Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria zarządzania relacjami z klientem dr inż. Maciej Szafrański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria zarządzania relacjami z klientem dr inż. Maciej Szafrański."— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria zarządzania relacjami z klientem dr inż. Maciej Szafrański

2 Zagadnienia  Inżynieria zarządzania relacjami z klientem  Charakterystyka procesu sprzedaży i obsługi klienta  Ocena kompetencji sprzedawcy  Głębszy wymiar relacji

3 Inżynieria  Szeroki kontekst: - lądowa, wodna, materiałowa, chemiczna, biochemiczna, wojskowa, sanitarna, itp. - organizacji pracy, organizacji i techniki produkcji, organizacji i techniki sprzedaży, analizy wyrobu, analizy wartości, analizy metod, marketingu itp. - inżynieria genetyczna - Wydział Inżynierii Zarządzania PP

4 Inżynieria  działalność służąca rozwiązywaniu praktycznych problemów w oparciu o celowo i świadomie stosowane osiągnięcia naukowe  w inżynierii poszukuje się odpowiedzi na pytania jak to zrobić?, jak rozwiązać problem?  Inżynierem jest ten, kto wykorzystując swój kapitał intelektualny potrafi twórczo rozwiązywać problemy w zakresie między innymi tworzenia i kształtowania produktów lub procesów

5 Procesy w inżynierii zarządzania  projektowanie, wdrażanie i doskonalenie procesów  Zarządzanie jako sterowanie, w którym system sterowany zawiera podsystem społeczny (W. Mantura),  Jeśli zasobem w procesach staje się człowiek (podmiot działań w procesach), wówczas można mówić o zarządzaniu procesami  wzrosła rola procesowego postrzegania organizacji i ich funkcjonowania

6 Usługa jako proces  w społeczeństwach wysoko rozwiniętych przeważająca liczba osób w wieku produkcyjnym zatrudniona pozostaje w sektorze usług  Usługi traktowane są obok wyrobów jako produkty, ale usługi to przecież sieci (łańcuchy) działań, a więc jedna z klas procesów

7 Różny charakter usługi  odrębny produkt  uzupełnienie wyrobu  wewnętrzny proces użytecznych działań, w wyniku których dostarczana jest wartość między komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie

8 Relacja zależność pomiędzy dwoma przedmiotami poznania, którymi mogą być zarówno przedmioty, cechy, procesy, ale i ludzie, zespoły ludzi lub organizacje, w szczególności przedsiębiorstwa

9 Relacja wg L. J. Krzyżanowskiego  Krzyżanowski stoi na stanowisku, że pojęcie relacji jest niedefiniowalne, stąd zaleca, żeby wyjaśniać ją przez egzemplifikację.  Proponuje, żeby: „dokonywać dekompozycji tej kategorii na różne typy (rodzaje) i podtypy relacji w zależności od ich charakteru”.  Wyróżnia dwa podstawowe jej typy: - „stosunki, S, orzekane jako występujące między dwoma lub więcej przedmiotami w sensie epistemologicznym (poznawczym), - oddziaływania, Q, rzeczywiście zachodzące międzydwoma lub więcej realnymi przedmiotami- rzeczami”.

10 Relacja wg T. Pszczołowskiego związek zachodzący pomiędzy przedmiotami dowolnego rodzaju, np. ze względu na podobieństwo, zachodzący związek przyczynowy, wzajemne oddziaływanie (więź), ustosunkowanie wielkościowe, przestrzenne, czasowe.

11 Więź a relacje międzyludzkie  Więzi nie utożsamiać z relacjami międzyludzkimi  Każda więź jest relacją, ale nie każda relacja jest więzią  Relacja musi charakteryzować się następującymi cechami, aby można ją było nazwać więzią: - musi zachodzić, między ludźmi albo między zespołami ludzi (efekt podejścia prakseologicznego, zgodnie z którym podmiotem działania mogą być wyłącznie ludzie), - musi występować między nimi interakcja zasileniowa lub informacyjna, czyli oddziaływanie, - może być względnie trwała, a wówczas nazywana jest sprzężeniem organizacyjnym (formalnym albo nieformalnym), a wówczas, jeśli jest to relacja wewnątrz przedsiębiorstwa, staje się elementem współtworzącym strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa (T. Pszczołowski)

12 Więzi Więzi jako szczególny przypadek relacji są przyczyną wykształcania się w przedsiębiorstwach struktur organizacyjnych. Jednym z celów zarządzania jest, aby tak projektować i zarządzać strukturami organizacyjnymi, żeby cele przedsiębiorstwa były osiągane w sposób skuteczny i efektywny.

