Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GASZENIE POŻARÓW ŚRODKI GAŚNICZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GASZENIE POŻARÓW ŚRODKI GAŚNICZE."— Zapis prezentacji:

1 GASZENIE POŻARÓW ŚRODKI GAŚNICZE

2 Warunki powstania pożaru

3 Grupy pożarów F pożary tłuszczów i olejów kuchennych

4 WODA Działanie gaśnicze wody polega na odbieraniu znacznych ilości ciepła ze środowiska pożaru ze względu na wysokie ciepło właściwe i bardzo wysokie ciepło parowania

5 Woda - zalety wysokie ciepło właściwe . 4,18 J/kg K
wysokie ciepło parowania J/kg K duża ilość pary powstająca z wody po odparowaniu . z 1 l wody powstaje l pary prosty transport i dostępność (występuje powszechnie) największy zasięg strumienia (największa wysokość i odległość spośród wszystkich środków gaśniczych) nie jest toksyczna i, w znacznym stopniu, chemicznie obojętna (wartość pH= 7)

6 Woda - wady woda zamarza w temperaturze 0°C i zwiększa swoją objętość o ok. 10% , utrudnia to jej stosowanie, może spowodować rozerwanie pojemnika, w którym uległa zamarzniêciu nie może być stosowana do gaszenia wszystkich rodzajów pożarów może powodować dodatkowe straty: Uszkodza gaszone urządzenia Powoduje „zalewanie: mieszkań, pomieszczeń, budynków mała lepkość duże napięcie powierzchniowe przewodzi prąd elektryczny

7 Woda - ograniczenia Wody nie można stosować do gaszenia pożarów:
Urządzeń znajdujących się pod napięciem Substancji reagujących z wodą z wydzielenie gazów palnych (karbid, metale alkaliczne) Palących się metali (następuje rozkład wody na wodór i tlen) Przedmiotów o dużej wartości (artystycznej, historycznej)

8 Woda przewidziana jest do gaszenia pożarów grupy A

9 Sprzęt gaśniczy wykorzystujący wodę jako środek gaśniczy
Hydranty wewnętrzne Hydronetki

10 Obsługa hydrantu wewnętrznego
Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownice. Może być o średnicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę. Sposób użycia hydrantu jest następujący: otworzyć drzwiczki szafki sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica, rozwinąć odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań, skierować strumień wody na miejsce pożaru. Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownice a druga obsługuje zawór hydrantowy dawkując ilość wody. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie jak również innych substancji, które z woda tworzą gazy palne np. karbid.

11 Oznakowanie gaśnic X, Y, Z
X – środek gaśniczy wyrzucany jest pod stałym ciśnieniem.  Y – środek gaśniczy wyrzucany jest w wyniku reakcji chemicznej  Z – środek wyrzucający znajduje się w oddzielnym zbiorniku

12 PIANA GAŚNICZA Składniki piany: Rodzaje pian gaśniczych:
woda środek pianotwórczy powietrze Rodzaje pian gaśniczych: piana ciężka Ls do 20 piana średnia Ls pow. 20 do 200 piana lekka Ls pow. 200 Ls - stosunek ojętości piany do objętości roztworu pianotwórczego zużytego do jej wytworzenia

13 Mechanizm gaszenia pianą
Gaszenie pianą polega na pokrywaniu nią powierzchni płonącej cieczy lub przez pokrycie materiału palnego w celu ochrony przed oddziaływaniem pożaru (płomienie, promieniowanie cieplne)

14 PIANA GAŚNICZA - ZALETY
Duża lepkość Gasi ciecze ropopochodne Może służyć do zabezpieczenia rozlewiska przed parowaniem

15 PIANA GAŚNICZA - WADY Przewodzi prąd elektryczny
Wrażliwa na ciecze polarne Cena Mniejszy zasięg prądów piany Nie jest przyjazna środowisku naturalnemu

16 Piana gaśnicza przewidziana jest do gaszenia pożarów grupy A, B, F

17 Sprzęt gaśniczy, w którym znajduje się piana gaśnicza
Gaśnica pianowa GW-6z-AB Gaśnica z wewnętrznym ładunkiem zasilającym przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy A i B. (w produkcji są jeszcze GW-9z-AB)

18

19 Gaśnica pianowa GW-6x-AB

20 GWG-2x AF Gaśnica płynowa GWG-2x AF znajduje szczególne zastosowanie w kuchniach, stołówkach i restauracjach. Gasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kV (z odległości min. 1m). Gaśnica GWG-2x AF ze środkiem gaśniczym FETTEX jest jedyną w Polsce gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domowych. Zawarty w gaśnicy Fettex po rozpyleniu do w specjalnej dyszy wytwarza pianą, która odporna jest na wysoką temperaturę i nie powoduje gwałtownego wyrzutu palącego się tłuszczu (jak w przypadku wody). Ponadto warstwa izolacyjna piany stanowi zabezpieczenia przed ponownym samozapłonem.

