Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

2 Zgłaszanie strat O Do 48 godzin po zakończeniu zdarzenia (lub jeszcze w jego trakcie) j.s.t. przesyła do WCZK informację obejmującą swą treścią miejsce i rodzaj zdarzenia oraz jego datę. Podawane są także dane o dotychczasowych i potencjalnych skutkach oraz szkodach (gminy przesyłają informację za pośrednictwem powiatowych centrów zarządzania kryzysowego). O Nieprzekazanie przedmiotowej informacji skutkować będzie nieuwzględnieniem przekazanego w terminie późniejszym protokołu strat j.s.t.

3 Protokół szkód O J.s.t. przesyła, w terminie do 3 miesięcy od zakończenia zdarzenia, do WBiZK protokół szkód wraz z: O mapką obrazującą umiejscowienie obiektów w nim zawartych; O oświadczeniami o kwocie planowanych dochodów własnych j.s.t. w roku poprzedzającym bezpośrednio rok wystąpienia zdarzenia a także o tym, że wymienione w protokole obiekty znajdują się w ewidencji dróg i mostów, a w przypadku obiektów nieujętych, że stanowią mienie komunalne j.s.t. O Data zakończenia zdarzenia powinna być udokumentowana (np. zakończenie prowadzenia działań ratowniczych przez właściwe służby).

4 UWAGA! O Nieprzekazanie w terminie 3 miesięcy od zakończenia zdarzenia protokołu szkód skutkuje brakiem możliwości zweryfikowania szkód a także brakiem możliwości wystąpienia przez WBiZK do MAiC o uruchomienie dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków danego zdarzenia. O Szkody niewidoczne w trakcie sporządzania protokołu strat mogą zostać zgłoszone po upływie 3 miesięcy jednakże muszą być uzupełnione o opinię osoby uprawnionej potwierdzającą przyczynę powstania strat.

5 Weryfikacja O Weryfikacja będzie dokonana w terminie 6 miesięcy od daty wpływu protokołu szkód do Urzędu. O W toku weryfikacji komisja wojewódzka sprawdza i potwierdza: O faktyczny rozmiar strat określonych w protokołach szkód j.s.t., O prawidłowość wyceny strat, O sporządza dokumentację fotograficzną

6 UWAGA! W przypadku, gdy w wyniku prac wojewódzkiej komisji weryfikacji lub w wyniku prowadzonych w WBiZK dalszych prac, oświadczenie j.s.t. o przekroczeniu 5% strat w stosunku do planowanych dochodów własnych j.s.t. w roku poprzedzającym bezpośrednio rok wystąpienia zdarzenia okaże się niezgodne ze stanem rzeczywistym, WBiZK wystąpi do MAiC z wnioskiem o cofnięcie dotacji.

7 UWAGA! W przypadku, gdy w wyniku prac wojewódzkiej komisji weryfikacji lub w wyniku prowadzonych w WBiZK dalszych prac, oświadczenie j.s.t. o przekroczeniu 50% strat w stosunku do planowanych dochodów własnych j.s.t. w roku poprzedzającym bezpośrednio rok wystąpienia zdarzenia okaże się niezgodne ze stanem rzeczywistym, WBiZK wystąpi do MAiC z wnioskiem o zmniejszenie dotacji do maksymalnie 80% wartości zadania.

8 Zgłaszanie zadań Na początku roku lub bezpośrednio po wystąpieniu klęski żywiołowej, WBiZK wysyła do j.s.t. pismo zawierające informację o konieczności przekazania wykazu potrzeb na dany rok – listy zadań wraz z podaniem ich wartości kosztorysowej. Zadania muszą być uszeregowane według ich priorytetowości dla danej j.s.t.

9 Warunek O W wykazie zadań koniecznych do realizacji w związku z wystąpieniem określonego rodzaju zdarzenia nie są umieszczane zadania, których wartość kosztorysowa jest mniejsza niż 50 000 złotych. O Wysokość dotacji nie może być niższa niż 40 000 złotych. O Nie jest dopuszczalne łączenie zadań celem ominięcia ww. wymogów.

10 Promesy O MAiC wydaje promesy dotacyjne dla poszczególnych j.s.t. O Promesy dotacyjne stanowią przyrzeczenie finansowania zadań w nich wskazanych i na tej podstawie j.s.t. wszczynają procedury udzielenia zamówienia publicznego.

11 Składanie wniosków O Po zakończeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego j.s.t. składają w kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kompletne wnioski. O Niezłożenie wniosku w terminie określonym w promesie dotacyjnej lub złożenie wniosku wymagającego korekty promesy w czasie uniemożliwiającym dokonanie tej zmiany, jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.

