Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Częstochowa 2008. Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) rok założenia – 1907, 100- letnia specjalizacja w ubezpieczeniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Częstochowa 2008. Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) rok założenia – 1907, 100- letnia specjalizacja w ubezpieczeniach."— Zapis prezentacji:

1 Częstochowa 2008

2 Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) rok założenia – 1907, 100- letnia specjalizacja w ubezpieczeniach podróży, należy do grupy Munich Re (największy na świecie reasekurator), jest reprezentowane w 19 krajach w całej Europie w Polsce oddział „EUROPEJSKIE”, członek Polskiej Izby Turystyki, partnerzy: TUI, Scan Holiday, Itaka, Alfa Star, Ecco Holiday, Jet Touristic i inni.

3 Sieć assistance

4 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OPIEKUNÓW GRUP I UCZESTNIKÓW XXIII ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w Sydney

5 Europejskie uprzejmie prosi o przekazanie poniższych informacji uczestnikom pielgrzymki do Sydney w następujących sytuacjach: W trakcie spotkań z pielgrzymami przed wyjazdem do Sydney („ Europejskie radzi”, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz ”postępowanie w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku”) Po wejściu do autokaru (pociągu, samolotu) w trakcie przejazdu z pielgrzymami do Sydney prosimy przypomnieć ”postępowanie w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku” wraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży Jednocześnie prosimy dopilnować, aby pielgrzymi wypełnili Certyfikaty do polisy ubezpieczeniowej.

6 Załączniki: 1.Certyfikat do polisy ubezpieczeniowej (dla każdego pielgrzyma) 2.Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europejskie 3.Kopia polisy nr 1000043 w języku angielskim 4.Szczególne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Opiekunów Dzieci i Młodzieży podczas XXIII Światowych Dni Młodzieży oraz kopia polisy nr 2000005 Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Opiekunów Dzieci i Młodzieży podczas XXIII Światowych Dni Młodzieży 5.druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia” 6.druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków” 7.druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego”

7 Zapoznaj się przed wyjazdem Jak być zdrowym w trakcie i po powrocie z XXIII Światowych Dni Młodzieży w Sydney zbierzmy informacje o klimacie i specyficznym jedzeniu kraju, do którego jedziemy sprawdźmy, czy wyjeżdżając należy zaszczepić się przezorni mogą zaszczepić się dodatkowo przeciwko grypie i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B starsi i przewlekle chorzy powinni odwiedzić lekarza domowego lub specjalistę warto znać swoją grupę krwi i wpisać ją do paszportu

8 Zakupy przed pielgrzymką: apteka: kupujemy leki stale przyjmowane, leki stosowania doraźnego oraz środki opatrunkowe inne sklepy: kupujemy lekkie i wygodne buty, czapkę ochraniającą głowę przed słońcem oraz krem z filtrem

9 pobyt w hotelu (miejscu zakwaterowania): gdy jest bardzo ciepło pijemy dużo staramy się jeść zdrowo, głównie warzywa i owoce, ryby, owoce morza, drób, mniej innych mięs, najmniej potraw mącznych o bezpieczeństwie spożywania poszczególnych potraw i koniecznych zabiegach higienicznych poinformuje nas opiekun i przewodnik biura podróży wysiłek fizyczny (np. taniec) dostosowujemy do stanu zdrowia

10 Bagaż: w bagażu podręcznym powinniśmy umieścić wszystko, co może być potrzebne nagle, także na wypadek zaginięcia bagażu głównego; szczególnie: dokumenty, leki i wodę mineralną, ze względów praktycznych zabierzmy ze sobą, oprócz bagażu podręcznego, tyko jeden bagaż główny

11 ZAKRES UBEZPIECZENIA EUROPEJSKIE Uczestnicy XXIII Światowych Dni Młodzieży w Sydney objęci są ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy numer 1000043 wystawionej przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2007) nr 10.10.003 (0707) zwanymi dalej w skrócie „OWU“. i obejmuje: suma ubezpieczenia na terenie wszystkich krajów świata – 60 000 EUR, na pomoc doraźną (ambulatoryjną) może być wykorzystane do 1 000 EUR, brak udziału własnego Ubezpieczenie kosztów leczenia

12 Uwaga. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty leczenia m. in.: chorób przewlekłych leczonych przed zawarciem umowy ubezpieczenia (np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, astma oskrzelowa), zawałów serca i udarów mózgu, jeżeli przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony cierpiał na choroby układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze i chorobę więńcową) lub cukrzycę, urazów powstałych wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka (np. jazda konna, jazda na nartach wodnych, skutery wodne - § 11 pkt t OWU) lub sportów ekstremalnych (np. skoki bungee, spaleologia - § 11 pkt s OWU) chorób i urazów powstałych po spożyciu alkoholu, zaburzeń psychicznych. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w 18 i § 35 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczenie kosztów leczenia

