Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 lat wolnej Polski Na początek trochę historii…  protesty robotnicze w Polsce (1980), kulminacja w sierpniu na Wybrzeżu  powstanie, zalegalizowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 lat wolnej Polski Na początek trochę historii…  protesty robotnicze w Polsce (1980), kulminacja w sierpniu na Wybrzeżu  powstanie, zalegalizowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 25 lat wolnej Polski

3 Na początek trochę historii…  protesty robotnicze w Polsce (1980), kulminacja w sierpniu na Wybrzeżu  powstanie, zalegalizowanie i dynamiczny rozwój niezależnego od władz reżimu PRL związku zawodowego Solidarność, który przekształcił się w ruch społeczny  wprowadzenie w Polsce stanu wojennego jako reakcja reżimu PRL na zagrożenie ze strony ruchu społecznego zgromadzonego wokół Solidarności  początek pieriestrojki w ZSRR  pokojowy upadek reżimu PRL (Okrągły Stół, Wybory do Sejmu kontraktowego)

4 Sierpie ń 1980

5 Pierwsze strajki miały miejsce w Świdniku i Lublinie w połowie lipca a pierwsze protestacyjne przestoje w tym regionie miały miejsce już wiosną 1980. W wyniku wydarzeń lubelskich strajki zaczęły rozprzestrzeniać się na okoliczne regiony, by w końcu wystąpić w szeregu miast na terenie całego kraju. Jednak najważniejszy strajk rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej (żądano m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, podwyżek płac, wybudowania pomnika ofiar Grudnia 1970), do którego zaczęły dołączać delegacje strajkujących zakładów pracy z pozostałych miast.

6

7 Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności) i reglamentacja (od kwietnia do października 1981 ponownie objęto systemem tzw. kartek żywnościowych wiele istotnych towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itd.), oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL.

8 Wydarzenia te doprowadziły ostatecznie do obrad przedstawicieli władz PRL przy okrągłym stole.

9

10 OPOZYCJA

11 Jacek Kuro ń polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej, w latach 1989–2001 poseł na Sejm X, I, II i III kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego. Lech Wa łę sa polski polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solid arności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezyde nt Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983) przez tygodnik „Time” uznany za Człowieka Roku (1981) oraz za jednego ze 100 najważniejszych ludzi stulecia (1999).

12 Zbigniew Bujak polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, poseł na Sejm I i II kadencji. Adam Michnik polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.

13 Tadeusz Mazowiecki Ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej (w latach 1989–1991); współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności; poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji, poseł na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991–2001); od 2010 doradca Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. Lech Kaczy ń ski Działacz opozycji w okresie PRL. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992– 1995, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000– 2001, prezydent Warszawy w latach 2002–2005.

14 W ł adys ł aw Frasyniuk Jacek Merkel polski polityk, przedsiębiorca, w latach 1989–1993 poseł na Sejm X i I kadencji. polski polityk, przedsiębiorca, działacz opozycji w PRL, były przewodniczący Un ii Wolności i Partii Demokratycznej, poseł na Sejm I, II i III kadencji.

15 PRZEDSTAWICIELE RZĄDU

16 bankowiec, działacz polityczny, ekonomista, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zatrudniony jest od 1959. Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ukończ ył w 1958. W 1966 obronił doktorat zaś w 1971 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Profesorem nadzwyczajnym został w 1977. W ł adys ł aw Baka generał broni SZ PRL czyli tzw. ludowego Wojska Polskiego, Szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP SZ PRL (1973 [1] –1979), Szef Wojskowej Służby Wewnętrznej MON (1979–1981), działacz komunistyczny, Minister Spraw Wewnętrznych (1981–1990), Prezes Rady Ministrów PRL (od 2 do 17 sierpnia 1989), poseł na Sejm PRL IX kadencji, Wiceprezes RM i Min. Czes ł aw Kiszczak

17 Miko ł aj Kozakiewicz polski socjolog, polityk, były marszałek Sejmu, poseł na Sejm PRL IX kadencji, Sejm kontraktowy i Sejm I kadencji, profesor nauk humanistycznych, autor kilkudziesięciu książek z zakresu seksuologii, socjologii wychowania i oświaty, publicysta. Aleksander Kwa ś niewski W okresie PRL działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (od 1977), minister w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego. Założyciel Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, poseł na Sejm I i II kadencji.

18 W latach 1989–1990 członek Biura Politycznego KC PZPR, w okresie 1993– 1996 minister pracy i polityki socjalnej, w 1996 minister-szef Urzędu Rady Ministrów, w 1997 minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 1999–2004 i od 2011 przewodniczący SLD, od 2001 do 2004 premier, w latach 2008–2010 przewodniczący Polskiej Lewicy. Poseł na Sejm I, II, III, IV i VII kadencji. Leszek Miller polski działacz związkowy, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji. Alfred Miodowicz

