Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1

2 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015

3 Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia Czas trwania studiów – 6 semestrów Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej: Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium. Przedmioty specjalnościowe– specjalnościowe (semestr 4 – 6). Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).

4 MOŻLIWOŚCI WYBORU ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI (wymagana deklaracja) WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI (wymagana deklaracja) Wybór przedmiotów specjalnościowych Swobodny dobór przedmiotów EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności EFEKT ukończony kierunek bez specjalności UWAGA REALIZACJA OFERTY DYDAKTYCZNEJ

5 Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego! UWAGA!

6 ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI OFERTAECTS ROZKŁAD wg ECTS IIIIIIIVVVI Przedmioty kierunkowe12230 2084 Przedmioty specjalnościowe27---41211 Przedmioty do wyboru16---466 Seminarium10---244 Praktyka5-----5 Razem18030 UWAGA! Przedmioty do wyboru obejmują: Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału FiU oraz przedmioty z innej specjalności FiU Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru pozostałych Wydziałów Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES Plany i Programy Studiów

7 NAZWA SPECJALNOŚCIKATEDRA Bankowość i Finanse MiędzynarodoweBankowości i Rynków Finansowych Doradztwo FinansoweFinansów Finanse i InwestycjeInwestycji i Nieruchomości oraz Finansów Finanse i Prawo Zatrudnienia w BiznesiePrawa Finanse i Rynek UbezpieczeńRynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów RachunkowośćRachunkowości SPECJALNOŚCI KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

8 BANKOWOŚĆ I FINANSE MIĘDZYNARODOWE Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

9 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rynek instrumentów finansowych4415/-30/21 Rachunkowość bankowa5415/-15/12 Zarządzanie aktywami i pasywami banku5430/-15/21 Bankowość inwestycyjna5430/-30/21 Metody inwestowania na rynkach międzynarodowych6430/-30/15 Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym6315/1230/12 Prognozowanie w finansach i bankowości6430/1830/- Przedmioty specjalnościowe

10 Przekazanie wiedzy z zakresu: teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych), roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów gospodarczych, inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych, strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych, bankowej obsługi podmiotów gospodarczych, bankowości inwestycyjnej, przemian w bankowości centralnej i roli państwa w globalnej gospodarce finansowej. Cel specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe

11 Absolwentom specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe możliwości zatrudnienia dają: instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi (towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa niefinansowe - (działy związane z inwestycjami finansowymi i współpracą z instytucjami finansowymi), Możliwa jest również: praca na własny rachunek – doradztwo finansowe, inwestycje na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju zawodowego

12 DORADZTWO FINANSOWE Katedra Finansów

13 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład St/Nst Decyzje finansowe gospodarstw domowych4415/930/9 Zarządzanie finansami osobistymi5415/930/12 Ubezpieczanie ryzyka majątkowego5430/930/12 Ubezpieczanie ryzyka osobowego5430/930/12 Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe6415/630/12 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-/-30/15 Obciążenia podatkowe gospodarstw domowych 6430/9 Przedmioty specjalnościowe:

14 Poszerzenie ogólnej wiedzy finansowej, zdobywanej w ramach kształcenia na przedmiotach kierunkowych o elementy pozwalające na: interpretację zjawisk ekonomicznych i finansowych pod kątem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstwa domowego, diagnozowanie i zarządzanie ryzykiem majątkowym, osobowym i ryzykiem związanych z rynkiem finansowym, wykorzystanie instrumentów finansowych zgodnie z ich funkcjami w celu zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych i finansowych gospodarstw domowych, zastosowanie metod i narzędzi oceny różnego rodzaju instrumentów finansowych pod kątem ich efektywności i ryzyka, sporządzanie kompleksowych planów finansowych gospodarstwa domowego, Cel specjalności Doradztwo finansowe

