Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Błędy proceduralne i merytoryczne ewidencji gruntów i budynków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Błędy proceduralne i merytoryczne ewidencji gruntów i budynków."— Zapis prezentacji:

1 Błędy proceduralne i merytoryczne ewidencji gruntów i budynków.
przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. Ewa Niestrój Ustroń maja 2014 r

2 ASPEKT FORMALNO-PRAWNY
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków ASPEKT FORMALNO-PRAWNY Błędy merytoryczne: Niewłaściwe stosowanie przepisów prawa materialnego, przepisów szczególnych powołanych w naszej ustawie (Pgik, ustawa o lasach, rozporządzenie dot. egib) Błędy proceduralne: Niewłaściwe stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego

3 Prowadzone na podstawie dwóch różnych rozporządzeń wykonawczych!!!!
ZAKRES PRZEDMIOTOWY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI GRUNTÓW  I BUDYNKÓW Art.22 PGiK  „Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie”.  EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW § 66. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków gruntowych i klas bonitacyjnych są: numeryczne opisy konturów tych użytków i klas bonitacyjnych, oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów oraz numery tych konturów. Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji na podstawie mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246), i zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych lub gruntów leśnych.  Dwa odrębne rejestry !!!! Prowadzone na podstawie dwóch różnych rozporządzeń wykonawczych!!!!

4 Jaką strona ma załączyć dokumentację do wniosku???
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246) § Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje: analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie; sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji; (Mapa klasyfikacyjna) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji; wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana dalej „klasyfikatorem”.  Czy Klasyfikator może przeprowadzić te czynności przed upoważnieniem???? Jaką strona ma załączyć dokumentację do wniosku???

5 STOSOWANIE USTAWY O LASACH

6 UŻYTEK GRUNTOWY „LAS” W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

7 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Art. 20 ust. 3a. Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn.zm.) § 68.2 2. Grunty leśne dzielą się na: 1)lasy, oznaczone symbolem – Ls, 2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

8 Załącznik nr 6 do rozporządzenia – Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych
Grunty leśne 1) Lasy -Ls Do lasów zalicza się grunty określone jako „las” w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 Nr 12, poz. 59). 2) Grunty zadrzewione i zakrzewione Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, (Lzr)_ 1) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych, 2) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu, 3) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych, 4) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów, 5) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami, 6) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. 7) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów,

9 Pozostało: Podstawą rozróżnienia między „lasem” - jako gruntem pokrytym roślinnością leśną, a „gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi” - jako również gruntem pokrytym roślinnością leśną - jest wyłącznie kryterium obszarowe czyli ha.

10 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz.U. z 2011 Nr 12, poz. 59) Art. 3 Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków; 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne

11 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2009-01-28, IV CSK 353/08
Wykładnia art. 3 ustawy o lasach, w którym zawarto ustawową definicję lasu, poprzez wykładnię gramatyczną, biorąc pod uwagę: formę własności lasów – państwowa i prywatna – określenia „gospodarka leśna i produkcja leśna” , stwierdzając, że o przeznaczeniu do produkcji leśnej świadczy sporządzenie planu urządzenia lasu względnie uproszczonego planu urządzenia lasu w rozumieniu art. 6 pkt 6 i 7 ustawy o lasach.

12 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz.U. z 2011 Nr 12, poz. 59) Art. 6. plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej; uproszczony plan urządzenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej; Art. 20 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych. W ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu.