13 Do zakresu ubezpieczenia włączone są zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroru. Transport do placówki służby zdrowia i z powrotem, jak i transport do Polski, w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia Ubezpieczony nie może wracać planowym środkiem transportu. W przypadku zgonu ochrona ubezpieczeniową objęty jest koszt pogrzebu za granicą albo koszt transportu zwłok do Polski (§ 32 OWU). Uwaga. Transport jest objęty ochroną ubezpieczeniową tylko w przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie kosztów leczenia. Ponadto suma ubezpieczenia kosztów transportu jest zawarta w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia, czyli łącznie koszt leczenia oraz transportu i repatriacji nie może przekroczyć 60.000 EUR (§ 32 ust. 1 i § 34 OWU). Ubezpieczenie kosztów leczenia

14 suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – 30 000PLN, suma ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku NNW – 15 000 PLN, ocena stopnia inwalidztwa dokonywana jest na podstawie tabel ZUS; szczegóły w § 43 – 48 WU, wyłączenia odpowiedzialności - § 18 i 44 WU. Następstwa nieszczęśliwych wypadków

15 szkody osobowe: 100 000 EUR szkody rzeczowe: 50 000 EUR Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkody osobowe) lub uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkody rzeczowe) wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa. Wyłączenia odpowiedzialności - § 18 i 51 OWU Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

16 Objęty jest ochroną ubezpieczeniową od utraty lub uszkodzenia: gdy pozostaje pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego i został utracony lub uszkodzony wskutek: rozboju, wypadku środka transportu, pożaru i ryzyk elementarnych (np. huraganu i powodzi), nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku, gdy Ubezpieczony stracił możliwość opiekowania się bagażem, gdy został oddany do przewozu zawodowemu przewoźnikowi, gdy został pozostawiony w zamkniętym miejscu zakwaterowania, gdy pozostawał w bagażniku samochodu i był niewidoczny z zewnątrz suma ubezpieczenia – 500 EUR. udział własny Ubezpieczonego – 100 PLN. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w § 37 – 42 OWU. Uwaga. Sprzęt fotograficzny, audio-video i biżuteria są objęte ochroną wyłącznie, gdy stanowią bagaż podręczny będący pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego. Zakres ochrony nie obejmuje przykładowo dokumentów, pieniędzy, kart płatniczych, dzieł sztuki. Szczegóły dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela - § 18 i 39 Ubezpieczenie bagażu podróżnego

17 ZAKRES UBEZPIECZENIA EUROPEJSKIE Ponadto: za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, w ramach sum ubezpieczenia właściwych dla wariantu podstawowego. za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków o następstwa chorób przewlekłych, w ramach sum ubezpieczenia właściwych dla wariantu podstawowego.

18 Obowiązki ubezpieczonego zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji leczenia, zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, Szczegółowe obowiązki Ubezpieczonych znajdują się w § 8, 9, 29, 33, 41, 52 OWU. ZAKRES UBEZPIECZENIA EUROPEJSKIE

19 PODSTAWOWE DEFINICJE (wybrane) W myśl niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za: chorobę przewlekłą - uważa się stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem i długookresowym przebiegiem, leczony w sposób stały lub okresowy, w trakcie którego mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenia, zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, nagłe zachorowanie - uważa się stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej nieszczęśliwy wypadek - uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł, osobę towarzyszącą - uważa się osobę odbywającą podróż wraz z Ubezpieczającym i wskazaną przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu

20 osobę trzecią - uważa się osobę pozostającą poza stosunkiem ubezpieczeniowym, osobę wezwaną do towarzyszenia – uważa się osobę bliską lub inną wskazaną przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu, sporty wysokiego ryzyka - uważa się nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, sporty uprawiane na rzekach górskich, wspinaczkę skałkową i wysokogórską, wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazdę konną, jazdę na nartach wodnych, sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie, paralotniarstwo, sporty spadochronowe, skutery wodne PODSTAWOWE DEFINICJE (wybrane)

21 Ubezpieczonego - uważa się osobę wskazaną na polisie lub certyfikacie, na rzecz której zawarto ubezpieczenie, zdarzenie losowe - uważa się niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie Ubezpieczonego klauzula dodatkowa ubezpieczenie terroryzmu - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, co następuje: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku ataków terrorystycznych, rozumianych jako nielegalne działanie, prowadzone z pobudek ideologicznych bądź politycznych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom, mające na celu dezorganizację życia publicznego lub osiągnięcie celów politycznych bądź społecznych pozostałe definicje znajdują się w § 11 OWU. PODSTAWOWE DEFINICJE (wybrane)

