Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło:

2 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: - posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; - rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; - znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; - głęboka znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; - posiadanie właściwej wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; - znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; - znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.

4 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to: - znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; - samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; - posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; - znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; - projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych.

5 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: - rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; - posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; - jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; - potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: - podjęcia studiów III stopnia; - podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych w instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; - pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; - prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Moduł kształcenia - Business English 30 2,0
Zarządzanie Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Współczesne koncepcje zarządzania 5,0 Współczesne problemy makroekonomiczne 15 3,0 Prawo gospodarcze Etyka w zarządzaniu Zastosowania statystyki w zarządzaniu Seminarium magisterskie 105 20,0 Zarządzanie strategiczne 6,0 Zarządzanie procesami Rachunkowość zarządcza Przedsiębiorczość Psychologia w zarządzaniu Badania operacyjne Laboratorium treningu kierowniczego I Źródło:

8 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Mikroekonometria Prowadzący: prof. dr hab. J. W. Wiśniewski, dr J. Muszyńska Liczba godzin 30 - wykład 15 - ćwiczenia Wymagania wstępne Znajomość podstaw ekonometrii oraz statystyki opisowej według programu na kierunku zarządzanie. Opis Podstawowe zagadnienia: 1. Metrologia ekonomiczna 2. Ekonometryczne modelowanie przedsiębiorstwa jako systemu ekonomicznego 3. Empiryczny model ekonometryczny małego przedsiębiorstwa 4. Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego i popytu w przedsiębiorstwie 5. Model ekonometryczny w analizie czynnika pracy 6. Modelowanie i prognozowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa Efekty kształcenia Wyposażenie studenta w umiejętności wspomagania w przygotowaniu oraz racjonalizacji decyzji w przedsiębiorstwie za pomocą narzędzi mikroekonometrii.

9 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Bazy danych Prowadzący: dr Barbara Jaskólska Liczba godzin 15 - wykład 30 - ćwiczenia Wymagania wstępne Zakłada się, że student zna podstawy Microsoft Access, potrafi tworzyć w tym środowisku tabele, kwerendy, formularze oraz raporty.  Opis Zajęcia są poświęcone modelowaniu relacyjnych baz danych, podstawom języka SQL oraz narzędziom wspomagającym tworzenie aplikacji bazodanowych. Większość zajęć jest prowadzonych w oparciu o środowisko serwera baz danych Oracle, jednak często pojawiają się odniesienia do rozwiązań przyjętych w Microsoft Access. Efekty kształcenia Wiedza i umiejętności pozwalające na tworzenie i efektywne wykorzystywanie baz danych, przygotowujące do pracy m. in. na stanowisku Projektant/Analityk baz danych

10 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Technologie internetowe I Prowadzący: mgr Michał Dudkiewicz (Wydział Matematyki i Informatyki) Liczba godzin 15 - ćwiczenia Wymagania wstępne Zakłada, że student zna podstawy pracy z komputerem oraz podstawowe zagadnienia związane z usługami internetowymi i przesyłaniem danych w sieci Internet. Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi technologiami dotyczącymi programowania w sieci Internet i efektywnego wykorzystywania usług internetowych. Istotnym elementem składowym przedmiotu są technologie budowy i wykorzystywania systemów baz danych z dostępem za pośrednictwem sieci Internet. W ramach przedmiotu zostaną również usystematyzowane informacje dotyczące sieci komputerowych jako podstawy usług internetowych w tym bezpieczeństwa informacji w sieci komputerowej. Efekty kształcenia Wiedza i umiejętności pozwalające na stworzenie prostego serwisu internetowego z wykorzystaniem bazy danych. Wiedza i umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany danych w sieci Internet.

11 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Systemy Business Intelligence Prowadzący: dr Barbara Jaskólska Liczba godzin 15 - wykład 15 - ćwiczenia Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotu Bazy danych Opis Zajęcia są poświęcone nowej generacji systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie. Przedstawione są zasady budowy takich systemów, a także możliwości ich praktycznego wykorzystania. Studenci poznają zasady budowy hurtowni danych, a także przeprowadzania analizy wielowymiarowej na pochodzących z niej danych. Są również wprowadzeni w podstawy eksploracji danych (Data Mining). Efekty kształcenia Wiedza i umiejętności przygotowujące do pracy na stanowiskach związanych z kontrolingiem i analizą danych

