Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/7.2.1/13 Nr 2/7.4/13 Szczecin, 24 października 2013 r. Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/7.2.1/13 Nr 2/7.4/13 Szczecin, 24 października 2013 r. Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/7.2.1/13 Nr 2/7.4/13 Szczecin, 24 października 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje: Poddziałanie 7.2.1 Konkurs zamknięty Alokacja: 4 283 921,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 11.10.2013 r. Termin zamknięcia konkursu: 14.11.2013 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 25 listopada 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 14 listopada 2013 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalny typ projektu: Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typ realizowanych operacji: 1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupy docelowe Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców : - osoby niezatrudnione lub zatrudnione w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); - otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze); - podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i ich pracownicy i wolontariusze.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne:  zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;  zgodność z prawodawstwem krajowym;  zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL;  w przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych;

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne cd.:  w przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. Uwaga! Kryteria dotyczące przypadków rozliczania kosztów projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz w oparciu o stawki jednostkowe są nowymi kryteriami horyzontalnymi, zatwierdzonymi uchwałą nr 88 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat ich spełniania zostały zawarte w tabeli w podrozdziale 3.2 niniejszej dokumentacji.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego Konkursu; 2.Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30.06.2015 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada w 2013 roku; 3.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 4.Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 5.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) cd.: 6.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 30%. 7. Projekt skierowany jest w 100% do osób z jednej z poniżej wskazanych grup: a. osoby młode w wieku 15-24 lata i/lub 25-30 lat, albo b. osoby po 50 roku życia, albo c. osoby objęte wsparciem w ramach działalności zakładów aktywności zawodowej, a wsparcie jest zindywidualizowane oraz dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników; 8. Koszt przypadający na jednego uczestnika (wskazany w pkt. 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu) nie przekracza kwoty 15 000 zł. Uwaga! W związku z tym, iż w przedmiotowym Konkursie zaplanowano wyłącznie jeden typ operacji nie ma obowiązku wskazywania numeru typu projektu.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Realizacja projektu w partnerstwie podmiotów publicznych i/lub niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej i/lub instytucji rynku pracy (w szczególności z Powiatowymi Urzędami Pracy) i przedsiębiorców. Waga punktowa 20 pkt. 2. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Waga punktowa 10 pkt.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać:  Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.7;  Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 7.2.1; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 lipca 2013 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 28 czerwca 2013 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.; Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje: Działanie 7.4 Konkurs zamknięty Alokacja: 2 306 232,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 11.10.2013 r. Termin zamknięcia konkursu: 14.11.2013 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 25 listopada 2013 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 14 listopada 2013 r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektu: 1.Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:  Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,  Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,  Poradnictwo zawodowe,  Pośrednictwo pracy,  Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,  Staże i praktyki zawodowe,  Subsydiowane zatrudnienie,  Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,  Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektu cd.:  Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia); specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,  Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. 2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupy docelowe Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców :  Osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata;  Otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne:  zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;  zgodność z prawodawstwem krajowym;  zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL;  w przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych;

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne cd.: w przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. Uwaga! Kryteria dotyczące przypadków rozliczania kosztów projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz w oparciu o stawki jednostkowe są nowymi kryteriami horyzontalnymi, zatwierdzonymi uchwałą nr 88 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat ich spełniania zostały zawarte w tabeli w podrozdziale 3.2 niniejszej dokumentacji.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego Konkursu (dotyczy typów operacji 1 i 2); 2.Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 30.06.2015 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada w 2013 roku (dotyczy typów operacji 1 i 2); 3.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. (dotyczy typów operacji 1 i 2); 4.Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. (dotyczy typów operacji 1 i 2);

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) cd.: 5.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego. (dotyczy typów operacji 1 i 2); 6.Projekt zakłada, że w ramach indywidualnych planów działania zostaną zastosowane co najmniej 3 formy wsparcia przewidziane w typie operacji nr 1, z których przynajmniej jedno dotyczy staży i praktyk zawodowych lub subsydiowanego zatrudnienia. (dotyczy typów operacji 1 i 2); 7.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 30 %. (dotyczy typów operacji 1 i 2); 8.W przypadku gdy projekt przewiduje realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych projektodawca: - zakłada realizację wyłącznie szkoleń lub kursów zawodowych, które kończą się uzyskaniem (w okresie realizacji projektu) dokumentu potwierdzającego nabycie przez uczestnika konkretnych kwalifikacji, - zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych, potencjalnych uczestników projektu. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa lub poradnictwa zawodowego (dotyczy typów operacji 1 i 2);

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) cd.: 9. Koszt przypadający na jednego uczestnika (wskazany w pkt. 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu) nie przekracza kwoty 15 000 zł. (dotyczy typów operacji 1 i 2). Uwaga! Ponieważ szczegółowe kryteria dostępu przypisane są do konkretnych typów projektów należy wskazać w treści wniosku o dofinansowanie (w części 3.1), których typów projektów dotyczy wniosek. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu „Typ: 1 i 2”, zgodnie z numeracją zawartą w punkcie 1.1.1 niniejszej Dokumentacji. Wskazanie typów projektów we wniosku o dofinansowania ułatwi prawidłowe dokonanie jego oceny formalnej jak i merytorycznej.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społecznoekonomicznej (dotyczy typów projektów 1 i 2). Waga punktowa 20 pkt.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać:  Generator Wniosków Aplikacyjnych 8.7;  Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 7.4; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 lipca 2013 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 28 czerwca 2013 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.; Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: w przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; w przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych – wersja 8.7

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupy docelowe 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz grupie badanych; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej; Brak informacji na temat konsultacji projektu w środowisku, w którym projekt będzie realizowany.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2 i 3.1.3

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie korespondują z diagnozą; Cel główny i cele szczegółowe nie spełniają reguły SMART; Wskaźniki maja charakter produktowy, np. liczba godzin szkoleniowych; Brak określenia częstotliwości pomiarów wskaźników lub pomiar nie jest określony konkretnie np. na bieżąco; Brak odniesienia do wskaźników stanowiących kryterium dostępu, np. wskaźnik efektywności zawodowej; Źródła weryfikacji danych nie określają precyzyjnie czym mierzony będzie postęp realizacji projektu, np. same listy obecności na szkoleniach nie odzwierciedlają zdobytych kwalifikacji lub umiejętności;

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: ‒ należy szczegółowo opisać grupę docelową w sposób pozwalający na weryfikację zgodności z zapisami SZOP i Dokumentacji Konkursowej, ‒ należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć potencjalnych uczestników, poziom wykształcenia, jeśli możliwe – kwalifikacje; dodatkowo należy dokonać szczegółowej charakterystyki pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korespondować z analizą problemu; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów/ kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Nieczytelne kryteria rekrutacji pozwalające na szeroką ich interpretację; Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej, a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań; Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego; Opis zadań ujęty w uzasadnieniu kosztów.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnoszący się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisu roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca ma obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosowania zasady konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”); Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem oraz brak ich uzasadnienia; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej; Stawki wykraczające poza katalog kosztów, stanowiący załącznik do dokumentacji konkursowej.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/7.2.1/13 Nr 2/7.4/13 Szczecin, 24 października 2013 r. Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google