Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1

2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

3 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 zostały opracowane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001roku w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych; komunikatami dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; informatorami maturalnymi. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

4 Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2015r.Godzina 9.00Godzina 14.00 4 (poniedziałek)język polski – poziom podstawowy wiedza o tańcu – poziom podstawowy wiedza o tańcu - poziom rozszerzony 5 (wtorek)matematyka – poziom podstawowy język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony 6 (środa)język angielski – poziom podstawowy język angielski – poziom rozszerzony język angielski dla klas dwujęzycznych 7 (czwartek)język polski – poziom rozszerzony biologia – poziom podstawowy biologia – poziom rozszerzony 8 (piątek)matematyka – poziom rozszerzony wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 11 (poniedziałek) fizyka i astronomia – poziom podstawowy fizyka i astronomia - poziom rozszerzony filozofia - poziom podstawowy filozofia – poziom rozszerzony

5 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2014Godzina 9.00Godzina 14.00 12 (wtorek)język niemiecki – poziom podstawowy język niemiecki – poziom rozszerzony język niemiecki dla klas dwujęzycznych 13 (środa) geografia – poziom podstawowy geografia – poziom rozszerzony historia muzyki - poziom podstawowy historia muzyki – poziom rozszerzony 14 (czwartek)język rosyjski – poziom podstawowy język rosyjski – poziom rozszerzony język rosyjski dla klas dwujęzycznych 15 (piątek)chemia – poziom podstawowyhistoria sztuki – poziom rozszerzony 18 (poniedziałek)język francuski – poziom podstawowy język francuski – poziom rozszerzony język francuski dla klas dwujęzycznych 19 (wtorek) informatyka – poziom podstawowy informatyka – poziom rozszerzony historia – poziom podstawowy historia – poziom rozszerzony 20 (środa)język hiszpański - poziom podstawowy język hiszpański - poziom rozszerzony język hiszpański dla klas dwujęzycznych 21 (czwartek)język włoski - poziom podstawowy język włoski - poziom rozszerzony język włoski dla klas dwujęzycznych I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

6 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2014Godzina 9.00Godzina 14.00 22 (piątek) języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy język kaszubski – poziom podstawowy język łemkowski – poziom podstawowy języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja 2015 r. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych Część ustna egzaminu maturalnego od 11 do 23 maja 2015 r. Część ustna egzaminu maturalnego – język polski, języki mniejszości narodowych

7 Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

8 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

9 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA EGZAMINU MATURALNEGO PISEMNA USTNA JĘZYK POLSKI - PP MATEMATYKA - PP JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PP (ANGIELSKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI) JĘZYK POLSKI – BEZ OKREŚLANIA POZIOMU JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – BEZ OKREŚLANIA POZIOMU (ANGIELSKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI) JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

10 CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA EGZAMINU MATURALNEGO JEDEN EGZAMIN Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM LUB W PRZYPADKU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ALBO DWUJĘZYCZNYM BIOLOGIA CHEMIA FILOZOFIA FIZYKA GEOGRAFIA INFORMATYKA JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA JĘZYK MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ (JĘZYK ŁEMKOWSKI) JĘZYK POLSKI JĘZYK REGIONALNY (KASZUBSKI) JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ (BIAŁORUSKI, LITEWSKI, NIEMIECKI, UKRAIŃSKI) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI) HISTORIA HISTORIA MUZYKI HISTORIA SZTUKI MATEMATYKA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

11 28.02.13 CZĘŚĆ DODATKOWA EGZAMINU MATURALNEGO NIE WIĘCEJ NIŻ 5 PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM LUB W PRZYPADKU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ALBO DWUJĘZYCZNYM BIOLOGIA CHEMIA FILOZOFIA FIZYKA GEOGRAFIA INFORMATYKA JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA JĘZYK MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ (JĘZYK ŁEMKOWSKI) JĘZYK POLSKI JĘZYK REGIONALNY (KASZUBSKI) JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ (BIAŁORUSKI, LITEWSKI, NIEMIECKI, UKRAIŃSKI) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI) HISTORIA HISTORIA MUZYKI HISTORIA SZTUKI MATEMATYKA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

12 Deklaracja maturalna Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego ( dyrektorowi szkoły ), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

13 Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

14 W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

15 Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

16 Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wymienionych w Komunikacie na podstawie: 1.orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 2.orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 3.opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 4.zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza; 5.pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 6.pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

17 Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub zaświadczeni o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza, zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2014r. Dokumentacja może być uzupełniana do 7 lutego 2015r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

18 Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażaniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem jej przyjęcia. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

19 Zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego Możliwe jest zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. W przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015r. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

20 Przebieg egzaminu maturalnego – informacje ogólne I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

21 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza harmonogram części ustnej egzaminu dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, tj. do 4 marca 2015 roku oraz ogłasza szczegółowy harmonogram części pisemnej. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy się zgłosić z dokumentem stwierdzającym tożsamość. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

