Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów z EFS w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów z EFS w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy."— Zapis prezentacji:

1

2 Finansowanie projektów z EFS w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy

3 2 Przedmiot prezentacji Regulacje prawne Przekazywanie środków na realizację projektów Wniosek o płatność

4 3 Źródła informacji Regulacje prawne - UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 zasady kwalifikowania wydatków Doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości Aktywizacja zawodowa kobiet

5 4 Źródła informacji Krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z dnia 4 października 2004 r.) rozdział IV - Tryb rozliczeń, w załączeniu wzór wniosku beneficjenta o płatność Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie SPO RZL zasady udzielania pożyczek w ramach prefinansowania SPO RZL

6 5 Źródła informacji Krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U. Nr 197, Poz. 2024) rozdział VII (kontrola finansowa, ogólny system płatności, zasady finansowania projektów) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL (Dz. U. Nr 234, Poz. 2348) (paragraf - płatności)

7 6 Poradnik dla beneficjentów Rozdział III - Realizacja projektu finansowanego z EFS; w załączeniu wniosek o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność Wytyczne konkursowe w załączeniu wniosek beneficjenta o płatność, zestawienie kosztów kwalifikowalnych Źródła informacji Inne

8 7 Przekazywanie środków na finansowanie projektów Pierwsza transza - „z góry” w wys. max 20% kwoty określonej na pierwszy rok wdrażania projektu (zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie projektu) Kolejne transze - „z góry” (zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie projektu) Wymagane jest rozliczenie co najmniej 80% dotychczas otrzymanych transz, które nie zostały rozliczone Formularz rozliczenia transz dotacji na podstawie poniesionych wydatków kwalifikowanych stanowi załącznik do wniosku beneficjenta o płatność

9 8 Przekazywanie środków na finansowanie projektów Pierwsza transza Wniosek o pierwszą transzę dotacji (na formularzu wniosku beneficjenta o płatność) może zostać przekazany do IW wraz z podpisaną umową o dofinansowanie projektu IW akceptuje wniosek i dokonuje wypłaty w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku pod warunkiem poprawności wniosku Wypłata transzy dotacji następuje na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta

10 9 Przekazywanie środków na finansowanie projektów Kolejne transze Wniosek o kolejną transzę dotacji (na formularzu wniosku beneficjenta o płatność) jest przekazywany w terminie 14 dni od daty określonej w harmonogramie IW akceptuje wniosek w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pod warunkiem poprawności wniosku IW przekazuje transzę w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia akceptacji wniosku przyznanie kolejnej transzy uzależnione jest od dostępności środków na rachunku MGiP

11 10 Przekazywanie środków na finansowanie projektów - braki W przypadku wykrycia błędów formalnych i rachunkowych DWF zwraca wniosek z poleceniem przysłania poprawnej wersji wniosku w wyznaczonym terminie W przypadku wykrycia wydatków niekwalifikowalnych IW odpowiednio obniża kwotę rozliczenia dotacji i informuje o tym beneficjenta

12 11 Przekazywanie środków na finansowanie projektów - braki W przypadku, gdy pomimo wykrycia wydatków niekwalifikowalnych kwota rozliczenia dotacji przekracza wymagane 80%, IW dokonuje wypłaty kolejnej transzy dotacji W przypadku, gdy z powodu wykrycia wydatków niekwalifikowalnych kwota rozliczenia środków nie przekracza wymaganych 80%, IW odsyła wniosek do beneficjenta Beneficjent powinien dokonać zmian w harmonogramie w formie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, gdy nie będzie w stanie rozliczyć transzy dotacji w uzgodnionym terminie

13 12 Wniosek beneficjenta o płatność dokument, który wraz z odpowiednimi załącznikami jest podstawą do wypłaty pierwszej/kolejnej lub końcowej transzy środków sporządzany w formie pisemnej i elektronicznej wniosek o beneficjenta o płatność trzeba koniecznie wypełniać z instrukcją, gdyż nawet w obrębie jednego programu różni beneficjenci muszą wstawiać różne dane w tym samym punkcie

14 13 Wniosek beneficjenta o płatność Wniosek może dotyczyć: płatności pierwszej (wniosek bez faktur i dowodów zapłaty) płatności pośredniej płatności końcowej (wniosek składany wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu) IW weryfikuje wniosek pod kątem: sprawdzeniu zgodności wydatków z umową o dofinansowanie kwalifikowalności wydatków poprawności merytorycznej i formalnej załączników do wniosku

15 14 Wniosek beneficjenta o płatność Główne elementy wniosku: rodzaj płatności (pierwsza, pośrednia i końcowa) poniesione wydatki kwalifikowalne wnioskowana kwota dofinansowania dotychczas otrzymane płatności zestawienie dokumentów potwierdząjących poniesione wydatki objęte wnioskiem źródła, z których sfinansowano wydatki rozliczenie przychodu w projekcie zakres prac/usług/zakupów na które poniesiono wydatki zgodność wydatków z harmonogramem realizacji projektu

16 15 Wniosek beneficjenta o płatność Dodatkowe dokumenty zestawienie dokumentów dotyczących wkładu własnego, rozliczenie środków na realizację projektu kserokopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty kopia pisma upoważniającego osobę do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem (jeżeli nie podpisuje osoba upoważniona) - wymóg DWF

17 16 Wniosek beneficjenta o płatność Faktury Kserokopie faktur powinny być: potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę odpowiednio opisane na odwrocie faktury (konieczny związek z projektem, podanie źródła finansowania, kwota netto czy brutto) opis faktury powinien służyć do oceny racjonalności wydatku do faktur powinny być dołączone dowody zapłaty (np. polecenie przelewu, przelew elektroniczny, wyciąg bankowy) faktury powinny być zapłacone w okresie, którego wniosek dotyczy ponumerowane i pogrupowane wg kategorii Koszty Personelu / Koszty Beneficjentów Ostatecznych / Inne Koszty

18 17 Kontrola Finansowa Instytucje kontrolne: Instytucja Wdrażająca danego Działania Jednostka Monitorująco - Kontrolna EFS (MGiP) Urząd Kontroli Skarbowej Najwyższa Izba Kontroli Instytucje kontrolne UE Kontrola obejmuje weryfikację m.in.: umowy finansowania projektu, dokumentów księgowych, raportów, wniosku o płatność, list uczestników


Pobierz ppt "Finansowanie projektów z EFS w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google