Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn Planowane zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 rok Konkursy ofert na realizację zadań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn Planowane zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 rok Konkursy ofert na realizację zadań."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn Planowane zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 rok Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku. Stypendia i nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2008 roku. WEiS UM Olsztyn

2 Konkursy ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2009 roku
WEiS UM Olsztyn

3 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz ). WEiS UM Olsztyn

4 Podstawa prawna Uchwała Nr XXXIX/496/05 Rady Miasta z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi zmieniona uchwałą Nr LXIX/871/06 Rady Miasta z dnia 25 października 2006 roku. Uchwała Nr XXXIII/413/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia października 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok. WEiS UM Olsztyn

5 Ilość podpisanych umów Wysokość przyznanych dotacji
Dotacje przyznane przez Miasto Olsztyn podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w latach Rok Ilość zadań Ilość podpisanych umów Wysokość przyznanych dotacji 2005 2 80 ,00 zł 2006 102 ,00 zł 2007 5 179 ,00 zł 2008 174 ,00 zł plan ? ,00 zł WEiS UM Olsztyn

6 Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
Nazwy zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych w ramach współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn. Organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych promujących Miasto Olsztyn. WEiS UM Olsztyn

7 16 uczniowskich klubów sportowych,
Aktualnie z Miastem Olsztyn w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu współpracuje podmiotów, w tym: 16 uczniowskich klubów sportowych, 40 klubów sportowych i innych stowarzyszeń, 3 fundacje. WEiS UM Olsztyn

8 Ogłoszenie konkursowe – nowe zapisy wprowadzone w ogłoszeniach
Rodzaj działań – uszczegółowienie tematu zadania Zasady i warunki przyznawania dotacji czyli, że rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania, środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania oraz, że środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne, w tym zakup sprzętu powyżej 3,5 tys. zł. Warunki realizacji zadania, które określają, że: 1) podmioty występujące o dotację na realizację zadania powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie oraz zapewnić: - kadrę merytoryczną z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć, - bazę lokalową lub dostęp do takiej bazy oraz urządzenia i sprzęt sportowy zapewniający realizację zadania. 2) dotowane podmioty zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania. WEiS UM Olsztyn

9 Ogłoszenie konkursowe – nowe zapisy wprowadzone w ogłoszeniach c.d.
podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązane są podać w ofercie informację na temat podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą oni uczestniczyć w realizacji zadania (pkt V.4. oferty). Za podwykonawcę należy uznać podmiot, który realizuje istotną dla całości projektu część zadania, mogącą samodzielnie stanowić wyodrębnioną całość. Podwykonawcami nie mogą być osoby pełniące funkcje kierownicze w organizacji będącej zleceniobiorcą. Podwykonawcy mogą realizować jedynie 30% ogółu zadania WEiS UM Olsztyn

10 Ogłoszenie konkursowe
- nowe zapisy wprowadzone w ogłoszeniach c.d. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do dostarczenia do Wydziału Edukacji i Sportu: 1) zaktualizowanego kosztorysu projektu podpisanego przez osoby upoważnione w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, 2) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego. Termin dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu i kalkulacji kosztów – w ciągu 3-5 dni. Zwrócić uwagę, że od momentu zatwierdzenia przez Prezydenta wysokości dotacji do podpisania umowy i przelania środków jest jeszcze „długa droga administracyjna”: Przyjęcie poprawionych harmonogramów i kalkulacji, Sprawdzenie przez urzędników poprawności ( przy kilkudziesięciu przyznanych dotacjach to też trwa kilka dni), Sporządzenie umowy i jej podpisanie – podpis radcy prawnego, kontrasygnata skarbnika, finalny podpis dyrektora Wydziału. WEiS UM Olsztyn

11 Ogłoszenie konkursowe – nowe zapisy wprowadzone w ogłoszeniach c.d.
W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. Ogłoszenie konkursowe – nowe zapisy wprowadzone w ogłoszeniach c.d. Podkreślić należy, że najlepszą opcją byłoby przyznanie dotacji w kwocie takiej jaką określa beneficjent. Jednak chcąc przyznać dotacje dla większej liczby podmiotów, pomniejsza się proponowana wysokość dotacji, także tym podmiotom, które wyróżniają się w starannością przygotowania oferty i jakością projektu. Komisja dąży do tego, aby jednak przyznawać dotacje tylko tym podmiotom, które złożą i przedstawią najlepsze oferty. WEiS UM Olsztyn