13 Zarządzanie wg W. Mantury Sterowanie – Sterowanie – działanie jednego systemu (systemu sterującego) skierowane na drugi system (system sterowany). Zarządzanie – Zarządzanie – sterowanie, w którym system sterowany zawiera podsystem społeczny. Kierowanie – Kierowanie – zarządzanie, w którym działania systemu zarządzającego są skierowane na podsystem społeczny systemu zarządzanego

14 Funkcje zarządzania planowanieorganizowaniekierowaniekontrolowaniedoskonalenie

15 Funkcja Działanie - celowe i świadome zachowanie podmiotu Działanie zorganizowane - działanie charakteryzujące się zachowaniem odpowiedniej kolejności i powiązań wyróżnionych w jego ramach działań niższych rzędów FUNKCJĄ FUNKCJĄ nazywa się powtarzalne, typowe, względnie trwałe i sformalizowane działanie, wyodrębnione ze względu na zawartość treściową i określony skutek tego działania

16 Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem Przedsiębiorstwa nie są organizacjami hermetycznymi. Choć posiadają przynajmniej umownie wyznaczone granice, funkcjonują w otoczeniu, z którym wchodzą w relacje. PRZEDSIĘ BIORSTWO MIKROOTOCZENIE MAKROOTOCZENIE Klient DostawcaKonkurent

17 5 sił Portera

18 Klient każdy (indywidualny lub instytucjonalny), odbiorca (realny i potencjalny) produktów, które są na rynku

19 Zarządzanie relacjami z klientem  Zarządzanie relacjami z klientem - CRM - Customer Relationship Management  Narzędzia CRM: - jako zestaw wskaźników i systemów wskaźników wykorzystywanych do analizy, diagnozowania stanu oraz prognozowania kierunków rozwoju relacji (w tym więzi) z klientami, - jako rozwiązania informatyczne, których zastosowanie usprawnia wykorzystanie zestawu/systemu wskaźników Informatyka jest nauką pełniącą wyłącznie funkcje służebne w stosunku do zarządzania.

20 Marketing partnerski Zadaniem marketingu partnerskiego [relacyjnego] jest ustalenie, podtrzymywanie, wzbogacanie i komercjalizacja takich relacji z klientami oraz innymi partnerami, aby obie strony związku osiągnęły swe cele. Odbywa się to poprzez wzajemną wymianę i spełnianie obietnic (dostarczanie korzyści)” (Furtak R., 2003)

21 Marketing partnerski Siedem kategorii określeń najczęściej używanych w definicjach marketingu partnerskiego

22 Główne różnice między marketingiem relacyjnym a transakcyjnym (klasycznym) Źródło: opracowanie własne na podstawie (Furtak R., 2003)

23 Warunki powstawania relacji i więzi między klientem a dostawcą Warunkiem powstania relacji pomiędzy klientem a dostawcą jest dostrzeżenie wartości wynikającej z wymiany Warunkiem utrzymania relacji z klientem jest ciągłe dostrzeganie wartości wynikającej z wymiany Warunkiem wytworzenia więzi z klientem jest ciągła wymiana wartości w czasie trwania relacji Warunkiem pogłębiania więzi z klientem jest powiększanie wartości w trakcie utrzymywanych relacji

24 Wartość jako kluczowa cecha w kształtowaniu relacji i więzi z klientem  Istnieje zasadnicza różnica między istnieniem i dostrzeganiem wartości  Wartość, to kluczowe pojęcie w aksjologii, czyli nauce o wartości  Pojęcie to ma korzenie w koncepcjach filozoficznych  Przeniesione zostało do nauk ekonomicznych, gdyż nauki te, a w szczególności ekonomia mają swoją genezę w filozofii

