Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia badań społecznych Wykład IV-VII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia badań społecznych Wykład IV-VII"— Zapis prezentacji:

1 Metodologia badań społecznych Wykład IV-VII
Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, , s. 314

2 Struktura tekstu naukowego – raport z badania
- Streszczenie Przedstawienie problemu badawczego Metoda, czyli opis sposobu rozwiązania problemu badawczego Przedstawienie wyników Dyskusja wyników - Bibliografia - Aneks

3 Jak pisać streszczenie (abstrakt)
Abstrakt to krótki opis badania Zawiera opis: pytania/hipotezy badawczej metody badania (próba, podstawowe pomiary, model analizy danych) najważniejszych wyników oraz słowa kluczowe

4 Przedstawienie problemu badawczego
Wstępne określenie problemu, dlaczego jest ważny? Przegląd literatury – co wiemy? Definicje kluczowych pojęć Sformułowanie pytania/hipotezy badawczej na poziomie teoretycznym

5 Przegląd literatury – gdzie szukać
Podręczniki (spis treści, indeks rzeczowy, słowniczki kluczowych pojęć) Encyklopedie przedmiotowe Monografie danego zagadnienia Artykuły w prasie naukowej, w tym elektroniczne bazy tekstów: artykuły przeglądowe, metaanalizy raporty badawcze

6 Przegląd literatury - zasady
Krytycyzm i szacowanie wartości źródła Unikanie omawiania „z drugiej ręki” Dokumentowanie źródeł Pamiętanie cały czas, czemu służy przegląd literatury: synteza dotychczasowej wiedzy na dany temat Zwracanie uwagi zarówno na otrzymane wyniki jak i na stosowane metody badania Poszukiwanie badania „wzorcowego” dla naszego problemu badawczego

7 Cytowanie prac w tekście: psychologia, system amerykański
Jeden autor (Feldman, 1966) Feldman (1966) – jeśli w zdaniu wymieniamy nazwisko Dwóch autorów (Kahneman i Tversky, 1984) Kilku autorów Pierwszy raz wymieniamy wszystkich (Cacioppo, Gardner i Berntson, 1997) Kolejne odwoływania do tej pracy (Cacioppo i inni, 1997) Kilka prac na ten sam temat (Ganzach, 1995; Gardner, 1996; Rowe, 1989)

8 Alfabetyczny spis prac cytowanych w raporcie
Bibliografia Alfabetyczny spis prac cytowanych w raporcie Artykuły w prasie naukowej: Markman J., M., Hanushek E., A., Kain J., F., Rivkin S., G. (2003) Does peer ability affect student achievement? Journal of Applied Econometrics, vol. 18(5), s Seppänen P. (2003) Patterns of „public-school markets” in the Finnish comprehensive school from a comparative perspective. Journal of Educational Policy, vol. 18, no. 5, pp Książki: Sternberg R., J., Wagner R. (1986) Practical intelligence: Origins of competence in everyday world. New York, Cambridge University Press. Sanders W.L., Saxton A., Horn S. (1997) The Tennessee value-added assessment system: A quantitative, outcomes-based approach to educational assessment. W: J. Millman (ed.) Grading Teachers, Grading Schools: Is student achievements a valid measure? Thousand Oaks, CA, Corwin Press.

9 Definicje – tworzenie ładu pojęciowego
Definicja realna (DR) – stwierdzenie zasadniczej natury lub cech istotnych danego zjawiska Poszukiwanie DR jest przejawem naiwnego realizmu. DR ewentualnie wieńczy proces badawczy, a nie go otwiera

10 Definicje – tworzenie ładu pojęciowego, cd
Definicja nominalna (DN) – znaczenie przypisane do danego terminu bez żadnych roszczeń co do oddania „istoty rzeczy”. Konwencja terminologiczna DN nie przysługuje wartość logiczna Regulacyjne i projektujące DN Wartość DN - użyteczność

11 Definicje – tworzenie ładu pojęciowego, cd
Definicja sprawozdawcza (DS) – jak wspólnota naukowa definiuje dany termin; rekonstrukcja różnych sposobów definiowania DS są ważne w naukach społecznych, pozwalają świadomie wybrać odpowiednią dla danego badania DN

12 Definicje – tworzenie ładu pojęciowego, cd
Definicja operacyjna (DO) – określenie, jak będzie wyglądał sposób badania/mierzenia danego zjawiska DO są pochodną metody badawczej DO wyznaczają zakres dopuszczalnych interpretacji wyników badania (uogólnienia wyniku) Operacjonizm – szersza koncepcja metodologiczna, która dopuszcza stosowanie w języku nauki tylko operacyjne zdefiniowanych terminów Przykład operacjonizmu w psychologii – Inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji. Mamy więc tyle inteligencji, ile narzędzi do pomiaru inteligencji.