13 W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
UJAWNIENIE UŻYTKU GRUNTOWEGO „LAS” W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

14 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013-01-25 I OSK 1537/11
Z treści art. 20 ust. 2 i ust. 3a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, iż uproszczony plan urządzenia lasu może stanowić podstawę do dokonania przez organ ewidencyjny zmiany dotychczasowego użytku gruntowego, wykazywanego w operacie ewidencji gruntów i budynków, na użytek las /Ls/, wyłącznie w sytuacji, kiedy został zatwierdzony ostateczną decyzją właściwego organu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z `-22 I OSK 355/11 Brzmienie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, który stanowi, że w ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu – przesądza o tym, że dopóki dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu jako las, nie jest dopuszczalna zmiana w innym postępowaniu ewidencyjnym określenia rodzaju użytku gruntowego na inny niż las (Ls). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z I OSK 1240/10 Z niczego nie wynika, że podstawą zmiany w ewidencji gruntów i budynków, która ma polegać na wpisaniu dla określonego obszaru gruntu rodzaju użytku gruntowego "Ls" – las w miejsce dotychczasowego użytku "Tr" – tereny różne, jest istnienie aktualnego planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu. Ze względu na treść art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach, wymóg wykazania przez wnioskującego zmiany w ewidencji gruntów, istnienia planu urządzenia lasu dla gruntu, który nie jest aktualnie zakwalifikowany w ewidencji gruntów jako las, jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw. Błędny jest pogląd, że wyłącznie istnienie aktualnego planu urządzenia lasu uprawnia organ administracji do wprowadzenia w ewidencji gruntów zmiany polegającej na wpisaniu dla określonego obszaru gruntu rodzaju użytku gruntowego "Ls" – las w miejsce dotychczasowego użytku "Tr" – tereny różne zakresie

15 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2008-06-06
I OSK 846/07 ??? Jak wynika z dyspozycji art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zm.) przepisy ustawy o lasach stanowią lex specialis w odniesieniu do przepisów pierwszej z powołanych ustaw. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy zawarte w ewidencji gruntów informacje dotyczą lasów, wszelkie zmiany w ewidencji mogą być dokonywane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach w ewidencji gruntów i budynków uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu. Wynikająca z planu urządzenia lasu jego powierzchnia i granice są wiążące dla organów ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że dopóki w planie urządzenia lasu nie zostanie dokonana zmiana, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o lasach, dopóty organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków nie są uprawnione do dokonywania w prowadzonej przez siebie ewidencji zmian powierzchni i granic lasu, które nie odpowiadałyby ustaleniom planu urządzenia lasu. Organ ewidencji gruntów i budynków nie może dokonywać zmian w danych ewidencyjnych dotyczących lasu, które byłyby niezgodne z ustaleniami planu urządzenia lasu. W takiej sytuacji zmiana danych odnoszących się do lasu, w pierwszej kolejności musi zostać wprowadzona przez właściwy organ do planu urządzenia lasu, a następnie zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Stosując powyższą zasadę w rozpoznawanej sprawie stwierdzić należy, że podstawę do dokonania przez organ ewidencji gruntów i budynków zmiany gruntu oznaczonego w ewidencji jako "tereny różne", na użytek oznaczony jako "las" stanowić może wyłącznie prawomocna decyzja zatwierdzająca nowy, lub zmieniony plan urządzenia lasu dotyczący spornego gruntu.

16 ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKU „LAS” NA INNY UŻYTEK

17 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2010 r. (T.J. Dz.U. Z 2011, Nr 12, poz. 59) Art. 13. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W sprawach, o których mowa w ust. 2: w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego; w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1205) Art. 11 Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 2011-05-18
IV SA/Wa 540/11 Przeznaczenie do produkcji leśnej nie wyklucza zaliczenia do lasów również takich gruntów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28  rześnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), dla których inwentaryzacja stanu lasów nie została jeszcze wykonana i decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej nie została jeszcze wydana. Również brak uproszczonego planu urządzenia lasu dla danego terenu nie powoduje, że grunty tracą charakter gruntów leśnych. Nie ma również znaczenia przeznaczenie gruntów w planie miejscowym na cele inne niż leśne: nie stanowi to o pozbawieniu tych gruntów ich faktycznego, dotychczasowego charakteru: w tym wypadku leśnego. Należy zauważyć, że nawet jeśli las utracił niektóre swoje cechy, takie jak np. runo leśne, to las nie traci przez to swojego charakteru. Z art. 24 ustawy o lasach wynika bowiem ciążący na właścicielu lasu obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lasu poprzez ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) i doprowadzenia np. do odtworzenia leśnego charakteru gruntu (np. runa leśnego). Zatem nawet jeśli z jakichkolwiek przyczyn działki pozbawione zostałyby drzewostanu, nie prowadzi to do utraty przez nie leśnego charakteru i nie może stanowić podstawy do dokonania zmiany w ewidencji gruntów. Co więcej, właściciel lasu powinien doprowadzić do odtworzenia leśnego charakteru swojego gruntu, gdyż jako właściciel obowiązany jest dbać o swój las. Czasowy brak roślinności leśnej nie jest podstawą do przeklasyfikowania gruntu leśnego na nieleśny. Gdyby dopuścić taką możliwość, każdy właściciel lasu poprzez wykarczowanie go (pozbawienie lasu roślinności) mógłby doprowadzić swój teren do utraty charakteru leśnego. Taka sytuacja z punktu widzenia ratio legis ustawy o lasach jest niedopuszczalna.

