Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2011. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2011. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2011

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zmianami od dnia 1 września 2009r.

3 Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe

4 W części ustnej: a) język polski, b) język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

5 W części pisemnej: a) język polski, b) język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, c) matematyka.

6 Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do maksymalnie SZEŚCIU egzaminów z przedmiotów dodatkowych:

7 W części ustnej z języka obcego nowożytnego. W części pisemnej z następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

8 Jeśli zamierzasz zdawać egzamin z informatyki, zapoznaj się z listą oprogramowania i języków programowania, z których można korzystać na maturze – ogłosił je dyrektor CKE. Pamiętaj też, że musisz sprawdzić, które z ww. są dostępne w naszej szkole!!!

9 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, jest zdawany z tego samego języka.

10 Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.

11 Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: język polski i matematyka, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

12 W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym, jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym.

13 WAŻNE DATY Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego, ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.Komisji Centralnej stronie internetowej Komisji Centralnej

14 Uczeń KLASY MATURALNEJ, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa deklarację przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Wstępną deklarację - nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

15 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

16 Opinia dotycząca dysleksji wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

17 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

18 Ważne strony internetowe: www.cke.edu.pl www.oke.gda.pl


Pobierz ppt "MATURA 2011. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google