Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, 09-310 Zielona , ul. 1Maja 8 Ireneusz Kramkowski   ZIELONA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, 09-310 Zielona , ul. 1Maja 8 Ireneusz Kramkowski   ZIELONA."— Zapis prezentacji:

1 Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, Zielona , ul. 1Maja 8 Ireneusz Kramkowski   ZIELONA 2014

2 PODSTWY PRAWANE   1.Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu; Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich / Dz.U z 1982r Nr 35 poz. 228 z póżn. zm. - tekst jednolity Dz. U. Z 2002 Nr 11 poz. 109 z późn. zm. /oraz przepisy wykonawcze do ustawy/. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm/ 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Z 2003r nr 24, poz. 198/. 5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji / Dz.U.Nr 30 poz.179 z późn. zm./ 6. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. W sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 7. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty / Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm./ 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003rw sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem / Dz.U.Nr 26,poz226/

3 ZACHOWANIA UCZNIÓW, KTÓRE MAJĄ CHARAKTER DEMORALIZACJI LUB SĄ NIEDOZWOLONE W SZKOLE  
wagary; notoryczne nieprzygotowanie do zajęć; samowolne oddalenie się ucznia poza teren szkoły od momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej; samowolne opuszczenie lekcji; zastraszanie; każdy przejaw agresji; palenie papierosów na terenie szkoły; picie alkoholu, odurzanie się; niszczenie mienia szkolnego; podrabianie podpisów osób dorosłych; niszczenie dokumentów, prac własnych; niewykonywanie poleceń nauczyciela, odpisywanie zadań domowych na terenie szkoły, wszelkie zachowanie lekceważące I wulgarne w stosunku do innych osób; korzystanie z telefonu komórkowego oraz wszelkich odtwarzaczy w czasie lekcji

4 Procedura Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:   Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. Wychowawca informuje o fakcie psychologa i dyrektora szkoły. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem i ich obecności W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z psychologiem itp.) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych zgodnie z artykułem 304 §2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. Zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły. W przypadku ucznia pełnoletniego powiadamia się rodziców, dyrektora szkoły, policję.

5 Procedura Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.
Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolna na temat szkodliwości palenia oraz może być zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska. Obniżenie punktacji z zachowania.

6 Procedura Postępowanie w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów
Definicja zachowania agresywnego: - bójki; - stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji. - wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły. - nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły. - wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie. - dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary. Rozdzielenie stron. Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. Wezwanie wychowawcy lub psychologa (ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji: - powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub Policji. Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora przejmuje psycholog szkolny. Zastosowania kar wynikających ze Statutu Szkoły.

7 Procedura Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).   Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów.

8 Procedura Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.  
Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (- jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję). W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrekcji szkoły, także kuratora sądowego, (jeżeli uczeń jest pod jego opieką). Zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły.

9 Procedura Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).   Upomnienie słowne, rozwiązanie problemu w klasie, wpis uwagi do dziennika. W najbliższym czasie powiadomienie wychowawcy. Powiadomienie rodziców, opiekunów prawnych oraz ewentualnie kuratora sądowego. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela należy prosić o wsparcie psychologa lub dyrekcję. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły Zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły. Skierowanie ucznia na systematyczne spotkania z psychologiem szkolnym.

10 Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego.
Procedura Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).   Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego. W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego. Natychmiastowe obniżenie punktacji z zachowania oraz wpis do dziennika lekcyjnego. Nagana dyrektora szkoły. Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. praca społeczna). W przypadku powtarzających się naruszeń nietykalności osobistej nauczyciela szkoły, innych uczniów, pracowników szkoły, zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły lub innych przepisów prawa.

11 Procedura Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.  
Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców. Wezwanie rodziców. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. Wszczęcie procedur wobec rodziców, mające na celu zadośćuczynienie, naprawienie szkody. Obniżenie oceny z zachowania. W przypadku dewastacji mienia szkolnego dużej wartości zastosownie kar wynikających ze Statutu Szkoły lub innych przepisów prawa.