12 c.d. ogłoszenie konkursowe Tryb i kryteria wyboru ofert
Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja oceny ofert, powołana przez Zespół Konsultacyjny ds. programu współpracy. Prezydent Miasta Olsztyn uwzględniając opinię komisji, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe w oparciu między innymi o następujące kryteria: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodność zadania z celami statutowym organizacji, 2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, 3) wysokość udziału środków własnych organizacji, który nie może być niższy od 20 % kosztów całkowitych realizacji zadania, 4) wielkość pozyskanych środków z innych źródeł niż budżet Miasta, 5) możliwość kontynuacji projektu po zakończeniu zadania, 6) dotychczasowa współpraca z administracją publiczną. WEiS UM Olsztyn

13 Oferty Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn oraz w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu przy ul. Knosały 3/5 budynek A. pokój 13 i Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Knosały 3/5 budynek B, pokój 107 i 108. WEiS UM Olsztyn

14 cd. Oferty wraz z załącznikami powinny być ze sobą połączone i ponumerowane. W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Przed złożeniem ofert, pracownik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn może udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta dotyczące wymogów formalnych. WEiS UM Olsztyn

15 Wymagane załączniki do ofert
Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych). Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty. WEiS UM Olsztyn

16 Wymagane załączniki do ofert c.d.
Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.1. partnera). Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów – według wzoru oświadczenia dostępnego na stronie internetowej . Inne załączniki, które są potwierdzeniem zapisów dokonanych w ofercie np. umowa lub porozumienie o współpracy, umowa wolontariacka itp. WEiS UM Olsztyn

17 Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy ale faktycznie jej nie stanowiące. WEiS UM Olsztyn

18 Obowiązki formalne wolontariusza
Pełnoletniość (ewentualnie ukończone 16 lat). Posiadanie kwalifikacji i spełnianie wymagań dla wykonywania określonego rodzaju pracy gdy wynika to z odrębnych przepisów. Obowiązek zawarcia porozumienia z korzystającym z wolontariatu o zakresie wykonywanych prac. Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę. WEiS UM Olsztyn

19 Inne uwagi dotyczące przygotowania oferty na konkurs
Ofertę należy wypełnić czytelnie. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy”. Opisane cele zadania powinny być sprawdzalne ( mierzalne). Zakładane rezultaty realizacji zadania powinny być określone liczbowo. Harmonogram musi być spójny z kosztorysem oferty tzn. musi istnieć logiczna spójność pomiędzy opisywanymi działaniami, a poszczególnymi kosztami znajdującymi się w kosztorysie oferty. W kosztorysie należy określić poszczególne rodzaje kosztów oraz sposób ich kalkulacji tzn. podać ilość jednostek, koszty jednostkowe oraz rodzaje miary (np. sztuki, godziny, dni, egzemplarze, osoby, kilometry itp). WEiS UM Olsztyn

20 Umowa – nowe zapisy wprowadzone od 2009 r
Umowa – nowe zapisy wprowadzone od 2009 r. ( podstawa prawna- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz ). W przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych Zleceniobiorcy na jego realizację w zatwierdzonym kosztorysie ( stanowiącym integralny element niniejszej umowy), kwota dotacji należnej z § … ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych Zleceniobiorcy. Pozostałe środki, jako „dotacja pobrana w nadmiernej wysokości” ( w rozumieniu art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) podlegają zwrotowi wraz z rozliczeniem dotacji, na zasadach z § …... Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania. WEiS UM Olsztyn

21 Umowa- nowe zapisy wprowadzone od 2009 r.
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy dokonane w drodze zgodnego oświadczenia, są dopuszczalne pod warunkiem, że nie odbiegają od opracowanego uprzednio przez Zleceniodawcę ogłoszenia o konkursie ofert oraz nie odbiegają w istotnym zakresie od wybranej oferty Zleceniodawcy. Dokonane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zleceniodawcy akceptacji sprawozdania końcowego z wykonania zadania – jako „sprawozdania merytorycznego” i „sprawozdania z wykonania wydatków”, wraz z wpłaceniem należnej Zleceniodawcy kwoty środków finansowych, jest równoznaczne z rozliczeniem dotacji celowej przez Zleceniodawcę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.). WEiS UM Olsztyn

22 Inne zapisy umowy § 5 „Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.” § 8 ust. 1 „Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.” § 10 ust. 1 „Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania, jednak nie później niż do ostatniego dnia roku udzielenia dotacji.” WEiS UM Olsztyn

23 Zasady określające sposób wprowadzania zmian do zawartych umów:
pismo Zleceniobiorcy z prośbą o dokonanie zmian do umowy, które powinno zawierać opis: proponowanych zmian, z podaniem pozycji z harmonogramu i kosztorysu, w których planowane są zmiany, uzasadnienie zmian; do pisma należy dołączyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys uwzględniający proponowane zmiany; pismo z prośbą o zmiany do umowy należy dostarczyć przed terminem realizacji zadania, którego te zmiany dotyczą. WEiS UM Olsztyn