21 DWUTLENEK WĘGLA

22 DWUTLENEK WĘGLA

23 Gaśnice zawierające dwutlenek węgla
GSE-2x przeznaczone jest do gaszenia: monitorów komputerowych; sprzętu RTV; małych rozdzielni i szaf sterowniczych. Używając go w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie narażając na zapylenie innych urządzeń.

24 Gaśnice zawierające dwutlenek węgla
GS-5x B (nadaje się do gaszenia urządzeń elektrycznych do 1 kV) GS-5x B/E (nadaje się do gaszenia urządzeń elektrycznych do 123 kV)

25 Proszek gaśniczy

26

27 Gaśnice proszkowe GP -1x ABC (BC) GP – 1z ABC (BC)

28 Gaśnice proszkowe GP 2x ABC (BC) GP 2z ABC (BC)

29 Gaśnice proszkowe GP 4x ABC (BC) GP 6x ABC (BC) GP 6z ABC (BC)
GP 12x (z) ABC (BC)

30 Kula gaśnicza Kula Gaśnicza jest innowacyjnym produktem przeznaczonym do prewencyjnego zabezpieczania przeciwpożarowego oraz gaszenia pożarów klasy A, B, C. Innowacyjność produktu polega na tym, że jest przystosowany do samo-aktywacji w przypadku zetknięcia z ogniem. Konstrukcję urządzenia stanowi styropianowa kula wypełniona środkiem gaśniczym proszkiem (Furex-770) z własnym środkiem rozpraszającym , otoczona lontem.

31 Gaśnica halonowa Bardzo skuteczna w gaszeniu urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem, bez szkodliwych dla nich następstw (ale szkodliwa dla środowiska, w związku z tym stopniowo wycofywane. Nadal instalowane w zastosowaniach wojskowych – np. w łodziach podwodnych, w przemyśle kosmicznym, etc.)

32 HALONY – są dość powszechnym środkiem gaśniczym / dwufluorochlorobromometan CF2CLBr-halon 1211/. Są to ciecze niepalne, charakteryzujące się niską temperaturą wrzenia, małym ciepłem właściwym i ciepłem parowania. W zetknięciu z płonącymi ciałami natychmiast parują. Pary halonów są cięższe od powietrza. Znajdujący się w strefie spalania halon wypiera tlen.  Halony  zalicza się do środków gaśniczych uniwersalnych. Nadają się do gaszenia płynów łatwo – palnych, gazów, ciał reagujących z wodą, urządzeń elektrycznych pod napięciem. Nie zaleca się stosować halonów w pomieszczeniach zamkniętych, a po ich użyciu należy dobrze przewietrzyć.

33 Spośród innych gazów stosowanych do gaszenia pożarów należy wymienić gazy obojętne : azot, para wodna oraz toksyczne : dwutlenek siarki, gazy spalinowe i generatorowe. Gazy toksyczne i parę wodną ze względu na jej wysoką temperaturę stosuje się tam, gdzie nie ma ludzi.

34 Podręczny sprzęt gaśniczy
Jest to sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie służący do zwalczania pożarów w początkowej fazie (w zarodku) hydronetka - przenośny pojemnik wyposażony w zbiornik, pompkę tłoczną i wężyk z prądowniczką. Zawiera ok 15 l wody gaśnice hydrant wewnętrzny koc gaśniczy - wykonany z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamy źródlo ognia, a obrzeża dokładnie dociskamy do podłoża, dzięki czemu ograniczamy dostęp tlenu do palącego się materiału agregat gaśniczy - sprzet gaśniczy mający zapas środków w ilości większej niż 20 kg ((od 25 kg do 750 kg). Są wyposażone w kółka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i śniegowe.

35 Na niektórych terenach można wziąć pod uwagę tzw
Na niektórych terenach można wziąć pod uwagę tzw. dodatkowy sprzęt pomocniczy, który generalnie nie jest wymagany przepisami, na przykład: · tłumice, · bosaki, · łopaty, · wiadra, · skrzynie z pisakiem.

36 Zasady użycia gaśnic

37

38

39 Zasady wyposażania budynków w gaśnice
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2, c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

40 Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki .

41 Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

42 Oznakowanie gaśnic Gaśnice Kierunek do sprzętu gaśniczego
Zestaw sprzętu gaśniczego

43 Oznakowanie hydrantu

44 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Natomiast raz na 5 lat, ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych, powinien być przeprowadzony remont gaśnicy. .

45 Przeglądy i remonty gaśnic powinny przeprowadzać osoby legitymujące się uprawnieniami, czyli świadectwem ukończenia kursu konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego


Pobierz ppt "GASZENIE POŻARÓW ŚRODKI GAŚNICZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google