12 Wnioski -załącznik Do wniosku należy dołączyć: O w stosunku do dróg publicznych i mostów - ewidencję prowadzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 582),

13 Wnioski -załącznik O w stosunku do pozostałych obiektów - dokument potwierdzający prawo wykonania zadania ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z mapką wyraźnie wskazującą uszkodzone obiekty i nr działek, na których posadowione są te obiekty oraz wypis z ewidencji gruntów

14 Sprawdzanie wniosków O W przypadku wniosków niekompletnych lub zawierających błędy WBiZK sporządza na karcie weryfikacji wniosku wykaz braków i nieprawidłowości, który przekazuje pocztą elektroniczną lub pisemnie przedstawicielowi j.s.t. O W przypadku błędów, które nie mogą zostać usunięte w ww. sposób wniosek jest odsyłany celem jego poprawy.

15 UWAGA! Niepoprawienie błędów lub nieprzesłanie poprawionego wniosku skutkować będzie nieujęciem zadania we wniosku o uruchomienie środków, a w konsekwencji brakiem możliwości finansowania zadania.

16 Zmiana zapisów w promesie O W przypadku konieczności wydłużenia terminu składania wniosku do wojewody, j.s.t. występuje ze stosownym pismem bezpośrednio do MAiC, do wiadomości ZK. O W przypadku konieczności zmiany nazwy, ograniczenia lub rozszerzenia zakresu zadania j.s.t. występuje ze stosownym pismem do WBiZK. Na tej podstawie WBiZK przygotowuje wniosek do MAiC o zmianę w promesie dotacyjnej.

17 Umowy dotacyjne O Zadania z wniosków kompletnych i merytorycznie poprawnych ujmowane są wystąpieniach o uruchomienie środków, kierowanych do Ministra Finansów, za pośrednictwem MAiC. O Po przesłaniu ww. wystąpienia, WBiZK przygotowuje projekty umów dotacyjnych, które przekazuje drogą elektroniczną (zgoda stanowi załącznik do wniosku) do właściwych j.s.t. celem ich podpisania ze strony wnioskodawcy. O Wydrukowane i podpisane umowy j.s.t. niezwłocznie przysyłają do WBiZK w dwóch egzemplarzach.

18 Podpisanie umów O Po otrzymaniu decyzji finansowej umowy parafuje radca prawny, główny księgowy wojewody a następnie podpisuje Wojewoda lub upoważniona przez niego osoba. O Po nadaniu numeru jeden egzemplarz umowy jest odsyłany do j.s.t. drugi trafia do składu chronologicznego.

19 UWAGA! O W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania wystąpi uzasadniona konieczność zmiany zakresu ujętego w kosztorysie ofertowym, j.s.t niezwłocznie występuje pisemnie do WBiZK o wyrażenie zgody na tę zmianę, załączając protokół konieczności podpisany przez inspektora nadzoru (jeżeli wymaga tego charakter zmiany dodatkowo podpisany przez projektanta) i inne dokumenty, jak protokoły badań, opinie rzeczoznawców, kosztorys zamienny, przy czym zmiana nie może przekraczać wartości zadania. O Nie uzyskanie uprzedniej zgody na zmiany skutkować będzie obniżeniem dotacji o wartość niewykonanych prac objętych kosztorysem ofertowym.

20 Przekazanie środków finansowych O Po podpisaniu umowy dotacyjnej, z zachowaniem terminów określonych w umowie dotacyjnej, WBiZK przygotowuje i przekazuje do Wydziału Finansów i Budżetu (FB) ŚUW zapotrzebowanie i dyspozycję uruchomienia środków finansowych. O Na podstawie otrzymanej dyspozycji, FB przekazuje j.s.t. środki finansowe.

21 Wydatkowanie dotacji J.s.t. zobowiązana jest do: - wydatkowania dotacji, - jej rozliczenia, - zwrotu niewykorzystanej jej części zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej.

22 Rozliczenie umowy-problemy O W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu, WBiZK wzywa pisemnie j.s.t. do uzupełnienia braków. O W przypadku nieprawidłowego rozliczenia umowy dotacyjnej WBiKZ wzywa j.s.t. do zwrotu niewykorzystanej lub pobranej nadmiernie lub nienależnie kwoty dotacji, określając termin zwrotu.

23 O W przypadku, gdy j.s.t. nie zwróci niewykorzystanej lub pobranej nadmiernie lub nienależnie kwoty dotacji WBiZK przekazuje do FB sprawę celem dalszego postępowania. O W przypadku niezłożenia rozliczenia w terminie, j.s.t. zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej, dokonuje zwrotu dotacji wraz z odsetkami. O W przypadku pobrania środków w nadmiernej wysokości albo wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem j.s.t. zgodnie z postanowieniami umowy dotacyjnej, dokonuje zwrotu nienależnej części dotacji wraz z odsetkami ustawowymi.


Pobierz ppt "Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google