22 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

23 Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczalnych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

24 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

25 Część pisemna egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

26 W skład zespołu nadzorującego egzamin z części pisemnej wchodzą przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) oraz członkowie (co najmniej 3 nauczycieli). W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy klas. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

27 Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

28 Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić naklejki z kodem szkoły i numerem PESEL zdającego. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

29 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

30 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

31 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę na opuszczenie sali. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

32 W przypadku egzaminu z języka nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, przystępuje analogicznie jak podczas pracy w arkuszem w pierwszej części egzaminu. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

33 Czas trwania wybranych egzaminów maturalnych w części pisemnej I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

34 *Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomi podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut. PrzedmiotyArkuszeCzas trwania w minutach języki obce nowożytne*PP120 PR120+70 informatyka*PP75 + 120 PR90 +150

35 Wszystkie części egzaminu pisemnego oceniają egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

36 Część ustna egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

37 Egzamin ustny przeprowadza zespół egzaminacyjny z danego przedmiotu, składający się z nauczyciela tego przedmiotu z danej szkoły (inny niż uczący) i nauczyciela z innej szkoły. Egzaminatorzy wpisani są do ewidencji egzaminatorów działających przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

38 28.02.13 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO ZDAJĄCY LOSUJE ZADANIE EGZAMINACYJNE Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA (LOSUJE BILET ORAZ HASŁO DO ODSZYFROWANIA PLIKU Z TREŚCIĄ ZADANIA EGZAMINACYJNEGO) Z WYKORZYSTANIEM WYDRUKÓW ZAPOZNAJE SIĘ Z TREŚCIĄ WYLOSOWANEGO ZADANIA ZAWIERAJĄCEGO TEKST KULTURY I ODNOSZĄCEGO SIĘ DO NIEGO POLECENIA ZDAJĄCY PRZYGOTOWUJE SIĘ DO UDZIELENIA ODPOWIEDZI W CZASIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 15 MINUT PO ZAKOŃCZENIU CZASU NA PRZYGOTOWANIE ZDAJĄCY PRZENOSI SIĘ DO DRUGIEGO STANOWISKA KOMPUTEREOWEGO, PRZY KTÓRYM BĘDZIE UDZIELAŁ ODPOWIEDZI. OTWIERA PLIK ZE SWOIM ZADANIEM I ROZPOCZYNA WYPOWIEDŹ. ZDAJĄCY MOŻE WYDRUKWAĆ ZADANIE EGZAMINACYJNE PRZEZ OKOŁO 10 MINUT ZDAJĄCY WYGŁASZA WYPOWIEDŹ MONOLOGOWĄ NA WSKAZANY W POLECENIU TEMAT PRZEZ OKOŁO 5 MINUT ZDAJĄCY ROZMAWIA Z ZESPOŁEM EGZAMINACYJNYM NA TEMAT SWOJEJ WYPOWIEDZI PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU ZDAJĄCY ODDAJE PRZEWODNICZĄCEMU ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO KARTKI Z NOTATKAMI, WYLOSOWANY BILET ORAZ WYDRUKOWANE ZADANIE ZDAJĄCY OTRZYMUJĄ CZYSTE KARTKI, OPIECZĘTOWANE PIECZĘCIĄ SZKOŁY, DO SPORZĄDZENIA NOTATEK POMOCNICZYCH, KONSPEKTU LUB RAMOWEGO PLANU WYPOWIEDZI

39 Struktura egzaminu ustnego z języków obcych (bez określania poziomu) ZadanieCzasPunktacja Rozmowa wstępnaok. 2 minut---------------------------- Zadanie 1.: Rozmowa z odgrywaniem roli maksymalnie 3 minuty 6 punktów Zadanie 2.: Opis obrazka + 3 pytania maksymalnie 4 minuty 6 punktów Zadanie 3.: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego + 2 pytania maksymalnie 5 minut 6 punktów około 14 minut18 punktów + 12 punktów za umiejętności językowe

40 Termin dodatkowy W szczególnych przypadkach losowych lub innych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: część ustna egzaminu maturalnego a)od 1 do 17 czerwca 2015r. – języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski; b)od 8 do 13 czerwca 2015r. – język polski, języki mniejszości narodowych część pisemna egzaminu maturalnego a)od 1 do 17 czerwca 2015r. Nie ma terminu dodatkowego w terminie poprawkowym.

41 Udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły składa absolwent lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły wypełnia wniosek, który wraz z załączonymi do niego dokumentami przesyła dyrektorowi OKE w Gdańsku najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja 2015r.

42 Wyniki egzaminu maturalnego Wyniki egzaminu maturalnego, w części ustnej i pisemnej, wyrażone są w skali procentowej. Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wyniki uzyskane z egzaminu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

43 Wyniki egzaminu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu. Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

44 W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości lub egzamin został unieważniony, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego odpowiednio wpisuje się 0 %.

45 Powodzenia!


Pobierz ppt "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google