12 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Prowadzący: dr Iwona Müller-Frączek Liczba godzin 15 - wykład 15 - ćwiczenia Wymagania wstępne Wymagane są efekty kształcenia określone w sylabusach przedmiotów Zastosowanie matematyki w zarządzaniu oraz Statystyka opisowa. Zakłada się również, że student zna podstawy rachunku pieniądza w czasie.  Opis Przedmiot ma wprowadzić studenta w szeroko pojętą matematykę finansową i ubezpieczeniową. Przedstawiane są zagadnienia związane m. in. z oceną inwestycji finansowych, analizą ryzyka, zarówno dla inwestycji finansowych jak i w ubezpieczeniach. Szerzej omawiane jest dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz ubezpieczenie rentowe. Efekty kształcenia Jeden z przedmiotów gwarantujących absolwentowi wszechstronne przygotowanie w zakresie zastosowań metod ilościowych w zarządzaniu.

13 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Programowanie obiektowe Prowadzący: dr inż. Kazimierz Wieczorkowski Liczba godzin 30 - ćwiczenia Opis Podstawowa charakterystyka obiektowości. Praca w zintegrowanym środowisku programistycznym. Typy danych i struktury danych: listy, tablice, słowniki, stosy, kolejki. Ćwiczenia wprowadzające mechanizmy sterowania, m. in.: iteracje, wyboru, obsługi wyjątków. Model obiektowy programowania: klasy, instancje obiektów. Struktura projektu i pamięci programu w językach platformy .NET związana z modelem obiektowym języka programowania. Budowanie typowych algorytmów, w tym iteracyjnych. Obiektowy interfejs programowania. Rodzaje plików i sposoby ich wykorzystania. Model drukowania na platformie .NET. Klasy współdzielone / biblioteki: matematyczna i obsługi tekstów. Elementarne przykłady konstruowania własnych klas: pola i metody. Efekty kształcenia Umiejętność pisania i uruchamiania programów w języku obiektowym z elementami technologii obiektowej

14 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Technologie internetowe II Prowadzący: dr hab. Jacek Matulewski (WFAiIS) Liczba godzin 15 – wykład/laboratorium Wymagania wstępne Zakłada się, że student ma podstawowe umiejętności w zakresie programowania, potrafi tworzyć projekty oparte na językach obiektowych.  Opis Zajęcia poświęcone są projektowaniu i wytwarzaniu aplikacji internetowych (interaktywnych aplikacji z interfejsem HTML uruchamianych w przeglądarce internetowej) w oparciu o technologię ASP.NET Web Forms. Na zajęciach wykorzystywane jest środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio. Efekty kształcenia Wiedza i umiejętności pozwalające na tworzenie bardzo prostych aplikacji, umiejętność porozumiewania się i współpracy z informatykami zatrudnionymi do tworzenia aplikacji internetowych (znajomość terminologii, podstawowych zasad i ograniczeń)

15 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Ekonometria finansowa Prowadzący: prof. dr hab. M. Osińska, dr J. Górka Liczba godzin 15 - wykład 15 - ćwiczenia Wymagania wstępne Ekonometria oraz matematyka finansowa Opis Student poznaje charakter finansowych szeregów czasowych i metody ich analizy. Stosuje metody i modele ekonometrii finansowej do analizy ryzyka inwestycyjnego. Prognozuje zmienność finansowych szeregów czasowych i ocenia wzajemne relacje między rynkami finansowymi. Efekty kształcenia Wiedza i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku analityka w instytucjach finansowych

16 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Analiza i projektowanie systemów informatycznych Prowadzący: dr inż. Kazimierz Wieczorkowski Liczba godzin 15 - wykład 30 - ćwiczenia Wymagania wstępne Znajomość metod programowania. Umiejętność programowania obiektowego. Opis Klasy: metody, właściwości, zdarzenia (singletony, klasy współdzielone/ biblioteki, fabryki). Poznanie paradygmatów programowania obiektowego (generalizacja, abstrakcja, dziedziczenie klas, polimorfizm, hermetyzacja itd.). Interfejsy publiczne a implementacja klas. Budowa klas i ich hierarchie - rola klas abstrakcyjnych i typu Interface. Techniki współpracy klas, m. in. model serwer - klient. Wielowątkowość - procesy, wątki i włókna. Obsługa wyjątków, bloki try ... catch. Metody CASE. Praca z bazami danych - SQL Server. Projektowanie i analiza systemów informatycznych w języku UML. Podstawowe techniki reprezentowane przez różne typy diagramów: diagramy klas, przypadków użycia, interakcji, stanów, czynności, fizyczne, pakiety i in. Konstruowanie oprogramowania systemów informatycznych Efekty kształcenia Umiejętność projektowania i analizy systemów informatycznych

