Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/PWP/12 Szczecin, 21 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/PWP/12 Szczecin, 21 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/PWP/12 Szczecin, 21 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 2 500 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 11.06.2012 r. Harmonogram konkursu:  I Posiedzenie KOP: 21 września 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 4 września 2012 r.  II Posiedzenie KOP: 2 listopada 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 15 października 2012 r. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 10 sierpnia 2012 r., od godz. 9.00.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‐ 2013

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Realizacja współpracy ponadnarodowej i podejścia innowacyjnego jest możliwa w ramach wszystkich osi priorytetowych PO KL … z wyłączeniem możliwości realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w projektach ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. Projekty współpracy ponadnarodowej powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego Priorytetu, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty z komponentem ponadnarodowym charakteryzują się tym, iż przynajmniej jeden cel szczegółowy powinien wynikać ze współpracy. Zalecany minimalny czas realizacji komponentu 6 miesięcy. Rodzaje projektów współpracy ponadnarodowej Istnieją dwa rodzaje projektów współpracy ponadnarodowej: wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej oraz projekty z komponentem ponadnarodowym. Projekty z wyodrębnioną współpracą ponadnarodową uwzględniają partnerstwo już na etapie planowania projektu. Wszystkie cele, działania, produkty i planowane rezultaty wiążą się ze współpracą ponadnarodową.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który zakłada wspólną (1) realizację działań kwalifikowanych (2) przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także w przypadku którego wskazano rzeczywistą wartość dodaną (3) wynikającą ze współpracy i podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej (4).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (1) Wspólna realizacja działań, czyli PARTNERSTWO PONADNARODOWE = projektodawca/beneficjent PO KL + 1 partner zagraniczny Nawiązanie współpracy ponadnarodowej możliwe jest nie tylko z podmiotami z krajów członkowskich Unii Europejskiej realizującymi projekty współfinansowane przez EFS, ale również z podmiotami, które nie realizują takich projektów i z podmiotami z krajów nie będących członkami UE. Uwaga na kryterium: realizacja projektu w partnerstwie zakłada udział nie więcej niż 3 podmiotów, w tym obligatoryjnie jednego z Polski.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs na partnera zagranicznego Art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. „W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów... „ Powyższy wymóg nie stoi w sprzeczności z możliwością poszukiwania partnerów zagranicznych z wykorzystaniem baz internetowych (m.in. Fishing pool) lub baz: http://www.transnational-toolkit.eu/ http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010021§ionTitle=Find+Partners http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (2) Wspólna realizacja działań kwalifikowanych, czyli DZIAŁANIA, KTÓRE MOŻEMY PROWADZIĆ Katalog form działań kwalifikowanych zawarty jest w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, tj.: 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Prowadzenie badań i analiz (brak możliwości realizacji działania w danym konkursie). 3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wypracowywanie nowych rozwiązań. Uwaga na kryterium: Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań Kwalifikowanych w ramach współpracy, w tym obligatoryjnie jednej z dwóch wymienionych Form: adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (forma 3) lub wypracowanie nowych rozwiązań (forma 5).

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Modele w ramach współpracy ponadnarodowej Model 1:Wymiana informacji i doświadczeń Model 2:Równoległe wypracowywanie rozwiązań Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji Model 4: Wspólne tworzenie produktu lub systemu Model 5: Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie Można korzystać z kilku modeli równocześnie dostosowując je do wymagań projektowych lub wykorzystując je naprzemiennie w zależności od rodzaju prowadzonych działań oraz etapu ich realizacji. Model wyznacza podstawowy cel współpracy, a jego realizacji służą formy działań kwalifikowanych.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy współpracy z partnerami zagranicznymi: współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty/działania nie są współfinansowane z EFS; współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, czyli np. projekt polskiego podmiotu składającego projekt we współpracy ponadnarodowej z podmiotami zagranicznymi działającymi w partnerstwie lub w sieci podmiotów; współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze – do takiej współpracy uprawnione są tylko instytucje sektora publicznego.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (3) wykazana rzeczywistą wartość dodaną, czyli WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (4) podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o dofinansowanie + list intencyjny → umowa o współpracy ponadnarodowej → Umowa o dofinansowanie

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie List intencyjny stanowi wstępną deklarację współpracy partnerów ponadnarodowych; wskazuje jednoznaczny zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej w celu realizacji projektu/komponentu PO KL. Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego stanowi zał. nr 5.6.1 do Dokumentacji konkursowej (w wersji polskiej i angielskiej).

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Umowa o współpracy ponadnarodowej informacje o partnerach ponadnarodowych; opis współpracy ponadnarodowej wskazujący wspólne cele partnerstwa, planowane rezultaty i produkty, opis działań ponadnarodowych oraz szczegółowy opis planowanych zadań i sposobów ich realizacji (spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie); postanowienia finansowe opisujące źródła finansowania działań ponadnarodowych; zagadnienia organizacyjne obejmujące zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, sposób monitorowania i ewaluacji rezultatów. Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej stanowi zał. 5.6.2 do Dokumentacji konkursowej (w wersji polskiej i angielskiej).