13 Definicje – tworzenie ładu pojęciowego, cd
Najważniejsze błędy w definiowaniu nieznane przez nieznane błędne koło wielosłowie, zbyteczna komplikacja niejasność wieloznaczność

14 Metoda badania Określenie badanej populacji, jednostki analizy, jednostki obserwacji Pobieranie próby Schemat badania Pomiar zmiennych, wskaźniki Model analizy wyników Pytanie badawcze/hipoteza w postaci operacyjnej

15 Określenie badanej populacji
Populacja – zbiór obiektów, na który będziemy uogólniać otrzymane wyniki Populacje jednoelementowe: studia przypadków, podejście idiograficzne Populacje jednorodne – w badaniach społecznych praktycznie nie występują Populacje niejednorodne – badania wyczerpujące i badania na reprezentatywnych próbkach

16 Dobór obiektu badania w studium przypadku
Przesłanki praktyczne: Skąd biorą się problemy w nauce szkolnej Jasia? Dlaczego szkoła X tak nieefektywnie uczy? Przesłanki teoretyczne: Czy zaburzenia relacji emocjonalnych matka-dziecko są koniecznym warunkiem wystąpienia autyzmu? Czy poprawa warunków życia grup społecznie upośledzonych zawsze poprzedza rewolucje społeczne?

17 Badania wyczerpujące Badania wyczerpujące dużych populacji są rzadkie
Spisy powszechne Powszechne testy lub egzaminy szkolne

18 Dobór obiektów badania w badaniach reprezentatywnych
Próba (próbka) – zbiór obiektów pobranych z populacji i poddanych badaniu Wyniki uzyskane w próbie można uogólniać na populację tylko wtedy, gdy próba jest reprezentatywna Próba jest reprezentatywna, jeżeli jest „populacją w miniaturze” Jedyną, w pełni akceptowalną metodą tworzenia prób reprezentatywnych jest losowanie obiektów z populacji

19 Jednostka analizy, jednostka obserwacji
Jednostka analizy: kto lub co jest obiektem, którego dotyczy pytanie badawcze lub hipoteza Jednostka obserwacji (badania): kto lub co jest obiektem pomiaru/zbierania danych Wyuczona bezradność prowadzi do niskich osiągnięć szkolnych . Rywalizacyjny klimat klasy zwiększa zróżnicowanie osiągnięć szkolnych. Granie w gry komputerowe zawierające agresję podwyższa poziom lęku. Dokumenty oficjalne zawierają mniej przymiotników niż dokumenty prywatne.

20 Nielosowe metody doboru próby
Dobór przypadkowy (np. dostępność) Dobór celowy Metoda kuli śnieżnej Dobór kwotowy Dobór parami w badaniu porównawczym

21 Losowe metody doboru próby
Populacja pożądana i faktycznie badana Operat losowania Metody losowania Prosty dobór losowy Systematyczny dobór losowy Dobór warstwowy Dobór grupowy

22 Inne warunki reprezentatywności próby
By móc wyniki z próby prawomocnie uogólnić na populację (uznać je za reprezentatywne) ważny jest nie tylko sposób doboru próby, ale również tzw. stopa realizacji badania. Losowe i nielosowe braki danych.

23 Schematy badań Nomotetyczny vs idiograficzne Nomotetyczne:
Badanie surveyowe (przeglądowe, opisowe): jedna populacja, pytanie o nasilenie zjawiska Badania korelacyjne: jedna populacja, pytanie o korelację Badania porównawcze: dwie lub więcej populacji, pytanie o nasilenie Badania eksperymentalne: jedna populacja, weryfikacja hipotez przyczynowo-skutkowych

24 Schematy badań, cd Wymiar czasu:
Badania poprzeczne (przekrojowe, statyczne) Badania podłużne (panelowe, dynamiczne) Ta sama kohorta przez wiele lat Różne kohorty w tej samej fazie rozwojowej