12 Procedura Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.    Powiadomienie wychowawcy klasy oraz dyrekcji a także pielęgniarki szkolnej. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz nie pozostawienie go samego. Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zawiadomienie najbliżej jednostki policji. Wezwanie lekarza, który podejmie decyzję o skierowaniu ucznia do domu lub placówki służby zdrowia lub przekazania ucznia do dyspozycji policji – w porozumieniu z dyrekcją szkoły. Przeprowadzenie – późniejsze – rozmów z rodzicami w obecności ucznia i pedagoga/ psychologa szkolnego – zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania – podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych. Zastosowanie kar wynikających ze Statutu Szkoły. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie policji i sądu rodzinnego.

13 Powiadomienie dyrekcji szkoły i policji.
Procedura Postępowanie w przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyk. Powiadomienie dyrekcji szkoły i policji. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej, przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu policji. Próba ustalenia właściciela substancji. Przekazanie substancji policji.

14 Procedura Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.   Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji. Powiadomienie dyrekcji szkoły. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, szkoła wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

15 Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia.
Poniższe czynności należy podjąć w przypadku ucznia, który bez usprawiedliwienia: trzy razy z rzędu opuszcza zajęcia z tego samego przedmiotu (nauczyciel przedmiotu zgłasza ten fakt wychowawcy), opuszcza pełny tydzień zajęć, opuszcza poszczególne dni; czynności następują w tym wypadku po upływie 2 tygodni od pierwszego dnia absencji . 1. Zgłoszenie faktu wychowawcy. 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), telefoniczne powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów ucznia o wagarach; umówienie się z rodzicami na osobiste spotkanie. Sporządzenie notatki dotyczącej wykonania telefonu oraz rozmowy z rodzicem/rodzicami; 3.W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami wychowawca wzywa ich jednokrotnie wysłanym listem poleconym, którego kserokopię zachowuje; 4 .W sytuacji gdy absencja ucznia przekracza 2 tygodnie i rodzice nie skontaktowali się ze szkołą, wychowawca zgłasza ten fakt psychologowi, a ten wysyła pisemne upomnienie do rodziców/prawnych opiekunów w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne. 5. W przypadku niereagowania prawnych opiekunów/rodziców na przedłużające się wagary, istnieje możliwość wizyty w domu ucznia psychologa szkolnego i wychowawcy 6. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców ucznia następuje wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, powiadomienie sądu rodzinnego / uczeń niepełnoletni/.

16 Procedury powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych.
Wychowawca oddziału powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym oddziału w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami”. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową (wychowawca, psycholog, dyrekcja). Gdy rodzic lub prawny opiekun informuje o zmianie swojego miejsca pobytu na okres dłuższy niż jedna doba, przekazuje wychowawcy nowe dane (adres kontaktowy, numer telefonu) W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom.

17 Procedura usprawiedliwienia
1.Usprawiedliwienia przyjmowane są w przeciągu 1 tygodnia od momentu powrotu ucznia do szkoły. 2.Wychowawca respektuje zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienia napisane w całości przez rodziców oraz usprawiedliwienia dokonane osobiście przez matkę, ojca lub prawnego opiekuna. 3. Jeżeli uczeń samowolnie opuścił zajęcia szkolne, wychowawca nie usprawiedliwia tej nieobecności. 4. Jeżeli nieobecność ucznia trwa ponad tydzień, rodzice zobowiązani są do powiadomienia szkoły o jej przyczynie; 5. Tylko wychowawca może zwolnić ucznia z lekcji (na podstawie pisemnego zwolnienia wystawionego przez rodziców) W przypadku, kiedy wychowawca jest nieobecny, uczeń o zwolnieniu powiadamia dyrekcję szkoły. 6. Uczeń pełnoletni ma prawo w uzasadnionych przypadkach usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole jeżeli absencja w szkole nie jest większa niż 14 godz. lekcyjnych w roku szkolnym, 7. W przypadku absencji ponad 14 godz. wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub inne urzędowe.