19 SPOSÓB I TRYB AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: utrzymywanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych, udostępnianie danych ewidencyjnych, ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją, modernizacja ewidencji. Obligatoryjne działania starosty - § 44 – 49 rozporządzenia 

20 TRYB AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Obligatoryjne działania starosty - § 44 – 49 rozporządzenia  Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje : z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11 poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. TRYB AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:  OGÓLNA ZASADA : TRYB CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNEJ  OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW SKUTKUJĄCYCH ZMIANAMI ART.23 Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN ART.22 2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów. 3. Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

21 KIEDY PROWADZIMY POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE???
§ 47 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EGiB W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy. TYLKO OD UZNANIA ORGANU ZALEŻY, CZY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE…  OKREŚLENIA WYMAGA JEGO PRZEDMIOT!!!! Pytanie: - W JAKIEJ SPRAWIE ROZSTRZYGAMY, - CZY MAMY KOMPETENCJE W TYM ZAKRESIE

22 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
TO NIE JEST AKTUALIZACJA (§ 55 ROZPORZĄDZENIA) Art. 24a. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. 2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego. 4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. 5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym. 6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

23 7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. 8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa. 9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. 10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. 12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. (NIE ZAWIADAMIAMY O ZMIANACH, NIE WYJAŚNIAMY STRONOM, ŻE DOKONANO ZMIAN W EGIB)

24 PROCEDURA ADMINISTRACYJNA
Terminy : Art. 35 – 36 Kpa brak zawiadomień o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa i wyznaczenia nowego terminu. Skutkuje uznaniem za zasadne: Skargi na bezczynność w trybie art. 37 Kpa podniesionych w odwołaniu zarzutów o naruszenie art. 35 i 36 Kpa W ODWOŁANIU I SKARDZE Z ART. 37 KPA OCENIAMY: CZY BYŁO TO RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA??? ROZWIĄZANIE: WZÓR ZAWIADOMIENIA  

25 OBOWIĄZKI ORGANU W POSTĘPOWANIU ISTOTNE PRZY ODWOŁANIACH
Zasady ogólne - Szczególnie art. 6 – 12 KPA ZAPISY ŁATWO WYKORZYSTAĆ DLA PODWAŻENIA DECYZJI Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej] W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Art. 8. [Zasada pogłębiania zaufania] Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Art. 9. [Zasada udzielania informacji] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Art [Wyjaśnianie zasadności przesłanek] Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Art [Zasada szybkości i prostoty postępowania] § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. § 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

26 Art. 77 §1 – ARTYKUŁ „WYTRYCH” DLA SKARŻĄCYCH
Art. 77. [Zbieranie i ocena dowodów] § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Art [Pojęcie] § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. (protokół - art. 67 §2 pkt 3) Art [Składniki decyzji; uzasadnienie] § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji …….. § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

