Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział ds. Projektów UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział ds. Projektów UE"— Zapis prezentacji:

1 Wydział ds. Projektów UE
Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Koźbiał Wydział ds. Projektów UE

2 Program priorytetowy Współfinansowanie LIFE+

3 Informacje ogólne Beneficjenci LIFE+ mogą skorzystać ze współfinansowania projektów ze środków NFOŚiGW: do 45% kosztów kwalifikowanych – w przypadku gdy KE daje 50% kosztów kwalifikowanych projektu, W komponencie LIFE+ Przyroda: do 20% kosztów kwalifikowanych – w przypadku gdy KE daje 75% kosztów kwalifikowanych projektu, do 35% kosztów kwalifikowanych – w przypadku gdy KE daje 60% kosztów kwalifikowanych projektu, do 45% kosztów kwalifikowanych – w przypadku gdy KE daje 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

4 Państwowe jednostki budżetowe:
PJB PJB Państwowe jednostki budżetowe: Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych projektu; Nowy formularz wniosku; Nowy harmonogram rzeczowo-finansowy;

5 Wnioski o dofinansowanie
Rodzaje wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW: Na etapie składania wniosku LIFE+: Wniosek dotyczący projektu polskiego - gdzie beneficjentem koordynującym jest polski podmiot, Wniosek dotyczący projektu międzynarodowego, gdzie beneficjentem koordynującym jest podmiot zagraniczny – wniosek składany przez polskiego partnera projektu. Wniosek o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym dla wnioskodawców będących koordynatorami projektów – gdzie pjb jest beneficjentem koordynującym Wniosek o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym, którzy biorą udział w zagranicznych projektach LIFE+ - gdzie pjb jest partnerem zagranicznego projektu, beneficjent koordynujący to podmiot zagraniczny. Po otrzymaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku: Aktualizacja wniosku o dofinansowanie – dotyczy wszystkich beneficjentów. Nie ma obrębnych formularzy dla aktual;izacji – aktualizacjia powinna zostać złożona na właściwym z ww. formularzy.

6 Wniosek krajowy Wniosek dotyczący projektu polskiego, gdzie beneficjentem koordynującym jest polski podmiot składa się z: Formularza Wniosku oraz załączników: Deklaracji Wnioskodawcy, Deklaracji Współbeneficjentów (jeżeli dotyczy), Oświadczeń Wnioskodawcy i Współbeneficjentów dotyczących pomocy publicznej Harmonogramu rzeczowo-finansowego. poświadczonego za zgodność z oryginałem wydruku wniosku do Instrumentu Finansowego LIFE+

7 Wniosek krajowy W przypadku składania do KE wniosku w innym języku niż polski, Wnioskodawca oprócz kopii wniosku do LIFE+ przedstawia tłumaczenie na język polski Części C. Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

8

9 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przykładowe wypełnienie kolumn 2-6 Harmonogramu rzeczowo-finansowego: Harmonogram rzeczowo-finansowy

10 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kolumna 2 Wyszczególnienie zgodnie z kategoriami kosztów określonymi w Postanowieniach Wspólnych (Common Provisions) Wszystkie działania, jakie zamierzają Państwo zrealizować w trakcie trwania przedsięwzięcia należy rozbić na części składowe i każdą z nich przyporządkować do poszczególnych kategorii kosztów. Nie należy dodawać wierszy. W celu umieszczenia poszczególnych pozycji jedną pod drugą należy użyć klawiszy Alt+Enter.

11 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kolumna 3 i 4 Zakres rzeczowy – w tym miejscu Wnioskodawca powinien podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy przedsięwzięcia (np.: liczba zatrudnionych pracowników, liczba podróży, liczba zakupionych komputerów, liczba egzemplarzy wydawanej publikacji, itp.). W każdym przypadku powinna być podana liczba poszczególnych elementów.

12 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kolumna 5 Koszt całkowity – należy podać całkowity koszt związany z realizacją przedsięwzięcia, odnoszący się ogólnie do danej kategorii. W odniesieniu do każdej kategorii kosztów należy tu podać tylko jedną kwotę obejmującą wszystkie pozycje wymienione w kolumnie nr 2. Kolumna 6 Koszty kwalifikowalne do poniesienia ogółem – w tym miejscu należy wskazać sumę kosztów kwalifikowalnych oraz planowane współfinansowanie NFOŚiGW. W górnym (białym) wierszu należy podać planowane sumaryczne koszty kwalifikowalne każdej pozycji harmonogramu, natomiast w kolejnych wierszach należy podać planowane współfinansowanie ze środków NFOŚiGW w podziale na środki inwestycyjne i środki bieżące (dwa żółte wiersze). W przypadku kategorii, dla których nie planują Państwo dofinansowania z NFOŚiGW w dolnym wierszu należy wpisać „0”.

13 Harmonogram rzeczowo-finansowy – PJB.

14 Harmonogram rzeczowo-finansowy – PJB.
Państwowe jednostki budżetowe: - Dofinansowanie w formie refundacji i zaliczek; Zaliczki muszą zostać rozliczone do 30.11; Brak wypłat środków NFOŚiGW w IV kwartałach; Harmonogram rzeczowo-finansowy: w konkretnych kwartałach należy wpisać kwoty jakie zostaną wydane w danym kwartale a nie kiedy środki wyjdą z NFOŚiGW; Harmonogram ma dwa dodatkowe wiersze dotyczące wypłat zaliczek (należy wpisać kwotę, którą ma być w danym kwartale wydana na działania) i terminów ich rozliczenia – jeśli wypłata jest co kwartał to rozliczenie przypada na kolejny kwartał po wypłacie zaliczki i na taką samą kwotę.

15 Wniosek dotyczący projektu międzynarodowego
Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia LIFE+ składa się z 3 części: A i B, które są dostępne do pobrania jako plik tekstowy formatu MS Word oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostępnego do pobrania jako plik MS Excel. Wniosek powinien dotyczyć wyłącznie działań realizowanych przez Wnioskodawcę na terenie Polski. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie powinien obejmować działań realizowanych przez zagranicznego Beneficjenta koordynującego. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że NFOŚiGW może współfinansować wyłącznie działania realizowane przez polskie podmioty na terenie Polski.

16 Wniosek dotyczący projektu międzynarodowego
W przypadku projektu międzynarodowego nie ma konieczności dołączania do wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wydruku wniosku LIFE+. Harmonogram rzeczowo-finansowy wypełnia się zgodnie z zasadami jak przy wniosku krajowym, z tym że powinien obejmować wyłącznie działania planowane do przeprowadzenie przez Wnioskodawcę

17 Aktualizacja wniosku o dofinansowanie
Dotyczy zarówno wnioskodawców projektów krajowych, jak i polskich partnerów projektów międzynarodowych. Aktualizację wniosku należy złożyć po zakończeniu negocjacji z KE i otrzymaniu zaproszenia do złożenia do KE uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku. We wniosku należy uwzględnić zmiany ustalone z Komisją Europejską w trakcie fazy rewizji wniosków (tzw. Revision Phase). Do aktualizacji należy dołączyć: wniosek LIFE+, a w przypadku wniosku międzynarodowego tłumaczenie części C wniosku LIFE+

18 Wnioski o współfinansowanie należy składać w siedzibie NFOŚiGW do dnia
18 lipca 2011 r. do godz

19 Krajowy Punkt Kontaktowy
Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW tel. (22) / 396/ 543 fax. (22) Jezioro Wigry 19


Pobierz ppt "Wydział ds. Projektów UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google