17 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Logistyka w przedsiębiorstwie Prowadzący: prof. dr hab. Mirosław Chaberek Liczba godzin 30 - wykład Wymagania wstępne Student zna ogólne zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych, cele gospodarowania i kryteria optymalizacji działalności gospodarczej. Opis Wykład wyjaśnia istotę obsługowych i integracyjnych funkcji logistyki, jak również relacje pomiędzy logistyką a głównym procesem przedsiębiorstwa oraz innymi procesami organizacji. Przedstawia zadania logistyki informacji w przedsiębiorstwie. Obiektywizuje nomenklaturę pojęciową logistyki, wprowadza fundamentalne ustalenia odnośnie do celów logistyki i jej funkcji w przedsiębiorstwie. Ukazuje zasoby informacyjne jako istotny, obok zasobów rzeczowych, czynnik funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedstawia logistyczne koncepcje pozyskiwania i gospodarowania zasobami rzeczowymi, kadrowymi i informacyjnymi we współczesnym przedsiębiorstwie oraz łańcuchach dostaw. Efekty kształcenia Student potrafi zidentyfikować działalność logistyczną (proces logistyczny) i odróżnić ją od działalności podstawowej, obsługiwanej przez logistykę (procesu podstawowego). Zna podstawowe pojęcia logistyczne i potrafi posługiwać się terminologią logistyczną. Odróżnia proces logistyczny od systemu logistycznego. Zna podstawowe komponenty systemu logistycznego. Rozróżnia funkcje zarządzania logistycznego i zarządzania logistyką. Zna podstawowe kanony organizacji logistyki w przedsiębiorstwie. Rozumie potencjalne elementy przewagi konkurencyjnej logistyki i zagrożenia dla przedsiębiorstw wynikające z niewłaściwej organizacji logistyki. Zna podstawowe metody i techniki ekonomizacji działań logistycznych w przedsiębiorstwie oraz w ramach łańcuchów dostaw. Zna podstawowe narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Rozumie istotę logistyki informacji w przedsiębiorstwie i sieciach gospodarczych.

18 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Systemy operacyjne i sieci komputerowe Prowadzący: dr Andrzej Neubauer Liczba godzin 15 – wykład 30 - ćwiczenia Wymagania wstępne Znajomość zasad wykorzystania graficznych środowisk użytkownika w systemach operacyjnych Windows. Opis Zajęcia poświęcone roli i zadaniom systemu operacyjnego, omówieniu algorytmów, struktur danych i ich implementacji, współbieżności i koordynacji procesów oraz zasadom poprawnej konfiguracji (systemy Windows, Linux, UNIX). Zajęcia obejmują też sieci lokalne i rozległe oraz sposoby korzystania z narzędzi sieciowych w zakresie dostępu do zasobów i diagnostyki, konfigurowania i zabezpieczania sieci. Efekty kształcenia Wiedza i umiejętności pozwalające na instalowanie, konfigurację i utrzymywanie środowisk systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Umiejętności usuwania awarii i niedoskonałości w działaniu systemów operacyjnych i sieci komputerowych.

19 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Systemy ERP Prowadzący: dr Sylwester Bejger Liczba godzin 45 - ćwiczenia Opis Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami zarządzania klasy ERP (ze szczególnym naciskiem na system SAP ERP) z którymi spotkają się podczas swojej pracy zawodowej w różnych organizacjach i podsystemach organizacji. Przedmiot prezentuje systemy zarządzania z informatycznego (architektura, wdrożenia o rozwój, wybór platform sprzętowych), a w szczególności z biznesowego punktu widzenia. Część aplikacyjna poświęcona jest prezentacji funkcjonowania systemu ERP (na przykładzie systemu SAP ERP ECC 6.0 z bazą danych IDES) i jego wykorzystania w różnych podsystemach i komórkach organizacji. Studenci realizują działania praktyczne na systemie wykonując scenariusze wybranych procesów biznesowych. Efekty kształcenia Student będzie posiadał umiejętność identyfikacji systemów zarządzania, będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu doboru platform sprzętowych dla potrzeb systemów zarządzania, będzie potrafił samodzielnie obsłużyć moduły systemu zarządzania SAP ERP w poznanym zakresie funkcjonalnym.

20 Koła naukowe związane ze specjalnością
Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu Koła naukowe związane ze specjalnością Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP Koło Naukowe Forum e-Biznesu

21 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Absolwenci specjalności – przykłady karier Źrodło: GoldenLine.pl, LinkedIn.com

22 Zarządzanie – specjalność Informatyka w zarządzaniu
Absolwenci specjalności – przykłady karier Źrodło: GoldenLine.pl, LinkedIn.com


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google