25 Wartość wg A. Smitha W książce „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” A. Smith prezentował wartość w dwóch ujęciach: - jako wartość użytkową, czyli użyteczność przedmiotu, - jako wartość wymienną, czyli możliwość nabycia innych dóbr, jaką daje posiadanie tego przedmiotu

26 Wartość wg Landreth H., Colander D. C. Rzeczy, które mają najwyższą wartość użytkową, mają nader nieznaczną wartość wymienną, albo też jej wcale nie mają, i odwrotnie, rzeczy, które mają bardzo wielką wartość wymienną, mają częstokroć nader małą wartość użytkową lub też jej wcale nie mają.

27 Wartość jako cecha  Wartość w ujęciu jakościowym rozumie się jako cechę danego przedmiotu poznania (Mantura W.)  Można zastanawiać się, czy wartość jest cechą obiektywnie występującą w każdym przedmiocie (inherentną cechą każdego przedmiotu), czy też jest mu przypisywana w procesie wartościowania przedmiotów, gdzie proces wartościowania przeprowadza podmiot wartościujący (człowiek lub zespół ludzi).  Najczęściej jednak w praktyce przyjmuje się, że to człowiek nadaje wartość przedmiotom, procesom, relacjom. Czyni więc tak również klient.  Dany stan rzeczy w czasie t0 jest dla niego satysfakcjonujący, co wiąże się z przypisaniem temu stanowi wysokiego poziomu wartości, a w czasie t1 stan ten może ulec zmianie, w szczególności pogorszeniu, co wiąże się z przypisaniem temu stanowi mniejszej wartości.

28 Wartość w marketingu partnerskim  W marketingu partnerskim (relacyjnym) zwraca się uwagę na kluczowe znaczenie wartości przypisywanej przez klienta relacjom z dostawcą.  R. Furtak zauważa, że zdaniem K.B Monroe’a postrzegana przez klienta wartość to iloraz postrzeganych korzyści do postrzeganych nakładów (Furtak R., 2003).  Jeśli korzyści i nakłady wyrazić w mierniku pieniężnym, to z przytoczonego podejścia wynika, że postrzegana przez klienta wartość jest tożsama z postrzeganą przez klienta efektywnością utrzymywanej relacji

29 Wartość postrzegana przez klienta wg C. Grönroosa  (usługa podstawowa + usługi dodatkowe) / (cena + koszty związane z utrzymaniem relacji)  wartość podstawowa ± wartość dodatkowa. Uwaga: Nie należy zapominać, że warunkiem istnienia i rozwoju relacji jest dostrzeganie wartości relacji również przez dostawcę

30 Interakcje klienta z dostawcą  Istotne dla rozwoju relacji a dalej więzi, są interakcje między klientem a dostawcą, rozumiane w marketingu relacyjnym jako „każdy kontakt klienta z różnego rodzaju przedstawicielami lub elementami nieożywionymi dostawcy (personelem, wyposażeniem, materiałami promocyjnymi, itp.)” (Furtak R., 2003).

31 Elementy interakcji dostawcy z klientem  treść – wymiana o charakterze ekonomicznym, wymiana informacji, wymiana o charakterze społecznym,  proces

32 Okresy w związku między dostawcą a klientem  aktywny – kiedy zachodzi interakcja pomiędzy dostawcą a klientem,  pasywny – kiedy klient nie wchodzi w żaden kontakt z dostawcą. Uwaga: Okres pasywny nie musi oznaczać całkowitej bierności klienta. Może on nawiązywać kontakty z innymi dostawcami, stąd należy dążyć do sytuacji, aby minimalizować okresy pasywne w związku.

33 Potencjalne korzyści z utrzymania relacji z klientami  wzrost przychodów ze sprzedaży,  obniżenie kosztów,  rekomendacje zadowolonych klientów,  mniejsza elastyczność cenowa popytu

34 Przykładowe narzędzia inżynierii zarządzania relacjami z klientem  Następne zajęcia


Pobierz ppt "Inżynieria zarządzania relacjami z klientem dr inż. Maciej Szafrański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google