15 Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na specjalności Doradztwo finansowe pozwoli na podjęcie pracy m. in. na stanowiskach doradcy klienta w każdej instytucji finansowej zajmującej się dystrybucją instrumentów finansowych, tj. w: oddziałach i placówkach partnerskich banków, zakładach ubezpieczeń, agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, a także innych pośredników finansowych. Perspektywy rozwoju zawodowego

16 FINANSE I INWESTYCJE Katedra Inwestycji i Nieruchomości Katedra Finansów

17 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rachunek wyników4415/-15/15 Zarządzanie projektami5430/-30/21 Inwestycje sektora publicznego5415/-30/21 Strategie inwestowania5430/-30/21 Giełdy i transakcje giełdowe6430/-30/18 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-30/15 System podatkowy6430/-30/21 Przedmioty specjalnościowe

18 Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu: Zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub finansami samorządu Oceny kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa Ustalania wartość przedsiębiorstwa Oceny opłacalności planowanej inwestycji Zasad podejmowania decyzji operacyjnych (dotyczących bieżącej działalności) oraz decyzji inwestycyjnych Zasad inwestowania na giełdzie Sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty kapitału Zasad i możliwości pozyskiwania kapitału niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa Wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności gospodarczej Cel specjalności Finanse i inwestycje

19 Praca na własny rachunek jako doradca inwestycyjny, Przedsiębiorstwa niefinansowe – jako doradca inwestycyjny, Zakłady ubezpieczeń, Banki, Jednostki samorządu terytorialnego (działy związane z inwestycjami finansowymi i rzeczowymi), Perspektywy rozwoju zawodowego

20 FINANSE i PRAWO ZATRUDNIENIA W BIZNESIE Katedra Prawa

21 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład St/Nst Prawo stosunków pracy4430/15 Atypowe formy zatrudnienia i zatrudnienie niepracownicze 5430/1230/15 Ochrona pracy i wykroczenia przeciwko prawom pracownika 5415/-30/15 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne5430/-30/15 Instrumenty promocji rozwoju zatrudnienia64-30/15 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 6430/-30/15 Systemy płacowe6315/-15/15 Przedmioty specjalnościowe:

22 Przekazanie wiedzy z zakresu: pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ustalania i naliczania wynagrodzenia za pracę, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, instrumentów promocji rozwoju zatrudnienia, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów powstających w zakładzie pracy, psychologii pracy. Cel specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie

23 Po ukończeniu specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie Absolwent może ubiegać się o pracę w: działach personalnych i kadrowych publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotach gospodarczych, firmach zajmujących się zewnętrzną obsługą kadrowo-płacową (tzw. outsourcing usług), firmach doradztwa personalnego, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych. Perspektywy rozwoju zawodowego

24 FINANSE I RYNEK UBEZPIECZEŃ Katedra Rynku Ubezpieczeniowego Katedra Finansów

25 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia St/Nst Wykład St/Nst Prawo ubezpieczeń4430/-15/21 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne5430/-30/15 Pośrednictwo ubezpieczeniowe5430/-15/18 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe5430/-30/21 Rachunkowość ubezpieczeniowa6415/1230/9 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-30/15 Finanse zakładu ubezpieczeń6430/-30/21 Przedmioty specjalnościowe:

26 Cel specjalności Finanse i rynek ubezpieczeń Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu: funkcjonowanie i organizacja rynku ubezpieczeń, funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (sfera zarządzania finansami i aspekty organizacyjne), powiązania sektora ubezpieczeń z pozostałymi sektorami systemu finansowego (możliwości zastosowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwach i bankowości),

27 Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwenci specjalności Finanse i rynek ubezpieczeń mogą ubiegać się o pracę w: Zakładach ubezpieczeń i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, Sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego – możliwość ubiegania się o licencję niezbędną do prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej Organach związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń (np.. Nadzór ubezpieczeniowy) Instytucje związane z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi Przedsiębiorstwach spoza sektora ubezpieczeń – jako osoby odpowiedzialne za sferę zarządzania ryzykiem i decyzje związane z opracowywaniem i obsługą programów ubezpieczeń