25 Pozyskiwanie danych: podejście jakościowe
Obserwacja etnograficzna Wywiad pogłębiony Analiza treści (dokumentów)

26 Pozyskiwanie danych: podejście ilościowe
Obserwacja ilościowa Testy Wywiad standaryzowany – ankieta

27 Jakie informacje przenoszą dane liczbowe?
Liczby jako wynik pomiaru relacje między liczbami – wynikami pomiaru - mają oddawać relacje między badanymi obiektami pod danym względem Skale pomiarowe: skala nominalna skala porządkowa skala interwałowa skala ilorazowa Typ skali pomiarowej decyduje o dopuszczalnych interpretacjach wyników pomiaru i możliwych do zastosowaniach modelach statystycznych analizy danych

28 Skala nominalna Nominalna – nazwy kategorii
Skala dychotomiczna: tylko dwie możliwe wartości wykonał/nie wykonał zadania kobieta/mężczyzna Więcej możliwych wartości wyznanie religijne ulubione kolory

29 Skala porządkowa Porządkowa: miejsce w porządku
Poziom wykształcenia: zawodowe średnie wyższe Wynik rangowania przez badanego jakiś obiektów, np. hierarchia wartości Liczba uzyskanych punktów w teście umiejętności (wynik surowy)

30 Skala interwałowa Interwałowa – miejsce w porządku i stała jednostka
Skala temperatury Celsjusza Wynik testu wyrażony w znormalizowanej skali standardowej Ogólnie: ustalona jednostka, ale arbitralny punkt zerowy

31 Przykładowe skale interwałowe oparte na odchyleniu standardowym na podstawie: H. Szaleniec, Przejście od komunikowania rezultatów egzaminu w postaci wyników surowych do wyników w skali standardowej

32 Skala ilorazowa Ilorazowa: miejsce w porządku, stała jednostka, niearbitralny punkt zerowy Wzrost wyrażony w ustalonej jednostce Temperatura w skali Kelwina Liczba uczniów w klasie

33 Obserwacja ilościowa Obserwacja ilościowa jest: skategoryzowana
niskoinferencyjna Obserwacja szerokiego spektrum zjawisk w krótkich okresach czasu – próbki czasowe np. interakcje uczniowie- nauczyciel na lekcji Obserwacja wystąpienia określonego zjawiska w długim okresie czasu - próbki zdarzeń np. zachowania agresywne uczniów na przerwie

34 Testy Zjawiska, które badamy często mają charakter bezpośrednio nieobserwowalny Wnioskuje się wtedy o wystąpieniu/nasileniu zjawiska na podstawie wskaźników Wiązki wskaźników spełniające warunki dobrego pomiaru to testy

35 Wskaźniki (przykłady)
Zapamiętania – poprawne odtworzenie, liczba rozpoznanych elementów, przewidzenie kolejnego elementu, ilość zniekształceń, czas rozpoznania; Zadowolenia – odwzajemnienie uśmiechu, ocena neutralnej fotografii, odpowiedź na skali szacunkowej, testy fizjologiczne (szerokość źrenic), postawa ciała, szybkość chodzenia; Lęku – długość utrzymywania kontaktu wzrokowego, wskaźniki fizjologiczne, szybkość przechodzenia przez ulicę, tiki, ocena prawdopodobieństwa, że spotka nas nieszczęście ; Wpływu społecznego – skłonność do ulegania prośbom, naśladownictwo, zmiana postawy;

36 Co można badać za pomocą testów
Inteligencję i inne cechy osobowości Osiągnięcia szkolne Dyspozycje zawodowe Uprzedzenia etniczne Klimat klasy szkolnej Typ przywództwa w instytucji I wiele innych cech jednostek, grup czy instytucji

37 Cechy dobrego testu Obiektywność
Explicite sformułowane przesłanki budowy testu Standaryzacja Ustalona, powtarzalna procedura testowania Trafność Czy test mierzy, to co ma mierzyć Rzetelność Jak dokładnie test mierzy to, co ma mierzyć

38 Trafność testu

39 Trafność zadania testowego
Cecha ukryta, którą chcemy zmierzyć To, co faktycznie mierzymy

40 Aspekty trafności testu
Definicyjny Czy wskaźniki są zgodne z przyjętą definicją badanego zjawiska Fasadowy Czy test zdaniem użytkowników i odbiorców jest adekwatny Prognostyczny Czy test pozwala prognozować wystąpienie interesujących badacza zjawisk Teoretyczny Czy układ zależności uzyskanych w badaniu sprawdzającym jakość testu jest zgodny z teoretycznymi przewidywaniami

