Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System ubezpieczeń społecznych w Polsce EKONOMIA Grupa 2 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System ubezpieczeń społecznych w Polsce EKONOMIA Grupa 2 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 System ubezpieczeń społecznych w Polsce EKONOMIA Grupa 2 2013/2014

2 Do ubezpieczeń społecznych zaliczamy: Z a s i ł k i Zasiłek chorobowy Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy Zasiłek pogrzebowy R e n t y Renty z tytułu niezdolności do pracy Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Renta rodzinna Renta socjalna E m e r y t u r y

3 ZASIŁKI

4 Zasiłek chorobowy  Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje od 34 dnia niezdolności do pracy przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy przez 270 dni.  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu od pierwszego dnia niezdolności do pracy.  Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia  Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70%.  Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa lub też przypada na okres ciąży, zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

5 Zasiłek macierzyński  Przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:  urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia lub  wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia.  W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny.  Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka.  Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres urlopu macierzyńskiego.  18 tygodni (126 dni) - przy pierwszym porodzie,  18 tygodni (126 dni) - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,  20 tygodni (140 dni) - przy każdym następnym porodzie,  28 tygodni (196 dni) - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu.

6 Zasiłek macierzyński  Ubezpieczonej, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 20 tygodni również przy pierwszym porodzie.  W razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia lub w czasie urlopu wychowawczego zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie. Skrócenie o 2 tygodnie jest tylko wówczas, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego przypada w całości w czasie urlopu wychowawczego.  W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.  W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

7 Zasiłek opiekuńczy  Przysługuje ubezpieczonemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:  zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (max. 60 dni w roku ),  chorym dzieckiem w wieku do lat 14 (max. 60 dni w roku ),  innym chorym członkiem rodziny (max. 14 dni w roku ).  Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

8 Świadczenie rehabilitacyjne  Przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.  Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do: emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo urlopu na poratowanie zdrowia.  Przez pierwszych 90 dni świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, potem 75%.  Jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości 100% tego wynagrodzenia.

9 Zasiłek wyrównawczy  Przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.  Zasiłek wyrównawczy przysługuje wówczas przez okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.  Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

10 Zasiłek pogrzebowy PRZYSŁUGUJE w razie śmierci:  ubezpieczonego (pracującego),  osoby pobierającej emeryturę lub rentę,  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,  osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński,  członka rodziny.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, kościołowi lub związku wyznaniowemu - jeżeli pokryły koszty pogrzebu.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

11 RENTY

12 Renty z tytułu niezdolności do pracy  Przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:  jest niezdolny do pracy,  ma wymagany do uzyskania renty okres składkowy i nieskładkowy,  niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.  Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Rodzaje rent z tyt. niezdolności do pracy:  Renta stała - przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą. ( 100% kwota bazowa przeciętnego wynagrodzenia)  Renta okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. ( 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)  Renta szkoleniowa - j eśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek starosty istnieje możliwość przedłużenia tego okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego o dalsze 30 miesięcy. ( 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)

13 Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mają zastosowanie następujące świadczenia:  zasiłek chorobowy,  świadczenie rehabilitacyjne,  zasiłek wyrównawczy,  jednorazowe odszkodowanie,  renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,  renta rodzinna,  dodatek pielęgnacyjny,  dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,  pokrycie kosztów leczenia, w szczególności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.  Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.  Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Od 1 kwietnia 2007 r. jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu).

14 Renta rodzinna PRZYSŁUGUJE:  Uprawnionym członkom rodziny osoby ubezpieczonej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.  Uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.  Do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione:  do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia jeśli się uczą,  bez względu na wiek jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia,  wyjątkowo jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.  Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że śmierć była następstwem wypadku. Prawo to przysługuje gdy nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo zmarły ubezpieczony lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.  Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 roku życia, a jeżeli uczą się 18 roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.  Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.  Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób).  Wysokość renty rodzinnej wynosi:  dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (renty z tyt. całkowitej niezdolności do pracy),  dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia,  dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia.  Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.  Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej 287,93 zł.

15 Renta socjalna  Od 1 października 2003 r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna ZUS -u. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno- rentowe, np. KRUS.  Renta socjalna jest świadczeniem, którego przyznanie jest uzależnione od zamieszkania osoby uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do tej renty przysługuje:  osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie : zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany, w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.  Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletniość i która jest całkowicie niezdolna do pracy.  Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:  ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,  pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,  jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności,  ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,  jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub - jako współwłaściciel - ma udział w takiej nieruchomości.  Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

16 EMERYTURY

17 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określiła inne zasady nabywania prawa do emerytury oraz obliczania jej wysokości dla osób urodzonych przed i po 1949 r. Osobom urodzonym przed 1949 r. emerytura ustalana obecnie (i w latach następnych) przysługuje po udowodnieniu:  odpowiednio długiego okresu składkowego i okresu nieskładkowego (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni), ponadto okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych) oraz  osiąganego wynagrodzenia, od którego została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osobom urodzonym po 1948 r. ZUS obliczy emeryturę według nowych zasad. Prawo do tej emerytury nie będzie uzależnione od długości przebytych okresów ubezpieczenia. Emerytura będzie przysługiwała po osiągnięciu wieku: kobiecie - od 60, a mężczyźnie - od 65 roku życia.

18 Emerytura na zasadach dotychczasowych  Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników:  podstawy wymiaru (na podstawie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. Ubezpieczony może również wskazać do ustalenia podstawy wymiaru okres 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu),  kwoty bazowej, obowiązującej w momencie powstania prawa do świadczenia (Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku kalendarzowego - od 1.03.2007 r. do 28.02.2008 kwota bazowa wynosiła 2059,92 zł),  uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego,  Wysokość emerytury na zasadach dotychczasowych jest sumą:  24% kwoty bazowej,  po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,  po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

19 Wysokość emerytury na nowych zasadach  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia (wg starych zasad suma okresu składkowego i nieskładkowego wynosić winna minimum 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn).  Podstawą obliczenia emerytury według nowych zasad jest zwaloryzowany kapitał początkowy ustalony na dzień 1 stycznia 1999r. powiększony o zwaloryzowane kwoty comiesięcznych składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego za okres od 1 stycznia 1999 r. Comiesięczna emerytura stanowić będzie równowartość zgromadzonej na koncie ubezpieczonego kwoty (sumy powyższych dwóch kwot) podzielonej przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.  Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę zostanie wyrażony w latach i miesiącach. Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna służąca do ustalenia liczby miesięcy, w których przeciętnie będzie pobierana nowa emerytura. Przekroczenie tej liczby miesięcy nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość i zasady waloryzacji pobieranego później świadczenia.  Średnie dalsze trwanie życia jest ustalane wspólnie dla mężczyzn i kobiet. Dane nt. dalszego trwania życia są publikowane corocznie przez Prezesa GUS w terminie do dnia 31 marca. Tablice te będą podstawą do przyznawania emerytur na wnioski ubezpieczonych zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

20 Bibliografia  Notatki z ćwiczeń Polityki Społecznej


Pobierz ppt "System ubezpieczeń społecznych w Polsce EKONOMIA Grupa 2 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google