27  PODSTAWOWY ZARZUT PROCEDURALNY W ODWOŁANIACH :
Naruszenie „Art.7, 77 §1 i 107 §1 i 3 KPA” ……….. Oceniamy i…… STWIERDZAMY ZASADNOŚĆ ZARZUTU, W orzecznictwie sądowo-administracyjnym: Naruszenie wymienionych zasad postępowania administracyjnego jest traktowane jako rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, a to może skutkować oceną decyzji kończącej takie postępowanie, jako decyzji obarczonej wadą istotną kwalifikowaną. Organ odwoławczy jest zobligowany do wyeliminowania takiej decyzji z obrotu prawnego. SKUTEK: w decyzji odwoławczej pojawia się art. 138 §2 KPA i rozstrzygnięcie …. „uchylam w całości zaskarżoną decyzję organu I instancji i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia.”

28 PRZYKŁAD: CZĘŚĆ UZASADNIENIA Z JEDNEJ DECYZJI :
„Złożone zażalenie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn niezależnych od podniesionych przez skarżącego. Podczas rozpatrywania sprawy przez Organ I instancji zostały naruszone następujące procedury prawa administracyjnego: Art. 28 k. p. a. poprzez skierowanie rozstrzygnięcia do Kancelarii Radcy prawnego xxxxxx xxxxx– jako strony postępowania, która faktycznie przymiotu strony nie posiadała. Z akt sprawy wynika bowiem, iż stroną postępowania jest Radca Prawny xxxxx xxxxxxx kancelaria zaś została wskazana jako miejsce doręczeń korespondencji. Art. 107 § 1 k. p. a. poprzez nie zamieszczenie oznaczenia organu administracji publicznej wydającej rozstrzygnięcie, brak jest także o informacji o upoważnieniu osoby podpisującej postanowienie do orzekania w imieniu organu. Art. 217 k. p. a. poprzez przyjęcie, iż informacja z operatu ewidencji gruntów przyjmuje formę zaświadczenia. Jak wskazał na to wyraźnie Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. akt I OSK 848/09 z danych zebranych w ewidencji gruntów istnieje możliwość wydawania zarówno wypisów i wyrysów jak i zaświadczeń w rozumieniu art. 217 § 1 k.p.a. Przy czym regulacja zawarta w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne ma charakter szczególny w stosunku do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zaświadczeń. W przedmiotowej sprawie właściwą podstawą prawną do wydania decyzji jest art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Organ rozpatrując sprawę oparł się na nieaktualnym stanie prawnym. Na dzień rozpatrywania wniosku obowiązuje bowiem odmienne od cytowanego przez organ brzmienie. art. 24 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne….”

29 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI z EGiB

30 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji[1]
z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 151) tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) brzmienie od do Art. 36. [Żądanie wyjaśnień i informacji] § 1.[69] W zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz udzielania pomocy na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy organ egzekucyjny lub wierzyciel, o którym mowa w art. 5, może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów. Art. 5. [Podmioty uprawnione] właściwy do orzekania organ I instancji, organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego, minister właściwy do spraw finansów publicznych; właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej. również państwo członkowskie lub państwo trzecie.

31 Czy wierzyciel ma prawo do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości dłużnika w celu realizacji uprawnienia do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego? Czy wnioskodawca znajduje się w gronie podmiotów uprawnionych do założenia księgi wieczystej? Jakie dokumenty można żądać w celu założenia księgi wieczystej? Ad. 1. Zgodnie z linią orzecznictwa, która w głównej mierze opiera się na uchwale Sądu Najwyższego z dnia 1986 r. II CZP 63/86, do której argumentacji przychyla się tut. organ, wierzyciel ma prawo do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości należących do dłużnika. Ad. 2. Na podstawie zgromadzonych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy należy stwierdzić, że komornik sądowy prowadzi egzekucję wobec właściciela przedmiotowych działek wskazując wierzycielowi na konieczność złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej. Na tej podstawie przyjdzie stwierdzić, że prawo do złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego zostało wysoce uprawdopodobnione. Ad. 3. Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122) dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów.


Pobierz ppt "Błędy proceduralne i merytoryczne ewidencji gruntów i budynków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google