28 RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

29 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin ĆwiczeniaWykład Rachunek wyników4415/-15/15 Rachunkowość małych i średnich Przedsiębiorców5430/1215/9 Sprawozdawczość finansowa5430/-30/18 Zastosowanie informatyki w rachunkowości5430/1230/9 Obciążenia podatkowe Przedsiębiorców6430/-30/21 Rachunkowość budżetowa6430/1230/9 Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych63-30/15 Przedmioty specjalnościowe

30 Przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: zasad gromadzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego w systemie kont księgowych, zasad ustalania wyniku finansowego, rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach, zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości. Cel specjalności Rachunkowość

31 Studiowanie na specjalności Rachunkowość umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na: prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym oraz w biurach rachunkowych, centrach usług finansowych, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe regulacje prawne, analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego kręgu odbiorców, Absolwent specjalności może także (po uzyskaniu zezwolenia Ministra Finansów) rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowo-finansowego. Program specjalności Rachunkowość przygotowuje merytorycznie kandydata do państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego, inwestycyjnego lub maklera. Perspektywy rozwoju zawodowego

32 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/nst Semestr letni St/nstKatedra Nadzór nad rynkiem finansowym215/9Bankowości i Rynków Finansowych Marketing bankowy215/9Bankowości i Rynków Finansowych Fundusze poręczeniowe215/9Bankowości i Rynków Finansowych Giełdy na światowym rynku finansowym215/9Bankowości i Rynków Finansowych e-finanse215/9Bankowości i Rynków Finansowych Zamówienia publiczne215/9Finansów Podatki lokalne215/9Finansów Dyscyplina finansów publicznych215/9Finansów Planowanie finansowe215/9Finansów Planowanie świadczeń emerytalnych215/9Finansów Partnerstwo publiczno-prywatne215/9Finansów Sekurytyzacja aktywów215/9Matematyki Stosowanej Metody aktuarialne215/9Matematyki Stosowanej Finanse strukturalne215/9Matematyki Stosowanej Finanse behawioralne215/9Matematyki Stosowanej Przedmioty do wyboru

33 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst Semestr letni St/NstKatedra Elementy analizy technicznej215/9Inwestycji i Nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości215/9Inwestycji i Nieruchomości Organizacja procesu inwestowania w nieruchomości215/9Inwestycji i Nieruchomości Działalność zawodowa w sektorze nieruchomości215/9Inwestycji i Nieruchomości Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej215/9Inwestycji i Nieruchomości Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa215/9Inwestycji i Nieruchomości Psychologia pracy215/9Polityki Społecznej i Gospodarczej Prawo instrumentów finansowych215/9Prawa Prawo reklamy215/9Prawa Instytucje Unii Europejskiej215/9Prawa Rozwiązywanie sporów zbiorowych215/9Prawa Zasady wykładni i stosowania prawa215/9Prawa Zatrudnienie cudzoziemców215/9Prawa Obrót wierzytelnościami215/9Prawa Przedmioty do wyboru

34 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy St/Nst Semest r letni St/NstKatedra Podstawy audytu wewnętrznego215/9Rachunkowości Koszty pracy w rachunkowości215/9Rachunkowości Organizacja rachunkowości215/9Rachunkowości Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości215/9Rachunkowości Szkodowość w ubezpieczeniach215/9Rynku Ubezpieczeniowego Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców215/9Rynku Ubezpieczeniowego Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych215/9Rynku Ubezpieczeniowego Funkcjonowanie ubezpieczycieli w warunkach ryzyka215/9Rynku Ubezpieczeniowego WEB 2.0 w praktyce biznesowej215/9Zakład Informatyki Gospodarczej Gospodarka elektroniczna215/9Zakład Informatyki Gospodarczej Finansowe portale internetowe215/9Zakład Informatyki Gospodarczej


Pobierz ppt "FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google