Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań publicznych w Gminie Miasta Sopotu w roku 2015 - otwarty konkurs ofert na podstawie OGŁOSZENIA NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań publicznych w Gminie Miasta Sopotu w roku 2015 - otwarty konkurs ofert na podstawie OGŁOSZENIA NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań publicznych w Gminie Miasta Sopotu w roku 2015 - otwarty konkurs ofert na podstawie OGŁOSZENIA NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY NA ROK 2015.

2 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 1. Ochrona i promocja zdrowia  wspieranie rozwoju, zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie zaburzeń odżywiania, astmy, pomocy psychospołecznej dla dzieci i rodzin wymagających specjalistycznego wsparcia poprzez organizację i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zajęć rehabilitacyjnych, punktów wsparcia (13 000,00 zł)  propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez organizację zajęć ruchowych, edukację żywieniową, warsztaty psychoedukacyjne (15 000,00 zł)  promocja i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu (7 000,00 zł)  profilaktyka i upowszechnianie wiedzy w zakresie choroby Alzheimera (5 000,00 zł)  propagowanie modelu rodziny wielodzietnej – organizacja pikniku rodzinnego w maju 2015r., w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin (5 000,00 zł)

3 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 2. Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zadania Wspierane:  organizacja i prowadzenie systemu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków), zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin (75 000,00 zł)  prowadzenie działań w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, realizowanych w ramach kompleksowych programów profilaktycznych (139 000,00 zł)  prowadzenie programów z obszaru profilaktyki selektywnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym (świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe, młodzieżowe grupy terapeutyczne); 290 000,00 zł.  organizacja i przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (potwierdzona skuteczność w wyniku przeprowadzonej ewaluacji); 14 000,00 zł.

4 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 2. Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zadania Powierzone:  organizacja i realizacja programów aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób, bez przygotowania zawodowego, o niskich kompetencjach osobistych i społecznych (390 000,00 zł)  prowadzenie działań profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej, adresowanych do grup ryzyka, eksperymentujących z alkoholem i pozostałymi substancjami psychoaktywnymi (w tym programy ograniczania szkód zdrowotnych); 76 000,00 zł.

5 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 3. Pozostałe Działania Polityki Społecznej  Prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie (wsparcie rozwoju lokalnej mikro, małej i średniej przedsiębiorczości ); 90 000,00 zł  Wspieranie rozwoju i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (prowadzenie szkoleń, doradztwa zindywidualizowanego, animacja partnerstw i wolontariatu, pośrednictwo wolontarystyczne, pomoc w przygotowaniu projektów ze środków krajowych, zagranicznych i unijnych), 180 000,00 zł ; zadanie 3 letnie (kwota dzieilona na 3 lata po 60 000,00 zł. Rocznie).

6 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 3. Pozostałe Działania Polityki Społecznej Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dzieci i osób dorosłych), seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie:  Zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych(zajęcia na basenie, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia ruchowe); 20 000,00 zł  Zorganizowanie obozu/wyjazdu rehabilitacyjnego; 12 000,00 zł.  Zorganizowanie specjalistycznych spotkań, warsztatów, szkoleń (terapeuta, psycholog, itp.) dla przewlekle chorych (Alzheimer, Parkinson, Stwardnienie Rozsiane, słabowidzących i innych) i ich rodzin; 10 000,00 zł.  Starych wspomnień czar - całoroczne, cykliczne spotkania, zajęcia klubowe i wyjazdy związane z tradycjami i wspomnieniami kierowane do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – mieszkańców Sopotu; 28 000,00 zł.  Zorganizowanie cyklicznych zajęć, spotkań, szkoleń zwiększających dostępność do szeroko rozumianych dóbr kultury; 7 000,00 zł.  Zorganizowanie Festynu Organizacji Pozarządowych – dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i grup nieformalnie prowadzących działalność pożytku publicznego, dla mieszkańców Sopotu i dla kuracjuszy; 8 000,00 zł.  Organizacja turniejów, zawodów i imprez sportowych; 7 500,00 zł.  Organizacja zajęć plastycznych, warsztatów teatralnych, literackich ; 7 500,00 zł.

7 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 4. Edukacja  Zajęcia edukacyjne, warsztaty i programy innowacyjne z zakresu nauk przyrodniczo matematycznych oraz j. obcego ukierunkowane na pracę z dziećmi i młodzieżą zdolną; 20 000,00 zł.  Programy terapeutyczne, dydaktyczne i wychowawcze wspomagające umiejętności i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży mającej trudności w nauczaniu i wymagających specjalnych potrzeb wychowawczych oraz edukacyjnych; 15 000,00 zł.  Zajęcia pozalekcyjne i turnieje sportowe mające na celu aktywizacje sportu szkolnego, rozwój umiejętności sprawnościowych wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w piłce koszykowej, żeglarstwie, pływaniu i rugby; 35 000,00 zł.  Programy i projekty oświatowe dot. współpracy i wymiany młodzieży oraz nauczycieli z miastami partnerskimi; 30 000,00 zł.  Programy edukacyjne i przedsięwzięcia kształtujące wśród dzieci i młodzieży: wartości patriotyczne, poszanowania do tradycji i historii Pomorza, wiedzę i zachowania w duchu życia obywatelskiego – edukacja obywatelska; 15 000,00 zł.  Dofinansowanie do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej w formie kolonii, półkolonii, obozów; 15 000,00 zł.