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KWESTIE FINANSOWE Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dopuszczają możliwość sfinansowania w ramach projektu PO KL części lub całości zadań partnera ponadnarodowego. W tym przypadku niezbędne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia takiego rozwiązania we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w kontekście realizacji celów PO KL. Ogólna zasada dla projektów współpracy ponadnarodowej mówi, iż partnerzy powinni ponosić koszty proporcjonalnie do uzyskanych korzyści wynikających z współpracy. Koszty ponoszone przez partnera ponadnarodowego z PO KL mogą być wyłącznie refundowane przez lidera projektu (całość budżetu współpracy ponadnarodowej finansowana jest z PO KL). Rozróżnić możemy dwie zasady co do podziału kosztów: Zasada wzajemności. Zasada podziału kosztów.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  koszty współpracy są dzielone pomiędzy strony umowy partnerskiej zgodnie z ustalonym przelicznikiem,  zasada ta wymaga określenia rodzajów zadań, których będzie ona dotyczyła (np. zarządzanie projektem – 1 partner, prowadzenie badań – 2 partner, publikowanie raportów – 3 partner).  koszty współpracy są dzielone pomiędzy strony umowy partnerskiej;  każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie. ZALECANA PRZEZ IZ PO KL. ZASADA WZAJEMNOŚCI ZASADA PODZIAŁU KOSZTÓW

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty współpracy ponadnarodowej  koszty bezpośrednie dotyczące komponentu ponadnarodowego należy ująć w zadaniu 1 „współpraca ponadnarodowa”  koszty związane z zarządzaniem powinny zostać wskazane w ramach zadania „zarządzanie projektem” Całkowity budżet projektu współpracy ponadnarodowej ujęte we wniosku o dofinansowanie

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: –organizacji pracy, –form świadczenia pracy; –promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych; –godzenia życia zawodowego i prywatnego. 2.Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: –pracodawcy i pracownicy; –organizacje pozarządowe; –związki zawodowe; –jednostki samorządu terytorialnego; –instytucje rynku pracy; –społeczność lokalna; –organizacje pozarządowe.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania dotyczące działań kwalifikowanych, modeli i form współpracy ponadnarodowej Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą być realizowane w partnerstwie ponadnarodowym. Opis zadań podejmowanych w projekcie współpracy ponadnarodowej musi odzwierciedlać formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej wynikających z załącznika nr 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, wskazane poniżej: 1.organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań; 2.przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów; 3.adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju; 4.doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne; 5.wypracowanie nowych rozwiązań. w/w formy działań stosuje się do typu projektów nr 1,2.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania dotyczące działań kwalifikowanych, modeli i form współpracy ponadnarodowej Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy, w tym obligatoryjnie jednej z dwóch wymienionych form: adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (forma 3) lub wypracowanie nowych rozwiązań (forma 5).

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku O Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z zastrzeżeniem pkt. 1.2.2. Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu c.d Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UPPR) beneficjentem może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że jako projektodawcę nie można wskazać aparatu pomocniczego, np. urzędu lub jednostki organizacyjnej projektodawcy.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych. 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą Projektu. Stosuje się do typów projektów nr 1,2. 2.Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowalnych w ramach współpracy, w tym obligatoryjnie jednej z dwóch wymienionych form: adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (forma 3) lub wypracowanie nowych rozwiązań (forma 5). Stosuje się do typów projektów nr 1,2. 3.Projekt, w części finnsowany z PO KL, jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Stosuje się do typów projektów nr 1,2.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d: 4.Realizacja projektu w partnerstwie zakłada udział nie więcej niż 3 podmiotów, w tym obligatoryjnie jednego z Polski. Stosuje się do typów projektów nr 1,2. 5.Komponent ponadnarodowy stanowi maksymalnie 40% wartości projektu (wszystkie koszty związane ze współpracą ponadnarodową w tym koszty zarządzania partnera). Stosuje się do typów projektów nr 1,2.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs stanowi wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu projektów nr 1, 2. 2. Projekt jest realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i związków zawodowych. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu projektów nr 1.

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać:  GWA 7.5;  Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 8.1.3; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r., w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.; Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim; Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 7.5

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej; Brak analizy interesariuszy.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem; Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań. Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej, oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu; Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników / uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone. W przypadku zlecania całych zadań lub ich istotnych części, należy szczegółowo opisać powody zlecania oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”); Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej. Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowych informacji udziela: Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL - Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39a 02 ‐ 672 Warszawa tel. + 48 22 378 31 00 www.kiw ‐ pokl.org.pl

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.3/PWP/12 Szczecin, 21 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google