22 C E R T Y F I K A T

23 Gdyby pojawiły się problemy i... skorzystałeś z doraźnej pomocy lekarskiej to: zachowaj zaświadczenie z diagnozą lekarską, oryginalne rachunki, jeśli opłaciłeś koszty na miejscu, to zachowaj oryginalne dowody opłat, zgłoś się do swojego opiekuna grupy po druk „zgłoszenia szkody” i dokładnie go wypełnij po powrocie do Polski prześlij ww. dokumenty na adres: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk

24 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU leczenia szpitalnego, konieczności zorganizowania transportu do Polski lub innych sytuacji, które wymagają uzyskania zgody Centrum Alarmowego Zgłosić sprawę do Centrum Alarmowego: Centrum Alarmowe, tel. (+48) 58 309 11 00 fax (+48) 58 309 11 01 lub KWATERA POLSKA ŚDM 182 Liverpool Road Ashfield NSW 2131 S Y D N E Y tel. + 61 2 9716 0696

25 Pracownikowi Centrum Alarmowego należy podać: imię i nazwisko poszkodowanego, numer grupy adres zamieszkania poszkodowanego, datę urodzenia poszkodowanego, imię i nazwisko zgłaszającego sprawę opiekuna grupy (duszpasterza), telefon kontaktowy zgłaszającego sprawę opiekuna grupy (duszpasterza), w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrum Alarmowego. Zgłosić sprawę zgodnie z wytycznymi Centrum Alarmowego.

26 Postępowanie Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia szkody rozpatrzy sprawę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji, listownie przekaże decyzję do lekarza / szpitala, listownie przekaże poszkodowanemu decyzję na podany w druku „zgłoszenia szkody” adres, należne koszty leczenia pokryje bezpośrednio na konto szpitala / lekarza, w sytuacji uzyskania dodatkowych wyjaśnień skontaktuje się pisemnie z poszkodowanym lub szpitalem / lekarzem.

27

28 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Opiekunów Dzieci i Młodzieży PODSTAWOWE DEFINICJE (wybrane) Ubezpieczony - Osoba fizyczna, której powierzono opiekę nad grupą dzieci/młodzieży, posiadającą konieczne kwalifikacje do sprawowania opieki nad grupą dzieci i młodzieży, Ubezpieczający - Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży Osoba trzecia - osoba wpisana na listę grupy, nad którą sprawuje opiekę Ubezpieczony.

29 Przedmiot ubezpieczenia 1.Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Europejskie w przypadku zaistnienia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego opieki nad dziećmi i/lub młodzieżą, za wyrządzenie szkody osobowej osobom trzecim, do naprawienia, której Ubezpieczony/Ubezpieczający zobowiązany jest w myśl przepisów prawa. 2.Odpowiedzialność Europejskich zachodzi, jeśli zdarzenie losowe powodujące szkodę osobową miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

30 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1.Europejskie w ramach swej odpowiedzialności zobowiązuje się do sprawdzenia zasadności roszczenia, wypłaty należnych odszkodowań w imieniu Ubezpieczonego oraz oddalenia roszczeń niezasadnych. 2.Wypłata odszkodowania następuje wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu zasadności roszczenia przez Europejskie lub na podstawie prawomocnego wyroku sądu. 3.W przypadku sporu prawnego dotyczącego ustalenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, Europejskie podejmie na własny koszt, kroki prawne działając w imieniu Ubezpieczonego. 4.Europejskie nie odpowiada za koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie przez Europejskie ugody z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeń.

31 Suma ubezpieczenia Górną granicę odpowiedzialności Europejskich za jedno i wszystkie zdarzenia losowe stanowi suma ubezpieczenia, która wynosi 1 000 000 PLN łącznie w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych. Wszystkie szkody osobowe wynikające z jednego zdarzenia losowego traktowane są jako jedna szkoda, niezależnie od momentu ich wystąpienia. wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w § 5 SWU. obowiązki Ubezpieczonego/Ubezpieczającego znajdują się w § 6,7 SWU.

32 Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce życzy wszystkim pielgrzymom na XX Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008 wielu wrażeń duchowych

33 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk tel.: 58 324 88 50 faks: 58 324 88 51


Pobierz ppt "Częstochowa 2008. Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) rok założenia – 1907, 100- letnia specjalizacja w ubezpieczeniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google