41 Rzetelność testu

42 wynik empiryczny = wynik prawdziwy + błąd pomiaru
Rzetelność testu Każdy pomiar obarczony jest niepewnością pomiarową Klasyczne ujęcie niepewności pomiarowej wynik empiryczny = wynik prawdziwy + błąd pomiaru Wynik prawdziwy: średni wynik z nieskończonej liczby powtórzeń testu

43 Błąd pomiaru Wynik osoby w teście Uczeń Wyniki Niskie Wysokie
Mierzymy umiejętność ucznia i otrzymujemy jakiś wynik. Niskie Wysokie Wyniki 43 43

44 Błąd pomiaru Wynik osoby w teście Uczeń Wynik prawdziwy Wyniki Niskie
Wynik uzyskany na teście nie musi być tożsamy z wynikiem „prawdziwie” charakteryzującym ucznia. Empiryczny wynik testu reprezentujący poziom umiejętności może być niespójny z prawdziwym poziomem umiejętności ucznia, z jego prawdziwą wiedzą i umiejętnościami. Testy nie są idealne, warunki testowania są różne, egzaminatorzy różnie reagują na dane prace i różnie je oceniają; w pewnych warunkach o wyniku (jeżeli mamy do czynienia z pytaniami zamkniętymi o poprawnej odpowiedzi) może przesądzić los. Niskie Wysokie Wyniki 44 44

45 Błąd pomiaru Wynik osoby w teście Wynik prawdziwy Uczeń Błąd pomiaru
Różnica między wynikiem prawdziwym a wynikiem pomiaru nazywana jest błędem pomiaru. Błąd pomiaru Niskie Wysokie Wyniki 45 45

46 Główne źródła błędu pomiaru na przykładzie testów osiągnięć szkolnych
Arbitralność doboru zadań testowych Niedostatki standaryzacji procedury testowej Zgadywanie w zadaniach zamkniętych Punktowanie zadań otwartych Ściąganie Losowe wahania dyspozycji intelektualnych ucznia Błędy systematyczne: stronniczość testu

47 Metody określania rzetelności wyniku testu
Dwukrotne testowanie Korelacja między wynikami dwóch testów Metoda połówkowa Korelacja między wynikami dwóch połówek Wewnętrzna spójność testu Wsp. rzetelności Alfa Cronbacha Eksperymentalne określanie rzetelności kodowania

48 Intertretacja ws. Alfa Cronbacha

49 Wykorzystanie współczynnika rzetelności w interpretacji wyniku testu
Wyznaczanie przedziału ufności dla wyniku indywidualnego

50 Idea szacowania przedziału ufności
Wynik ucznia w teście Uczeń Wyniki prawdziwe mogą być różne. My niestety obserwujemy nie wynik prawdziwy, ale wynik testowania. Niskie Wyniki Wysokie 50 50

51 Idea szacowania przedziału ufności
Uczeń Niskie Wyniki Wysokie 51

52 Idea szacowania przedziału ufności
Uczeń Niskie Wyniki Wysokie 52

53 Idea szacowania przedziału ufności
Uczeń Który z nich jest prawdziwy? Nie wiemy bo to co jest nam dane to tylko wynik uzyskany na tescie Niskie Wyniki Wysokie 53 53

54 Idea szacowania przedziału ufności
Przedział ufności Uczeń Dlatego konstruujemy przedziały ufności, które pokazują przedział, w którym wyniki prawdziwe mogą się znaleźć. Wyniki Niskie Wysokie 54 54

55 Idea szacowania przedziału ufności
Rzetelność testu Wyniki Wysokie Niskie Wynik najmniej prawdopodobny (2,5%) Funkcja prawdopodobieństwa Wynik najbardziej prawdopodobny (95%) 55 55

56 Przykład Przykładowa informacja o wyniku ucznia dla rodziców, Massachusets, MCSA 2002 Prawdopodobieństwo, że wynik ucznia znajduje się w przedziale wyznaczonym przez prostokąt wynosi 95%

57 Zapewnianie rzetelności testu: analiza mocy różnicującej zadań testowych Krzywe charakterystyczne dla trzech zadań ze Sprawdzianu 2010