24 Sprawozdanie z realizacji zadania
Sprawozdanie musi być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie i załączniki powinny być ze sobą połączone ( spięte) i ponumerowane, aby stanowiły zarówno logiczną całość i pozwoliły na identyfikację prawidłowości wydatku. Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo lub komputerowo. Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych. WEiS UM Olsztyn

25 Sprawozdanie z realizacji zadania c.d.
Zadanie publiczne winno byś realizowane i rozliczone zgodnie z: - umową, zawartą pomiędzy Gminą Olsztyn a zleceniobiorcą, która określa zakres i warunki realizacji i rozliczenia zadania publicznego; - załącznikami stanowiącymi integralną część umowy czyli: ofertą , zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji: kosztorysem ze względu na rodzaj kosztów i harmonogramem realizacji zadania. Poszczególne części sprawozdania odpowiadają częściom oferty. W związku z tym sporządzając sprawozdanie należy w nim uwzględnić i szczegółowo opisać wszystkie zaplanowane w ofercie działania. WEiS UM Olsztyn

26 Uwagi do składanych sprawozdań i załączników
Nieterminowe składanie ofert – sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Nieczytelne opracowanie sprawozdań. Dokonywanie podpisów przez nieuprawnione osoby. Dane w sprawozdaniu niezgodne z załącznikami do umowy: harmonogramem i kosztorysem. Zmniejszenie środków własnych wydatkowanych na zadanie w stosunku do wysokości środków własnych określonych w umowie. Ujmowanie do rozliczenia dotacji faktur z okresu nie objętego umową. Dokonywanie płatności po terminie wynikającym z umowy. Nieprecyzyjne treści opisu zadań w zawieranych umowach ( o dzieło, zlecenie) przez zleceniobiorcę z osobami realizującymi zadania w zakresie danego projektu. WEiS UM Olsztyn

27 Uwagi do składanych sprawozdań i załączników
Nieprawidłowe opisy na dokumentach stanowiących podstawę do rozliczenia dotacji. Nieprawidłowe kopie dokumentów – kopie dokumentów muszą być obustronne, potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem, z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej. Niewłaściwe dokonywanie poprawek – poprawki powinny być parafowane. Składanie sprawozdań i załączników luzem, bez ponumerowania stron sprawozdania i ponumerowania załączników - nie stanowi to spójnej dokumentacji co utrudnia identyfikację prawidłowości wydatku. WEiS UM Olsztyn

28 Kontrole z realizacji zadań w ramach zawartych umów Kontrole finansowe są przeprowadzane na podstawie dokumentacji, prowadzonej zgodnie zapisami zawartej umowy. Dokumentację finansowo – księgową stanowią między innymi: polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, umowa z bankiem, ewidencja księgowa dokonywanych wydatków ze środków otrzymanej dotacji, dokumenty źródłowe poświadczające poniesione wydatki tj. faktury, rachunki, umowy. WEiS UM Olsztyn

29 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone na podstawie przeprowadzonych kontroli finansowych brak opracowanych i przyjętych do stosowania zasad polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont; brak wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych pochodzących z dotacji; wydatki poniesione z dotacji nie są zgodne ze zaktualizowanym kosztorysem wydatków i harmonogramem planowanych działań; dokumenty źródłowe potwierdzające poniesione wydatki nie są opisane zgodnie z obowiązującymi wymogami tj. nie zawierają opisu potwierdzającego że wydatek opłacono z dotacji, wskazujący związek pomiędzy poniesionym kosztem a właściwą pozycją kosztorysu , nie są sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym; WEiS UM Olsztyn

30 Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym Podstawa prawna: Uchwała Nr XiX/222/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Uchwała Nr XXVI/315/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Uchwała Nr XXXI/383/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. WEiS UM Olsztyn

31 Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
Rok Ilość przyznanych stypendiów Wysokość środków na stypendia 2006 87 ,00 zł 2007 128 ,00 zł 2008 174 ,00 zł plan ? ,00 zł WEiS UM Olsztyn

32 Nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/223/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. Uchwała Nr XXXIV/424/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. WEiS UM Olsztyn

33 Nagrody za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
Rok Liczba nagrodzonych zawodników Liczba nagrodzonych zespołów Liczba nagrodzonych trenerów Wysokość kwoty w zł 2006 64 1 89 569 2007 43 3 22 2008 42 5 20 2009-plan ? WEiS UM Olsztyn

34 www.es.olsztyn.pl , zakładka: Sport
Informacje dotyczące: 1) współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu, 2) zasad przyznawania stypendiów i nagród za wysokie wyniki sportowe można uzyskać na stronie: , zakładka: Sport WEiS UM Olsztyn

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Olsztyn Planowane zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2009 rok Konkursy ofert na realizację zadań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google