8 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 5. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  Prowadzenie centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworku Sierakowskich poprzez organizowanie działań: Galeria w Dworku Sierakowskich, spotkania teatralne, spotkania literackie i wieczory poetyckie, koncerty muzyczne, redakcja i produkcja Rocznika Sopockiego, redakcja i produkcja Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS, organizacja pokazów DKF, organizacja ogniska muzycznego; 315 000,00 zł.  wsparcie projektów teatralnych, Projekty teatralne, których założeniem jest edukacja kulturalna poprzez działania związane z teatrem. Nie mniej niż 50 % projektu stanowić powinny warsztaty prowadzone przez artystów ogólnopolskich. Wybrane zostaną oferty obejmujące: warsztaty skierowane dla dzieci i młodzieży do lat 18, warsztaty mistrzowskie, warsztaty skierowane do pełnoletnich mieszkańców Sopotu; 266 000,00 zł Łącznie 239 000,00 zł na:  wsparcie projektu filmowego, Festiwal filmowy. W programie festiwalu wymagana jest interdyscyplinarność, uzupełnienie oferty filmowej o działania związane z teatrem i muzyką jednocześnie nawiązujące do historii filmu.  projekty muzyczne, 1. Cykl warsztatów muzycznych o charakterze mistrzowskim ( wokalistyka, muzyka chóralna ) 2. Festiwal chóralny, o charakterze międzynarodowym, połączony z konkursem. Wybrana zostanie jedna oferta. 3. Festiwal muzyki eksperymentalnej dla młodych mieszkańców Sopotu.  kultywowanie tradycji narodowej poprzez działalność wydawniczą, organizację imprez patriotycznych oraz organizację debat kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie.

9 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  Wsparcie finansowe organizowanych zajęć sportowo - szkoleniowych, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo Dofinansowanie może obejmować tylko: pracę trenerów, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, zakup strojów sportowych - do 50% wartości, wynajem obiektów sportowych, uczestnictwo w zawodach krajowych i międzynarodowych, ubezpieczenie. 570 000,00 zł

10 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  Organizacja ogólnopolskich, międzynarodowych zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Sopotu, w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, turnieje sprawnościowe, curling Dofinansowanie może obejmować tylko: koszty promocji imprezy, koszty zakupu strojów sportowych - do 50% wartości, koszty zakupu pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na imprezę, koszty wynajmu obiektów sportowych, koszty obsługi sędziowskiej imprezy, koszty obsługi imprez, w tym: przygotowanie obiektu, obsługa techniczna, nagłośnienie spiker, transport, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, pokrycie kosztów udziału w zawodach, nagrody finansowe dla najlepszych zawodników zgodnie z regulaminem. 320 000,00 zł

11 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  Organizacja zimowych i letnich obozów, zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży – członków sopockich podmiotów sportowych, wsparcie do kwoty 90 zł (osobodoba), w tym tylko: żeglarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, rugby, tenis ziemny, jeździectwo, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, sporty motorowe, kulturystyka, taekwondo, curling, karate Dofinansowanie może obejmować tylko: zakwaterowanie, wyżywienie, transport. 60 000,00 zł

12 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 7. Ekologia i ochrona środowiska - Edukacja Ekologiczna  Upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących z segregowania odpadów – warsztaty dla mieszkańców Sopotu; 5 000,00 zł.  Zaproś ptaki do Sopotu; 15 000,00 zł.

13 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 8. Pomoc społeczna Zadania wspierane: prowadzenie pomocy w formie wydawania m.in. odzieży używanej, żywności, środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań interwencyjnych, monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych, zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni, zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym w pełnieniu swojej funkcji nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, poszukiwanie i przygotowanie opiekunów prawnych do pełnienia tej roli. 130 000,00 zł

14 Priorytetowe zadania publiczne, 2015 8. Pomoc społeczna Zadania wspierane: prowadzenie pomocy w formie wydawania m.in. odzieży używanej, żywności, środków czystości i drobnego sprzętu kuchennego dla najuboższych mieszkańców Sopotu, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań interwencyjnych, monitoring środowisk wielodysfunkcyjnych w godzinach popołudniowych, zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni, zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym w pełnieniu swojej funkcji nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, poszukiwanie i przygotowanie opiekunów prawnych do pełnienia tej roli. 130 000,00 zł

15 CELE PROJEKTU CELE PROJEKTU MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W ZDEFINIOWANE W OGŁOSZENIU PRIORYTETOWE ZADANIA!!! GMINA WYMAGA RÓWNIEŻ DOSTOSOWYWANIE BUDŻETÓW ZADAŃ DO WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU PLANOWANYCH KWOT!!!