58 Zadanie X

59 Zadanie Y

60 Zadanie Z

61 Zadanie X

62 Zadanie Y

63 Zadanie Z

64 Rzetelność punktacji – opis eksperymentu Na podstawie: R. Dolata, E
Rzetelność punktacji – opis eksperymentu Na podstawie: R. Dolata, E. Putkiewicz, A. Wiłkomirska Reforma egzaminu maturalnego: oceny i rekomendacje Instytut Spraw Publicznych, badanie sfinansowane przez MENiS

65 Analiza rzetelności systemów punktacji
Przedmiotem analiz były systemy punktacji przygotowane na maturę 2002: Język polski - wypracowania (arkusz I i III), rozumienie czytanego tekstu (arkusz II). Historia – test i interpretacja źródeł (arkusz I i II). Matematyka – poziom podstawowy i rozszerzony (arkusz I i II).

66 Procedura badania rzetelności
Dobór prac. Przygotowanie prac do ponownego sprawdzania. Dobór egzaminatorów.

67 Problem trafności ekologicznej eksperymentu
Czynniki mogące zawyżać oszacowanie rzetelności: - dobór egzaminatorów (posługiwanie się dobrze znanym schematem punktacji), - pominięcie opcji (polski, historia). Czynniki mogące zaniżać oszacowanie rzetelności: - upływ czasu, - brak procedur oceniania grupowego

68 Metoda badania rzetelności systemów punktacji
Każda praca była niezależnie sprawdzana przez ośmiu egzaminatorów. Problem wielkości próbki. Zbiór danych (dla każdego kryterium): Lp E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 1. 31 25 35 36 21 27 2. 55 41 59 26 54 3. 48 49 51 50 47 52 50. 18 19 20

69 Model analizy statystycznej

70 Wyniki analizy rzetelności punktacji dla wypracowania, arkusz III
Efekt jakości pracy Prosty efekt egzaminatora Interakcyjny efekt egzaminatora

71 Efekt egzaminatora dla przykładowych wypracowań
Lp. Średnia ocena Rozrzut ocen (SD) Minimalna Maksymalna 39 60,3 18,9 29 86 48 46,9 18,5 11 67 18 43,4 18,2 24 72 28 57,5 17,1 33 80 06 46,0 16,6 19 77

72 Co odpowiada za niską rzetelności systemu punktacji arkusza III?
Zawiodła przede wszystkim kryterialna skala rozwinięcia tematu (rzetelność=54%). Zła budowa skal szacunkowych: skala kompozycji (rzetelność=33%), skala stylu (rzetelność=31%), skala poprawności językowej (rzetelność=34%). Użyto z założenia subiektywnej skali szczególnych walorów pracy (rzetelność=23%).

73 Najmniej i najbardziej rzetelne kryterium skali rozwinięcia tematu, arkusz III
Dostrzeżenie roli puenty w Lekcji łaciny (przeciwstawienie poezji łacińskiej i wkroczenia barbarzyńców) Kryterium 15.1.: 14% Za pogłębione wnioski Ogólna prawidłowość: im wyższy poziom taksonomiczny, tym niższa rzetelność kryterium.

74 Przykład wadliwie skonstruowanej skali szacunkowej
Skala poprawności językowej wypracowania Na skali wyróżniono 4 punkty: 0, 5, 10 i 21 pkt. Oto ich opis: 0 – brak opisu, 5 – w większości poprawna składnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, nieliczne usterki leksykalne oraz nieliczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 10 – poprawna, urozmaicona składnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja, sporadycznie pojawiają się błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 21 – poprawna, urozmaicona składnia i frazeologia, zgodna z normą fleksja i ortografia, rzadko pojawiające się błędy interpunkcyjne.

75 Zestawienie wyników analizy rzetelności systemów punktacji
Arkusz Rzetelność Prosty efekt egzaminatora Interakcyjny efekt egzaminatora Polski, arkusz I 55% 16% 29% Polski, arkusz III 49% 22% Polski, arkusz II 80% 7% 13% Historia, arkusz I 95% 2% 3% Historia, arkusz II 58% Matematyka, arkusz I 99% 1% 0% arkusz II 97%

76 Koniec opisu eksperymentu


Pobierz ppt "Metodologia badań społecznych Wykład IV-VII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google