19 Czy wiesz, że… Przez dwa miesiące przed obradami Okrągłego Stołu toczyły się poufne rozmowy w Magdalence. Głównym sukcesem Solidarności przed Okrągłym Stołem było uzyskanie zapewnienia ze strony władzy, że rozmowy będą transmitowane na żywo przez TVP. Wałęsa uczynił powtórną legalizację Solidarności warunkiem przystąpienia do rozmów. 27 stycznia 1989 r. w Magdalence zapadła decyzja o legalizacji. Czy wiesz, że… Przez dwa miesiące przed obradami Okrągłego Stołu toczyły się poufne rozmowy w Magdalence. Głównym sukcesem Solidarności przed Okrągłym Stołem było uzyskanie zapewnienia ze strony władzy, że rozmowy będą transmitowane na żywo przez TVP. Wałęsa uczynił powtórną legalizację Solidarności warunkiem przystąpienia do rozmów. 27 stycznia 1989 r. w Magdalence zapadła decyzja o legalizacji. Bezpo ś redni ą przyczyn ą podj ę cia rozmów przy Okr ą g ł ym Stole by ł y dwie fale strajków w roku 1988. Pocz ą tkowo protesty mia ł y g ł ównie p ł acowy charakter. W kwietniu 1988 r. mia ł y miejsce tak ż e demonstracje – pierwsze na tak ą skal ę po stanie wojennym. W ł adza obawia ł a si ę tych wyst ą pie ń, dlatego Jaruzelski zdecydowa ł si ę na rozmowy z opozycj ą pod warunkiem zako ń czenia strajków. Wtedy dosz ł o do skutecznej pacyfikacji w Nowej Hucie i rozmowy nie odby ł y si ę. Jednak pod koniec maja wybucha druga fala strajków - w Poznaniu, na Ś l ą sku, w Gda ń sku i Stalowej Woli. 31 sierpnia 1988r. dosz ł o do spotkania pomi ę dzy Lechem Wa łę s ą a Czes ł awem Kiszczakiem (Ministrem Spraw Wewn ę trznych). By ł o to spotkanie oficjalne, wtedy po raz pierwszy pad ł a idea Okr ą g ł ego Sto ł u. Pomys ł jednak nie zosta ł zrealizowany. Momentem prze ł amania impasu i podj ę cia rozmów przy Okr ą g ł ym Stole sta ł a si ę pierwsza debata telewizyjna w okresie PRL-u, która odby ł a si ę 30 listopada 1988 roku. Nigdy wcze ś niej w ł adze nie zgodzi ł y si ę na wyst ą pienia przedstawicieli opozycji na ż ywo. Rozmow ę zaproponowa ł Miodowicz uznawany za rewelacyjnego mówc ę, który jest spokojny, zrównowa ż ony i potrafi argumentowa ć. Wa łę sa natomiast we w ł asnych kr ę gach i w PZPR by ł uwa ż any za cz ł owieka nerwowego – to wyst ą pienie mia ł o go o ś mieszy ć, pokaza ć jako osob ę, która nie potrafi si ę wypowiada ć, jest nerwowa i impulsywna. Wa łę s ę zaproszono na debat ę jako osob ę prywatn ą, gdy ż Solidarno ść zosta ł a zdelegalizowana. Pierwszy raz w PRL zdarzy ł o si ę, ż e w ł adza publicznie rozmawia ł a z przedstawicielem opozycji. Po debacie telewizyjnej Wa łę sa – Miodowicz dosz ł o do wyra ź nego prze ł omu w rozmowach mi ę dzy w ł adz ą a nielegaln ą opozycj ą.

20 politycznej - omówienie niekonfrontacyjnych wyborów; jak je przeprowadzić i jak włączyć Solidarność w kontrolowany system polityczny problemów społecznych i gospodarczych – w jaki sposób obniżyć inflację, która w 1988 r. osiągnęła zatrważająco wysoki poziom; umorzenie długu zagranicznego - włączenie opozycji do władzy dawało szanse na anulowanie części długów przez kraje Zachodnie pluralizm związkowy - formy włączenia Solidarności w system związkowy Solidarności udało się zrealizować pierwszą część założeń z 1980 r. – włączenie się w struktury wyborcze, uzyskanie wpływów na decyzje podejmowane w kraju, usunięcie cenzury i gwarancja wolności mediów. Zakładano, że system który powstanie na bazie reform będzie przejściowy. Natomiast stronie rządowej chodziło o zdobycie zaufania społecznego i odzyskanie wpływu na decyzje podejmowane w kraju. Obrady Okrągłego Stołu odbywały się w zespołach i podzespołach, m.in. górnictwa, rolnictwa, reformy prawa, reformy sądów, samorządu terytorialnego, nauki, młodzieży, środków masowego przekazu, ekologii, zdrowia. Przy okrągłym stole, który teraz możemy oglądać w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odbyła się tylko inauguracja i zakończenie rozmów – miał więc znaczenie czysto symboliczne. Zainteresowanie społeczeństwa transmisją obrad było umiarkowane - w lutym oglądalność wynosiła 35,5%, w kwietniu 17,5%.

21 utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów; wybory większościowe (po 2 senatorów z każdego województwa, a w woj. warszawskim i katowickim po 3) kontraktowe wybory do Sejmu – 65% miejsc o pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni całkowicie wolne wybory do Senatu utworzenie urzędu Prezydenta PRL; głowa państwa miała być wybierana przez Zgromadzenie Narodowe na 7-letnią kadencję zmiana prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiła rejestrację Solidarności dostęp opozycji do mediów wprowadzenie zasady pluralizmu związkowego w zakładach pracy

22 Obrady zostały zakończone 5 kwietnia 1989 roku. Uchwała Rady Państwa z 13 kwietnia 1989 roku wyznaczała termin wyborów parlamentarnych na 4 czerwca (pierwsza tura) i 18 czerwca (druga tura) 1989 r. Podczas wyborów, przy wysokiej frekwencji (62% w pierwszej turze), Komitet Obywatelski "Solidarność" odniósł ogromny sukces, zdobywając wszystkie ze 161 mandatów do Sejmu i 92 na 100 mandatów do Senatu. Na posiedzeniu Zgromadzenia Nagrodowego 19 lipca 1989 roku na prezydenta został wybrany gen. Wojciech Jaruzelski.

23 DZIŚ ŚWIĘTUJEMY


Pobierz ppt "25 lat wolnej Polski Na początek trochę historii…  protesty robotnicze w Polsce (1980), kulminacja w sierpniu na Wybrzeżu  powstanie, zalegalizowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google