperci IBE przeprowadzą z nauczycielami szkół biorących udział w badaniu warsztaty, na których zostaną omówione wyniki badania i przedstawione rekomendacje. Koszty udziału nauczycieli w warsztatach (w tym koszty dojazdu i zakwaterowania) pokryje IBE.

99 Ważne kontakty Wydział Organizacyjno -Administracyjny Krzysztof Mirowski – Kierownik Wydziału tel. 42 664 80 63, e-mail: mirowski@komisja.plmirowski@komisja.pl Andrzej Węgliński– Zastępca Kierownika Wydziału tel. 42 664 80 65, e-mail: weglinski@komisja.plweglinski@komisja.pl

100 Ważne kontakty Wydział Badań i Analiz Krzysztof Jurek – Kierownik Wydziału tel. 42 664 80 56, e-mail: wbia@komisja.plwbia@komisja.pl Mariusz Jarosz – Zastępca Kierownika Wydziału tel. 42 664 80 85, e-mail: mariusz@komisja.plmariusz@komisja.pl

101 Dziękujemy za uwagę Andrzej Chruściany Kierownik Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Maturalnych Tel. 42 664 81 96, kom. 691 300 603, e-mail: egzaminy@komisja.pl Joanna Kowalska Zastępca Kierownika WSEGiM tel. 42 664 81 81, kom. 695 200 326, e-mail:joanna.kowalska@komisja.pl


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2014 marzec-kwiecień 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google