18 Procedura Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
W sytuacji złego samopoczucia, uczeń, pod opieką innej osoby, zostaje zaprowadzony do gabinetu pielęgniarki szkolnej / SANITAS- Zielona/. W przypadku jej nieobecności następuje odprowadzenie ucznia do sekretariatu, tam wykonywany jest telefon do opiekunów w celu zabrania dziecka do domu. W chwili nieobecności opiekunów lub odmowy odebrania dziecka, uczeń pozostaje w szkole do zakończenia swoich lekcji lub zostaje przekazany osobie dorosłej, wskazanej przez rodzica. W przypadku, kiedy uczeń nie jest w stanie dojść do gabinetu pielęgniarki / SANITASU- Zielona/, zostaje ona powiadomiona o zaistniałym fakcie, a w razie jej nieobecności powiadamia się dyrekcję. W chwili zagrożenia życia dziecka, należy udzielić pierwszej pomocy i równocześnie zawiadomić dyrekcję. Dyrekcja podejmuje decyzję o zawiadomieniu pogotowia. Po całym zajściu sporządzamy notatkę (rejestr zdarzeń w sekretariacie).

19 Procedura Postępowanie w sytuacji, kiedy uczeń grozi odebraniem sobie życia
Należy uspokoić ucznia, rozmawiać z nim o przyczynie reakcji. Obserwować ucznia. Jeżeli uczeń zachowuje się agresywnie – niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji dyrekcję lub pedagoga, psychologa szkolnego, starać się zapewnić bezpieczeństwo klasie, odizolować zdesperowanego wychowanka. Zaprowadzić ucznia do psychologa szkolnego, poinformować o zajściu wychowawcę. W razie konieczności wezwać rodziców, powiadomić rodziców. Sporządzić notatkę w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli od osób trzecich dowiadujemy się, iż uczeń grozi odebraniem sobie życia powiadomić o tym dyrekcję, pedagoga, psychologa szkolnego oraz wychowawcę klasy, rodziców.

20 Procedura Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.   Nauczyciel (pracownik szkoły) uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych przedmiotów. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. Dyrektor, po otrzymaniu informacji od osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji, podejmuje decyzję o ewakuacji zgodnie z opracowaną procedurą. Dyrektor powiadamia służby ratownicze(straż pożarną, policję, pogotowie) Pod żadnym pozorem nie należy dotykać i przesuwać podejrzanych, niebezpiecznych przedmiotów lub ładunków. Dyrektor informuje siły policyjne o rozkładzie pomieszczeń w obiekcie i o ich wyposażeniu oraz rozmieszczeniu tego wyposażenia. Dyrektor wyznacza pracownika, który będzie przewodnikiem sił policyjnych. Zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do paniki.

21 Procedura Postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie szkoły.
Po usłyszeniu słów o podłożeniu ładunku wybuchowego (bomby) nie wpadać w panikę. Po takim komunikacie odebranym telefonicznie nie odkładać słuchawki. Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego jak największą ilość informacji. Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania sprawcy zamachu. Ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan (czy jest pod wpływem środków odurzających), tło rozmowy. Dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: - Czy podłożyłeś bombę? - Kiedy bomba wybuchnie? - Gdzie ona jest w tej chwili? - Jak wygląda? - Dlaczego ją podłożyłeś? - Skąd dzwonisz? - Jak się nazywasz? Nie rozpowszechniać samowolnie informacji o zgłoszeniu (może to spowodować panikę wśród uczniów, personelu lub osób postronnych, co utrudni działania policji oraz ewentualną ewakuację) Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na tę okoliczność przesłuchiwana przez policję. Jeśli wiadomość odebrał pracownik szkoły, natychmiast powiadamia przełożonego (dyrektora szkoły).

22 Monitoring terenu szkoły.
Monitoring szkolny nagrywa wszystkie zdarzenia, które obejmują kamery. Są one przechowywane przez okres siedmiu dni od zdarzenia. Sprawy monitoringu są uregulowane w statucie szkoły. Zapisy monitoringu znajdują się u dyrektora szkoły.

23 Dziękujemy za uwagę! Przygotowane na podstawie dokumentów szkolnych i prezentacji internetowych.


Pobierz ppt "Procedury szkolne w zakresie bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, 09-310 Zielona , ul. 1Maja 8 Ireneusz Kramkowski   ZIELONA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google