16 Alokacja środków Gminy Miasta Sopotu W konkursie ogłoszonym w terminie jesiennym (zasadniczy) będą rozpatrywane zadania całoroczne oraz realizowane w pierwszym półroczu roku 2015. W konkursie zostanie wydanych ok. 80% środków finansowych, zaplanowanych w odpowiednich rozdziałach budżetu miasta

17 Kryteria oceny merytorycznej ofert Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na podstawie kryteriów określonych w art. 15 u.d.p.p.w.: a)możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową; b)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; c)proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne; d)planowany przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; d)planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków; e)analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

18 Kryteria oceny formalnej ofert  Oferta złożona na wymaganym druku  Dołączone wymagane załączniki w oryginale lub poświadczone za zgodność (OBLIGATORYJNIE: kopia aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta; W przypadku oferty wspólnej należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta; AKULTATYWNIE: rekomendacje dla organizacji  Podmioty, które składają kilka ofert, w różnych obszarach tematycznych, zobowiązane są do załączenia kompletu załączników do każdej z ofert.  Terminowość złożenia oferty (9 grudnia, godz. 15.30 zadania pomocy społecznej: sekretariat MOPS oraz 10 grudnia, godz. 15.30 pozostałe zadania: kancelaria UMS; liczy się data wpływu nie stempla pocztowego! Podmiot ma możliwość uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w ciągu 3 dni od daty złożenia oferty.

19 Pozostałe kryteria oceny ofert  Preferowane będą oferty, w których wkład własny ( finansowy oraz przeliczona praca społeczna, również wolontariuszy) oraz wkład pochodzący z innych źródeł będzie wynosił, co najmniej 40% całkowitych kosztów zadania  Wysokość przyznanej dotacji w formie wsparcia nie może być wyższa niż 70% całkowitych kosztów zadania (tj. 30% wkład własny). W przypadku zadań realizowanych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej (ubogich rodzin, dzieci) dotacja nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania (tj. 20% wkład własny).  Środki na koszty administracyjne, w tym koszty obsługi administracyjnej, kadrowej i księgowej, koszty utrzymania lokalu, opłat eksploatacyjnych i podróży służbowych nie mogą przekroczyć 20 % udzielonej dotacji.  Dotacja nie może pokrywać kosztów czynszu najmu lokali wynajmowanych od Gminy Miasta Sopotu, w których umowa najmu przewidziała stawkę preferencyjną

20 Pozostałe kryteria oceny ofert W przypadku podmiotów, które już realizowały zadania gminy:  stan realizacji tych zadań  efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania  prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania  prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach Ponadto:  efektywność,  koszty realizacji,  udział innych źródeł finansowania,  kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych,  współpraca z innymi podmiotami  innowacyjność projektu.

21 KOSZTY NIEKWALIFIOWANE  pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej (przed zawarciem umowy) przedsięwzięć, ani też kosztów wydatkowanych po terminie zakończenia zadania (zgodnie z umową)  dotowanie przedsięwzięć, które są już dofinansowane z budżetu miasta,  zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,  udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,  działalność polityczna lub religijna,  finansowanie kosztów stałej działalności podmiotu, który otrzymał dotację, w tym wynagrodzenia prezesów, dyrektorów, chyba że osoba ta jest bezpośrednio zaangażowana w realizację zadania, bierze czynny udział w jego realizacji, np. jest koordynatorem zadania i odpowiada za jego realizację, trenerem, sędzią sportowym w zawodach itp., i działania te nie są przypisane w statucie tejże funkcji, jako praca społeczna)  poczęstunki, kateringi itp. towarzyszące merytorycznemu zadaniu,  działalność gospodarcza.

22 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  Komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Sopotu rozpatrzą oferty nie później niż do 10 stycznia 2015 r.  Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji Prezydent Miasta Sopotu rozstrzyga konkurs, ogłasza jego wynik niezwłocznie poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu oraz w BIP UMS i MOPS Sopot  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu uchwały budżetowej na rok 2015.  Do końca 2014 roku może zostać rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań powierzonych.  Do zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielonych dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI WNIOSKÓW Piotr Harhaj p.harhaj@ekspresja.org Anna Horak biuro@scop.sopot.pl (58) 341 83 52 / 518 838 795


Pobierz ppt "Realizacja zadań publicznych w Gminie Miasta Sopotu w roku 2015 - otwarty konkurs ofert na podstawie OGŁOSZENIA NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google